Журнал Регіональна економіка -- re2017.02.105 Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2017.02.105

УДК 332.2/.7:[330+34]:[332.122:338.43]; JEL H70, K11, Q15, R52
Залуцький І. Р. Розблокування мораторію на обіг земельних ділянок сільськогосподарського призначення в контексті пріоритетності їх охорони / І. Р. Залуцький // Регіональна економіка. – 2017. – №2(84). – С. 105-115.
Літер.: 17

Автори

Анотація

Висвітлено особливості запровадження режиму мораторію на відчуження земельних ділянок, призначених для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, і прав на них; причини, підстави та ризики його пролонгації в сучасних умовах. Доведено, що актуальність і легітимність відомостей Державного земельного кадастру щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення як об’єктів потенційного повноцінного ринкового обігу законодавчо регламентується граничними строками послідовного проведення: через кожні 20 років – суцільного ґрунтового обстеження; не рідше як один раз у 7 років – бонітування ґрунтів; не рідше як один раз на 5-7 років – економічної оцінки та нормативної грошової оцінки цих земельних ділянок. Запропоновано зміни до Земельного кодексу України в контексті: встановлення обмежень і вимог для превентивного повноцінного забезпечення пріоритетності особливої охорони земельних ділянок сільськогосподарського призначення; визначення умов реалізації громадянами конституційних прав щодо конкретної земельної ділянки як об’єкта власності в процесі інвестиційного обігу. Визначення держави єдиним першим покупцем земельних ділянок і прав на них, що є об’єктом мораторію, запропоновано розглядати не як відмову від їх ринкового обігу, як інвестиційний інструмент держави, що розблоковує мораторій на ринковий обіг.

Ключові слова:

земельна ділянка, обіг земельних ділянок сільськогосподарського призначення, розблокування мораторію, пріоритетність особливої охорони земель

Посилання

  
 1. Парламентські слухання «Регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення в Україні: пошук української моделі». – 23 березня 2011 року. – Режим доступу: http://static.rada.gov.ua/zakon/new/par_sl/sl2112116.htm
 2. Закон України «Про угоди щодо відчуження земельної частки (паю)» від 18 січня 2001 року № 2242-III. – Режим доступу:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2242-14
 3. Конституція України (Прийнята 28 червня 1996 р., № 254к/96-ВР). – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/254%D0%BA/96-%D0%B2% D1%80
 4. Закон України «Про Державний земельний кадастр». – №3613–VI від 7 липня 2011 року. – Режим доступу: http:// zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/ 3613-17
 5. Земельний кодекс України. – № 2768 – III від 25.10.2001 р. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
 6. Протокол до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод Рада Європи; Протокол, Міжнародний документ від 20.03.1952. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_535 Protocol 1 Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms / Council of Europe; Protocol, International document on March 20, 1952 // Retrieved from:http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_535
 7. Директор НАБУ заявив про новий вид рейдерства в Україні / УНІАН. – 2017. – 31 січня, – Режим доступу: https://economics.unian.ua/realestate/1751806-direktor-nabu-zayaviv-pro-noviy-vid-reyderstva-v-ukrajini.html
 8. Бородіна О. М. Чергова спроба узаконення обігу земель сільгосппризначення: чи в суспільних інтересах?./ О. М. Бородіна, І. В. Прокопа //Дзеркало тижня. – 2017. – 27 січня. – Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/macrolevel/chergova-sproba-uzakonennya-obigu-zemel-silgosppriznachennya-chi-v-suspilnih-interesah-_.html
 9. Лупенко Ю. О. Наукові засади запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення : наукова доповідь / Ю. О. Лупенко, О. В. Ходаківська. – Київ: ННЦ «ІАЕ», 2016. – 40 с.
 10. Закон України «Про охорону земель» від 19 червня 2003 року № 962-IV. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 962-15/page2
 11. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року» від 30 грудня 2015 року № 1437-р. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248907971
 12. Закон України «Про оцінку земель» від 11 грудня 2003 року №1378-IV. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/1378-15
 13. Середньостроковий план пріоритетних дій уряду до 2020 року. – Кабінет Міністрів України. – Режим доступу: http: //www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249634799&cat_id=244828445
 14. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням «від 30 березня 2016 року № 271-р. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/271-2016-%D1%80
 15. European court auditors (2016). «EU assistance to Ukraine». Special Report/ Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2016 / http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_32/SR_UKRAINE_EN.pdf
 16. Юнкер Ж.-К. Україна не вступить до ЄС в найближчі 20-25 років / Українська правда. – 2016. – 3 березня, – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/news/2016/03/3/7101056/
 17. Унковська Т. Є. Нова економічна стратегія для України / Унковська Т.Є. //Дзеркало тижня. – 2017. – 24 лютого. – Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/macrolevel/nova-ekonomichna-strategiya-dlya-ukrayini-_.html

Подібні статтіРепозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.2/7:[330+34]:[332.122:338.43];JELH70,K11,Q15,R52
Залуцький І. Р. Економіко-правові засади та проблеми обігу земель сільськогосподарського призначення в контексті розвитку сільських територій / І. Р. Залуцький // Регіональна економіка. – 2016. – №1(79). – С. 100-109.

