Журнал Регіональна економіка -- re2017.02.116 Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2017.02.116

УДК 330.341.2:[330.34+316.42]:346.16(477:1-22); JEL E01, O10, O13, Q10, R11
Tsymbalista N. A. Current state and problems of development of rural Ukraine: socioeconomic, institutional and legal aspects [Сучасний стан і проблеми розвитку сільських територій України: соціально-економічний та інституційно-правовий аспект] / N. A. Tsymbalista // Rehional'na ekonomika - Regional Economy. – 2017. – №2(84). – P. 116-123.
Літер.: 17

Автори

Анотація

Досліджено тенденції соціально-економічного розвитку сільських територій України. Увагу зосереджено на проблемах поглиблення демографічної кризи, зростання рівня бідності, безробіття, падіння підприємницької активності в сільській місцевості. Окремі показники проаналізовано в регіональному розрізі та показано наявну дивергенцію соціально-економічного розвитку сільських територій держави.
Зокрема, виявлено, що вищі темпи демографічного спаду більш характерні для тих регіонів, у яких частка сільського населення є нижчою за середню по Україні. Крім того, погіршення вікової структури населення в напрямі зниження частки дітей, порівняно з питомою вагою людей старшого покоління, спостерігається у напрямах із заходу на схід та з півдня на північ країни.
Аналіз сутнісних аспектів сільської зайнятості дав змогу встановити, що за приблизно однакових рівнів зайнятості і безробіття населення в міських і сільських поселеннях характерною ознакою сільської зайнятості є порівняно велика частка самозайнятості, яка до того ж, головно, зосереджена в неформальному секторі економіки. Причому така ситуація має під собою реальне інституційне підґрунтя, закріплене у чинному законодавстві України.
Стан і динаміка розвитку підприємницької діяльності в сільській місцевості також не сприяє вирішенню наявних проблем у сфері сільської зайнятості. У понад 34,6% сіл України немає жодного підприємства чи організації, серед них майже 2 тис. сільських населених пунктів з чисельністю мешканців понад 300 осіб. Головним видом діяльності залишається сільське господарство. При цьому кількість малих і середніх сільськогосподарських підприємств поступово скорочується на фоні зростання кількості великих агрохолдингів та одночасного збільшення їхніх земельних банків. Така ситуація негативно позначається на ринку праці та соціальній інфраструктурі сільських територій і вимагає негайного пошуку шляхів подолання несприятливих тенденцій.

Ключові слова:

розвиток сільських територій, демографічна криза, зайнятість сільського населення, розвиток підприємництва в сільській місцевості

Посилання

  
 1. Банк даних статистики України / Державна служба статистики України // Всеукраїнський перепис населення : сайт. – 2017. – Режим доступу: http://database.ukrcensus.gov.ua/MULT/Dialog/statfile.asp?lang=1
 2. Економічна активність населення України 2010 : статистичний збірник / Державна служба статистики України. – К.: Інформаційно-аналітичне агентство, 2011. – 207 с.
 3. Економічна активність населення України 2011 : статистичний збірник / Державна служба статистики України. – К.: Інформаційно-аналітичне агентство, 2012. – 207 с.
 4. Економічна активність населення України 2012 : статистичний збірник / Державна служба статистики України. – К.: Інформаційно-аналітичне агентство, 2013. – 207 с.
 5. Економічна активність населення України 2013 : статистичний збірник / Державна служба статистики України. – К.: Інформаційно-аналітичне агентство, 2014. – 199 с.
 6. Економічна активність населення України 2014 : статистичний збірник / Державна служба статистики України. – К.: Інформаційно-аналітичне агентство, 2015. – 207 с.
 7. Економічна активність населення України 2015 : статистичний збірник / Державна служба статистики України. – К.: Інформаційно-аналітичне агентство, 2016. – 201 с.
 8. Закон України «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 р. №5067-VI / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5067-17
 9. Закон України «Про особисте селянське господарство» від 15 травня 2003 р. №742-IV / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/742-15
 10. Махсма М. Б. Неформальна зайнятість селян України / М. Б. Махсма // Бізнес Інформ. – 2013. – №7. – С. 175-180.
 11. Соціально-економічне становище сільських населених пунктів України 2013 : статистичний збірник / Державна служба статистики України. – К., 2014. – 187 с.
 12. Сільське господарство України за 2014 рік : статистичний збірник / Державна служба статистики України ; відп. за випуск О. М. Прокопенко. – К., 2015. – 379 с.
 13. Сільське господарство України за 2015 рік : статистичний збірник / Державна служба статистики України ; відп. за випуск О. М. Прокопенко. – К., 2016. – 360 с.
 14. Податковий кодекс України від 02.12.2010 №2755-VI / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?­nreg=2755-17
 15. Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва за 2015 рік : статистичний збірник / Державна служба статистики України ; відп. за випуск О. М. Колпакова. – К., 2016. – 514 с.
 16. Tsymbalista N. A. Perspectives of rural households’ transformation into family farms in the Western Ukraine / N. A. Tsymbalista // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.]. – Львів, 2016. – Вип. 4(120). – C. 97-100.
 17. Прогноз: Агрохолдинги к 2020 г. консолидируют 6,25 млн га / Ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса» // AgroPortal.ua : сайт. – 2016, 10 октября. – Режим доступу: http://agroportal.ua/publishing/infografika/prognoz-agrokholdingi-k-2020-g-konsolidiruyut-625-mln-ga

