English Version
Новини
Про Інститут
Структура Інституту
Наукові кадри
Публікації
Історія
Конференції
Cпівпраця
Журнал "Регіональна Економіка"
Посилання

79026, м. Львів, вул.Козельницька, 4. Тел.+38(032)270-71-68. Факс 270-70-58, irr@mail.lviv.ua

Вебмайстер © Петро Попадюк, Андрій Шевчук

Інститут регіональних досліджень НАН України – 15 років: здобутки і перспективи

У жовтні 2009 року Інституту регіональних досліджень Національної академії наук України виповнилося 15 років.

Свою історію Інститут веде з 1964 року, коли у м. Львові було створено Львівське відділення Інституту економіки АН України. Керівниками відділення в різний час були д.е.н., член-кореспондент АН України М.Т. Мелешкін, д.е.н. О.П. Зайцев, д.е.н., професор, академік НАН України М.І .Долішній.

Із здобуттям незалежності перед Україною гостро постали питання формування державної регіональної політики, здійснення досліджень теоретичних і прикладних проблем соціально-економічного розвитку окремих регіонів України, раціонального використання їх виробничого, трудового, природно-ресурсного та інтелектуального потенціалів. Враховуючи актуальність проблематики наукові розробки та наявний науковий потенціал, Президія Національної академії наук України своєю постановою за № 233 від 19 жовтня 1994 р. утворила на базі Львівського відділення Інституту економіки АН України Інститут регіональних досліджень Національної академії наук України, на який покладені завдання комплексного дослідження проблем управління соціально-економічним розвитком регіонів України.

Постанова визначила такі напрями наукової діяльності Інституту:
- фундаментальні і прикладні дослідження процесів формування регіональної політики, систем управління та еколого-економічного регулювання розвитку регіонів;
- вивчення процесів зміни форм власності в регіонах, розвитку їх виробничої, соціальної і ринкової інфраструктури;
- програми та моделі регулювання ресурсозбереження, використання трудового, виробничого та науково-технічного потенціалу регіону;
- розробку наукових основ моделювання регіональної стратегії соціально-економічного розвитку і механізмів ефективних систем господарювання;
- методологічні і прикладні розробки транскордонного співробітництва західних прикордонних регіонів України.

Директором Інституту з часу його створення до 2006р. був відомий вчений та організатор науки, д.е.н., професор, академік НАН України М.І .Долішній.

Головна діяльність Інституту регіональних досліджень НАН України була спрямована на розвиток фундаментальних і прикладних досліджень соціально-економічного розвитку регіонів України та розробку теоретико-методологічних основ регіональної політики в державі.

Вчені Інституту є авторами фундаментальних наукових праць з питань регіональної політики, територіального управління, еколого-економічного регулювання розвитку регіонів, раціонального використання виробничого, трудового, природно-ресурсного та інтелектуального потенціалу регіонів, формування ринкової інфраструктури і розвитку підприємництва, транскордонного співробітництва, а також прикладних розробок у сфері організаційного, інституційного та програмного забезпечення розвитку Західного регіону України.

