Journal
УКР   ENG
Socio-Economic Problems
of the Modern Period of Ukraine
   Collection SEPSPU -- sep2020.06.076

Repository of Institute of Regional Research Yaremko, L., & Yaremko, S. (2020). Innovatsiynyy rozvytok rehionu ta shlyakhy yoho zabezpechennya [Innovative development of the region and the ways for its implementation]. In Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 146 (6) (pp. 76-82). DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-6-12. [in Ukrainian].

AuthorsYaremko Larysa Adolfivna

Doctor of Economics, Professor

Professor of the Department of international economic relations of the Lviv University of Trade and Economics

Contacts: jaremko@lac.lviv.ua

Webpages:Yaremko Sofiya Andriyivna

Postgraduate of the Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine

Contacts: sofia.yaremko@gmail.com

Webpages:

References

  
 1. Voytko, S. V., & Frolova, A. A. (2020). Transformatsiyi natsional’noyi ekonomiky Ukrayiny v ploshchyni rozvytku holovnykh klasteriv na zasadakh Industriyi 4.0 v post-covidnyy period [Transformations of the national economy of Ukraine in the plane of development of the main clusters on the basis of Industry 4.0 in the post-covid period]. Innovatsiyna ekonomika – Innovative economy, 5-6, 36-42. DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.5-6.5 [in Ukrainian].
 2. Antonyuk, L. L., & Satsyk, V. I. (2011). Vyrobnycha konkurentospromozhnist’ rehioniv Ukrayiny [Production competitiveness of the regions of Ukraine]. Aktual’ni problemy ekonomiky – Current economic problems, 5, 149-161. [in Ukrainian].
 3. Hlushenkova, A. A. (2019). Vykorystannya informatsiyno-komunikatsiynykh tekhnolohiy yak instrumenta rozvytku innovatsiynoho potentsialu [The use of information and communication technologies as a tool for developing innovation potential]. In Ekonomika. Menedzhment. Biznes [Economy. Management. Business]: Vol. 4(30) (рр. 64-69). DOI: https://doi.org/10.31673/2415-8089.2019.046469 [in Ukrainian].
 4. Holovatyuk, V. M. (2020). Stratehiya naukoyemnoho rozvytku: natsional’ni osoblyvosti v konteksti svitovoho trendu [Science-intensive development strategy: national features in the context of the world trend]. Nauka ta naukoznavstvo – Science and knowledge of science, 3. DOI: https://doi.org/10.15407/sofs2020.03.016 [in Ukrainian].
 5. Yurchak, O. (2020, Dec 12). Paralel’ni svity smart-spetsializatsiyi – chy mozhlyvo ta yak yikh zblyzyty [Parallel worlds of smart specialization – is it possible and how to bring them together]. Industry4ukraine: Website. Retrieved from https://www.industry4ukraine.net/publications/paralelni-svity-smart-speczializacziyi-chy-mozhlyvo-ta-yak-yih-zblyzyty [in Ukrainian].
 6. Vykorystannya informatsiyno-komunikatsiynykh tekhnolohiy na pidpryyemstvakh u 2018-2019 rokakh [The use of information and communication technologies in enterprises in 2018-2019] (2020). State Statistics Service of Ukraine: Website. Retrieved from http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/zv/ikt/arh_ikt_u.html [in Ukrainian].
 7. Jamrisko, M., & Lu, W. (2020, Jan 18). Germany Breaks Korea’s Six-Year Streak as Most Innovative Nation. Bloomberg: Website. Retrieved from https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-18/germany-breaks-korea-s-six-year-streak-as-most-innovative-nation
 8. Main Department of Statistics in Zaporizhya region: Website (2020). Retrieved from http://www.zp.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].
 9. Novyy proyekt rozvytku klasteriv IAM v rehionakh Zaporizhzhya ta Kharkova (ClusteRISE) [A new project for the development of IAM clusters in the regions of Zaporizhia and Kharkiv (ClusteRISE)] (2020, Aug 10). APPAU: Website. Retrieved from https://appau.org.ua/publications/clusterise-proyekt-rozvytku-klasteriv-iam-v-regionah-zaporizhzhya-ta-harkova [in Ukrainian].
 10. Stratehiya rehional’noho rozvytku Zaporiz’koyi oblasti na period do 2027 roku [Strategy of regional development of Zaporizhia region for the period up to 2027] (2019). Approved by the decision of the regional council, dated 2019, Dec 12, 134. Zaporizhia Regional State Administration: Website. Retrieved from https://www.zoda.gov.ua/files/WP_Article_File/ original/000130/130216.pdf [in Ukrainian].
 11. Final proektu «Intehratsiya 4.0» v Mykolayevi – podiya v ramkakh EU industry days [The final of the project «Integration 4.0» in Mykolayiv – an event within the EU industry days] (2021, Jan 6). Industry4ukraine: Website. Retrieved from https://www.industry4ukraine.net/events/final-proektu-integracziya-4-0-v-mykolayevi-podiya-v-ramkah-eu-industry-days-9-sichnya-1000-1500 [in Ukrainian].


Web-master P. Popadyuk