Journal
УКР   ENG
Socio-Economic Problems
of the Modern Period of Ukraine
   Collection SEPSPU -- sep2020.01.003

Repository of Institute of Regional Research UDC 339.137:330.341.1:330.837(477); JEL O38
Zaychenko, V. (2020). Zavdannya ta zakhody shchodo vdoskonalennya instytutsional'noho zabezpechennya tekhnolohichnoyi konkurentospromozhnosti ekonomiky Ukrayiny [Tasks and measures to improve the institutional support for the technological competitiveness of Ukraine's economy]. In Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 141 (1) (pp. 3-9). DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-1-1. [in Ukrainian].
Sources: 10

AuthorsZaychenko Volodymyr Vasylyovych

Ph.D. of Public Administration, Associate Professor

Dean of the Faculty of Economics and Management of the Central Ukrainian National Technical University

Contacts: zaychenko@ukr.net, v_zaychenko@ukr.net

Webpages:

Resume

The relevance of state policy aimed at improving the institutional support for the technological competitiveness of Ukraine's economy is emphasized. The purpose of the article is to substantiate the tasks and measures for improving institutional competitiveness of Ukraine's economy. Scientific novelty of the study consists in substantiation of the system of measures and means of improving the institutional environment of the technological competitiveness of Ukraine, the elements of which are formed in the following areas: structure of state policy, state policy measures and expected outcomes. The recommendations in relation to improvement of legal framework and institutions, oriented on innovation and technological modernization in context of strengthening of Ukrainian economy competitiveness form the practical significance of the results. The tasks of the state policy in improvement of the "institutes" and "institutions" elements of the institutional environment of the state policy of ensuring the technological competitiveness are defined. They include the improvement of basic legislation on innovative and scientific-technological activity; formation of legislation on the development of infrastructure of scientific and technological activities, integrated systems, implementation of joint projects; improving of the system of strategizing and programming the development of scientific and technological activities; elimination of administrative barriers to introduction of advanced technologies; formation of positive social attitude towards innovations and technologies; improvement of the system of organization and management of development of scientific and technological activity; introduction of monitoring, control and forecasting instruments of technological development policy; creation of financial and resource support funds for scientific and technological activities; formation and effective use of personnel potential of scientific and technological activity; development of internal and external information and communication system.

Keywords:

technological competitiveness of the economy, innovation and technological modernization, institutional support

References

  
 1. Antonyuk, L. L. (2004). Mizhnarodna konkurentospromozhnist’ krayin: teoriya ta mekhanizm realizatsiyi [International competitiveness of countries: theory and mechanism of realization]. Kyiv: Vektor. [in Ukrainian].
 2. Vasyltsiv, T. H., Shekhlovych, A. M., & Vasyltsiv, V. V. (2017). Finansovo-ekonomichni instrumenty stymulyuvannya rozvytku IT-sphery Ukrainy [Financial and economic instruments of stimulation of development of IT-sphere of Ukraine]. Ekonomichnyy dyskurs – The economic discourse, 4, 128-136. [in Ukrainian].
 3. Heyets, V. (2016). Instytuty u rozshyrenni tekhnolohichnoyi modernizatsiyi ekonomiky Ukrayiny [Institutes in the expansion of technological modernization of the Ukrainian economy]. Zhurnal yevropeys’koyi ekonomiky – Journal of European Economy, 15(3), 255-265. [in Ukrainian].
 4. Piddubna, L. I. (2007). Konkurentospromozhnist’ ekonomichnykh system: teoriya, mekhanizm rehulyuvannya ta upravlinnya [Competitiveness of economic systems: theory, mechanism of regulation and management]. Kharkiv: Publishing House «INZHEK». [in Ukrainian].
 5. Taranenko, I. V. (2011). Alhorytm doslidzhennya ta otsinky innovatsiynoyi konkurentospromozhnosti krayin [Algorithm of research and estimation of innovative competitiveness of countries]. Naukovyy visnyk Uzhhorods’koho universytetu. Seriya «Ekonomika» – Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series «Economics», 33(1), 196-201. [in Ukrainian].
 6. Fedulova, L. I. (2012). Kontseptual’na model’ innovatsiynoyi stratehiyi Ukrayiny [Conceptual model of innovation strategy of Ukraine]. Ekonomika i prohnozuvannya – Economy and forecasting, 1, 87-100. [in Ukrainian].
 7. Shvydanenko, O. A. (2007). Hlobal’na paradyhma konkurentospromozhnosti: imperatyvy stanovlennya ta rozvytku [The global competitiveness paradigm: imperatives of development and development] (Dr.Sci. in Econ. Dissertation, Kyiv, Ukraine). [in Ukrainian].
 8. Yurynets, Z. V. (2016). Innovatsiyni stratehiyi v systemi pidvyshchennya konkurentospromozhnosti ekonomiky Ukrayiny [Innovative strategies in the system of increasing the competitiveness of the Ukrainian economy] (Dr.Sci. in Econ. Dissertation, Lviv, Ukraine). [in Ukrainian].
 9. Orlyk, I. O., Vasyltsiv, T. H., & Rudyk, S. A. (2016). Mekhanizmy ta zasoby aktyvizatsiyi innovatsiynoho rozvytku pidpryemstv rozdribnoyi torhivli [Mechanisms and means of intensification of the innovative development of enterprises of retail trade]. Visnyk Khmel’nyts’koho natsional’noho universytetu. Seriya: Ekonomichni nauky – Bulletin of Khmelnytsky National University. Series: Economic sciences, 1, 102-109. [in Ukrainian].
 10. Naukova ta innovatsiyna diyal’nist’ Ukrayiny, 2017 [Scientific and innovative activity of Ukraine, 2017]: Statistical publication (2018). Kyiv: SSSU. [in Ukrainian].


Web-master P. Popadyuk