Найбільш вагомі результати за пріоритетними напрямами досліджень Інституту:
- розроблено концепцію формування сучасної регіональної політики України в умовах ринкових перетворень, визначені методологічні засади механізму її реалізації;
- розроблено теоретичні засади трудового потенціалу, вивчені регіональні особливості формування ринку праці, запропонована концепція нової моделі його регулювання в Україні;
- обґрунтовані теоретичні підходи до управління розвитком регіональних суспільних систем, визначено напрями розвитку регіональних інститутів управління в умовах залучення України до загальноєвропейського економічного простору;
- рoзроблено концепцію інтелектуально-інноваційного розвитку регіону, обґрунтовано напрями розвитку інноваційної якості людських ресурсів, досліджено вплив потенціалу вищої освіти на людський капітал регіону;
- розроблено методологічні засади формування та реалізації регіональної соціальної політики, досліджено процеси внутрідержавної міжрегіональної інтеграції в умовах формування інтегрованого економічного простору держави;
- обґрунтовано теоретико-методичні підходи до дослідження проблем адміністративно-територіального устрою України, розробки напрямків його удосконалення;
- опрацьовано Концепцію вдосконалення територіально-галузевої структури господарського комплексу Карпатського регіону, розроблено Стратегію соціально-економічного розвитку Закарпатської області до 2015року;
- розроблено теоретичні засади формування регіональної екологічної політики, визначено напрями вдосконалення механізмів її реалізації, досліджено трансформацію механізму економічного регулювання екологічної безпеки в контексті переходу України на євро стандарти, вироблено методологічні підходи до формування регіональних програм освоєння рекреаційного потенціалу;
- обґрунтовано теоретичні підходи до формування гірської політики в Україні в контексті вимог Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат, розроблено концепцію збереження, відтворення та ефективного освоєння природно-ресурсного потенціалу Карпатського регіону, визначено основні шляхи активізації регіональної політики в гірських районах;
- обґрунтовано науково-методичні засади формування промислової політики регіону в умовах перехідної економіки, рРозроблено економіко-математичні моделі аналізу і оптимізації розвитку промислового виробництва;
- опрацьовано методологічні підходи до прогнозування соціально-економічного розвитку регіону, розроблено економіко-математичні моделі розвитку територіально-виробничих систем та методи оцінки їх конкурентоспроможності, розроблено загальноекономічний прогноз соціального та економічного розвитку Львівської області до 2015 року;
- досліджено ефективність розвитку інновацій в регіоні, розроблено теоретико-методологічні засади побудови стратегії управління інноваційним розвитком, обгрунтовані теоретичні засади дослідження регіональних активів та методичні підходи до оцінки рівня їх капіталізації;
- опрацьовано методологію комплексної оцінки соціально-економічного розвитку регіонів України через розрахунок і порівняння інтегральних показників, обґрунтовано методологію моніторингу діяльності промислових і аграрно-промислових територіальних систем на регіональному рівні, сформовано методику оцінки наявності та ефективності використання об'єктів інфраструктури регіону;
- здійснено теоретичний аналіз інфраструктури прикордонних регіонів та їх ефективності в умовах переходу до ринкових відносин, розроблено науково-методичні рекомендації щодо формування організаційно-економічних механізмів розвитку ринкової інфраструктури в державному та регіональному аспектах;
- обґрунтовано теоретичні підходи щодо формування організаційно-економічних механізмів забезпечення конкурентоспроможності регіону, визначено особливості та моделі транскордонних кластерів, розроблено концепцію регіональної стратегії формування та підтримки транскордонних кластерів;
- започатковано новий науковий напрям - дослідження проблем просторового розвитку та земельного планування, досліджено проблеми науково-організаційного забезпечення просторового планування та містобудівної діяльності в Карпатському регіоні, розроблено проект Концепції просторового розвитку гірських районів Львівщини, обґрунтовано теоретично-методологічні засади гармонійного розвитку міст..

Наукові здобутки Інституту одержали широке практичне впровадження. Налагоджена співпраця з центральними та регіональними органами влади в розробці законодавчих та нормативних актів, концепцій та програм. Багато положень фундаментальних досліджень науковців Інституту лягли в основу Концепції державної регіональної політики України та окремих Законів України, зокрема „Про створення спеціальної економічної зони “Яворів „”, „Про створення спеціальної економічної зони “Курортополіс Трускавець””, „Про транскордонне співробітництво”, “Про стимулювання розвитку регіонів”, “Про сприяння повноцінній продуктивній зайнятості населення”, “Про внесення змін та доповнень до Закону України “Про туризм”. У 2009р.вченими Інституту на замовлення Міністерства регіонального розвитку та будівництва України було розроблено проект Закону України «Про розвиток гірських територій в Україні».

