Journal
УКР   ENG
Socio-Economic Problems
of the Modern Period of Ukraine
   Collection SEPSPU -- sep2019.06.072

Repository of Institute of Regional Research UDC 339.7; JEL F29, L16, O14
Voloshanska, A. (2019). Oriyentyry rozvytku svitovoyi ekonomiky v umovakh podolannya protsesiv deindustrializatsiyi [Guidelines for the development of the world economy in the conditions of overcoming the deindustrialization processes]. In Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 140 (6) (pp. 72-77). DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-6-13. [in Ukrainian].
Sources: 8

AuthorsVoloshanska Anna Volodymyrivna

Postgraduate of the Department of international economic analysis and finance of the Faculty of International Relations of the Ivan Franko National University of Lviv

Contacts: voloschanna@gmail.com

Webpages:

Resume

The article deals with the features of the industrialization period, which are inherent in the world economy in the present conditions. Four models of industrialization that can exist at the present stage of economic development are considered: post-industrialization characterized by the development of technologies of the 5th mode, which in the conditions of de-industrialization stipulate bringing of low-tech industries outside the country and introduction of high-tech industrial capacities), neo-industrialization (characterized by the development of technologies of the 6th mode (including nanominiaturization, bio-technologization, cognitivization, 3D printing development), necro-industrialization (characterized by the predominance of industries with technologies of the 3rd and 4th ways, which under conditions of de-industrialization "undergo" the reduction of production capacities due to their physical deterioration and lack of demand for products), traditional industrialization (characterized by the predominance of extractive industries, heavy and low process engineering, development of 3rd and 4th modes technology that are upgraded to meet the challenges of today's market). The Europe 2020 strategy, launched in 2010 by the European Commission is analyzed in terms of industrial policy development. The paper identifies that the European Union's new economic course is based on maintenance of smart sustainable economic development to achieve high employment, productivity and social cohesion. The key guidelines for the development of the world economy are determined on the basis of reasonable growth, sustainable and comprehensive development in the context of overcoming de-industrialization and transition to the sixth technological way.

Keywords:

industrialization, world economy, post-industrialization, neo-industrialization, necro-industrialization, traditional industrialization

References

    
  1. Lyashenko, V. I., & Kotov, Ye. V. (2015). Ukrayina XXI: neoindustrial’na derzhava abo «krakh proektu»? [Ukraine XXI: Neo-industrial state or «project collapse»?]. Kyiv. [in Ukrainian].
  2. Poyta, I. O. (2013). Otsinka suchasnoho stanu rynku posluh [Assessment of the current state of the services market]. In Visnyk Zhytomyrs’koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriya: Ekonomichni nauky [Bulletin of Zhytomyr State Technological University. Series: Economic Sciences]: Vol. 1(63) (pp. 306-309). [in Ukrainian].
  3. Europe 2020. A strategy for smart sustainable and inclusive growth (2010). European Comission: Website. Retrieved from http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
  4. Kurzantseva, E. E. (2016). Integratsiya Ukrainy i Yevropeyskogo Soyuza v ramkakh soglasheniya ob assotsiatsii: vliyaniye na ukrainskuyu ekonomiku [Integration of Ukraine and the European Union under the Association Agreement: impact on the Ukrainian economy]. Ph.D. in Econ. Dissertation. St. Petersburg State University. [in Russian].
  5. Reshetylo, V. P., & Ostrovskyy, I. A. (2018). Neoindustrializatsiia ta yiyi vplyv na rozvytok vitchyznianoyi ta mizhnarodnoi ekonomiky [Neo-industrialization and its influence on the development of domestic and international economy]. In Naukovyy visnyk Uzhhorods’koho universytetu. Seriya: Ekonomika [Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series: Economics]: Vol. 18(3) (pp. 21-25). [in Ukrainian].
  6. Spiethoff, A. (1902). Vorbemerkungen zu einer Theorie der Uberproduktion. In Jahrbuch fur Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft. [in German].
  7. Ortiz-Ospina, E., & Lippolis, N. (2017). Structural transformation: how did todays rich countries become «deindustrialization»? Our World in Data: Website. Retrieved from https://ourworldindata.org/structural-transformation-and-deindustrialization-evidence-from-todays-rich-countries
  8. Bodrov, V. H., & Rybalkin, V. O. (Eds.) (2004). Transformatsiyni protsesy v perekhidniy ekonomitsi. Politychna ekonomiya [Transformational processes in transition economy. Political economy]. Kyiv: Akademvydav. [in Ukrainian].


Web-master P. Popadyuk