Journal
УКР   ENG
Socio-Economic Problems
of the Modern Period of Ukraine
   Collection SEPSPU -- sep2020.02.055

Repository of Institute of Regional Research UDC [314.7:379.85]:330.59:316.42; JEL O15, J08, H70
Bil, M., & Popadynets, N. (2020). Lyuds'kyy rozvytok i mobil'nist' naselennya kriz' pryzmu natsional'nykh osoblyvostey: sotsioekonomichnyy vymir ta upravlins'kyy kontsept [Human development and population mobility through the prism of national features: socio-economic dimension and management concept]. In Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 142 (2) (pp. 55-61). DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-2-8. [in Ukrainian].
Sources: 24

AuthorsBil Maryana Mykhaylivna

Doctor of Economics, Senior Researcher

Senior Researcher of the Department of problems of social and humanitarian development of the regions of the Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine

Contacts: bmm1983@gmail.com, (098)321-9925, (097)275-3151, (032)270-6445

Webpages:Popadynets Nazariy Mykolayovych

Doctor of Economics, Senior Researcher

Senior Researcher of the Department of regional economic policy of the Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine; Associate Professor, Deputy Director for Scientific and Pedagogical Work of the Department of economics and marketing of the Educational and scientific institute of entrepreneurship and advanced technologies of the Lviv Polytechnic National University

Contacts: popadynets.n@gmail.com, (032)270-7089, (096)945-9098

Webpages:

Resume

The relevance of the human development study in the context of mobile processes is substantiated. The difference between human development and the level and quality of life, well-being, human resources development, and sustainable development is determined. Problematic aspects of human development in Ukraine are analyzed. Negative economic determinations of human development in Ukraine intensify mobile processes, which is confirmed by the migration situation. The country's economy is becoming dependent on migration, which creates numerous risks of socio-economic and political nature. It is necessary to develop the conceptual foundations of human development policy in a highly mobile society for their leveling. Such a policy is proposed to be considered as a set of measures aimed at forming a favorable internal environment of human life with respect for the rights and freedoms of choice and movement, preserving the possibility of return and protection of citizens regardless of location. An appropriate concept for the formation of human development policy in a highly mobile society in Ukraine should be developed. The concept should combine three blocks of goals: general provisions of security, principles of regulation of movements, which apply to all categories of mobile persons, the purpose of which is to preserve social unity in conditions of a highly mobile society by increasing its spiritual and informational mobility; internal mobility with the aim of ensuring the redistribution of human potential according to the peculiarities of regional development, the high-quality infrastructure of internal movements for the formation of flexible relational human space, as well as direct and indirect impact on mobility through improving the human development environment (output vector). The latest paradigm of human development of a highly mobile society should be formed on the basis of the concept implementation in the ideological plan at the national level.

Keywords:

human development, level and quality of life, welfare, population mobility, human development policy, highly mobile society

