Journal
УКР   ENG
Socio-Economic Problems
of the Modern Period of Ukraine
   Collection SEPSPU -- sep2017.06.143

Repository of Institute of Regional Research Repository of Vernadsky Library UDC 330.431.4:331.105.5(477)
Shchehlyuk, S. (2017). Osoblyvosti rozvytku kreatyvnoyi industriyi Ukrayiny: perspektyvni formy prostorovoyi orhanizatsiyi [Features of development of creative industry: perspective forms of spatial organization]. In Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 128 (6) (pp. 143-150). Retrieved from http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2017.06.150. [in Ukrainian].
Sources: 14

AuthorsShchehlyuk Svitlana Dmytrivna

Ph.D. of Economics, Senior Researcher

Doctoral Postgraduate of the Sector of spatial development of the Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine

Contacts: lyana.happy@gmail.com, (032)297-39-15, (+38068)135-61-16

Webpages:

Resume

The article deals with the peculiarities of the functioning of the forms of spatial organization of the creative industry on the basis of localization of creative potential. The types and functions of the main forms of the spatial organization of the creative industry, which have a place of activity in the native regions, are revealed. It is substantiated that types of spatial organization of the creative industry can interact with each other and complement each other depending on the purpose and the priorities of their creation. On the basis of foreign and domestic experience, key trends in the development of the creative industry have been determined, and the ways of increasing the efficiency of functioning of perspective forms of organization of the creative industry have been substantiated.

Keywords:

creativity, creative industry, forms of spatial organization of the creative industry, creative clusters, state support

References

  
 1. Culture and creativity. EU-Eastern Partnership Program (2017). Retrieved from https://www.culturepartnership.eu [in Ukrainian].
 2. Creative Economy Report (2008). The challenge of assessing the Creative economy: towards informed policy-making. United Nations, p. 4.
 3. Loshkovskaya, Kh. S. (2015). Paradyhmalʹnyy pidkhid do vyznachennya indeksnoyi modeli kreatyvnosti [Paradigmal approach to the definition of the index model of creativity]. Biznes Inform – Business Inform, 5, 41-45.. [in Ukrainian].
 4. Tyutin, D. V. (2013). Art-konversiya rossiyskikh territoriy: tvorcheskiye industrii kak faktor prostranstvennogo sotsial’no-ekonomicheskogo razvitiya munitsipal’nykh obrazovaniy [Art-conversion of Russian territories: creative industries as a factor of spatial socio-economic development of municipalities]. Sovremennyye issledovaniya sotsial’nykh problem – Modern research of social problems, 24 (4), Retrieved from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.939.2242&rep=rep1&type=pdf [in Russian].
 5. Suvorova, A. V. (2014). Prostranstvennaya organizatsiya ekonomicheskoy deyatel’nosti s uchetom urovnya kreativnosti sredy v regione [Spatial organization of economic activity, taking into account the level of creativity of the environment in the region]. (Master’s thesis, Yekaterinburg, Russia). [in Russian].
 6. Kloudova, Y. (2010). Vliyaniye razvitiya kreativnoy ekonomiki na ekonomicheski otstalyye regiony [The influence of the development of the creative economy on economically backward regions]. Zhurnal novoy ekonomicheskoy assotsiatsii – Journal of the New Economic Association, 5, 109-124. Retrieved from … repec.org/opt/­ReDIF/RePEc/…/2010-5-110-125r.pdf. [in Russian].
 7. Skyba, M. (2016). Kreatyvni industriyi v Ukrayini: vystoyaty, prosvityty(sya) [Creative industries in Ukraine: to stand, to enlighten (see)]. Retrieved from http://tyzhden.ua/Society/158758 [in Ukrainian].
 8. Shchehlyuk, S. D. (2016). Teoretychni pidkhody do typolohiyi prostorovykh form dilovoyi aktyvnosti [The theoretical approaches to the typology of spatial forms of business activity]. Rehionalʹna ekonomika – Regional economy, 81 (3), 69-75. [in Ukrainian].
 9. Ministr kulʹtury Ukrayiny Yevhen Nyshchuk pryvitav uchasnykiv Pershoyi vseukrayinsʹkoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi dlya holiv OTH ta misʹkykh holiv malykh mist Ukrayiny, shcho vidbulasʹ u Tulʹchyni [The Minister of Culture of Ukraine Yevgeniy Nyschuk congratulated the participants of the First All-Ukrainian Scientific and Practical Conference for heads of OTG and city mayors of small towns of Ukraine held in Tulchin] (2017). Retrieved from http://decentralization.gov.ua/news/5796. [in Ukrainian].
 10. Stratehiya rozvytku kulʹtury Lʹvova do 2025 r. [Strategy of development of Lviv’s culture till 2025] (2017). Retrieved from www.city-institute.org/­index.php/uk/stratehii/33-culture-strategy. [in Ukrainian].
 11. Valevskyy, O. (2017). Aktualʹni problemy pravovoho zabezpechennya derzhavnoyi kulʹturnoyi polityky [Topical Problems of Legal Provision of State Cultural Policy] Retrieved from www.niss.gov.ua/content/­articles/files/kultur_polityka-845b5.pdf [in Ukrainian].
 12. Suprime Council of Ukraine (2017). Proekt Zakonu pro vnesennya zmin do Zakonu Ukrayiny «Pro kulʹturu» (shchodo vyznachennya ponyattya «kreatyvni industriyi») [Draft Law on Amendments to the Law of Ukraine «On Culture» (Concerning Definition of «Creative Industries»)], adopted on 2017, Jul 17, 6738. Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.ua /pls/zweb2/webproc2_5_1_J? ses = 10009 & num_s = 1 & num = 6738 & date1 = & date2 = & name_zp = & out_type = & id [in Ukrainian].
 13. Suprime Council of Ukraine (2017). Pro kulʹturu [On the Culture]. Law of Ukraine, adopted on 2017, October 13, 2778-17. Retrieved from http://zakon5.­rada.gov.ua/laws/show/2778-17 [in Ukrainian].
 14. Indykatory vplyvu kulʹtury na rozvytok. Korotkyy analitychnyy ohlyad shchodo Ukrayiny [Indicators of cultural influence on development. Brief analytical review of Ukraine] (2017). Retrieved from https://www.culturepartnership.eu/upload/editor/2017/Policy%20Briefs/Abr-lv_C&C_photo_UA.pdf [in Ukrainian].


Web-master P. Popadyuk