Journal
УКР   ENG
Socio-Economic Problems
of the Modern Period of Ukraine
   Collection SEPSPU -- sep2020.06.023

Repository of Institute of Regional Research Shchehlyuk, S. (2020). Otsinyuvannya potentsialu rozvytku sektoru kreatyvnykh posluh u zabezpechenni sotsial'no-ekonomichnoho zrostannya rehioniv Ukrayiny [Assessment of the potential of the development of the creative services sector in supporting the socio-economic growth of the regions of Ukraine]. In Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 146 (6) (pp. 23-31). DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-6-4. [in Ukrainian].

AuthorsShchehlyuk Svitlana Dmytrivna

Ph.D. of Economics, Senior Researcher

Senior Researcher of the Department of spatial development of the Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine

Contacts: shchehliuk.sv@gmail.com, lyana.happy@gmail.com, (032)297-39-15, (+38068)135-61-16

Webpages:

References

  
 1. Tursky, I. (2017). Hlobal’ni ta rehional’ni trendy kreatyvnykh industriy ta perspektyvy yikh rozvytku v Ukrayini [Global and regional trends of creative industries and prospects for their development in Ukraine]. In Modeling of the regional economy [Modelyuvannya rehional’noyi ekonomiky]: Vol. 2(30) (pp. 108-127). [in Ukrainian].
 2. Pro zatverdzhennya vydiv ekonomichnoyi diyal’nosti, yaki nalezhat’ do kreatyvnykh industriy [On approval of types of economic activity that belong to the creative industries] (2019). Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine, adopted on 2019, Apr 24, 265-r. Government portal: Website. Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzchnoyi-diyalnosti-yaki-nalezhat-do-kreativnih-industrij [in Ukrainian].
 3. Davymuka, S. A., & Fedulova, L. I. (2017). Kreatyvnyy sektor ekonomiky: dosvid ta napryamy rozbudovy [Creative sector of economy: experience and directions of development]. Lviv: Institute of Regional Research of NAS of Ukraine. [in Ukrainian].
 4. Kyryzyuk, S. V. (2014). Mizhnarodni ta vitchyznyani tendentsiyi rozvytku kreatyvnoyi ekonomiky [International and domestic trends in the creative economy]. In Naukovyy visnyk Khersons’koho derzhavnoho universytetu [Scientific Bulletin of Kherson State University]: Vol. 6(1) (pp. 68-70). [in Ukrainian].
 5. Indykatory vplyvu kul’tury na rozvytok. Korotkyy analitychnyy ohlyad shchodo Ukrayiny [Indicators of the impact of culture on development. A brief analytical review of Ukraine] (2017). Retrieved from https://www.culturepartnership.eu/upload/editor/2017/Policy%20Briefs/Abr-lv_C&C_photo_UA.pdf?fbclid=IwAR1-HmujEa48EQR5tiJVAtPS8eCwW8cq1gmWl27qXF5LdG [in Ukrainian].
 6. Ekonomichna pryvablyvist’ ukrayins’koyi kul’tury [Economic attractiveness of Ukrainian culture]: Analytical Report (2019). Kyiv. Retrieved from http://www.ier.com.ua/files/publications/Special_research/2019_UCF_report_full.pdf [in Ukrainian].
 7. Chistyakova, A. S. (2016). Osobennosti kreativnoy ekonomiki [Features of the creative economy]. Naukovo-tekhnichna informatsiya – Scientific and technical information, 1, 32-38. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/NTI_2016_1_8 [in Russian].
 8. Ptashka, O. (2019, Feb 21). «Tvorchict’ zarazlyva. Poshyryuyte yiyi» [«Creativity is contagious. Distribute it»]. Business: Website. Retrieved from https://business.ua/special/72-eksportnyy-potentsial-ukrayiny-2019/4633-tvorchit-zarazlyva-poshyriuite-ii-ukraina-uviishla-do-top3-eksporteriv-kreatyvnykh-tovariv- sered-krain-z-perekhidnoiu-ekonomikoiu. [in Ukrainian].
 9. Polevy, V. (2020, Feb 03). Chomu probuksovuye eksportna stratehiya Ukrayiny [Why Ukraine’s export strategy is failing]. Business: Website. Retrieved from https://business.ua/economy/8864-chomu-probuksovue-eksportna-strategiya-ukrajini [in Ukrainian].
 10. Kodachigov, R. V. (2012). Klyuchevyye drayvery razvitiya mirovogo rynka kreativnykh tovarov i uslug [Key drivers of development of the world market for creative goods and services]. Upravlenets – Manager, 7-8(35-36), 26-32. [in Russian].
 11. Karikh, I. (2017). Kul’turni industriyi ta polityka natsional’noyi bezpeky v Ukrayini [Cultural industries and national security policy in Ukraine]. In Kul’turni i kreatyvni industriyi: istoriya, teoriya ta suchasni praktyky [Cultural and creative industries: history, theory and modern practices]: Proceedings of the International scientific-practical conference (April 24, 2017, Kyiv). (pp. 54-56). Kyiv: National Academy of Management of Culture and Arts. [in Ukrainian].
 12. UNCTAD Handbook of Statistics 2019 (2019). UNCTAD: Website. DOI: https://doi.org/10.18356/cc9f66b7-en
 13. Pro rozrakhunok indeksu konkurentospromozhnosti rehioniv Ukrayiny [About calculation of an index of competitiveness of regions of Ukraine] (2018). Lviv Regional State Administration: Website. Retrieved from https://loda.gov.ua/upload/users_files/22/upload/indeks% 20konkurentospromozhnosti_aparatka_12.03.2018.pdf [in Ukrainian].
 14. State Statistics Service of Ukraine: Website (2020). Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].
 15. Farinya, K. (2017). Rozvytok kul’turnykh i kreatyvnykh industriy [Development of cultural and creative industries]. [in Ukrainian].
 16. Kul’turna ekonomika – rozumna stratehiya rozvytku hromad [Cultural economy as a smart strategy for community development] (2017, Jul 13). Ministry of Culture of Ukraine: Website. Retrieved from http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245258775&cat_id=245184021 [in Ukrainian].
 17. Pro zakhody shchodo pidtrymky sfery kul’tury, okhorony kul’turnoyi spadshchyny, rozvytku kreatyvnykh industriy ta turyzmu [On measures to support the sphere of culture, protection of cultural heritage, development of creative industries and tourism] (2020). Order of the President of Ukraine, adopted on 2020, Aug 18, 329. Office of the President of Ukraine: Website. Retrieved from https://www.president.gov.ua/documents/3292020-34717 [in Ukrainian].


Web-master P. Popadyuk