Розробки Інституту широко впроваджуються і на регіональному рівні. Зокрема вчені Інституту приймали активну участь у розробці стратегій соціально-економічного розвитку Львівської, Тернопільської, Закарпатської та Волинської областей, а також цілої низки регіональних програм. Серед найбільш важливих слід відзначити Програми охорони навколишнього природного середовища Львівської області, Програму розвитку санаторно-курортної сфери, туризму і відпочинку у Львівській області на 2003-2007 рр., проект Державної програми використання та охорони природно-ресурсного потенціалу Волинської області. Серед інших розробок треба виділити проект Концепції молодіжної політики Львівської області, Програму розвитку малих міст Львівщини, Програму забезпечення високопрофесійними кадрами у Львівській області, демонстраційний проект просторового розвитку Миколаївського району Львівської області, Стратегію розвитку Яворівського району Львівської області до 2015 р., проекти розвитку гірських курортів тощо. Зростає попит на розробки Інституту і серед установ та організацій. Всього за період діяльності Інституту впроваджено понад 300 наукових розробок.

В Інституті створені відомі в державі наукові школи з проблем регіоналістики, розвитку підприємництва та промислового виробництва регіонів, транскордонного співробітництва та еколого-економічного розвитку територіальних суспільних систем. Про високий авторитет львівської школи регіоналістики, її внесок у вирішення проблем соціально-економічного розвитку регіонів свідчить присудження двом вченим Інституту, у складі групи науковців Державної премії України в галузі науки і техніки за 2003р. за цикл робіт з проблем регіональної соціально-економічної політики.

Сьогодні Інститут регіональних досліджень є провідною науковою установою в системі НАН України з проблем регіональної політики та транскордонного співробітництва. Інститут виконує функції методологічного, науково-організаційного і координаційного центру.

Відповідно до Постанови Президії НАН України № 45 від 22.02.2006 р. «Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту регіональних досліджень НАН України» головними напрямами наукової діяльності Інституту регіональних досліджень НАН України у даний час є:
- Наукові засади розвитку регіональної політики та територіальних суспільних систем;
- Еколого-економічні проблеми та перспективи раціонального використання природно-ресурсного потенціалу регіонів України, сталого розвитку гірських територій;
- Фінансові ресурси регіону та проблеми його інноваційно-інвестиційного забезпечення;
- Перспективи розвитку транскордонного співробітництва та посилення конкурентоспроможності прикордонних територій.

В Інституті проводяться фундаментальні і прикладні дослідження:
- проблем формування регіональної політики;
- систем управління та еколого-економічного регулювання розвитку регіонів;
- процесів раціонального використання виробничого, трудового, природно- ресурсного та інтелектуального потенціалу регіонів;
- ринкової інфраструктури і підприємництва;
- зовнішньоекономічної діяльності та транскордонного співробітництва;
- розвитку фінансових взаємовідносин в регіоні;
- методологічних та прикладних проблем моніторингу регіональних процесів;
- проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів;
- просторової організації соціально-економічних систем.

На сьогодні науковий потенціал Інституту складає 80 наукових працівників, в тому числі 18 докторів наук та 39 кандидатів наук.

Сучасну організаційну структуру Інституту формують 8 наукових підрозділів:
- відділ регіональної економічної політики ( к.е.н. Шульц С.Л.);
- відділ регіональної екологічної політики (д.е.н. Кравців В.С.);
- відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону (д.е.н. Садова У.Я.);
- відділ прогнозування і моделювання розвитку регіону (д.е.н., проф.. Бойко Є.І.) ;
- відділ проблем ринкової інфраструктури та транскордонного спів¬робітництва ( д.е.н., проф.. Мікула Н.А.);
- відділ проблем розвитку фінансово-кредитних відносин в регіоні (д.е.н., проф. Козоріз М.А.);
- відділ моніторингу регіонального розвитку (д.е.н. Іщук М.О.);
- відділ територіальних суспільних систем і просторового розвитку (д.е.н., проф.. Шевчук Л.Т.)

