Journal
УКР   ENG
Socio-Economic Problems
of the Modern Period of Ukraine
   Collection SEPSPU -- sep2018.04.125

Repository of Institute of Regional Research Repository of Vernadsky Library UDC 330.341:332.133.6(1-24):005.591.1-048.78; JEL O31, O16, R22, R32, H70
Siryk, Z. (2018). Endohenni chynnyky aktyvizatsiyi vykorystannya investytsiyno-innovatsiynoho potentsialu terytorial'nykh hromad [Endogenous factors of activating the use of investment and innovation potential of territorial communities]. In Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 132 (4) (pp. 125-133). Retrieved from http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.04.133. [in Ukrainian].
Sources: 19

AuthorsSiryk Zenoviy Orestovych

Ph.D. of Technical Sciences, Associate Professor

Associate Professor of the Department of fundamental disciplines of the Lviv Branch of the Dnipro National University of Railway Transport

Contacts: zsiryk62@gmail.com

Webpages:

Resume

Reforming of the system of local governance and administrative and territorial structure in Ukraine aims to create the new powerful ground for territorial development. It is about the redistribution of functions in the sphere of public governance, deconcentration and decentralization of liabilities between the state and local authorities and budget decentralization. Current market economy conditions and consolidation of financially incapable territorial communities generate qualitatively new administrative and territorial units – consolidated territorial communities, which merge the economic capacities, creating opportunities for newly created local governments to solve more complicated socio-economic development tasks. However, even in case of absence of own sources to finance territorial development and poor development of productive forces at the territory of a community, it is able to activate financial processes by foreign investment. The reform of local governance in this context opens new opportunities for local governments to attract additional funding through extension of their functions in the sphere of territorial organization of economic processes and development of community’s economic capacity. Therefore, the issue of forming and management of territorial community’s investment capacity as the component of its economic capacity through creation of favourable internal conditions in a community to attract investment becomes of utmost importance. The paper aims to analyze the mechanisms of the endogenous factors’ influence on activation of the use of territorial communities’ investment-innovation capacity in Ukraine in conditions of local governance reform. The mechanisms of the endogenous factors’ influence on activation of the use of territorial communities’ investment-innovation capacity in Ukraine in conditions of local governance reform. The nature of investment capacity is outlined. Endogenous factors of forming and use of territorial community’s innovation capacity are defined. Main indicators of endogenous factors of forming and development of territorial community’s investment are specified. The regions are divided by the share of foreign investment in the period of administrative and territorial reform.

Keywords:

endogenous factors, investment, innovations, local governance reform, territorial communities

