Journal
УКР   ENG
Socio-Economic Problems
of the Modern Period of Ukraine
   Collection SEPSPU -- sep2020.06.044

Repository of Institute of Regional Research Mulska, O., Hudzovata, O., & Antonyuk, Ya. (2020). Udoskonalennya parametriv funktsionuvannya finansovo-kredytnoho sektoru yak instrumentu vyrivnyuvannya finansovykh dysbalansiv sotsial'no-ekonomichnoho rozvytku rehioniv Ukrayiny [Improvement of functioning’s parameters of the financial and credit sector as a tool of equalization of financial imbalances of social and economic development of the regions in Ukraine]. In Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 146 (6) (pp. 44-50). DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-6-7. [in Ukrainian].

AuthorsMulska Olha Petrivna

Doctor of Economics, Senior Researcher

Senior Researcher of the Department of problems of social and humanitarian development of the regions of the Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine

Contacts: oliochka.mulska@gmail.com, (096)877-3213

Webpages:Hudzovata Oksana Olehivna

Ph.D. of Economics, Associate Professor

Associate Professor of the Department of computer science of the Lviv University of Trade and Economics; Professor of the Lviv Business School of the Ukrainian Catholic University

Contacts: osjanka@gmail.com

Webpages:Antonyuk Yaroslav Mykhaylovych

Ph.D. of Economics

Professor of the Department of entrepreneurship, trade and logistics of the Faculty of Commercity, Management and Service of the Lviv University of Trade and Economics

Contacts: yaroslav.antonyuk55@ukr.net

Webpages:

References

  
 1. Andreykiv, T. Ya. (2014). Osoblyvosti ta osnovni napryamy vdoskonalennya hroshovo-kredytnoyi polityky v Ukrayini [Peculiarities and main directions of monetary policy improvement in Ukraine]. In Finansovo-kredytna diyal’nist’: problemy teoriyi ta praktyky [Financial and credit activities: problems of theory and practice]: Vol. 1 (pp. 228-235). [in Ukrainian].
 2. Belinska, Ya. V. (2011, Feb 08). Instrumenty aktyvizatsiyi kredytuvannya pidpryyemnytstva v umovakh ekonomichnoyi depresiyi [Tools for activating business lending in the conditions of economic depression]: Analytical note. National Institute for Strategic Studies: Website. Retrieved from http://www.niss.gov.ua/articles/348 [in Ukrainian].
 3. Borysyuk, O. V. (2014). Vplyv borhu krayin Yevrosoyuzu na natsional’nu ekonomiku [The impact of the debt of the European Union on the national economy]. In Formuvannya rynkovoyi ekonomiky [The formation of a market economy]: Vol. 31(1) (pp. 76-81). [in Ukrainian].
 4. Vasyltsiv, T. H. (2008). Ekonomichna bezpeka pidpryyemnytstva Ukrayiny: stratehiya ta mekhanizmy zmitsnennya [Economic security of entrepreneurship of Ukraine: strategy and mechanisms of strengthening]. Lviv: Aral. [in Ukrainian].
 5. Dzyublyuk, O. V., & Halitseyska, Yu. M. (2012). Teoretichni ta prikladni aspekty realizatsiyi bankami resursnoyi polityky [Theoretical and applied aspects of banks’ resource policy implementation]. Ternopil: Aston [in Ukrainian].
 6. Sayenko, O. S. (2009). Nevyznachenist’, ryzyk i zahroza yak vkhidni parametry systemy ekonomichnoyi bezpeky [Uncertainty, risk and threat as input parameters of the economic security system]. In Ekonomika: problemy teoriyi ta praktyky [Economics: problems of theory and practice]: Vol. 247(4) (pp. 804-807). [in Ukrainian].
 7. Sobkevych, O. V. (2015). Zmitsnennya ekonomichnoyi bezpeky derzhavy na zasadakh vidbudovy innovatsiynoho potentsialu industrial’noho kompleksu skhodu Ukrayiny [Strengthening the economic security of the state based on rebuilding the innovative potential of the industrial complex of Eastern Ukraine]. Rehional’na ekonomika – Regional economy, 2(76), 144-152. [in Ukrainian].
 8. Trush, I. Ye. (2015). Hroshovo-kredytnyy mekhanizm u systemi derzhavnoho rehulyuvannya ekonomiky: teoretychnyy pidkhid do yoho suti [Monetary mechanism in the system of state regulation of the economy: a theoretical approach to its essence]. Hlobal’ni ta natsional’ni problemy ekonomiky – Global and national economic problems, 8, 1071-1074. Retrieved from http://www.global-national.in.ua/archive/8-2015/224.pdf [in Ukrainian].
 9. Storonyanska, I. Z. (Ed.) (2018). Detsentralizatsiya v Ukrayini ta yiyi vplyv na sotsial’no-ekonomichnyy rozvytok terytoriy: metodychni pidkhody ta rezul’taty otsinyuvannya [Decentralization in Ukraine and its impact on the socio-economic development of territories: methodological approaches and evaluation results]: Scientific report. Lviv: Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine. Retrieved from http://ird.gov.ua/irdp/p20180705.pdf [in Ukrainian].
 10. Storonyanska, I. Z. (Ed.) (2019). Stale endohenne zrostannya rehioniv Ukrayiny v umovakh detsentralizatsiyi [Sustainable endogenous growth of regions of Ukraine in the conditions of decentralization]. Lviv: Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine. Retrieved from http://ird.gov.ua/irdp/p20190009.pdf [in Ukrainian].
 11. Shults, S. L. (2014). Rehional’na polityka v Ukrayini: evolyutsiyni zasady ta stratehichni perspektyvy [Regional policy in Ukraine: evolutionary principles and strategic perspectives]. Rehional’na ekonomika – Regional economy, 3, 26-36. [in Ukrainian].
 12. Kravtsiv, V. S. (Ed.) (2018). Terytorial’nyy rozvytok i rehional’na polityka v Ukrayini: Vyklyky ta priorytety staloho endohennoho zrostannya rehioniv Ukrayiny v umovakh suchasnykh reform [Territorial development and regional policy in Ukraine: Challenges and priorities of sustainable endogenous growth of the regions of Ukraine in terms of modern reforms]. Lviv: Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine. Retrieved from http://ird.gov.ua/irdp/p20180701.pdf [in Ukrainian].
 13. Voznyak, H., Klyoba, L., & Klyoba, T. (2020). Financial imbalances in the endogenous development of regions: an assessment attempt. Zęszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu – Scientific Papers of the WSB University in Poznań, 2(89), 67-82.
 14. Voznyak, H. (2016). Byudzhetna polityka rozvytku rehioniv Ukrayiny: suchasna paradyhma ta oriyentyry podal’shykh reform [Budget policy of development of regions of Ukraine: modern paradigm and guidelines for further reforms]. Lviv: Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine. [in Ukrainian].
 15. Storonyanska, I. Z., & Benovska, L. Ya. (2014). Efektyvnist’ vykorystannya finansovykh resursiv mistsevykh byudzhetiv: problemno-oriyentovanyy analiz [Efficiency of use of financial resources of local budgets: problem-oriented analysis]. Ctratehichni priorytety – Strategic priorities, 1, 84-90 [in Ukrainian].
 16. Depozytarna systema v Ukrayini: problemy ta perspektyvy rozvytku [Depository system in Ukraine: problems and prospects of development] (2010). National Institute for Strategic Studies: Website. Retrieved from http://www.niss.gov.ua/public/File/2010_table/0708_dokl.pdf [in Ukrainian].


Web-master P. Popadyuk