Широко відомі та користуються популярністю серед науковців, фахівців та управлінців різноманітні наукові видання Інституту – монографії, підручники та навчальні посібники, брошури та препринти, періодичні видання.

Серед найважливіших монографій Інституту, виданих в останні роки, можна назвати такі:
- Регіональна політика і механізми її реалізації / Долішній М.І., Злупко С.М., Вовканич С.Й. та ін.( за редакцією акад. НАН України М.І. Долішнього. – Київ: Наукова думка, 2004. – 504 с.
- Семів Л.К. Регіональна політика: людський вимір. – Львів: ІРД НАН України, 2004. – 360 с.
- Мікула Н.А. Міжтериторіальне та транскордонне співробітництво. – Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2004. – 395 с.
- Прогнозування соціально-економічного розвитку регіону: питання теорії та методології/ НАН України. Інститут регіональних досліджень. Ред.кол.: науковий редактор д.е.н., проф. Бойко Є.І. – Львів, 2005. – 235 с.
- М.І. Долішній. Регіональна політика на рубежі ХХ-ХХІ століть: нові пріоритети. -Київ. Наукова думка, 2006. – 511 с.
- Злупко С.М. Економічна наука і наукознавство . – Львів: Тріада плюс, 2006. – 776 с.
- Управління інноваційними процессами в регіоні / За наук. ред. д.е.н., проф. М.А. Козоріз / Інститут регіональних досліджень НАН України: - Львів: ЛБІ НБУ, 2006.- 315 с.
- Сторонянська І., Шульц С. Міжрегіональна інтеграція в Україні / Інститут регіональних досліджень НАН України. - Львів: Арал, 2007. – 292 с.
- Кравців В.С. Регіональна екологічна політика в Україні (теорія формування, методи реалізації). - НАН України. Інститут регіональних досліджень. - Львів, 2007. – 336 с.
- Садова У.Я. Соціальна політика в Україні: регіональні дослідження і перспективи розвитку. – Львів: ІРД НАН України, 2005. – 408 с.
- Регіональні суспільні системи / НАН України, Інститут регіональних досліджень. - Львів, 2007. - 496 с.
- Методологічні основи оцінки рівня капіталізації суб’єктів господарювання/ НАН України. Інститут регіональних досліджень. За наук. ред. д.е.н., проф. М.А. Козоріз. - Львів, 2008. – 290 с.
- Сторонянська І.З. Міжрегіональні інтеграційні процеси в Україні: тенденції та перспективи розвитку/ ІРД НАН України, 2008. – 392с..

Всього за період діяльності Інституту видано 124 монографії, 50 підручників, 197 брошур, препринтів тощо загальним обсягом 7551 друкованих аркушів.

Періодичними науковими виданнями Інституту є:

- Науково-практичний журнал “Регіональна економіка” (видається щоквартально). В журналі висвітлюються теоретичні та прикладні питання, пов’язані з формуванням та реалізацією державної регіональної політики в Україні, проблеми соціально-економічного розвитку її регіонів. Авторами журналу є відомі вчені-економісти, державні діячі, керівники великих підприємств, банкіри, підприємці як з України, так і з-за кордону. Журнал набув широкої популярності як в Україні, так і за кордоном.

- Збірник наукових праць ”Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України” (періодичність – 6 випусків на рік). У ньому висвітлюються теоретичні і прикладні результати досліджень з методології і практики реформування економіки, соціально-економічного і науково-технічного розвитку, територіального управління і самоврядування, інвестиційної діяльності, екології, фінансів і банківської справи.

Інститут широко відомий як центр підготовки наукових кадрів як в Україні, так і за кордоном. При Інституті функціонує аспірантура і докторантура та діє спеціалізована вчена рада по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук з економічних спеціальностей: 08.00.05 - «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»; 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством»; 08.00.07 – «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» , та спеціалізована вчена рада з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук із спеціальності 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит”. Загалом тут підготовлено понад 360 кандидатів економічних наук та 55 докторів економічних наук, серед яких науковці Польщі, Угорщини, Словаччини.

