Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2019.05.042

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 331:332.14:352; JEL J08, H70
Біль М. М., Патицька Х. О. Відтворення людського потенціалу об’єднаних територіальних громад в Україні. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2019. Вип. 5(139). С. 42-48. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-5-6.
Літер.: 10

АвториБіль Мар'яна Михайлівна

доктор економічних наук, старший науковий співробітник

старший науковий співробітник відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: bmm1983@gmail.com, (097)275-3151, (098)321-9925, (032)270-6445

Сторінки:Патицька Христина Олегівна

кандидат економічних наук

науковий співробітник відділу регіональної фінансової політики, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: pelechata@meta.ua

Сторінки:

Анотація

Визначено зміст людського потенціалу як сукупності фізіологічних, соціопсихологічних, інтелектуально-трудових, соціально-стратифікаційних, етнокультурних можливостей суспільства, які можуть бути використані вже або в найближчому майбутньому та реалізуються в середовищі, що забезпечує їхній розвиток. Розкрито специфіку відтворення людського потенціалу, що відображає одну з фаз його розвитку з наслідками використання людських ресурсів: їх акумуляції, відтворення, покращення. Виділено складові людського потенціалу – демографічну, інтелектуально-трудову, соціально-управлінську, соціально-економічну. У розрізі виокремлених складових підібрано індикатори для методики оцінювання використання людського потенціалу. Здійснено апробацію методики на прикладі об’єднаних територіальних громад (ОТГ) в Україні з їх групуванням залежно від обсягів власних доходів на одного мешканця та рівня дотаційності. За результатами розрахунків інтегрального індексу людського потенціалу та його складових виявлено ОТГ лідери та аутсайдери. Це дало змогу обґрунтувати можливості ОТГ забезпечувати відтворення людського потенціалу через розвиток соціальної інфраструктури, а також шляхом переорієнтації стратегічного планування на цілі розвиткового характеру. Розвиткові цілі розподілено за напрямами ефективного використання мобілізованих фінансів, створення умов для розвитку бізнесу і зайнятості населення. Виділено пріоритети підвищення ефективності використання людського потенціалу ОТГ у проблемному фокусі з їх поділом за державним, регіональним і локальним управлінськими рівнями. Враховуючи положення чинної нормативно-правової бази в Україні, узагальнено можливості влади ОТГ забезпечувати відтворення людського потенціалу.

Ключові слова:

людський потенціал, відтворення людського потенціалу, соціальна інфраструктура, розвиткові цілі, реформа децентралізації, об’єднані територіальні громади

Посилання

  
 1. Біль М. М., Лещух І. В. Методичні підходи аналізу людського потенціалу територіальної громади. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2019. № 3(108). С. 203-208.
 2. Куценко Т. Ф., Дударенко Є. Ю. Об’єднані територіальні громади в Україні: короткий аналітичний огляд. Економіка та держава. 2017. № 3. С. 64-70.
 3. Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад: постанова Кабінету Міністрів України від 8.04.2015 р. № 214. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF#n10
 4. Європейська хартія місцевого самоврядування (м. Страсбург, 15.10.1985 року). Ратифікована Законом України № 452/97-ВР від 15.07.1997 р. Законодавство України: сайт. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036
 5. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України № 280/97-ВР від 21.05.1997 р. Законодавство України: сайт. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
 6. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: розпорядження Кабінету Міністрів України від 1.04.2014 р. № 333-р. Законодавство України: сайт. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80
 7. Про співробітництво територіальних громад: Закон України від 17.06.2014 р. № 1508-VII. Законодавство України: сайт. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1508-18
 8. Про добровільне об’єднання територіальних громад: Закон України від 5.02.2015 р. № 157-VIII. Законодавство України: сайт. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19
 9. Методологія стратегічного планування розвитку об’єднаних територіальних громад в Україні. Підтримка політики регіонального розвитку в Україні: сайт. 2019. URL: https://surdp.eu/uploads/files/SP_OTG_Methodology_UA.pdf
 10. Топ-5 видатків Державного бюджету на розвиток регіонів 2019 року. Ціна держави: сайт. 2019. URL: http://cost.ua/news/663-top-5-expenditures-2019


Веб-майстер П. Попадюк