Подібні статтіРепозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Цимбаліста Н. А. Соціально-економічний розвиток українсько-румунського транскордонного регіону / Н. А. Цимбаліста // Регіональна економіка. – 2015. – №4(78). – С. 187-188.Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.34:[332.122:338.43]:332.025.1:005.216.3; JEL O18, Q01, R11
Гончаренко І. В. Концепція «Smart City» у забезпеченні сталого розвитку сільських поселень / І. В. Гончаренко, А. В. Богославська // Регіональна економіка. – 2017. – №2(84). – С. 98-104.

Літер.: 15


Зазначено, що негативні тенденції у соціальних, економічних, культурних, демографічних та екологічних процесах посилюють відмінності між рівнем життя та розвитку економіки сільських і міських поселень. Запропоновано взяти до уваги підходи, що реалізуються світовими лідерами, адже для багатьох країн світу, великих міст, корпорацій завданням першого порядку стоїть формування та реалізація інноваційних стратегій сталого розвитку, як базової моделі безпеки у майбутньому. За ініціативи технологічних корпорацій набула широкої популярності концепція «Smart City», що в теперішньому трактуванні поєднала можливості інформатизації, сучасних технологій і комунікацій, соціального капіталу у досягненні цілей сталого розвитку. Визначено базові складові формування поселень за принципами «розумного міста»: створення інноваційного центру, для пошуку відбору найбільш ефективних технологій у забезпеченні функціонування поселення; забезпечення відкритого доступу до проектів «розумних міст», для залучення всіх жителів; формування культури поведінки населення відповідно до нових вимог; інвестування в навчання кадрів і залучення кваліфікованих спеціалістів з інших регіонів; поліпшення якості життя конкретних людей (технології «розумного будинку», охоронні системи), а також суспільно значимі ініціативи («розумні» технології в енергетиці, ЖКГ); забезпечення доступності технологій самоврядування для всіх верств суспільства. Отже, для сільських поселень в Україні підходи сталого розвитку, інвестування саме в соціальний і людський капітал, сучасну інформаційно-комунікаційну інфраструктуру і технології виробництва забезпечить економічний розвиток, підвищення якості життя населення та управління навколишнім середовищем. 
сталий розвиток, сільські поселення, концепція «Smart City» Репозитарій ІРД НАНУ УДК 658.6/.9:[332.122:338.43]:351; JEL O13, Q13
Апопій В. В. Стратегічні пріоритети розвитку торгівлі в сільській місцевості / В. В. Апопій, Г. В. Апопій // Регіональна економіка. – 2017. – №2(84). – С. 89-97.

Літер.: 11


Проаналізовано стан і тенденції функціонування торгівлі в сільській місцевості, виявлено суттєві деформації, суперечливості в її діяльності, а також невідповідність завданням сучасної політики активізації розвитку сільських територій. Обґрунтовано стратегічні пріоритети розвитку сільської торгівлі під впливом домінуючих чинників та умов, розкрито зміст і спрямованість перспективного розвитку торгівлі на селі. Запропоновано концептуальну структурну моделі сільської торгівлі на засадах диверсифікації торговельної діяльності, кооперування, горизонтальної та вертикальної інтеграції. 
торгівля в сільській місцевості, сільські території, роздрібна, оптова торгівля, торговельна інфраструктура, ресурсний потенціал, стратегічні пріоритети, концептуальна модель торгівлі Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.113:351.777.613:338.24; JEL O10, O13, P41, P49, Q32
Колодійчук І. А. Засадничі принципи формування системи поводження з відходами / І. А. Колодійчук // Регіональна економіка. – 2017. – №2(84). – С. 80-88.

