Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Вимоги до статей

 1. До публікації у збірнику приймаються статті проблемного, узагальнюючого, методичного характеру, результати оригінальних наукових, практичних, навчально-методичних досліджень у вигляді статей, які ніде раніше не публікувалися.
 2. Науковою редколегією здійснюється обов’язкове внутрішнє та зовнішнє рецензування статті.
 3. Публікація статті є платною. Оплата здійснюється після затвердження статті до друку редакційною колегією збірника.
 4. Статті у журналі можуть друкуватися українською, англійською та російською мовами.
 5. Стаття повинна мати код УДК (розміщується на початку статті) та JEL classification (розміщується під ключовими словами, кількість кодів – від 1 до 5, в одному рядку, через кому).
 6. Стаття має бути структурована за такими елементами: індекс УДК; дані про автора; назва статті; анотація; ключові слова – все українською та англійською мовами; JEL classification; постановка проблеми (опис проблеми, що аналізується, у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями); аналіз останніх досліджень і публікацій, мета статті; основні результати дослідження; висновки (підсумки дослідження та перспективи подальших розвідок у цьому напрямі); література.
 7. Посилання на джерела в тексті необхідно подавати у квадратних дужках, наприклад, [1, с. 12], у яких перша цифра вказує на порядковий номер джерела в списку літератури, а друга – на відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (зі сторінкою) відокремлюється від іншого крапкою з комою. Список літератури має складатися із двох частин: 1) Література – джерела мовою оригіналу, оформлені відповідно до українських стандартів бібліографічного опису (Форма 23, затверджена Наказом ВАК України від 3 березня 2008 р. №147); 2) References – ті самі джерела, але англійською мовою, оформлені за міжнародним бібліографічним стандартом АРА-2010.
 8. Обсяг статті повинен становити 10-12 сторінок (формат А4, гарнітура «Times New Roman», кегель №14, міжрядковий інтервал 1,5; параметри сторінки (береги) – 2 см з усіх боків, абзацний відступ – 1,25 см).
 9. Ілюстративний матеріал (графіки, діаграми, рисунки і таблиці) слід виконувати в доступних для подальшого редагування програмах: таблиці – у редакторі Microsoft Word; діаграми – у редакторі Microsoft Excel або Microsoft Graph; рисунки – у вигляді організаційних діаграм за допомогою панелі малювання редактора Microsoft Word; формули – у редакторі формул Microsoft Equation; фотографії варто зберігати у форматі «*.tif» або «*.jpg» з роздільною здатністю не менше 300 dpi. Заголовки таблиць та їх номери оформлюються з нового рядка, праворуч по тексту, курсивом; назва самої таблиці наводиться в окремому рядку, по центру сторінки, Назва рисунку розміщується під ілюстрацією, по центру рядка із зазначенням його наскрізної нумерації всередині статті Слово «рисунок» і його номер відділяється від назви крапкою. Нумерація формул здійснюється наскрізним способом у межах статті та вказується праворуч від формул у круглих дужках.
 10. Статті, оформлені з порушенням зазначених вимог, редакцією не розглядаються, про що повідомляється авторам.
 11. У довідці про автора потрібно вказати прізвище, ім'я та по батькові автора (авторів), науковий ступінь, учене звання, посаду, установу (українською та англійською мовами), поштову адресу із зазначенням індексу, контактні телефони, обов'язково – e mail.
 12. Редколегія здійснює наукове та літературне редагування статті, погоджуючи відредагований варіант із автором, який дає письмовий дозвіл на друк та розміщення матеріалів у мережі Internet.


Веб-майстер П. Попадюк