Journal
УКР   ENG
Socio-Economic Problems
of the Modern Period of Ukraine
   Collection SEPSPU -- sep2017.06.042

Repository of Institute of Regional Research Repository of Vernadsky Library UDC 339.564:338.45(477.83)
Protsevyat, O. (2017). Analiz stanu ta tendentsiy rozvytku eksportooriyentovanykh vydiv promyslovoyi diyal'nosti u L'vivs'kiy oblasti [Analysis of the state and trends of development of export-oriented types of industrial activity in the Lviv region]. In Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 128 (6) (pp. 42-45). Retrieved from http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2017.06.045. [in Ukrainian].
Sources: 4

AuthorsProtsevyat Oksana Semenivna

Leading Engineer of the Department of problems of the real sector of regions' economy of the Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine

Contacts: oksanayakhymetc@i.ua

Webpages:

Resume

The article analyzes the current state and trends of industry development in the Lviv region. The features of export activity of industrial enterprises in the Lviv region were studied. A number of export-oriented industrial activities in the Lviv region have been allocated. A list of active export-oriented industrial enterprises in the Lviv region is presented. The state of foreign investment of industry in the Lviv region is investigated.

Keywords:

industry, export activity, export potential, enterprise, Lviv region

References

    
  1. Heyets, V. M., & Ostashko, T.O. (Eds.) (2016). Implementatsiya Uhody pro asotsiatsiyu mizh Ukrayinoyu ta ES: ekonomichni vyklyky ta novi mozhlyvosti [The implementation of the Agreement about Association between Ukraine and the EU: Economic Challenges and opportunities] (Scientific report). Kyiv: Institute for Economics and Forecasting NAS of Ukraine. [in Ukrainian].
  2. Amosha, O. I., Bulyeyev, I. P., Zemlyankin, A. I., Zbarazska, L. O., Kharazishvili, Yu. M., & et. al. (2017). Promyslovist’ Ukrayiny – 2016: stan ta perspektyvy rozvytku [Industry of Ukraine – 2016: the state and prospects of development] (Scietific Report). Retrived from http://iep.com.ua/publ/informacijni_resursi/naukovi_dopovidi/promislovist_ukrajini_2016_stan_ta_perspektivi_rozvitku/2-1-0-95 [in Ukrainian].
  3. Ishchuk, S. O., Sozanskyy, L. Y., Mikhel, R. V., & Byrka, M. I. (2016). Konkurentospromozhnist’ promyslovosti rehioniv Ukrayiny [Competitiveness of the industry of the regions of Ukraine]. Retrived from http://ird.gov.ua/irdp/p20160601a.pdf [in Ukrainian].
  4. Main Departament of Statictics in Lviv Region. Statystychna informatsiya [Statistical Information]. Retrieved from http://www.lv.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].
  5. Department for Economic Policy of Lviv Regional State Administration (2017). Eksportnyy potentsial L’vivshchyny [Export potential of Lviv region]. Catalog. Retrieved from http://loda.gov.ua/news?id=31596 [in Ukrainian].


Web-master P. Popadyuk