Journal
УКР   ENG
Socio-Economic Problems
of the Modern Period of Ukraine
   Collection SEPSPU -- sep2020.06.125

Repository of Institute of Regional Research Tyesheva, L. (2020). Naukovo-teoretychni zasady innovatsiynoho rozvytku v suchasniy ekonomichniy nautsi [Scientific and theoretical fundamentals of innovative development in modern economic science]. In Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 146 (6) (pp. 125-131). DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-6-20. [in Ukrainian].

AuthorsTyesheva Larysa Vasylivna

Ph.D. of Economics, Associate Professor

Associate Professor of the Department of economics and management of the V. N. Karazin Kharkiv National University

Contacts: larisakhneu@gmail.com

Webpages:

References

  
 1. Onikiyenko, V. V., Yemelyanenko, L. M., & Teron, I. V. (2006). Innovatsiyna paradyhma sotsial’no-ekonomichnoho rozvytku Ukrayiny [Innovative paradigm of socio-economic development of Ukraine]. Kyiv: Council for the Study of Productive Forces of the National Academy of Sciences of Ukraine. [in Ukrainian].
 2. Sergeyev, V. M., Alekseyenkova, Ye. S., & Nechayev, V. D. (2008). Tipologiya modeley innovatsionnogo razvitiya [Typology of models of innovative development]. Politiya – Politeia, 4, 6-22. [in Russain].
 3. Teslyuk, Yu. V. (2018). Henezys teoretyko-metodolohichnykh osnov innovatsiynoho rozvytku [Genesis of theoretical and methodological foundations of innovative development]. Innovatsiyna ekonomika – Innovative economy, 9-10, 46-50. [in Ukrainian].
 4. Husyev, V. O. (2007). Derzhavna innovatsiyna polityka yak zasib rozvytku natsional’noyi ekonomiky [State innovation policy as a means of developing the national economy]: Manual. Kyiv: NAPU. [in Ukrainian].
 5. Antonyuk, L. L., Poruchnyk, A. M., & Savchuk, V. S. (2003). Innovatsiyi: teoriya, mekhanizm rozrobky ta komertsializatsiyi [Innovations: theory, mechanism of development and commercialization]. Kyiv: KNEU. [in Ukrainian].
 6. Perspektyvy innovatsiynoho rozvytku Ukrayiny [Prospects for innovative development of Ukraine]: Analytical report (2002). Retrieved from http://old.niss.gov.ua/Table/Zhalilo21/003.htm
 7. Fedulova, L. I. (2006). Innovatsiyna ekonomika [Innovative Economics]: Textbook. Kyiv: Lybid’. [in Ukrainian].
 8. Illyashenko, S. M. (2003). Upravlinnya innovatsiynym rozvytkom: problemy, kontseptsiyi, metody [Management of innovative development: problems, concepts, methods]: Manual. Sumy: University book. [in Ukrainian].
 9. Krupka, M. I. (2001). Finansovo-kredytnyy mekhanizm innovatsiynoho rozvytku ekonomiky Ukrayiny [Financial and credit mechanism of innovative development of the economy of Ukraine]. Lviv: Ivan Franko National University of Lviv. [in Ukrainian].
 10. Halytsya, I. O. (2003). Scho zh take innovatsiynyy rozvytok? [What is innovative development?]. Ekonomika ta derzhava – Economy and state, 10, 32-33. [in Ukrainian].
 11. Halchynskyy, A. S., Heyets, V. M., & Semynozhenko, V. P. (1997). Ukrayina: nauka ta innovatsiynyy rozvytok [Ukraine: science and innovation development]. Kyiv. [in Ukrainian].
 12. Mekhanik, O. V. (2006). Innovatsiyi, istoriya yikh vynyknennya, sut’ ta znachennya dlya pidvyschennya konkurentospromozhnosti krayiny [Innovations, the history of their origin, essence and significance for improving the competitiveness of the country]. In Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukraiyni [Formation of market relations in Ukraine]: Vol. 2 (pp. 3-10). [in Ukrainian].
 13. Mykytyuk, P. P., Krysko, Zh. L., Ovsyanyuk-Berdadina, O. F., & Skochylyas, S. M. (2015). Innovatsiynyy rozvytok pidpryyemstva [Innovative development of the enterprise]: Manual. Ternopil: Printer Inform. [in Ukrainian].
 14. Mykhnenko, A. M., Bakumenko, V. D., & Kravchenko, S. O. (2009). Innovatsiyi v upravlinni suspil’nym rozvytkom [Innovations in the management of social development]: Manual. Kyiv: NAPA. [in Ukrainian].
 15. Voloshchuk, V. R. (2019). Mekhanizmy aktyvizatsiyi innovatsiynoho rozvytku [Mechanisms for intensifying innovative development]. Innovatsiyna ekonomika – Innovative economy, 7-8, 27-33. [in Ukrainian].
 16. Syomych, M. I. (2019). Metodolohiya formuvannya intehrovanykh system upravlinnya orhanizatsiyno-pravovoyu bezpekoyu sub"yektiv ahrarnoho biznesu: modeli ta mekhanizmy [Methodology of formation of integrated management systems of organizational and legal security of agrarian business subjects: models and mechanisms]. Kharkiv: Madrid Printing House. [in Ukrainian].
 17. Orel, A. M. (2020). Upravlinnya konkurentnym potentsialom v systemi innovatsiyno-investytsiynoho rozvytku: determinanty, mekhanizmy ta stratehiyi [Management of competitive potential in the system of innovation and investment development: determinants, mechanisms and strategies]. Kharkiv: Striped typography. [in Ukrainian].


Web-master P. Popadyuk