Journal
УКР   ENG
Socio-Economic Problems
of the Modern Period of Ukraine
   Collection SEPSPU -- sep2020.06.003

Repository of Institute of Regional Research Pavlov, O., Didukh, S., & Barvinenko, V. (2020). Inklyuzyvnyy rozvytok Ukrayiny v konteksti ekonomichnoyi ontolohiyi [Inclusive development of Ukraine in the context of economic ontology]. In Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 146 (6) (pp. 3-9). DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-6-1. [in Ukrainian].

AuthorsPavlov Oleksandr Ivanovych

Doctor of Economics, Professor

Head of the Department of economics of industry of the Institute of Applied Economies and Management n.a. G.E. Veinshtein of the Odesa National Academy of Food Technologies

Contacts: pavlovodessaep@gmail.com, pavlovodessa@mail.ru

Webpages:Didukh Serhiy Myroslavovych

Ph.D. of Economics, Associate Professor

Doctoral Postgraduate of the Department of economics of industry of the Institute of Applied Economies and Management n.a. G.E. Veinshtein of the Odesa National Academy of Food Technologies

Contacts: didukhsm@i.ua

Webpages:Barvinenko Vitaliy Dmytrovych

Ph.D. of Public Administration

Associate Professor of the Department of economics of industry of the Institute of Applied Economies and Management n.a. G.E. Veinshtein of the Odesa National Academy of Food Technologies

Contacts: vitalbarvin@gmail.com

Webpages:

