Journal
УКР   ENG
Socio-Economic Problems
of the Modern Period of Ukraine
   Collection SEPSPU -- sep2020.06.070

Repository of Institute of Regional Research Kostyshyna, A. (2020). Stan i tendentsiyi rozvytku oplaty pratsi v systemi dystrybutsiyi [The state and trends in the development of wages in the distribution system]. In Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 146 (6) (pp. 70-75). DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-6-11. [in Ukrainian].

AuthorsKostyshyna Anna Ihorivna

Postgraduate of the Department of economics and entrepreneurship of the Central Ukrainian National Technical University

Contacts: anna4229@ukr.net

Webpages:

References

  
 1. Apopiy, V. V., Babenko, S. H., & Honcharuk, Ya. A., et al. (2008). Komertsiyna diyal’nist’ [Commercial activity]: Textbook. 2nd ed., reworked, supplemented. Kyiv: Knowledge. [in Ukrainian].
 2. Kostyshyna, T. A. (2008). Konkurentospromozhna systema oplaty pratsi: problemy teoriyi ta praktyky [Competitive wage system: problems of theory and practice]. Poltava: EPD of PUCC. [in Ukrainian].
 3. Zadorozhnyy, G. V., Karpenko, V. V., & Tyutyunnikova, S. V. (1998). Trud: problemy upravleniya i oplaty v tranzitivnoy ekonomike [Labor: problems of management and payment in a transitional economy]. Kharkov: KhIBM. [in Russian].
 4. Optovyy ta rozdribnyy tovarooborot pidpryyemstv optovoyi ta rozdribnoyi torhivli [Wholesale and retail turnover of wholesale and retail trade enterprises] (2019). State Statistics Service of Ukraine: Website. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/sr/roz/roz_u/roz0819_u.htm [in Ukrainian]
 5. Pratsya Ukrainy u 2015 rotsi [Labor of Ukraine in 2015]: Statistical publication (2016). Kyiv: Consultant. [in Ukrainian]
 6. Pratsya Ukrainy u 2016 rotsi [Labor of Ukraine in 2016]: Statistical publication (2017). Kyiv: August trade. [in Ukrainian].
 7. Pratsya Ukrainy u 2017 rotsi [Labor of Ukraine in 2017]: Statistical publication (2018). Kyiv: August trade. [in Ukrainian]
 8. Pratsya Ukrainy u 2018 rotsi [Labor of Ukraine in 2018] Statistical publication (2019). Kyiv: Book-Print. 242 s.
 9. Pratsya Ukrainy u 2019 rotsi [Labor of Ukraine in 2019]: Statistical publication (2020). Kyiv: August trade. [in Ukrainian].
 10. Kostyshyna, T. A. (2008). Konkurentospromozhna systema upravlinnya oplatoyu pratsi: sutnist’, kryterial’ni oznaky [Competitive payroll management system: essence, criteria]. In Visnyk sotsial’no-ekonomichnykh doslidzhen’ [Bulletin of socio-economic research]: Vol. 32 (pp. 214-220). [in Ukrainian].


Web-master P. Popadyuk