References

  
 1. Berezhna, I. Yu. (2010). Teoretyko-ekonomichni pidkhody do obgruntuvannya zmistu investytsiynoho potentsialu [Theoretical and economic approaches to the substantiation of the content of investment potential]. Derzhava ta rehion. Seriya: Ekonomika ta pidpryyemnytstvo – State and Region. Series: Economics and Business, 6, 253-258. [in Ukrainian].
 2. Bilousova, O. S. (2017). Investytsiynyy potentsial ekonomiky Ukrayiny ta krayin YeS [Investment potential of the economy of Ukraine and the EU countries]. In Naukovyy visnyk Natsional’noyi akademiyi statystyky, obliku ta audytu [Scientific Bulletin of the National Academy of Statistics, Accounting and Audit]: Vol. 1-2 (pp. 60-68). [in Ukrainian].
 3. Borshch, H. A., Vakulenko, V. M., Hrynchuk, N. M., Dekhtyarenko, Yu. F., Ihnatenko, O. S., Kuybida, V. S., Tkachuk, A. F., & Yuzefovych, V. V. (2017). Resursne zabezpechennya ob"yednanoyi terytorial’noyi hromady ta yiyi marketynh [Resource provision of the united territorial community and its marketing]: Manual. Kyiv. [in Ukrainian].
 4. Butko, M., Zelenskyy, S., & Akymenko, O. (2005). Suchasna problema otsinky investytsiynoyi pryvablyvosti rehionu [Modern problem of estimation of investment attractiveness of the region]. Ekonomika Ukrayiny – Economy of Ukraine, 11, 30-37. [in Ukrainian].
 5. Voskobiynyk, S. I. (2012). Polityka orhaniv mistsevoho samovryaduvannya shchodo zaluchennya investytsiy [The policy of local self-government bodies concerning attraction of investments]. In Naukovyy visnyk Akademiyi munitsypal’noho upravlinnya. Seriya: Ekonomika [Scientific Herald of the Academy of Municipal Management. Series: Economics]: Vol. 1 (pp. 399-405). [in Ukrainian].
 6. Havrysh, V. P., Hulko, L. H., & Drahanova, T. P. (2010). Metodychni osnovy formuvannya investytsiynoho potentsialu pidpryyemstva [Methodical bases of formation of investment potential of the enterprise]. WEB-resource of scientific and practical conferences. III International Scientific and Practical Conference «Investitsionnyye prioritety epokhi globalizatsii: vliyaniye na natsional’nuyu ekonomiku i otdel’nyy biznes» [«Investment priorities of the era of globalization: the impact on the national economy and individual business»] (October 7-8, 2010). URL: http: // www. confcontact.com/20101008/5_gavrish.htm [in Ukrainian].
 7. Hurhula, T. V. (2017). Finansove zabezpechennya spromozhnosti terytorial’nykh hromad: problemy ta shlyakhy yikh vyrishennya [Financial support of the capacity of territorial communities: problems and ways of their solution]. In Naukovyy visnyk Mukachivs’koho derzhavnoho universytetu. Seriya: Ekonomika [Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series: Economy]: Vol. 1 (7) (pp. 132-138). [in Ukrainian].
 8. Demchyshak, N. (2009). Investytsiynyy ta finansovyy potentsial v umovakh vidkrytosti ekonomiky: spetsyfika formuvannya ta spivvidnoshennya [Investment and financial potential in the conditions of openness of the economy: specificity of formation and correlation]. In Visnyk L’vivs’koho universytetu: Seriya ekonomichna [Bulletin of the Lviv University: Economic Series]: Vol. 41 (pp. 156-164). [in Ukrainian].
 9. Dresvyannikov, D. O. (2016). Formuvannya investytsiynoho potentsialu pidpryyemstva [Formation of the investment potential of the enterprise]. In Visnyk Pryazovs’koho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu. Seriya: Ekonomichni nauky [Bulletin of the Pryazov State Technical University. Series: Economic Sciences]: Vol. 31 (2) (pp. 20-27). [in Ukrainian].
 10. Zhuk, P. V., & Siryk, Z. O. (2017). Investytsiynyy potentsial terytorial’nykh hromad: sut’ ponyattya ta pytannya upravlinnya [Investment potential of territorial communities: the essence of the concept and issues of management]. Rehional’na ekonomika – Regional Economy, 84(2), 16-22. [in Ukrainian].
 11. Zhuk, P. V. (2015). Aktual’ni zavdannya ta shlyakhy reformuvannya administratyvno-terytorial’noho ustroyu v Ukrayini [Topical problems and ways of reforming the administrative-territorial system in Ukraine]. In Sotsial’no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 111(1) (pp. 20-25). [in Ukrainian].
 12. Zayika, S. O. (2015). Investytsiynyy potentsial pidpryyemstva ta varianty yoho formuvannya [Investment potential of the enterprise and variants of its formation]. In Naukovyy visnyk Khersons’koho derzhavnoho universytetu. Seriya: Ekonomichni nauky [Scientific Bulletin of Kherson State University. Series: Economics]: Vol. 13.1 (pp. 84-86). [in Ukrainian].
 13. Kravtsiv, V. S., Storonyanska, I. Z., & Zhuk, P. V. (2017). Reformuvannya terytorial’noyi osnovy mistsevoho samovryaduvannya v konteksti yoho finansovoyi spromozhnosti [Reforming the territorial basis of local self-government in the context of its financial capacity]. Ekonomika Ukrayiny – Economy of Ukraine, 1, 41-51. [in Ukrainian].
 14. Otsinka finansovoyi spromozhnosti 366 OTH za 2017 rik u rozrizi oblastey [Estimation of financial capacity 366 OTG for 2017 by regions] (2018, Feb). Ukrinform: web portal. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/2430203-ocinka-finansovoi-spromoznosti-366-otg-za-2017-rik.html [in Ukrainian].
 15. State Statistics Service of Ukraine (2018). Rehiony Ukrayiny. 2017 rik [Regions of Ukraine 2017] (Statistical publication). P. 2. Kyiv. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/11/zb_ru2ch2018.pdf [in Ukrainian].
 16. Storonyanska, I. Z., & Pelekhatyy, A. O. (2013). Zrostannya finansovoyi spromozhnosti sil’s’kykh terytorial’nykh hromad u konteksti ATR: problemy ta napryamky vyrishennya [The growth of financial capacity of rural territorial communities in the context of the ATR: problems and directions of resolution]. In Sotsial’no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 104(6). Priorytety ta mekhanizmy sotsial’no-ekonomichnoho rozvytku sil’s’kykh terytoriy [Priorities and mechanisms for socio-economic development of rural areas] (pp. 28-40). [in Ukrainian].
 17. Storonyanska, I. Z., & Benovska, L. Ya. (2016). Byudzhety rozvytku mistsevykh byudzhetiv: problemy formuvannya ta vykorystannya v konteksti pohlyblennya byudzhetnoyi detsentralizatsiyi [Budgets of development of local budgets: problems of formation and use in the context of deepening budgetary decentralization]. Finansy Ukrayiny – Finance of Ukraine, 5, 34-47. [in Ukrainian].
 18. Shepelyev O. M., & Dorozhkina N. I. (2012). Formuvannya investytsiynoho potentsialu [Formation of investment potential]. Kharkiv: Apostrophe. [in Ukrainian].
 19. Shcherbatyuk, O. M. (2011). Definitsiya «investytsiynyy potentsial pidpryyemstva»: sutnist’ ta vidminnosti [Definition «investment potential of the enterprise»: essence and differences]. Efektyvna ekonomika – Effective Economy, 11. Retrieved from http: //www.economy.nayka. com.ua/?op=1&z=773 [in Ukrainian].


Web-master P. Popadyuk