Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2020.01.010

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 352.075.1:[338.294.47:336](477); JEL F02, O18, R10
Сірик З. О. Фінансова децентралізація як передумова нарощення потенціалу місцевого самоврядування в Україні. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2020. Вип. 1(141). С. 10-20. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-1-2.
Літер.: 26

АвториСірик Зеновій Орестович

кандидат технічних наук, доцент

доцент кафедри фундаментальних дисциплін, Львівська філія Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Контакти: zsiryk62@gmail.com

Сторінки:

Анотація

Визначено, що місцевими фінансами є процес прийняття фінансових і інвестиційних рішень відповідно до запланованих завдань і джерел забезпечення. Виявлено, що джерела фінансового забезпечення територіальних громад передбачають формування доходів місцевих бюджетів у часі на основі реальних процесів. Такий підхід дозволяє уникнути надмірних видатків і більш точно, хоча й у короткостроковому періоді, спрогнозувати наповнення бюджетів, а також оптимально визначати пріоритети фінансування відповідних заходів. Проаналізовано структуру джерел фінансування місцевих бюджетів в Україні. Визначено питому вагу надходжень до місцевих бюджетів у структурі зведеного бюджету України за 2014-2018 рр. Акцентовано увагу на тому, що як одна з ключових реформ фінансова децентралізація спрямована на зміцнення фінансово-економічного потенціалу територіальних одиниць на принципах автономності, самодостатності і ефективності.

Ключові слова:

місцеве самоврядування, реформи, територіальні громади, фінансово-інвестиційне забезпечення, фінансові ресурси

Посилання

  
 1. Бондарук Т. Г. Місцеве самоврядування та його фінансове забезпечення в Україні: монографія. Київ, 2009. 608 с.
 2. Бориславська О., Заверуха І., Захарченко Е. та ін. Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України / Швейцарсько-український проєкт «Підтримка децентралізації в Україні-DESPRO». К.: Софія, 2012. 128 с.
 3. Бюджетна децентралізація як фактор забезпечення фінансової автономії регіонів і формування самодостатніх громад. URL: https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/1184477cfe14b1a0b3d7485c43c363d0. pdf
 4. Василенко Д. Бюджетна децентралізація як спосіб реалізації бюджетної політики. Науковий блог Національного університету «Острозька академія»: сайт. URL: https://naub.oa.edu.ua/2015
 5. Возняк Г. Особливості міжбюджетних відносин в контексті досягнення фінансової спроможності територіальних громад. Світ фінансів. 2017. № 2(51). С. 17-28.
 6. Ганзицька Т. С., Козін В. В. Місцеві бюджети в контексті фінансової децентралізації. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки: зб. наук. пр. 2017. Вип. 1(2). С. 22-26.
 7. Децентралізація влади: порядок денний на середньострокову перспективу: аналітична доповідь / Жаліло Я. А., Шевченко О. В., Романова В. В. та ін.; Національний інститут стратегічних досліджень. К.: 2019. 115 с. C. 13.
 8. Децентралізація та ефективне місцеве самоврядування: навч. посібник для посадовців місцевих та регіональних органів влади та фахівців з розвитку місцевого самоврядування. Київ: ПРООН / МПВСР, 2007. 269 с.
 9. Децентралізація управління: переваги і ризики в умовах України. Nova Geografia: сайт. 2019. URL: http://www.novageografia.com/vogels-139-1.html
 10. Європейська хартія про місцеве самоврядування від 15.10.1985 р. Законодавство України: сайт. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_036
 11. Звітність Державної казначейської служби України станом на 01.01.2019 р. Державна казначейська служба України: сайт. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/filestorage
 12. Казюк Я., Венцель В., Герасимчук І. Джерела доходів місцевих бюджетів. Київ, 2019. 16 с.
 13. Крайник О. П. Децентралізація управління фінансовими ресурсами регіону. Ефективність державного управління: зб. наук. пр. 2009. Вип. 21. С. 373-378.
 14. Мельниченко В. І. Децентралізація та деконцентрація публічної влади на пострадянському просторі: детермінованість, значення, межі. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2004. № 1/2. С. 282-288.
 15. Молдован О. О. Нова архітектура бюджетної системи України: ризики та можливості для економічного зростання. К.: НІСД, 2010. 35 с.
 16. Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування станом на 10.01.2019 р. Децентралізація: сайт. URL: https://decentralization.gov.ua/mainmonitoring
 17. Податковий кодекс України: Закон України від 19.05.2011 р. № 3393-VI. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
 18. Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи: Закон України від 28.12.2014 р. Законодавство України: сайт. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/914-19
 19. Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку. Децентралізація: сайт. https://storage.decentralization.gov.ua/uploads/library/file/363/20190110_ULEAD_UKR.pdf
 20. Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад: постанова Кабінету Міністрів України від 8.04.2015 р. № 214. Законодавство України: сайт. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF
 21. Розвиток соціальної сфери територіальних громад в умовах адміністративно-фінансової децентралізації / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»; ред. Шульц С. Л. Львів, 2018. 140 с.
 22. Субсидіарність. Вікіпедія: сайт. 2019. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%
 23. Сухарська Л. В. Організація фінансового забезпечення розвитку територіальних громад: дис. канд. наук з державного управління. Київ, 2019.
 24. Формування спроможних громад: практ. посіб. Видання друге. 46 с. URL: http://auc.org.ua/sites/default/files/library/posibnyk.tergrweb.pdf
 25. Сірик З. О., Жук П. В. Інвестиційний потенціал територіальних громад: суть поняття та питання управління. Регіональна економіка. 2017. № 2. С. 16-22.
 26. Децентралізація в Україні та її вплив на соціально-економічний розвиток територій: методичні підходи та результати оцінювання: наукова доповідь / наук. ред. Сторонянська І. З. Львів: ІРД НАНУ, 2018. 144 с.


Веб-майстер П. Попадюк