Літер.: 8


Визначено основні принципи, на яких ґрунтуються концептуальні основи формування системи управління відходами. Запропоновані принципи доповнюють технічну редакцію проекту Національної стратегії поводження з відходами, у якій основні положення трактуються не чітко, що ускладнює їх сприйняття. Зокрема уточнено, деталізовано та розширено перелік сформульованих у ній керуючих принципів з відповідною інтерпретацією для цільового використання, що в комплексі із розробкою основних положень концепції управління відходами створює потужний теоретичний базис для якісних перетворень, сприяє поясненню і розвитку теорії та аналітичному дослідженню наявних механізмів. Автор наголошує на тому, що комплексні фундаментальні й прикладні дослідження на теоретичному та емпіричному рівнях мають бути в основі як законодавчих, так і виконавчих функцій в управлінні та поводженні з відходами. 
принципи, система управління відходами, генерування відходів, утилізація відходів Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.92:[338.43(438):061.1ЄС]:005.336.1
Лесів М. М. Оцінка впливу заходів програми розвитку сільських територій ЄС 2007-2013 рр. на ефективність ведення сільського господарства Польщі / М. М. Лесів // Регіональна економіка. – 2015. – №1(75). – С. 176-183.

Літер.: 12


Здійснено оцінку ефективності впровадження заходів у рамках Програми розвитку сільських територій Європейського Союзу у 2007-2013 рр. на прикладі Польщі. Для аналізу було взято заходи в рамках першої пріоритетної осі, на які Польща виділила основну частку програмних коштів і які спрямовані на підвищення конкурентоздатності сільського господарства та лісництва. Здійснено перевірку гіпотези, сформованої на основі принципу Парето, яка полягає в тому, що 20% інвестованих коштів мають забезпечити 80% позитивних результатів стосовно підвищення конкурентоздатності сільського господарства. Для перевірки правильності гіпотези в дослідженні побудовано низку простих лінійних регресій, що передбачають визначення залежності між заходами в рамках першої пріоритетної осі та індексами виробництва продуктів харчування, рослинництва та тваринництва. У результаті здійсненого аналізу виділено заходи, які принесли найбільший вплив на показник ефективності ведення сільського господарства та мають і надалі впроваджуватись у рамках політики розвитку сільських територій. 
Програма розвитку сільських територій, розвиток сільських територій, сільське господарство, структурні виплати, модернізація сільськогосподарських виробництв, індекс виробництва продуктів харчування, тваринництва, рослинництва, принцип Парето, проста лінійна регресія, додана вартість, ефективність Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.2/.7:[330+34]:[332.122:338.43]; JEL H70, K11, Q15, R52
Залуцький І. Р. Розблокування мораторію на обіг земельних ділянок сільськогосподарського призначення в контексті пріоритетності їх охорони / І. Р. Залуцький // Регіональна економіка. – 2017. – №2(84). – С. 105-115.

Літер.: 17


Висвітлено особливості запровадження режиму мораторію на відчуження земельних ділянок, призначених для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, і прав на них; причини, підстави та ризики його пролонгації в сучасних умовах. Доведено, що актуальність і легітимність відомостей Державного земельного кадастру щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення як об’єктів потенційного повноцінного ринкового обігу законодавчо регламентується граничними строками послідовного проведення: через кожні 20 років – суцільного ґрунтового обстеження; не рідше як один раз у 7 років – бонітування ґрунтів; не рідше як один раз на 5-7 років – економічної оцінки та нормативної грошової оцінки цих земельних ділянок. Запропоновано зміни до Земельного кодексу України в контексті: встановлення обмежень і вимог для превентивного повноцінного забезпечення пріоритетності особливої охорони земельних ділянок сільськогосподарського призначення; визначення умов реалізації громадянами конституційних прав щодо конкретної земельної ділянки як об’єкта власності в процесі інвестиційного обігу. Визначення держави єдиним першим покупцем земельних ділянок і прав на них, що є об’єктом мораторію, запропоновано розглядати не як відмову від їх ринкового обігу, як інвестиційний інструмент держави, що розблоковує мораторій на ринковий обіг. 
земельна ділянка, обіг земельних ділянок сільськогосподарського призначення, розблокування мораторію, пріоритетність особливої охорони земель Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.14(477); JEL E62, O18, R58
Власюк О. С. Реформа бюджетної децентралізації в Україні: результати, ризики та перспективи / О. С. Власюк // Регіональна економіка. – 2017. – №2(84). – С. 39-45.


Визначено систему ризиків бюджетної децентралізації в Україні. Узагальнено основні проблеми бюджетної децентралізації. Запропоновано напрями удосконалення механізмів бюджетного регулювання для забезпечення подальшої реалізації завдань реформи бюджетної децентралізації та досягнення її мети. 
бюджетна децентралізація, видатки, доходи, місцеві бюджети, органи місцевого самоврядування 


Веб-майстер П. Попадюк