Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих вчених
«Соціально-економічні та правові дослідження в суспільстві знань»
(16 травня 2012 року)

Науково-методичний семінар
«Спеціальні методи наукових досліджень у галузі економіки: теорія та практика»
(17 травня 2012 року)

16-17 травня 2010 року у Львові за ініціативи Інституту регіональних досліджень НАН України (завідувач відділу соціально-гуманітарного розвитку регіону, д.е.н., професор Садова Уляна Ярославівна) та Львівського інституту МАУП відбулися два заходи, спрямовані на підтримку та розвиток наукових досліджень серед молоді - щорічна Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих вчених “Соціально-економічні та правові дослідження в суспільстві знань” та науково-методичний семінар для аспірантів та спів шукачів вченого наукового ступеня. Міждисциплінарний характер тематики конференції та семінару зумовлений, насамперед, тим, що в сучасних умовах лише в межах однієї чи навіть кількох галузей науки знайти вирішення переважної більшості проблем суспільного розвитку практично неможливо.

Конференція мала міжнародний статус. Це визначила активна участь польських науковців, аспітарнтів та студентів Вищої школи економіки і права імені проф. Е.Ліпінського у м. Кельце (Польща). Польську делегацію представляли викладачі і студенти, зокрема (Joanna Maciejewska, Monika Skowron, Artur Aleksander Dabrowski, Sebastian Guszko, Paulina Palka, Tomasz Lubacha, Mariusz Palimaka). Активна співпраця з польськими колегами триває вже восьмий рік поспіль.

Співорганізаторами конференції виступили Львівський інститут МАУП (директор – к.е.н., професор Лелик Любов Іванівна) та Інститут регіональних досліджень НАН України

У роботі конференції взяли участь студенти, молоді викладачі, аспіранти, науковці провідних академічних та освітніх установ м. Львова (Інституту регіональних досліджень НАН України, Львівського національного університету імені Івана Франка, Національного університету “Львівська політехніка”, Львівської комерційної академії, Львівського інституту Міжрегіональної Академії управління персоналом, Львівського інституту економіки і туризму), а також молоді викладачі та студенти Вищої школи економіки і права м. Кельце (Польща).

У вітальному слові до учасників конференції директор Львівського інститут МАУП проф. Лелик Любов Іванівна зауважила, що науково-практична конференція – це одна з найкращих і перевірених практикою форм не лише апробації, перевірки на якість наукових досліджень, але, насамперед, форма обміну новими знаннями, можливість розширення загальної та професійної компетентності кожного з її учасників. Якщо конференція має міжнародний статус, то це додаткова нагода визначити, які проблеми є особливо актуальними не лише на національному, але й міжнародному рівнях, ознайомитися з підходами до розуміння та розв’язання проблем, які мають міжнародний характер.

Професор Лелик Л.І. звернула увагу учасників конференції на актуальності двох основних груп проблем суспільного розвитку, які потребують першочергового вирішення в Україні. Це проблеми:
- підвищення рівня людського розвитку, а відповідно стандартів життя переважної більшості населення України (медичне обслуговування, пенсійне страхування, якість і доступність освіти, соціальної підтримки);
- сталий розвиток та модернізація інфраструктури економіки, її базових секторів (підтримка реального сектору економіки, реформа податкової системи та міжбюджетних відносин, дерегуляція підприємництва, земельна реформа, реформа житлово-комунального господарства).

Зазначені проблеми мають соціально-економічний характер, але більшість людей, яких називають інтелектуальним авангардом світу, стверджують, що нинішні національні та світові проблеми й кризи мають не стільки економічну, але й людську природу, пов’язану з проблемами духовності, моралі та культури.

Загалом, тематика наукової зустрічі охоплювала широке коло питань, пов’язаних із захистом прав людини, ефективним використанням людського потенціалу в умовах наростаючих процесів трудової міграції і вторинної зайнятості, вивченням наслідків впливу глобалізаційних та інтеграційних процесів на економіку України, пошуком джерел інноваційних перетворень у регіональній економіці, розвитком фінансової системи України в умовах євроінтеграції, покращенням інвестиційного клімату держави як одного з ключових факторів забезпечення національної конкурентоспроможності. Очевидно, що науковий підхід до вирішення цих проблем потребує розробки насамперед стратегії гармонійного розвитку кожної особистості, організації і суспільства в цілому.

У науковій доповіді під час пленарного засідання конференції д.е.н., професор Садова Уляна Ярославівна звернула увагу на актуальних соціальних проблемах людського розвитку, які мають глобальний характер, а також основних критеріях нормативної моделі благополуччя життя людини, які розроблені ООН як один із інструментів наукового підходу до вирішення проблем збалансованого та сталого людського розвитку. Особливу увагу у виступі проф. Садової У. Я. було зосереджено на демографічних проблемах соціального розвитку українських Карпат, зокрема зростанні смертності населення цього регіону, низької народжуваності, демографічного старіння, імміграції, депопуляції.