References

  
 1. Bazhan, L. I., & Yablokov, I. V. (2016). Kontseptual’ni zasady povedinkovykh nauk yak teoriyi lyuds’kykh resursiv [Conceptual principles of behavioral sciences as the theory of human resources]. In Ekonomiko-matematychne modelyuvannya sotsial’no-ekonomichnykh system [Economic and mathematical modeling of socio-economic systems]: Vol. 21 (pp. 413-433). [in Ukrainian].
 2. Beztelesna, L. I. (2010). Upravlinnya lyuds'kym rozvytkom ta yoho finansove zabezpechennya v Ukrayini: otsinka i perspektyvy [Human development management and its financial support in Ukraine: assessment and prospects]. Rivne: National University of Water Management and Environmental Sciences. [in Ukrainian].
 3. Halchynskyy, A. (2012). Ekonomichnyy rozvytok: metodolohiya onovlenoyi paradyhmy [Economic development: a methodology of an updated paradigm]. Ekonomika Ukrayiny – Economy of Ukraine, 5, 4-17. [in Ukrainian].
 4. Herasymenko I. V. 2010. Rehional’ni problemy finansuvannya lyuds’koho rozvytku v Ukrayini [Regional problems of financing human development in Ukraine]. Mekhanizm rehulyuvannya ekonomiky – The mechanism of economic regulation, 2(3), 123-127. [in Ukrainian].
 5. Hubin, K. H. (2011). Evolyutsiya umov lyuds’koho rozvytku za riznykh system formuvannya dokhodiv [Evolution of conditions of human development under different systems of income formation]. In Visnyk Natsional'noyi yurydychnoyi akademiyi Ukrayiny imeni Yaroslava Mudroho. Seriya: Ekonomichna teoriya ta pravo [Bulletin of the National Law Academy of Ukraine named after Yaroslav Mudryy. Series: Economic theory and law]: Vol. 3(6). С. 67-74. [in Ukrainian].
 6. Huzenko, H. M. (2010). Lyuds’kyy potentsial: sutnist’ ta priorytetni napryamky rozvytku v Ukrayini. In Zbirnyk naukovykh prats’ Kharkivs’koho natsional’noho pedahohichnoho universytetu imeni H. S. Skovorody: Ekonomika [Proceedings of scientific works of Kharkiv National Pedagogical University named after G. S. Skovoroda: Economics]: Vol. 10 (pp. 30-41). [in Ukrainian].
 7. Doklad o chelovecheskom razvitii 2011. Ustoychivoye razvitiye i ravenstvo vozmozhnostey: luchsheye budushcheye dlya vsekh [Human Development Report 2011. Sustainable Development and Equality: A Better Future for All] (2011). M.: The whole world. [in Russian].
 8. Drazhnytsya, S. A. (2013). Dobrobut naselennya Ukrayiny: problemy ta shlyakhy yikh vyrishennya [Welfare of the population of Ukraine: problems and ways to solve them]. Universytets’ki naukovi zapysky – University scientific notes, 2, 303-309. [in Ukrainian].
 9. Kochuma, I. Yu. (2005). Lyuds’kyy rozvytok yak chynnyk ekonomichnoho zrostannya v Ukrayini [Human development as a factor of economic growth in Ukraine]. (Ph.D. in Econ. Thesis). Кyiv. [in Ukrainian].
 10. Krushnitska, H. B. (2013). Kontseptsiya lyuds’koho kapitalu i kontseptsiya lyuds’koho rozvytku: spivvidnoshennya ponyat’ [The concept of human capital and the concept of human development: the ratio of concepts]. In Aktual’ni problemy mizhnarodnykh vidnosyn [Current issues of international relations]: Vol. 116. P. ІI. (pp. 40-43). [in Ukrainian].
 11. Libanova, E. M., Hladun, O. M., & Lisohor, L. S., et al. (2013).Vymiryuvannya yakosti zhyttya v Ukrayini [Measuring the quality of life in Ukraine]: Analytical report. Кyiv. [in Ukrainian].
 12. Libanova, E. M. (Ed.) (2004). Lyuds’kyy rozvytok v Ukrayini: 2003 rik [Human development in Ukraine: 2003]: Scientific and analytical report. K.: M. V. Ptukha Institute of Demography and Social Research of the National Academy of Sciences of Ukraine; State Statistics Committee of Ukraine]. [in Ukrainian].
 13. Libanova, E. M. (Ed.) (2010). Lyuds’kyy rozvytok v Ukrayini: minimizatsiya sotsial’nykh ryzykiv [Human development in Ukraine: minimization of social risks]. K.: M. V. Ptukha Institute of Demography and Social Research of the National Academy of Sciences of Ukraine; State Statistics Committee of Ukraine]. [in Ukrainian].
 14. Libanova, E. M. (Ed.) (2012). Lyuds’kyy rozvytok v Ukrayini: transformatsiya rivnya zhyttya ta rehional’ni dysproportsiyi [Human development in Ukraine: transformation of living standards and regional disparities]: in 2 vols. Vol. 2. K.: M. V. Ptukha Institute of Demography and Social Research of the National Academy of Sciences of Ukraine. [in Ukrainian].
 15. Makotsyoba, M. V. (2012). Prohres u lyuds’komu rozvytku rehioniv Ukrayiny: metodolohiya vymiryuvannya ta mekhanizm zabezpechennya [Progress in human development of the regions of Ukraine: measurement methodology and support mechanism]. (Ph.D. in Econ. Thesis). Кyiv. [in Ukrainian].
 16. Mandybura, V. O. (1998). Riven’ zhyttya naselennya Ukrayiny ta problemy reformuvannya mekhanizmiv yoho rehulyuvannya [The standard of living of the population of Ukraine and the problems of reforming the mechanisms of its regulation]. K.: Parliamentary publishing house. [in Ukrainian].
 17. Naumova, M. A. (2016). Ohlyad suchasnykh metodychnykh zasad vymiryuvannya yakosti zhyttya [Review of modern methodological principles of measuring quality of life]. Ekonomika i orhanizatsiya upravlinnya – Economics and organization of management, 3(23), 252-261. [in Ukrainian].
 18. Reshmidilova, S. L., & Klimchuk, I. H. (2009). Stan ta tendentsiyi lyuds’koho rozvytku v Ukrayini [Status and trends of human development in Ukraine]. Visnyk Khmel’nyts’koho natsional’noho universytetu. Ekonomichni nauky – Bulletin of Khmelnytsky National University. Economic sciences, 2(2), 71-75. [in Ukrainian].
 19. Semiv, L. K. (2004). Rehional’na polityka: lyuds’kyy vymir [Regional policy: the human dimension]. Lviv: Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine. [in Ukrainian].
 20. Teslyuk, R. T. (2003). Zmist katehoriyi «yakist’ zhyttya naselennya»: suspil’no-heohrafichnyy aspekt. In Naukovyy chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Seriya 4: Heohrafiya i suchasnist’ [Scientific journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 4: Geography and Modernity]: Vol. 10 (pp. 263-270). [in Ukrainian].
 21. Tomchuk, N. V. (2005). Evolyutsiya naukovykh pohlyadiv na lyuds’kyy rozvytok [Evolution of scientific views on human development]. Ekonomichna teoriya – Economic theory, 3, 95-105. [in Ukrainian].
 22. Chelovecheskiy potentsial (iz «Doklada o razvitii cheloveka za 1995 god») [Human potential (from the 1995 Human Development Report)] (1996). Obshchestvo i ekonomika – Society and economy, 5, 133-171. [in Russian].
 23. Shyshkin, V. S. (2004). Lyuds’kyy rozvytok: otsinka ta osnovni napryamy pidvyshchennya yoho rivnya [Human development: assessment and main directions of improving its level] (Ph.D. in Econ. Thesis). Kyiv. [in Ukrainian].
 24. Human Development Report 1990. (1990). N. Y.: Oxford University Press.


Web-master P. Popadyuk