Journal
УКР   ENG
Socio-Economic Problems
of the Modern Period of Ukraine
   Collection SEPSPU -- sep2020.06.083

Repository of Institute of Regional Research Pysanko, S. (2020). Stratehichni priorytety rehulyuvannya investytsiyno-innovatsiynykh protsesiv v elektroenerhetychniy haluzi Pivdenno-skhidnoho rehionu Ukrayiny [Strategic priorities regulation investment and innovation processes electric power industry southeast region of Ukraine]. In Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 146 (6) (pp. 83-89). DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-6-13. [in Ukrainian].

AuthorsPysanko Serhiy Volodymyrovych

Applicant of the Department of economics of nature management of the Lesya Ukrainka Volyn National University

Contacts: naukoviy@icloud.com

Webpages:

References

  
 1. Auktsion na manevrovu heneratsiyu i pershi «zeleni» auktsiony [Auction for shunting generation and the first «green» auctions] (2020, Sep 16). Energy club: Website. Retrieved from https://iclub.energy/hubnews/tpost/hs4dcd6aj1-auktson-na-manevrovu-generatsyu-persh-ze [in Ukrainian].
 2. Vymohy do upovnovazhenoho banku rynku elektrychnoi enerhii [Requirements to the authorized bank of the electricity market]. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine, adopted on 2018, Sep 5, 709. Legislation of Ukraine: Website. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/709-2018-%D0%BF#n11 [in Ukrainian].
 3. Dobryanska, N. A., Lahodiyenko, V. V., & Torishnya, L. A. (2020). Perspektyvy vykorystannya vidnovlyuval’nykh dzherel enerhiyi v Ukrayini [Prospects for the use of renewable energy sources in Ukraine]. Ukrayins’kyi zhurnal prykladnoyi ekonomiky – Ukrainian Journal of Applied Economics, 5:2, 206-213 [in Ukrainian].
 4. Ekonomichna stratehiya: zrostannya cherez investytsiyi [Economic strategy: growth through investment] (2017). Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine. Retrieved from https://drive.google.com/file/d/1YShUX85F9aawBCDeCu68X0BLoivaNLhp/view [in Ukrainian].
 5. Ksyondz, L. (2020). Zaryad Akhmetova: Chomu «vymykayut’» ukrayns’ki AES i shcho bude z taryfamy na elektroenerhiyu [Akhmetov’s charge: Why do Ukrainian NPPs are «shutted down» and what will happen to electricity tariffs]. ZIK.UA: Website. Retrieved from https://zik.ua/blogs/zariad_akhmetova_chomu_vymykaiut_ukrainski_aes_i_shcho_bude_z_taryfamy_na_elektroenerhiiu_967101 [in Ukrainian].
 6. Investytsiyi [Investments] (2020). State Agency for Energy Efficiency and Energy Saving of Ukraine: Website. Retrieved from https://saee.gov.ua/uk/business/investyscii [in Ukrainian].
 7. Investytsiyna skladova mozhe pidnyaty taryfy na elektroenerhiyu na 30% – eks-ministr ZhKH [The investment component can raise electricity tariffs by 30% – ex-Minister of Housing (2017, Sep 17). Radio Svoboda: Website. Retrieved from https://www.radiosvoboda.org/a/28682330.html [in Ukrainian].
 8. Karayeva, N. V. (2013). Nyzkovuhletseva ekonomika – peredumova staloho rozvytku Ukrayiny [Low-carbon economy is a prerequisite for sustainable development of Ukraine]. In Ekonomichni problemy staloho rozvytku [Economic problems of sustainable development]: Proceedings of the International scientific-practical conference dedicated to the memory of Prof. O. F. Balatskyy, Sumy, April 24-26, 2013]. Sumy: SumSU. Vol. 3 (pp. 27-29). [in Ukrainian].
 9. Kyrychenko, S. O. (2016). Vykorystannya svitovoho dosvidu zadlya rozvytku sotsial’noyi infrastruktury v rehionakh Ukrayiny [Use of world experience for the development of social infrastructure in the regions of Ukraine]. In Ekonomichnyy visnyk Natsional’noho tekhnichnoho universytetu Ukrayiny «Kyyivs’kyy politekhnichnyy instytut» [Economic bulletin of National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute»]: Vol. 13 (pp. 48-55) [in Ukrainian].
 10. Kryshtal, H. O. (2017) Mekhanizmy ta instrumenty partnerstva z boku derzhavy u vzayemodiyi z bankivs’kym sektorom [Mechanisms and tools of partnership by the state in cooperation with the banking sector]. Ekonomika: teoriya ta praktyka – Economics: theory and practice, 54-61. [in Ukrainian].
