Journal
УКР   ENG
Socio-Economic Problems
of the Modern Period of Ukraine
   Collection SEPSPU -- sep2021.03.026

Repository of Institute of Regional Research UDC 332.14:338.22.021.2; JEL R10, R58, P25
Shchehlyuk, S. (2021). Pidkhody do otsinyuvannya efektyvnosti derzhavnoyi rehional'noyi polityky [Approaches to the evaluation of the public regional policy efficiency]. In Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 149 (3) (pp. 26-35). DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2021-3-5. [in Ukrainian].
Sources: 28

AuthorsShchehlyuk Svitlana Dmytrivna

Ph.D. of Economics, Senior Researcher

Senior Researcher of the Department of spatial development of the Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine

Contacts: shchehliuk.sv@gmail.com, lyana.happy@gmail.com, (032)297-39-15, (+38068)135-61-16

Webpages:

Resume

The paper addresses the issue of improving the methodological framework of the evaluation of the public regional policy efficiency. It provides a short review of methodological approaches and mechanisms to evaluate the policy implementation depending on measures directed at achievement of objectives (performance evaluation) and management level (efficiency evaluation). The paper outlines the problem of the lack of a single approach to the interpretation of the policy efficiency and performance categories, which leads to difficulties in the evaluation and simplification of the policy. The set of methodological tools to evaluate the policy implementation that includes the key principles and the algorithm is suggested. The evaluation of the policy efficiency following the suggested set of tools includes the socio-economic, environmental, and institutional components. The evaluation of performance stipulates the measurement of the level of the policy objectives achievement and tasks implementation based on the system of qualitative and quantitative parameters. The paper reveals that performance is the component of the efficiency evaluation. The suggested set of methodological tools has the advantage of possible regional policy monitoring in terms of setting and implementing the objectives and tasks as well as its complex nature and expansion of methodological techniques of current public regional policy performance evaluation.

Keywords:

