Journal
УКР   ENG
Socio-Economic Problems
of the Modern Period of Ukraine
   Collection SEPSPU -- sep2020.06.058

Repository of Institute of Regional Research Drebot, O., & Zamula, Kh. (2020). Ekoloho-ekonomichnyy analiz lisokorystuvannya na terytoriyi zony vidchuzhennya [Ecological and economic analysis of forest use in the exclusion zone]. In Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 146 (6) (pp. 58-63). DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-6-9. [in Ukrainian].

AuthorsDrebot Oksana Ivanivna

Doctor of Economics, Professor, Academician of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Honored Worker of Science and Technology of Ukraine

Chief Researcher, Head of the Department of institutional support of nature use of the Institute of Agroecology and Environmental Management of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

Contacts: drebot_oksana@ukr.net

Webpages:Zamula Khrystyna Petrivna

Applicant of the Department of institutional support of nature use of the Institute of Agroecology and Environmental Management of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

Contacts: zamulach@ukr.net

Webpages:

References

  
 1. Trokhymchuk, I. M. (2015). Lisorozvedennya na radiatsiyno zabrudneniy terytoriyi [Afforestation in the radiation-contaminated area]. Visnyk Cherkas’koho universytetu. Seriya: Biolohichni nauky – Bulletin of Cherkasy University. Series: Biological Sciences, 19, 121-126. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuB_2015_19_18 [in Ukrainian].
 2. Fitisov, A. M. (2019). Lisokorystuvannya na terytoriyakh rayoniv Zhytomyrs’koyi oblasti, postrazhdalykh vnaslidok avariyi na ChAES [Forestry use in the Zhytomyr region territories affected by the Chernobyl accident]. Ekonomika APK – Economics of AIC, 8, 109-116. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201908109 [in Ukrainian].
 3. Krasnov, V. P., & Landin, V. P. (2013). Metodolohichni osnovy reabilitatsiyi lisovykh ekosystem, zabrudnenykh radionuklidamy [Methodological bases of rehabilitation of forest ecosystems contaminated with radionuclides]. Zbalansovane pryrodokorystuvannya – Balanced nature management, 2-3, 33-40. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zp_2013_2-3_7 [in Ukrainian].
 4. Forestry in conditions of radioactive contamination (2014, Jul 01). State Agency of Forest Resources of Ukraine: Website. Retrieved from http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=101209 [in Ukrainian].
 5. Lisove hospodarstvo Ukrayiny [Forestry of Ukraine] (2019). State Agency of Forest Resources of Ukraine: Website. Retrieved from http://ekoinform.com.ua/wp-content/uploads/2019/01/Brosura_DALR_2019_UA-web.pdf [in Ukrainian].
 6. Khto spovishchaye ukrayintsiv pro vynyknennya radiatsiynoyi zahrozy? [Who notifies Ukrainians about the radiation threat?] (2019). Ecodia: Website. Retrieved from https://ecoaction.org.ua/khto-spovishchaie-ukraintsiv-pro radiatsiu [in Ukrainian].
 7. Karachov, I. I. (2006). Problemy radioaktyvnoho zabrudnennya kharchovykh produktiv lisu i vnutrishnye oprominennya naselennya [Problems of radioactive contamination of forest food products and internal exposure of the population]. Problemy kharchuvannya – Nutrition problems, 1, 31-35. [in Ukrainian].
 8. Rehional’na dopovid’ pro stan navkolyshn’oho pryrodnoho seredovyshcha Kyyivs’koyi oblasti u 2019 rotsi [Regional report on the state of the environment of Kyiv region in 2019] (2020). Kyiv: Kyiv Regional State Administration. [in Ukrainian].
 9. Proyekt dokumentu derzhavnoho planuvannya «Derzhavna ekonomichna prohrama povodzhennya z vidprats’ovanym yadernym palyvom vitchyznyanykh atomnykh elektrostantsiy na period do 2025 roku» [Draft state planning document «State economic program for the management of spent nuclear fuel of domestic nuclear power plants for the period up to 2025»] (2020, Nov 25). Ministry of Energy of Ukraine: Website. Retrieved from http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245492667&cat_id=244946928 [in Ukrainian].
 10. Okhorona lisu vid pozhezh [Forest protection from fires] (2019). Kyiv Regional and Kyiv City Department of Forestry and Hunting: Website. Retrieved from https://kyivlis.gov.ua/ohorona-ta-zahyst-lisu/ohorona-lisu-vid-pozhezh [in Ukrainian].
 11. Kompleksna systema radiatsiynoho monitorynhu v ChZV [Comprehensive radiation monitoring system in the ChEZ]. Retrieved from http://www.srp.ecocentre.kiev.ua/MEDO-PS/index.php?lang=UKR&online=1 [in Ukrainian].
 12. Main Department of Statistics in Kyiv Region: Website (2020). Retrieved from http://kyivobl.ukrstat.gov.ua/content/p.php3?c=1389&lang=1 [in Ukrainian].


Web-master P. Popadyuk