НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР «МЕТОДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

18 травня 2010 року в Інституті регіональних досліджень НАН України в рамках святкування Дня науки відбувся науково-практичний семінар для молодих вчених «Методи наукових досліджень». Семінар був організований спільними зусиллями працівників відділу соціально-гуманітарного розвитку регіону, на базі якого діє філія кафедри менеджменту організацій Львівського Інституту Міжрегіональної академії управління персоналом, а також відділу територіальних суспільних систем та просторового розвитку Інституту регіональних досліджень НАН України.

Активними учасниками семінару виступили науковці, викладачі наукового профілю вищих навчальних закладів м. Львова, серед яких Львівський національний університет ім. І. Франка, Львівський банківський інститут, Національний університет «Львівська політехніка».

Проблематика семінару була надзвичайно цікавою для молодих науковців інституту, аспірантів та здобувачів, адже стосувалась основоположних моментів здійснення досліджень, від чого суттєво залежить успішність та завершеність наукових розробок, що підносить цінність науки на якісно вищий щабель.

Молоді науковці у процесі своїх досліджень часто стикаються з нерозумінням використання інструментарію, методології наукових досліджень, що в подальшому наносить непоправної шкоди прикладному характеру розробок. Тому такий семінар став відмінним способом допомоги молодим вченим, обміну досвідом з досвідченими науковцями різних наукових сфер, налагодження соціальних контактів.

Основні теми доповідей стосувались:
– визначення загальних методів наукових досліджень (Садова У.Я., завідувач відділу соціально-гуманітарного розвитку регіону, д.е.н.);
– підходів до прогнозування соціальних явищ та процесів (Семів Л.К., провідний науковець ІРД НАНУ, д.е.н., проф.);
– теорії та практики застосування спеціальних методів наукових досліджень, зокрема вибіркового методу (Гринькевич О.С., к.е.н., доц. кафедри статистики ЛНУ імені Івана Франка);
– методів економіко-математичного моделювання (Данилюк Л.Г., завідувач кафедри МО ЛІ МАУП, к.е.н.), а також їх застосування до задач транспортного програмування (Романич І.Б., викладач кафедри МО ЛІ МАУП);
– методів соціально-психологічних досліджень адаптації військовослужбовців (за матеріалами досліджень у Західному регіональному центрі перепідготовки та соціальної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас) (Дмишко О.С., завідувач кафедри психології ЛІ МАУП).

Доповідь д.е.н. Садової Уляни Ярославівни «Загальні методи наукових досліджень» стала особливо цінною з точки зору з’ясування суті науки як засобу пізнання, необхідності деідеологізації та деполітизації науки, що в сучасних умовах гострих політичних дискусій та державницьких змін повинно бути концептуальною основою здійснення наукових досліджень в усіх галузях знань. Особливу увагу звернено на поняття методу наукового дослідження, методики та методології. Розглянуто предметний поділ методів наукових досліджень, у тому числі філософських, загальнонаукових та конкретнонаукових.

К.е.н., доц. Гринькевич Ольга Степанівна у доповіді «Спеціальні методи наукових досліджень: вибірковий метод» охарактеризувала основні напрямки застосування теорії вибіркового методу у вивченні соціальних та економічних явищ і процесів, зокрема, економічної активності населення, умов життя домашніх господарств, розвитку малого бізнесу. Доповідачем було детально висвітлено основні методологічні положення вибіркових обстежень, а саме що таке основа вибірки, яким має бути її обсяг, як сформувати вибірку, яка похибка вибіркових оцінок, а також як поширити результати вибіркового обстеження на характеристики генеральної сукупності. Особливу цікавість викликали питання визначення необхідного обсягу вибірки, розглянуті на прикладах конкретних вибіркових обстежень.

Доповідь Романича Ігора Богдановича «Застосування методів економіко-математичного моделювання до задач транспортного програмування» стосувалась прикладного аспекту використання задач транспортного програмування у різних сферах наукового знання, методики їх розв’язання та необхідності відповідного програмного забезпечення.

Дмишко Олександра Степанівна у доповіді «Методи соціально-психологічних досліджень адаптації військовослужбовців» поділилась досвідом використання відповідних методів у роботі з військовослужбовцями, які звільнені у запас. Використання психологічних підходів є особливо цінними з точки зору професійної перекваліфікації військовослужбовців та можливості їх подальшого працевлаштування на посадах, які дозволяють реалізувати їх набутий досвід.

Науково-практичний семінар став добрим початком подальшої серії таких заходів, які дадуть ґрунтовні знання та навички молодим вченим у подальшій науковій роботі та стануть ефективним каталізатором підвищення наукової цінності досліджень.

У.Я. Садова, О.С. Гринькевич, М.М. Біль

<<< Конференції