public regional policy, efficiency, performance, evaluation

References

  
 1. Finahina, O. V., Bityuk, I. M., & Buryak, Ye. V. (2020). Peredumovy, pryntsypy ta instrumenty realizatsiyi rehional’noyi polityky: dosvid YeS. In Zbirnyk naukovykh prats’ Cherkas’koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriya: Ekonomichni nauky [Proceedings of the Cherkasy State Technological University. Series Economics]: Vol. 57 (pp. 5-17). DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.57.2020.206392 [in Ukrainian].
 2. Kraynyk, O. (2018). Mekhanizmy kontrolyu za realizatsiyeyu stratehiy sotsial’no-ekonomichnoho rozvytku rehionu [Mechanisms of control over the implementation of strategies of socio-economic development of the region]. In Efektyvnist’ derzhavnoho upravlinnya [Efficiency of public administration]: Vol. 1(54):2 (pp. 210-216). [in Ukrainian].
 3. Shults, S. L. (Ed.) (2018). Mekhanizmy realizatsiyi rehional’noyi polityky: otsinka efektyvnosti ta napryamy udoskonalenny [Mechanisms for implementing regional policy: evaluation of effectiveness and areas for improvement]. Lviv: Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine. (Seriya «Problemy rehional’noho rozvytku») [(Series «Problems of regional development»)]. [in Ukrainian].
 4. Smentina, N. V. (2016). Teoretyko-metodolohichni aspekty monitorynhu ta otsinky realizatsiyi stratehiy rozvytku mezosystem [Theoretical and methodological aspects of monitoring and evaluation of the implementation of strategies for the development of mesosystems]. Prychornomors’ki ekonomichni studiyi – Black Sea Economic Studies, 2, 17-22. [in Ukrainian].
 5. Irtyshcheva, I. O., Voyt, D. S., Pavlenko, H. M., & Arkhanhelska, A.-M. I. (2019). Monitorynh rivnya sotsial’no-ekonomichnoho rozvytku Ukrayiny ta yiyi rehioniv [Monitoring the level of socio-economic development of Ukraine and its regions]. In Visnyk Kharkivs’koho natsional’noho ahrarnoho universytetu. Seriya Ekonomichni nauky [Bulletin of the Kharkiv National Agrarian University. Series Economics]: Vol. 2. (pp. 406-414). DOI: https://doi.org/10.31359/2312-3427-2019-2-406 [in Ukrainian].
 6. Zakharchenko, V. I. (2020). Stanovlennya novoyi rehional’noyi polityky v Ukrayini: osnovni etapy ta instytutsiyni zasady [Formation of a new regional policy in Ukraine: main stages and institutional principles]. Rehional’na ekonomika ta upravlinnya – Regional economy and management, 1(27), 95-100. Retrieved from http://siee.zp.ua/images/journal/2020/1-1(27)2020.pdf [in Ukrainian].
 7. Pukhyr, S. T. (2016). Suchasni pidkhody u formuvanni ta realizatsiyi derzhavnoyi polityky rehional’noho rozvytku [Modern approaches in the formation and implementation of state policy of regional development]. Rehional’na ekonomika – Regional economy, 3, 26-33. [in Ukrainian].
 8. Pro zasady derzhavnoyi rehional’noyi polityky [On the principles of state regional policy] (2015). Law of Ukraine, adopted on 2015, Feb 05, 156-VIII. Legislation of Ukraine: Website. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19#Text [in Ukrainian].
 9. Galyamar, V. A. (2019). Gosudarstvennaya regional’naya politika Ukrainy [State regional policy of Ukraine]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, 4, 101-107. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2019.4.101 [in Russian].
 10. Yegorov, K. Yu. (2010). Otsenka effektivnosti realizatsii strategii sotsial’no-ekonomicheskogo razvitiya regiona [Evaluation of the effectiveness of the implementation of the strategy of socio-economic development of the region]. Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta – Bulletin of Samara State Economic University, 10(72), 10-16. [in Russian].
 11. Dolishniy, M. I. (2006). Rehional’na polityka na rubezhi ХХ-ХХІ stolit’: novi priorytety [Regional policy at the turn of the XX-XXI centuries: new priorities]. Kyiv: Scientific opinion. [in Ukrainian].
 12. Dolishniy, M. I. (Ed.). (2001). Rehional’na polityka: metodolohiya, metody, praktyka [Regional policy: methodology, methods, practice]. Lviv: Institute of Regional Research of NAS of Ukraine. [in Ukrainian].
 13. Nova rehional’na polityka dlya novoyi Ukrayiny [New regional policy for the new Ukraine]: Analytical report. Kyiv: Institute of Socio-Economic Research 2017. [in Ukrainian].
 14. Lupak, R. L. (2018). Importozamishchennya v systemi ekonomichnoyi bezpeky derzhavy: rehional’nyy aspekt [Import substitution in the system of economic security of the state: regional aspect] (Dr. Sci. in Econ. Dissertation, Kyiv, Ukraine). [in Ukrainian].
 15. Yatsenko, V. O. (2016). Evolyutsionizm naukovykh doslidzhen’ rozvytku ta upravlinnya terytoriyamy na rehional’nomu rivni [Evolutionism of research of development and management of territories at the regional level]. In Dosvid ta perspektyvy rozvytku mist Ukrayiny [Experience and prospects of development of cities of Ukraine]: Vol. 31 (pp. 116-129). [in Ukrainian].
 16. Pro zatverdzhennya Metodychnykh rekomendatsiy shchodo formuvannya i realizatsiyi prohnoznykh ta prohramnykh dokumentiv sotsial’no-ekonomichnoho rozvytku ob’yednanoyi terytorial’noyi hromad [About the statement of Methodical recommendations concerning formation and realization of forecast and program documents of social and economic development of the united territorial community] (2016). Order of the Ministry of regional development, construction and housing and communal services of Ukraine, adopted on 2016, Mar 30, 75. Legislation of Ukraine: Website. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0075858-16#Text [in Ukrainian].