Налагоджено широку мережу контактів Інституту на міжрегіональному та міжнародному рівні. Інститут є ініціатором і безпосереднім організатором проведення багатьох міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій з актуальних питань розвитку національної економіки; розвитку регіонів України та активізації їх транскордонних зв’язків.

У сфері міжнародного наукового співробітництва успішно розвивається співпраця із науково-дослідними установами сусідніх країн Центральної та Східної Європи (Польщі, Угорщини, Словаччини, Білорусі, Росії), а також із науковими закладами інших країн, зокрема, КНР, Німеччини, Австрії. Співпраця здійснюється як в рамках угод про співробітництво, так і на неформальній основі.

Діють угоди про наукову співпрацю із:
- Інститутом економіки НАН Білорусі ( м.Мінськ, Білорусь);
- Державною вищою школою фахової освіти (м. Ярослав, Польща);
- Головним Інститутом гірничої справи (м. Катовіце, Польща);
- Академією Свєнтокшицькою ім Яна Кохановського в Кєльцах (Польща);
- Вищою господарською школою (м.Перемишль, Польща);
- Факультетом економіки та суспільних наук Ніредьгазького інституту (Угорщина);
- Економічним факультетом Кошіцького технічного університету (Словаччина);
- Відділом економіки Жешувського університету (Польща);
- Інститутом проблем економічного відродженя (м.Санкт-Петербург, Росія).

Основними тематичними напрямами міжнародного наукового співробітництва Інституту є :
- проблеми соціально-економічного розвитку прикордонних регіонів та транскордонного співробітництва в умовах інтеграційних та глобалізаційних впливів (партнери – наукові установи Польщі, Угорщини, Білорусі);
- просторовий розвиток та територіальне планування регіонів (спільно із Міністерством будівництва, земельного розвитку та медіа федеральної землі Тюрінгія, ФРН).
- соціально-економічні та еколого-економічні дослідження Карпатського регіону (партнери – наукові установи Угорщини, Словаччини, Польщі, Австрії).

Інститут регіональних досліджень координує наукові дослідження з проблем регіональної політики та транскордонного співробітництва із центральними та регіональними органами владами, вищими навчальними закладами і науково-дослідними установами України.

Координація досліджень з проблем регіональної політики здійснюється з: Міністерством економіки України, Міністерством регіонального розвитку та будівництва України, Міністерством охорони навколишнього природного середовища України, комітетами Верховної Ради України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України, Радою по вивченню продуктивних сил України НАН України, Інститутом демографії та соціальних досліджень НАН України, Інститутом економіки промисловості НАН України, Інститутом економіко-правових досліджень НАН України, Інститутом проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України.

В ході виконання науково-дослідних робіт та практичного впровадження їх результатів налагоджена співпраця з Львівською, Волинською, Закарпатською, Івано-Франківською, Чернівецькою, Рівненською та Тернопільською облдержадміністраціями, органами місцевої влади Львівської області, Західним науковим центром НАН та МОН України, багатьма вищими навчальними закладами, установами та організаціями Західного регіону України а також інших регіонів держави. Зокрема, з проблематики транскордонного співробітництва здійснюється координація досліджень з Київським національним економічним університетом ім. Вадима Гетьмана, Національним інститутом стратегічних досліджень, Львівською комерційною академією, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Донецьким національним університетом, Волинським національним університетом, Тернопільським інститутом соціальних та інформаційних технологій, Дрогобицьким державним педагогічним університетом ім. І.Франка.

Розвиваються нові форми кооперації академічної науки та вищої школи. Так з метою об’єднання зусиль в підготовці висококваліфікованих фахівців економічного профілю, кооперації в проведенні науково-дослідних робіт, організації конференцій, підготовки наукових кадрів, методичній та видавничій діяльності, розвитку міжнародного співробітництва, за ініціативою Інституту створено перший в Україні науково-навчальний комплекс економічного профілю “Економосвіта”, в який, крім Інституту, ввійшли: Інститут економіки та менеджменту при Національному університеті “Львівська політехніка”, Тернопільський національний економічний університет, Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ, Львівська комерційна академія, Львівська державна фінансова академія, Ярославська державна вища школа фахової освіти (Польща). Така форма кооперації приносить добрі результати.

