Journal
УКР   ENG
Socio-Economic Problems
of the Modern Period of Ukraine
   Collection SEPSPU -- sep2020.06.097

Repository of Institute of Regional Research Kozlova, I. (2020). Ponyattya nevyznachenosti pid chas formuvannya investytsiynoyi povedinky domohospodarstv [The concept of uncertainty during the formation of household investment behavior]. In Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 146 (6) (pp. 97-101). DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-6-15. [in Ukrainian].

AuthorsKozlova Inna Mykolayivna

Lecturer of the Department of management, logistics and economics of the Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Contacts: innes727@gmail.com, inna.kozlova@m.hneu.edu.ua

Webpages:

References

  
 1. Hodgson, G. M. (1997). The ubiquity of habits and rules. Cambridge Journal of Economics, 21(6), 663-684. DOI: https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.cje.a013692
 2. Hrymalyuk, A. V. (2016). Nevyznachenist’ ta ekonomichnyj rozvytok [Uncertainty and economic development]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 9, 19-30. [in Ukrainian].
 3. Knight, F. H. (1921). Risk, uncertainty and profit. Boston, New-York: Houghton Mifflin Company. Retrieved from https://fraser.stlouisfed.org/files/docs/publications/books/risk/riskuncertaintyprofit.pdf
 4. Reshetylo, V. P., & Fedotova, Yu. V. (2016). Analiz nevyznachenosti yak katehoriyi ekonomichnoyi nauky [Analysis of non-value in the category of economic science]. Ekonomika ta suspil’stvo – Economy and society, 3, 13-16. [in Ukrainian].
 5. Rishnyak, I. V. (2003). Systemnyy analiz katehoriy ryzyku ta nevyznachenosti [Systemic analysis of the category of risk and non-significance]. Visnyk Natsional’noho universytetu «L’vivs’ka politekhnika». Informatsiyni systemy ta merezhi – Bulletin of the National University «Lvivska Politechnika». Information systems and networks, 489, 263-275. [in Ukrainian].
 6. Danko, N. I., & Dovgal, G. V. (2010). Obosnovaniye khozyaystvennykh resheniy i otsenivaniye [Justification of business decisions and assessment]. Kharkiv: NUA. [in Russian].
 7. Shackle, G. L. S. (1991). Epistemics and Economics. A Critique of Economic Doctrines. New-York: Routledge.
 8. Götze, U., Northcott, D., Schuster, P. (2008). Investment appraisal: Methods and models. Berlin, Heidelberg: Springer.
 9. Kopytko, M. I. (2014). Nevyznachenist’ yak vlastyvist’ seredovyscha funktsionuvannya promyslovykh pidpryyemstv [Uncertainty as a property of the environment of industrial enterprises]. In Ekonomichnyy analiz [Economic analysis]: Vol. 17(2) (pp. 61-68). [in Ukrainian].
 10. Bazylevych, V. D. (Ed.). Ekonomichna teoriya: Politekonomiya [Economic theory: Political economy]: Textbook (2014). 9th ed. Kyiv: Knowledge. [in Ukrainian].
 11. Vitlinskiy, V. V., & Virchenko, P. I., (2000). Analiz, modelirovanie i upravlenie ekonomicheskim riskom [Analysis, modeling and management of economic risk]: Tutorial. K.: KNEU. [in Russian].
 12. Kahneman, D., Knetsch, J. L., & Thaler, R. H. (1991). Anomalies: The Endowment Effect, Loss Aversion, and Status Quo Bias. Journal of Economic Perspectives, 5(1), 193-206. DOI: https://doi.org/10.1257/jep.5.1.193
 13. Petrovska, T. (2004). Sotsial’no-psykholohichni faktory ekonomichnoyi povedinky [Socio-psychological factors of economic behavior]. Sotsial’na psykholohiya – Social Psychology, 4(6), 23-35. [in Ukrainian].
 14. Yakovytska, L. (2019). Konspekt lektsiy z dystsypliny «Ekonomichna psykholohiya» za spetsial’nistyu 053 «Psykholohiya» [Synopsis of lectures on the subject «Economic Psychology» in the specialty 053 «Psychology»]. K.: NAU. [in Ukrainian].


Web-master P. Popadyuk