Journal
УКР   ENG
Socio-Economic Problems
of the Modern Period of Ukraine
   Collection SEPSPU -- sep2020.06.114

Repository of Institute of Regional Research Moskalenko, V., & Kolosha, V. (2020). Okremi aspekty otsinyuvannya rivnya efektyvnosti vytrat u molochnomu skotarstvi [Some aspects of evaluation of the intensification efficacy level in dairy farming]. In Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 146 (6) (pp. 114-119). DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-6-18. [in Ukrainian].

AuthorsMoskalenko Valentyna Anatoliyivna

Ph.D. of Economics, Associate Professor

Associate Professor of the Department of marketing, PR-technologies and logistics of the Chernihiv National University of Technology

Contacts: m.valentina.an@ukr/net

Webpages:Kolosha Valeriy Petrovych

Director of PJV «Piskivske» in Chernihiv region

Contacts: kolosha.v.p@ukr.net

Webpages:

References

    
  1. Antoshchenkova, V. V. (2016). Tsinoutvorennya v molokoproduktovomu pidkompleksi Ukrayiny: tendentsiyi ta perspektyvy [Pricing in the dairy subcomplex of Ukraine: trends and prospects]. In Visnyk Kharkivs’koho natsional’noho tekhnichnoho universytetu sil’s’koho hospodarstva. Ekonomichni nauky [Bulletin of Kharkiv National Technical University of Agriculture. Economic Sciences]: Vol. 172 (pp 68-75). [in Ukrainian].
  2. Diyesperov, V. S. (2016). Skotarstvo yak naybil’sh problemna haluz’ tvarynnytstva [Livestock as the most problematic branch of animal husbandry]. Ekonomika APK – Economics of AIC, 2, 38-44. [in Ukrainian].
  3. Parkhomets, M. K., & Uniat, L. M. (2018). Upravlinnya vyrobnytstvom moloka na innovatsiyniy osnovi yak napryam rozvytku konkurentospromozhnoho molochnoho skotarstva u sil’s’kohospodars’kykh pidpryiemstvakh [Management of milk production on an innovative basis as a direction of development of competitive dairy farming in agricultural enterprises]. Innovatsiyna ekonomika – Innovative Economy, 5-6, 18-25. [in Ukrainian].
  4. Petrychenko, O. A. (2018). Rozvytok molokoproduktovoho pidkompleksu Ukrayiny [Development of the dairy subcomplex of Ukraine]. Kyiv: National Research Center «Institute of Agrarian Economics». [in Ukrainian].
  5. Rossokha, V. V. (2018). Vyrobnytstvo i rozpodil moloka za obsyahamy ta yakisnymy i tsinovymy kharakterystykamy [Production and distribution of milk by volume and quality and price characteristics]. Ekonomika APK – Economics of AIC, 7, 27-36. [in Ukrainian].
  6. Shyyan, N. I. (2020). Udoskonalennya skladnykiv ekonomichnoho mekhanizmu efektyvnoho rozvytku skotarstva [Improving the components of the economic mechanism of effective livestock development]. Kharkiv: Kharkiv National Agrarian University. [in Ukrainian].
  7. Shyyan, N. I., & Lyalina, N. S. (2011). Orhanizatsiyno-ekonomichnyy mekhanizm formuvannya prybutkovoho vyrobnytstva produktsiyi skotarstva [Organizational and economic mechanism of formation of profitable production of livestock products]. Kharkiv: City print. [in Ukrainian].


Web-master P. Popadyuk