Journal
УКР   ENG
Socio-Economic Problems
of the Modern Period of Ukraine
   Collection SEPSPU -- sep2020.06.102

Repository of Institute of Regional Research Shevchenko, T. S. (2020). Efektyvnist' reklamy na telebachenni (na prykladi suchasnoho ukrayins'koho TB) [The effectiveness of advertising on television (on the example of modern Ukrainian TV)]. In Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 146 (6) (pp. 102-107). DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-6-16. [in Ukrainian].

AuthorsShevchenko Tetyana Serhiyivna

Ph.D. in Social Communications

Lecturer of the Department of marketing and international management of the Faculty of Economics of the Oles Honchar Dnipro National University

Contacts: shev.tatyana.s@gmail.com

Webpages:

References

  
 1. Astakhova, E. A. (2009). O ponyatiyakh «massa», «massovaya auditoriya», «massovoye soznaniye» v kontekste televizionnoy reklamnoy kommunikatsii [On the concepts of «mass», «mass audience», «mass consciousness» in the context of television advertising communication]. Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Filologiya. Zhurnalistika – Bulletin of Voronezh State University. Series: Philology. Journalism, 2, 111-117. [in Russian].
 2. Bakhtin, M. M. (1990). Tvorchestvo Fransua Rable i narodnaya kul’tura Srednevekov’ya i Renessansa [Francois Rabelais’ creativity and folk culture of the Middle Ages and Renaissance]. Moscow: Khudozhestvennaya literatura. [in Russian].
 3. Veremchuk, T. (2011, Sep 20). Telebiznes po-ukrayins’ky: pohlyad zseredyny [Television business in Ukrainian: an inside look]. Telecriticism: Website. Retrieved from http://www.telekritika.ua/events/print/65859 [in Ukrainian].
 4. Yevstafyev, V. A. (2001). Zhurnalistika i reklama: osnovy vzaimodeystviya (opyt teoreticheskogo issledovaniya [Journalism and Advertising: The Basics of Interaction (Theoretical Research Experience)]. Moscow: IMA-Press [in Russian].
 5. Zrazhevska, N. I. (2012). Rozuminnya mediakul’tury: komunikatsiya, postmodern, identychnist’, ideolohiyi, mediakontrol’ [Understanding media culture: communication, postmodernism, identity, ideologies, media control]. Cherkasy. [in Ukrainian].
 6. Ivashchenko, A. I. (2006). Arkhetipy v marketinge [Archetypes in Marketing]. Marketing i marketingovyye issledovaniya – Marketing and marketing research, 1, 70-77. [in Russian].
 7. Kaftandzhiyev, Kh. (1995). Teksty v pechatnoy reklame [Texts in print ads]. Moscow: Meaning. [in Russian].
 8. Kotler, F. (1990). Osnovy marketinga [Marketing Basics]. Moscow: Progress. [in Russian].
 9. Kochetkova, A. V. (2006). Mediaplanirovaniye: sotsiologicheskiye i ekonomicheskiye aspekty [Media planning: sociological and economic aspects]. 2nd ed., add. Moscow: RIP-holding. [in Russian].
 10. MakMay mayonez Natural’nyy [MacMay mayonnaise Natural]: Video (2011). YouTube: Website. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=Wcoy2VMy6cg [in Russian].
 11. Maslow, A. (2008). Motivatsiya i lichnost’ [Motivation and personality]. 3rd ed. Saint Petersburg: Peter. [in Russian].
 12. Matyzhev, G. O. (2004). Tovarnaya politika pechatnykh SMI: variatsiya tovara [Commodity policy of print media: variation of goods]. Marketing v Rossii i za rubezhom – Marketing in Russia and abroad, 3. Retrieved from http://dis.ru/library/523/21909 [in Russian].
 13. Morozova, I. G. (2002). Reklamnyy stalker. Teoriya i praktika strukturnogo analiza reklamnogo prostranstva [Advertising stalker. Theory and practice of structural analysis of advertising space]. Moscow: Gella-print. [in Russian].
 14. Nazaykin, A. N. (2010). Prayming v effektivnosti reklamy [Priming in advertising efficiency]. Alexander Nazaikin’s scientific page: Website. Retrieved from http://www.nazaykin.ru/articles/priming.htm [in Russian].
 15. Naumova, A. V. (2010, May 10). Modelirovaniye reklamnykh soobshcheniy [Modeling of advertising messages]. Encyclopedia of Marketing: Website. Retrieved from http://www.marketing.spb.ru/lib-comm/advert/message_model.htm [in Russian].
 16. Reklama, sponsorstvo i teleprodazh [Advertising, sponsorship and teleshopping] (2020). Industrial Television Committee: Website. Retrieved from http://tampanel.com.ua/rubrics/advertising-sponsorship-tv-shops [in Ukrainian].
 17. Ryabov, S. D. (2009). Kontent media potrebitel’skogo rynka v kontekste evolyutsii mediavozdeystviya [Media content of the consumer market in the context of the evolution of media exposure]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 10. Zhurnalistika – Bulletin of Moscow University. Series 10. Journalism, 2, 196-208. [in Russian].
 18. Selivanova, O. O. (2011). Osnovy teoriyi movnoyi komunikatsiyi [Fundamentals of the theory of language communication]: Textbook. Cherkasy: Chabanenko Yu. A. [in Ukrainian].
 19. Televiziyni reklamni rolyky Colgate Total [Colgate Total TV commercials]: Video (2013). Colgate: Website. Retrieved from http://www.colgate.com.ua/app/ColgateTotal/UA/Colgate-Total-Television-Commercials.cwsp [in Ukrainian].
 20. Shchepilova, G. G. (2008). Reklama v strukture sovremennykh SMI [Advertising in the structure of modern media]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 10. Zhurnalistika – Bulletin of Moscow University. Series 10. Journalism, 5, 64-69. [in Russian].


Web-master P. Popadyuk