 17. Tkachuk, A., Meddok, K., Mrinska, O., & Tretyak, Yu. (2013, Nov 08). Derzhavna rehional’na polityka v Ukrayini: vid deklaratsiy do rehional’noho rozvytku [State regional policy in Ukraine: from declarations to regional development]. Mirror of the week: Website. Retrieved from https://zn.ua/ukr/internal/derzhavna-regionalna-politika-v-ukrayini-vid-deklaraciy-do-regionalnogo-rozvitku-_.html [in Ukrainian].
 18. Pro zatverdzhennya Poryadku ta Metodyky provedennya monitorynhu ta otsinky rezul’tatyvnosti realizatsiyi derzhavnoyi rehional’noyi polityky [On approval of the Procedure and Methodology for monitoring and evaluating the effectiveness of the implementation of state regional policy] (2015). Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine, adopted on 2015, Oct 21, 856. Legislation of Ukraine: Website. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/856-2015-%D0%BF#Text. [in Ukrainian].
 19. Uhoda pro asotsiatsiyu mizh Ukrayinoyu, z odniyeyi storony, ta Yevropeys’kym Soyuzom, Yevropeys’kym spivtovarystvom z atomnoyi enerhiyi i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoyi storony [Association Agreement between Ukraine, of the one part, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, of the other part] (2015, Nov 30). Legislation of Ukraine: Website. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text [in Ukrainian].
 20. Chernikov, D., Khorolskyy, R., & Synookyy, O. (2015). Rehional’na polityka ta Uhoda pro asotsiatsiyu mizh Ukrayinoyu ta YeS [Regional policy and the Association Agreement between Ukraine and the EU]. Kyiv: Laboratory of Legislative Initiatives, Non-Governmental Organization. [in Ukrainian].
 21. Kutsenko A. V. (2008). Orhanizatsiyno-ekonomichnyy mekhanizm upravlinnya efektyvnistyu diyal’nosti pidpryyemstva spozhyvchoyi kooperatsiyi Ukrayiny [Organizational and economic mechanism of management of efficiency of activity of the enterprise of consumer cooperation of Ukraine]. Poltava: EPD of PUCCU. [in Ukrainian].
 22. Kruhlyanko, A. V. (2020). Obgruntuvannya metodu DEA v otsinyuvanni efektyvnosti hospodars’koyi diyal’nosti hoteliv [Substantiation of the DEA method in assessing the efficiency of economic activity of hotels]. Visnyk Chernivets’koho torhovel’no-ekonomichnoho instytutu. Ekonomichni nauky – Bulletin of the Chernivtsi Trade and Economic Institute. Economic sciences, І-II(77-78), 270-278. DOI: http://doi.org/10.34025/2310-8185-2020-1.77-2.78.23 [in Ukrainian].
 23. Dluhopolskyy, O. V. (2007). Kryteriyi efektyvnosti funktsionuvannya derzhavnoho sektoru ekonomiky [Criteria for the effectiveness of the public sector of the economy]. Naukovo-tekhnichna informatsiya – Scientific and technical information, 1, 36-40. [in Ukrainian].
 24. Fateyev, V. S. (2011). Mirovyye tendentsii regional’nogo i gorodskogo razvitiya i ikh prelomleniye v Belarusi [World trends in regional and urban development and their refraction in Belarus]. In Novyye vyzovy v ekonomike XXI veka [New challenges in the economy of the XXI century]: International scientific-practical conference dedicated to the 80th anniversary of the Institute of Economics of the National Academy of Sciences of Belarus (Minsk, March 24-25, 2011) (pp. 44-53). Minsk: Law and Economics. Retrieved from http://ekonomika.by/downloads/Fateev_2011-1.pdf [in Russian].
 25. Provorova, A. A., Gubina, O. V., Smirennikova, Ye. V., Karmakulova, A. V., & Voronina, L. V. (2015). Metodicheskiy instrumentariy otsenki effektivnosti realizatsii gosudarstvennoy sotsial’no-ekonomicheskoy politiki razvitiya regionov Rossii [Methodological tools for assessing the effectiveness of the implementation of the state socio-economic policy for the development of Russian regions]. Ekonomicheskiye i sotsial’nyye peremeny: fakty, tendentsii, prognoz – Economic and social changes: facts, trends, forecast, 3(39), 56-70. [in Russian].
 26. Monitorynh i otsinyuvannya u diyal’nosti orhaniv vlady Ukrayiny [Monitoring and evaluation in the activities of the authorities of Ukraine]. Report based on the results of the project of the Ukrainian Evaluation Association «Strengthening decentralization in Ukraine», grant from the National Endowment for Democracy: February 2017 – January 2018)] (2018). Ukrainian Evaluation Association: Website. Retrieved from http://www.ukreval.org/images/news/2018-01-20-dopovid/Dopovit_ukr.pdf [in Ukrainian].
 27. Simkiv, L. Ye. (2018). Rehional’na ekonomichna polityka v umovakh dysproportsiynosti ekonomichnoho zrostannya [Regional economic policy in the conditions of disproportionate economic growth]. (Dr.Sci. in Econ. Dissertation, Ivano-Frankivsk, Ukraine). [in Ukrainian].
 28. Analitychna chastyna proektu Derzhavnoyi stratehiyi rehional’noho rozvytku na period do 2027 roku [Analytical part of the draft State Strategy for Regional Development until 2027] (2020, May 26). Ministry of Development of Communities and Territories of Ukraine: Website. Retrieved from https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/derzhavna-rehional-na-polityka/strategichne-planuvannya-regionalnogo-rozvitku/rozrobka-proektu-derzhavnoyi-strategiyi-regionalnogo-rozvitku-na-period-do-2027roku/analitychna-chastyna-proektu-derzhavnoyi-strategiyi-regionalnogo-rozvytku-na-period-do-2027-roku [in Ukrainian].


Web-master P. Popadyuk