References

  
 1. Sachs, I. (2004). Inclusive Development Strategy in an Era of Globalization. Geneva, 2004. Retrieved from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.464.6665&rep=rep1&type=pdf
 2. Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). Why nations fail: the origins of power, prosperity, and poverty. New York: Crown Publishing Group.
 3. Gupta, J., Pouw, N., & Ros-Tonen, M. (2015). Towards an Elaborated Theory of Inclusive Development. European Journal of Development Research, 27, 541-559. DOI: https://doi.org/10.1057/ejdr.2015.30
 4. Hrytsenko, A. A. (2016). Ekonomika Ukrainy na shlyakhu do inkliuzyvnoho rozvytku [Ukraine’s economy on the path to inclusive development]. Ekonomika i prohnozuvannya – Economics and forecasting, 2, 9-23 [in Ukrainian].
 5. Bashnyanyn, H., & Shevchyk, B. (2016). Ekonomichni systemy v sotsiokulturnomu prostori [Economic systems in the socio-cultural space]. In Ekonomichnyy dyskurs [Economic discourse]: Vol. 3. (pp. 118-128). [in Ukrainian].
 6. Rohovskyy, O. M. (2019). Inkliuzyvne suspilstvo: sotsialno-politychni vymiry [Inclusive society: socio-political dimensions]. In Suchasne suspil’stvo [Modern society]: Vol. 1(17) (pp. 189-199). DOI: https://doi.org/10.34142/24130050.2019.17.1.16 [in Ukrainian].
 7. Pyrozhkov, S. I., Bohutskyy, Yu. P., Libanova, E. M., & Mayboroda, O. M. (Eds.), et al. (2017). Ukrayina: shlyakh do konsolidatsiyi suspil’stva [Ukraine: the way to the consolidation of society]: National report. Kyiv: NAS of Ukraine. [in Ukrainian].
 8. Perehuda, Ye. (2017). Shlyakhy konsolidatsiyi ukrayins’koho suspil’stva: teoretychni ta praktychni problemy [Ways to consolidate Ukrainian society: theoretical and practical problems]. Ukrayinoznavchyy al’manakh – Ukrainian Studies Almanac, 21, 82-88. [in Ukrainian].
 9. Vdovichen, A. A., & Vdovichena, O. H. (2018). Realizatsiya pryntsypiv bahatovymirnosti inklyuzyvnoho rozvytku v systemi sformovanykh sotsioekonomichnykh instytutiv [Implementation of the principles of multidimensionality of inclusive development in the system of established socio-economic institutions]. Ekonomichni horyzonty – Economic horizons, 4(7), 37-47. DOI: https://doi.org/10.31499/2616-5236.4(7).2018.161720 [in Ukrainian].
 10. Radionova, I. O. (2018). Inklyuzyvne suspil’stvo: vid teoriyi do real’nosti [Inclusive society: from theory to reality]. In Suchasne suspil’stvo [Modern society]: Vol. 2(16) (pp. 195-207). DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2537792 [in Ukrainian].
 11. Yermak, S. O. (2017). Deskryptyvni kharakterystyky inklyuzyvnoho zrostannya yak innovatsiynoho vektoru sotsial’no-ekonomichnoho rozvytku krayiny [Descriptive characteristics of inclusive growth as an innovative vector of socio-economic development of the country]. Problemy ekonomiky – Problems of the economy, 4, 8-14. [in Ukrainian].
 12. Yelisyeyeva, L. V. (2019). Kraudsorsynh ta yoho rol’ u zabezpechenni inklyuzyvnoho ekonomichnoho rozvytku [Crowdsourcing and its role in ensuring inclusive economic development]. Biznes-navihator – Business navigator, 1(50), 8-12. [in Ukrainian].
 13. Mäki, U. (Ed.) (2001). The Economic World View: Studies in the Ontology of Economics. Cambridge: Cambridge University Press.
 14. Popper, K. (1977). Self and Its Brain. Springer International.
 15. Mäki, U. (2001). The way the world works (www): towards an ontology of theory choice. The Economic World View: Studies in the Ontology of Economics. Cambridge: University Press. Pp. 369-389. DOI: https://doi.org/10.1017/cbo9780511752049.020
 16. Ananin, O. I. (2005). Struktura ekonomiko-teoreticheskogo znaniya: metodologicheskiy analiz. [The structure of economic-theoretical knowledge: methodological analysis]. Moscow: Science. [in Russian].
 17. Spinoza, B. (2006). Sochineniya [Essays]: 2 vols. Vol. 1. 2nd ed. St. Petersburg: Science. [in Russian].
 18. Filipenko, A. (2014). Ekonomichnyy svit: ontolohiya [Economic world: ontology]. Ekonomichna teoriya – Economic theory, 3, 38-47. [in Ukrainian].
 19. The Clayton M. Christensen Reader: Selected articles from the world’s foremost authority on Disruptive Innovation (2016). Boston, Massachusetts: Harvard Business Rev. Press.
 20. Lyvch, D. (2019, Sep 13). V ochikuvanni rynku. Komu nalezhyt’ ukrayins’ka zemlya [In anticipation of the market. Who owns the Ukrainian land]. Resuscitation package of reforms: Website. Retrieved from https://rpr.org.ua/news/v-ochikuvanni-rynku-komu-nalezhyt-ukrains-ka-zemlia [in Ukrainian].
 21. Obukh, V. (2020, Apr 02). Derzhavni zemli zalyshylysya poza rynkom. Chomu? Komu vyhidno? [State lands remained outside the market. Why? Who benefits?]. Ukrinform: Website. Retrieved from https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2911035-comu-es-skazavsi-zemelnomu-rinku-yes-proti-prodazu-derzzemel.html [in Ukrainian].
 22. Pyshchulina, O., & Yurochko, T. (2019). Instytutsiyne seredovyshche neformal’nykh trudovykh vidnosyn v Ukrayini: masshtaby, dynamika, naslidky [Institutional environment of informal labor relations in Ukraine: scale, dynamics, consequences]: Analytical report. Kyiv: Razumkov Center. Retrieved from https://razumkov.org.ua/uploads/article/2019_Zaynat.pdf [in Ukrainian].
 23. Uhoda mizh Uryadom Ukrayiny ta Yevropeys’koyu komisiyeyu pro finansuvannya zakhodu «Prohrama tekhnichnoho spivrobitnytstva 2019» [Agreement between the Government of Ukraine and the European Commission on financing the event «Technical Cooperation Program 2019»] (2019). Adopted on 2019, Jul 08. Legislation of Ukraine: Website. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_003-19#Text [in Ukrainian].
 24. Inklyuzyvnyy sil’s’kyy rozvytok v Ukrayini: I kvartal 2018 r. II kvartal 2020 [Inclusive rural development in Ukraine: I quarter 2018 – II quarter 2020] (2020). Institute of Economics and Forecasting of Ukrainian NAS: Website. Retrieved from http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2020/11.pdf [in Ukrainian].


Web-master P. Popadyuk