На питаннях соціально-захисного виміру управлінського механізму реалізації державної міграційної політики зосередив свій виступ старший науковий співробітник відділу соціально-гуманітарного розвитку регіону ІРД НАН України к.е.н. Бідак Володимир Ярославович.

Професор Львівського інституту МАУП к.ю.н. Голяк Людмила Володимирівна виступила у пленарному засіданні з науковою доповіддю, присвяченою етико-правовим проблемам визнання соматичних прав людини. Означені права відносяться до категорії так званого “п’ятого покоління” прав людини і передбачають можливість певної поведінки людини, що виражається у повному розпорядженні людини розпоряджатися своїм тілом, у тому числі органами і тканинами. До категорії соматичних прав відносять сексуальні, репродуктивні права людини.

Жвавий інтерес та поляризацію думок учасників конференції викликали висвітлені проф. кафедри права Львівського інституту МАУП Голяк Л.В. наукові теорії, які ґрунтуються на праві людини вживати наркотичні засоби, здійснювати так звану “модернізацію” і навіть “фундаментальну реконструкцію тіла”, у тому числі зміну статі. Підсумовуючи викладене, доповідач звернула увагу на тому, що реалізація значного обсягу соматичних прав людини суперечить духовно-моральним цінностям людського розвитку, а тому має обмежуватись чинним законодавством країни. Виступи польських студентів були присвячені проблемам правового захисту прав і свобод людини у Польщі, найбільш актуальним проблемам розвитку польського суспільства, у тому числі проблемам наркоманії, захисту свободи думки, релігійних, економічних та інших свобод людини.

Joanna Maciejewska: Narkomania jako choroba spoleczna

Monika Skowron: Wolnosc mysli, sumienia i religii w prawie polskim

Mariusz Palimaka: Przestepstwa przeciwko wlasnosci w polskim prawie karnym

Викладач кафедри менеджменту організацій Львівського інституту МАУП, аспірантка ІРД НАН України Мульска Ольга Петрівна у своєму виступі представила результати спеціального анкетного опитування дітей м. Львова та Турківського району Львівщини. Мета опитування - поглиблене вивчення проблеми дитячої праці у регіоні та ризиків, пов’язаних з нею. У презентації наведено цікаві результати дослідження, які характеризують джерела коштів, які мають у своєму розпорядженні діти, види дитячої праці та її умови, напрями використання коштів, перспективи подальшої самостійної праці. За результатами теоретичних та практичних досліджень доповідач обґрунтувала перелік інструментів забезпечення політики протидії використання дитячої праці.

У другій частині пленарного засідання виступили:
- студент Львівської комерційної академії Проців Ігор з доповіддю на тему: “Передумови та чинники розвитку інтелектуальної складової трудового потенціалу України”
- студент Львівської комерційної академії Корзун Роксолана з доповіддю на тему: “Вплив податку на прибуток на соціально-економічні процеси в Україні”
- студентка Львівського інституту МАУП Шаповал Христина з доповіддю на тему: “Основні методи дослідження ефективності впливу реклами на споживача”
- студентка Львівського національного університету імені Івана Франка Петровська Олеся з доповіддю на тему: “Методи аналізу чинників та індикаторів процесів глобалізації в освіті”.

Наукові доповіді студентів та аспірантів під час секційних засідань охоплювали найбільш актуальні проблеми тематичних напрямків роботи конференції, а саме:
- Актуальні виклики духовному благополуччю людини в умовах сучасності. Психологічні проблеми трансформацій у сучасному суспільстві
- Проблеми теорії і практики управління в умовах модернізації українського суспільства. Розвиток ефективних систем управління людськими ресурсами організації і суспільства
- Дослідження фінансово-економічних систем України та світу в умовах глобалізації та кризових явищ. Проблеми та перспективи розвитку ринкової інфраструктури економічних систем інноваційного типу. Соціальна політика в ринковій економіці.

Ольга Левицька: Вплив трудової еміграції на функціонування інституту сім’ї в Україні

Надія Андрес: Регіони України у фокусі процесів модернізації різних сфер суспільного життя

Мирослава Юнко: Історико-культурний потенціал самбірського району Львівської області як перспективна складова розвитку туризму в Прикарпатті

На завершальному етапі Міжнародної науково-практичної конференції її учасники отримали сертифікати, а студенти, які представляли Вищу школу економіки і права у м. Кельце (Польща) – нові наукові та навчальні видання МАУП.

<<< Конференції