Літер.: 20


Розкрито особливості та наслідки роздержавлення земель сільськогосподарського призначення при здійсненні земельної реформи в Україні. Висвітлено причини призупинення в 2001 р. легального обігу прав щодо земель, призначених для товарного сільськогосподарського виробництва, як підґрунтя для мораторію на їх відчуження в сучасних умовах. Визначено, що легальний обіг прав на земельні ділянки в межах сільських населених пунктів не призвів до поліпшення їх соціально-економічного становища та підвищення рівня життя сільського населення. Наявне нарощування обсягів сільськогосподарської продукції в умовах мораторію на відчуження земель засвідчує, що обіг прав на землю не є визначальним чинником ефективного розвитку сільського господарства. Аргументовано, що мораторій на відчуження земель, призначених для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, і зміна їх цільового призначення є неефективним неконституційним засобом захисту економічних прав громадян-власників земельних ділянок (паїв) в умовах «тіньового» обігу прав на ці ділянки та хаотичної зміни їх цільового призначення. Виявлено проблеми неадекватності інституційного, економічного та інформаційного забезпечення щодо запровадження обігу земель, призначених для ведення товарного сільськогосподарського виробництва; відсутності системної цілеспрямованої державної земельної політики в цій сфері. Окреслено підхід до формування економіко-правового механізму прозорого обігу земель з позицій превентивного забезпечення верховенства права та реальної децентралізації влади в Україні. 
обіг земель сільськогосподарського призначення, економіко-правові засади обігу, проблеми обігу, сільська територія Репозитарій ІРД НАНУ УДК [336.14:352]:336.22; JEL E62, H22, H70
Патицька Х. О. Особливості формування податкових доходів місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації / Х. О. Патицька // Регіональна економіка. – 2017. – №1(83). – С. 53-62.

Літер.: 9


Визначено склад податкових доходів місцевих бюджетів в умовах реформи місцевого самоврядування. Досліджено питання достатності податкових надходжень у складі доходів місцевих бюджетів. Проаналізовано місце і роль кожного податкового платежу у формуванні фінансового ресурсу місцевих бюджетів. Визначено, що всі надходження зараховуються до загального фонду місцевих бюджетів. Доведено взаємозалежність формування податкових платежів і рівня розвитку економіки відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Досліджено джерела податкових надходжень до місцевих бюджетів і їх спрямування на забезпечення видатків бюджетів. Обґрунтовано необхідність досягнення фінансової спроможності задля реалізації основних функцій, які державою покладено на місцеві органи влади. Визначено роль кожного з податкових доходів місцевих бюджетів у фінансовому забезпеченні розвитку адміністративно-територіальних одиниць. Запропоновано зміни до визначення та адміністрування податкових платежів до місцевих бюджетів. 
податкові доходи, місцеві бюджети, децентралізація, об’єкт оподаткування, місцеві податки та збори Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.34:[332.122:338.43]:332.025.1:005.216.3; JEL O18, Q01, R11
Гончаренко І. В. Концепція «Smart City» у забезпеченні сталого розвитку сільських поселень / І. В. Гончаренко, А. В. Богославська // Регіональна економіка. – 2017. – №2(84). – С. 98-104.

Літер.: 15


Зазначено, що негативні тенденції у соціальних, економічних, культурних, демографічних та екологічних процесах посилюють відмінності між рівнем життя та розвитку економіки сільських і міських поселень. Запропоновано взяти до уваги підходи, що реалізуються світовими лідерами, адже для багатьох країн світу, великих міст, корпорацій завданням першого порядку стоїть формування та реалізація інноваційних стратегій сталого розвитку, як базової моделі безпеки у майбутньому. За ініціативи технологічних корпорацій набула широкої популярності концепція «Smart City», що в теперішньому трактуванні поєднала можливості інформатизації, сучасних технологій і комунікацій, соціального капіталу у досягненні цілей сталого розвитку. Визначено базові складові формування поселень за принципами «розумного міста»: створення інноваційного центру, для пошуку відбору найбільш ефективних технологій у забезпеченні функціонування поселення; забезпечення відкритого доступу до проектів «розумних міст», для залучення всіх жителів; формування культури поведінки населення відповідно до нових вимог; інвестування в навчання кадрів і залучення кваліфікованих спеціалістів з інших регіонів; поліпшення якості життя конкретних людей (технології «розумного будинку», охоронні системи), а також суспільно значимі ініціативи («розумні» технології в енергетиці, ЖКГ); забезпечення доступності технологій самоврядування для всіх верств суспільства. Отже, для сільських поселень в Україні підходи сталого розвитку, інвестування саме в соціальний і людський капітал, сучасну інформаційно-комунікаційну інфраструктуру і технології виробництва забезпечить економічний розвиток, підвищення якості життя населення та управління навколишнім середовищем. 
сталий розвиток, сільські поселення, концепція «Smart City» 


Веб-майстер П. Попадюк