Інститут також бере участь в роботі навчально-наукового центру підготовки магістрів за спеціальностями «Економіка довкілля і природних ресурсів» з правами відділення цільової підготовки Національного університету водного господарства та природокористування та Західного наукового центру НАН та МОН України.

Крім того, при Інституті діють вісім спільних із вищими навчальними закладами філій кафедр, а саме:
- кафедри банківської справи Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ;
- кафедри менеджменту організацій Львівського Інституту Міжрегіональної академії управління персоналом;
- кафедри фінансів та економіки природокористування Національного університету водного господарства та природокористування;
- кафедри економіки підприємств та інвестицій Національного університету "Львівська Політехніка";
- кафедри міжнародної економіки та маркетингу Тернопільського інституту соціальних та інформаційних технологій;
- кафедри міжнародних економічних відносин Волинського національного університету ім. Лесі Українки;
- кафедр фінансів суб’єктів господарювання та державних фінансів Львівської державної фінансової академії;
- кафедри економіки підприємств та маркетингу у видавничо-поліграфічному комплексі Україні Української академії друкарства (м. Львів).

В контексті сучасної суспільно-економічної ситуації в державі і глобалізаційних викликів, завдань, які ставляться перед академічними установами в найближчій перспективі, особлива увага буде звернута на підвищення рівня фундаментальних досліджень та впровадження наукових розробок на рівні центральних органів влади, розширенні госпдоговірної тематики та реалізації прикладних досліджень, активізації участі вчених Інституту у виконанні конкурсних тем та міжнародних проектів.

Перспективними напрямами розвитку наукової діяльності Інституту на найближчий період є:
- дослідження проблем вдосконалення ринкових відносин у сфері природокористування;
- розробка Програми соціально-економічного розвитку гірських територій Карпатського регіону;
- розробка теоретико-методичних основ розвитку людського капіталу в умовах формування економіки знань;
- наукове забезпечення підвищення рівня капіталізації регіональних активів;
- дослідження соціально-економічних проблем сільських територій;
- дослідження нових форм транскордонного співробітництва України;
- розробка наукових засад регіональної міграційної політики в умовах поліетнічного середовища;
- дослідження просторового виміру територіально-структурних процесів у регіоні;
- розробка нової моделі районування економічного простору України;
- моніторинг та оцінка інвестиційної привабливості областей Західного регіону України;
- методичне забезпечення просторового планування на внутріобласному рівні.

Крім цих пріоритетних напрямів наукових досліджень Інституту, приділятиметься увага і такій проблематиці:
- демографічна ситуація в Західному регіоні, її тенденції, можливі наслідки, прогнозні оцінки, рекомендації щодо її покращення;
- міжрегіональна інтеграція в Україні;
- трудова еміграція населення: параметри, динаміка, можливі соціальні та економічні наслідки для регіону, методи запобігання;
- регіональні ринки праці в сучасних умовах;
- розробка адаптованої до національної специфіки моделі сталого розвитку Карпат.

Перед Інститутом стоять актуальні завдання розширення та поглиблення комплексних (міждисциплінарних) досліджень регіональних процесів і підготовка за їх результатами фундаментальних аналітичних, прогностичних та рекомендаційних матеріалів для вищих органів влади.

Реалізація поставлених завдань можлива за рахунок збереження та примноження наукового потенціалу Інституту, впровадження нових форм організації наукових досліджень, залучення альтернативних джерел фінансування дослідницьких проектів, налагодження більш тісної взаємодії з регіональними та центральними органами влади, створення конструктивних механізмів міжнародного наукового співробітництва.

Кравців В.С.,
директор Інституту
регіональних досліджень НАН України,
д.е.н.