Journal
УКР   ENG
Socio-Economic Problems
of the Modern Period of Ukraine
   Collection SEPSPU -- sep2020.06.017

Repository of Institute of Regional Research Koshkalda, I., & Bezuhla, L. (2020). Formuvannya pryvablyvosti ekoturystychnykh terytoriy i samozaynyatosti naselennya Dnipropetrovs'koyi oblasti [Formation attractiveness ecotourism territories and self-employment of the population of the Dnipropetrovsk region]. In Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 146 (6) (pp. 17-22). DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-6-3. [in Ukrainian].

AuthorsKoshkalda Iryna Vitaliyivna

Doctor of Economics, Professor

Head of the Department of land management and cadastre of the Kharkiv National Agrarian University named after V. V. Dokuchayev

Contacts: irinavit1506@gmail.com

Webpages:Bezuhla Lyudmyla Serhiyivna

Ph.D. of Public Administration, Associate Professor

Associate Professor of the Department of marketing of the Dnipro State Agrarian and Economic University

Contacts: milabezugla@gmail.com

Webpages:

References

  
 1. Kiper, T., Özdemir, G., & Sağlam, C. (2011). Enviromental, socio-cultural and economical effects of ecotourism perceived by the local people in the Northwestern Turkey: Kıyıköy Case. Scientific Research and Essays, 6(19), 4009-4020. DOI: https://doi.org/10.5897/sre10.1059
 2. Moisyeyeva, N. I., & Didenko, D. F. (2019). Rynok turystychnykh posluh rehionu: sutnist’, teoretychni osnovy sehmentatsiyi, dyferentsiatsiyi [The market of tourist services of the region: essence, theoretical bases of segmentation and differentiation]. In Visnyk Kharkivs’koho natsional’noho ahrarnoho universytetu. Seriya Ekonomichni nauky [Bulletin of the Kharkiv National Agrarian University. Series Economics]: Vol. 1. DOI: https://doi.org/10.31359/2312-3427-2019-1-131. [in Ukrainian].
 3. Koshova, B. R., & Terebukh, A. A. (2017). Sutnisni oznaky ta vydy sotsial’no-ekonomichnoho rozvytku rehionu [Essential features and types of socio-economic development of the region]. Visnyk Khmel’nyts’koho natsional’noho universytetu: Ekonomichni nauky – Herald of Khmelnytskyi national university. Economic Sciences, 6(2), 223-228. [in Ukrainian].
 4. Savitska, O. P., Savitska, N. V., & Pohrebnyak, L. V. (2017). Ekoturyzm yak vazhlyva skladova stratehiyi staloho rozvytku Ukrayiny [Ecotourism as an important component of Ukraine’s sustainable development strategy]. Hlobal’ni ta natsional’ni problemy ekonomiky – Global and national economic problems,15, 122-128. [in Ukrainian].
 5. Bansal, S., & Kumar, J. (2011). Ecotourism for Community Development: A Stakeholder’s Perspective in Great Himalayan National Park. International Journal of Social Ecology and Sustainable Development, 2(2), 31-40. DOI: https://doi.org/10.4018/jsesd.2011040103
 6. Bezuhla, L. S., & Demchuk, N. I. (2019). Sotsial’no-ekonomichni aspekty i peredumovy rozvytku pidpryyemstv haluzi ekoturyzmu [Socio-economic aspects and prerequisites for the development of ecotourism enterprises]. Ahrosvit – Agroworld, 18, 24-28. [in Ukrainian].
 7. Dovhal, O. V., & Bezuhla, L. S. (2020). Rehional’na innovatsiyna model’ rozvytku ekoturystychnoyi infrastruktury [Regional innovative model of ecotourism infrastructure development]. Visnyk ahrarnoyi nauky Prychornomor"ya – Bulletin of Agrarian Science of the Black Sea Region, 2(106), 27-37. DOI: https://doi.org/10.31521/2313-092x/2020-2(106)-3 [in Ukrainian]
 8. Stratehiya rehional’noho rozvytku Dnipropetrovs’koyi oblasti na period do 2027 roku [Strategy of regional development of Dnipropetrovsk region for the period up to 2027] (2020). Decision on 2020, Aug 07, 624-24/VII. Dnipropetrovsk Regional Council: Website. Retrieved from https://cutt.ly/zj0a3Gm [in Ukrainian].
 9. Kil’kist’ turystiv, obsluhovanykh turoperatoramy ta turahentamy, za vydamy turyzmu za 2014-2019 roky [Number of tourists served by tour operators and travel agents, by type of tourism for 2014-2019] (2020). Main Department of Statistics in Dnipropetrovsk region: Website. Retrieved from http://www.dneprstat.gov.ua [in Ukrainian].


Web-master P. Popadyuk