 11. Lahodiyenko, V. V. (2014). Suchasnyy rozvytok rehional’noho elektroenerhetychnoho kompleksu [Modern development of the regional electric power complex]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 2. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4814 [in Ukrainian].
 12. Maystro, S. V., & Voloshyn, O. L. (2015). Kontseptual’ni zasady stratehiyi derzhavnoho rehulyuvannya ta perspektyvy rozvytku al’ternatyvnoyi enerhetyky v Ukrayini [Conceptual bases of strategy of state regulation and prospects of development of alternative energy in Ukraine]. In Teoriya ta praktyka derzhavnoho upravlinnya [Theory and practice of public administration]: Vol. 3 (pp. 100-106). [in Ukrainian].
 13. NKREKP: «Zelena» heneratsiia vyrobliaie 8% elektroenerhii, a otrymuie 26% usikh platezhiv (2020, May 05). [NCSREU: «Green» generation produces 8% of electricity and receives 26% of all payments]. Finbalance: Website. Retrieved from http://finbalance.com.ua/news/nkrekp-zelena-heneratsiya-viroblya-8-elektroenerhi-a-otrimu-26-usikh-platezhiv [in Ukrainian].
 14. Pavlov, K. V., & Pavlova, O. M. (2019). Formuvannya ta rehulyuvannya konkurentnykh vidnosyn na rehional’nykh rynkakh zhytla Ukrayiny [Formation and regulation of competitive relations in the regional housing markets of Ukraine]. Lutsk: Teren. [in Ukrainian].
 15. Pavlova, O. M., Pavlov, K.,V., & Novosad, O.,V. (2011). Innovatsiyna polityka pidvyshchennya innovatsiynoho vykorystannya rehional’nykh hazoutvoren’ pidpryyemstv[Innovative policy of increasing the innovative use of regional gas formations of enterprises]. Lutsk: Entrepreneurial subject Horyan N. V. [in Ukrainian].
 16. Pavlova, O. M., Pavlov, K. V., Yakymchuk, A. Yu., Sorokopud, I.,V., & Halyant, S. R. (2020). Enerhetychnyy rynok zakhidnoho rehionu Ukrayiny[ Energy market of the western region of Ukraine]. Internauka. Seriya: Ekonomichni nauky – Interscience. Series: Economic Sciences, 7. DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-7-6202 [in Ukrainian].
 17. Perelik proektiv [List of projects] (2020). State Fund for Regional Development: Website. Retrieved from http://dfrr.minregion.gov.ua/Projects-list [in Ukrainian].
 18. Dyachuk, O., Chepelyev, M., Podolets, R., & Trypolska, H., et al. (2017). Perekhid Ukrayiny na vidnovlyuvanu enerhetyku do 2050 roku [Transition of Ukraine to renewable energy by 2050]. Kyiv: Art Book. [in Ukrainian].
 19. Pro elektroenerhetyku [About electric power industry] (1997). Law of Ukraine, adopted on 1997, Oct 16, 575/97-VR. Legislation of Ukraine: Website. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/575/97-%D0%B2%D1%80#Text [in Ukrainian].
 20. Pro zatverdzhenyya Derzhavnoyi stratehiyi rehional’noho rozvytku na 2021-2027 roky [On approval of the State Strategy for Regional Development for 2021-2027] (2020). Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine, adopted on 2020, Aug 5, 695. Legislation of Ukraine: Website. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#n11 [in Ukrainian].
 21. Pro zatverdzhennya Poryadku provedennya konkursu na budivnytstvo heneruyuchoyi potuzhnosti ta vykonannya zakhodiv z upravlinnya popytom [On approval of the Procedure for conducting a tender for the construction of generating capacity and implementation of demand management measures] (2019). Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine, adopted on 2019, Jul 10, 677. Legislation of Ukraine: Website. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/677-2019-%D0%BF#Text [in Ukrainian].
 22. Pro rynok elektrychnoyi enerhiyi [On approval of the Procedure for conducting a tender for the construction of generating capacity and implementation of demand management measures] (2019). Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine, adopted on 2019, Jul 10, 677. Legislation of Ukraine: Website. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19#Text [in Ukrainian].
 23. Pro skhvalennya Enerhetychnoyi stratehiyi Ukrayiny na period do 2035 roku «Bezpeka, enerhoefektyvnist’, konkurentospromozhnist’» [On approval of the Energy Strategy of Ukraine for the period up to 2035 «Security, energy efficiency, competitiveness»] (2017). Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine, adopted on 2017, Sep 18, 605-r. Legislation of Ukraine: Website. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80#Text [in Ukrainian].
 24. Pro skhvalennya Stratehiyi rozvytku sfery innovatsiynoi diyal’nosti na period do 2030 roku [On approval of the Strategy for the development of innovation for the period up to 2030] (2019). Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine, adopted on 2019, Jul 10, 526-r. Legislation of Ukraine: Website. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#Text [in Ukrainian].
 25. Pro Tsili staloho rozvytku Ukrayiny na period do 2030 roku [On the Sustainable Development Goals of Ukraine until 2030] (2019). Decree of the President of Ukraine, adopted on 2019, Sep 30, 722/2019. Legislation of Ukraine: Website. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text [in Ukrainian].
 26. Proyekt Stratehiyi rozvytku Mykolayivs’koyi oblasti na period do 2027 roku [Draft Strategy of development of the Mykolayiv area for the period till 2027] (2020). Department of Economic Development and Regional Policy of the Mykolayiv Regional State Administration: Website. Retrieved from http://economy-mk.gov.ua/index.php/ua/component/content/article/115-napriamky-diialnosti/rehionalnyi-rozvytok/sotsialno-ekonomichnyi-rozvytok/stratehichne-planuvannia/187-stratehichne-planuvannia?Itemid=437 [in Ukrainian].
 27. Rehulyator skhvalyv RAB-taryfy dlya pershykh oblenerho [The regulator approved RAB-tariffs for the first oblenergos] (2020, Oct 30). Economic truth: Website. Retrieved from https://www.epravda.com.ua/news/2020/10/30/666787 [in Ukrainian].
 28. Rozumni merezhi [Smart Grid] (2020). Ukrenergo: Website. Retrieved from https://ua.energy/majbutnye-ukrenergo/smart-grid/ [in Ukrainian].
 29. Stratehiya rozvytku Zaporiz’koyi oblasti na period do 2027 roku [Development strategy of Zaporizhia region for the period up to 2027]. Zaporizhia Regional State Administration: Website. Retrieved from https://www.zoda.gov.ua/news/48277/strategiya-regionalnogo-rozvitku-na-period-do-2027-roku.html [in Ukrainian].
 30. Strishenets, O. M., & Pavlov, K. V. (2017). Mekhanizm finansovo-kredytnoho zabezpechennya enerhoefektyvnykh zakhodiv na ob»yektakh ZhBK ta OSB [The mechanism of financial and credit support of energy efficiency measures at HCC and ACH facilities]. In Klimatychni finansy [Climate finance] (pp. 165-183). Lutsk: Tower-Print. [in Ukrainian].
 31. Strishenets, O. M., & Pavlov, K. V. (2016). Osoblyvosti konkurentnykh vidnosyn na rehional’nykh rynkakh nerukhomosti [Features of competitive relations in regional real estate markets]. In Naukovyy visnyk Uzhhorods’koho universytetu. Seriya: Ekonomika [Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series: Economics]: Vol. 1(47):2 (pp. 35-38). [in Ukrainian].
 32. Starosta, I. (2020). Yak zaluchyty investytsii v umovakh rehulovanykh i nedostatno rozvynenykh rynkiv elektroenerhii [How to attract investment in a regulated and underdeveloped electricity markets]. Legal newspaper online: Website. Retrieved from https://yur-gazeta.com/publications/practice/energetichne-pravo/yak-zaluchiti-investiciyi.html [in Ukrainian].
 33. Fang, R., & Hill, D. J. (2003). A new strategy for transmission expansion in competitive electricity markets. IEEE Transactions on power systems, 18(1), 374-380. DOI: 10.1109/TPWRS.2002.807083
 34. Glanz, S., & Schönauer, A. L. (2021). Towards a low-carbon society via hydrogen and carbon capture and storage: Social acceptance from a stakeholder perspective. Journal of Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, 9(1), 1-18. DOI: https://doi.org/10.13044/j.sdewes.d8.0322
 35. Neuhoff, K., & de Vries, L. (2004). Insufficient incentives for investment in electricity generations. Utilities Policy, 12(4), 253-267. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jup.2004.06.002


Web-master P. Popadyuk