Journal
УКР   ENG
Socio-Economic Problems
of the Modern Period of Ukraine
   Collection SEPSPU -- sep2022.03.021

Repository of Institute of Regional Research Zhuk, P. (2022). Vidkhody sil's'koho hospodarstva v Ukrayini: obsyahy utvorennya ta pytannya retsyklinhu [Agricultural waste in Ukraine: generation volumes and recycling issues]. In Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 155 (3) (pp. 21-28). DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2022-3-4. [in Ukrainian].

AuthorsZhuk Petro Volodymyrovych

Ph.D. of Economics, Senior Researcher

Leading Researcher of the Department of regional ecological policy and environmental management of the Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine

Contacts: pzhuk@ukr.net, (032)270-7037

Webpages:

References

  
 1. Honcharuk, I. V., & Vovk, V. Yu. (2020). Ponyatiynyy aparat katehoriyi sil’s’kohospodars’ki vidhody, yikh klasyfikatsiya ta perspektyvy podal’shoho vykorystannya dlya vyrobnytstva bioenerhiyi [Conceptual apparatus of the category of agricultural waste, their classification and prospects of further use for bioenergy production]. Ekonomika, finansy, menedzhment: aktual’ni pytannya nauky i praktyky – Eсonomy, finanсes, management: Topical issues of science and practical activity, 3 (53), 23-38. DOI: https://doi.org/10.37128/2411-4413-2020-3-2 [in Ukrainian].
 2. Hryhoruk, I. I. (2019). Otsinyuvannya enerhetychnoho potentsialu roslynnyh vidhodiv sil’s’kohospodars’koho pohodzhennya [Assessment of energy potential of agricultural residues]. In Sotsial’no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 6(140) (pp. 57-62). DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-6-10. [in Ukrainian].
 3. Pryshlyak, N. V., Tokarchuk, D. M., & Palamarenko, Ya. V. (2021). Peredumovy ta orhanizatsiyno-ekonomichnyy mekhanizm formuvannya ta realizatsiyi stratehiyi povodzhennya z vidkhodamy ahrarnykh pidpryyemstv [Prerequisites and organizational and economic mechanism of formation and implementation of the strategy of waste management of agricultural enterprises]. Ekonomika ta derzhava – Economy and state, 3, 104-117. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2021.3.104 [in Ukrainian].
 4. Heletukha, H. H., Zhelyezna, T. A., Zhovnir, M. M., Matvyeyev, Yu. B., & Drozdova, O. I. (2010). Otsinka enerhetychnoho potentsialu biomasy v Ukrayini. Chastyna 1. Vidhody sil’s’koho hospodarstva ta derevna biomasa [Assessment of biomass potential in Ukraine. Part 1. Agricultural residues and woody biomass]. Promyshlennaya teplotekhnika – Industrial heat engineering, 32(1), 58-65. [in Ukrainian].
 5. Horobets, O. V. (2020). Klasyfikatsiya sil’s’kohospodars’kyh vidhodiv i vybir tehnolohiy yikh utylizatsiyi [Classification of agricultural waste and the choice of the technology for their recycling]. Ekolohichni nauky – Environmental sciences, 4(31), 225-229. DOI: https://doi.org/10.32846/2306-9716/2020.eco.4-31.35 [in Ukrainian].
 6. Tvarynnytsvo v Ukrayini: vplyv na dovkillya [Animal husbandry in Ukraine: impact on environment]: analytical note (2021). Ecology-law-human: Website. Retrieved from http://epl.org.ua/wp-content/uploads/2021/06/vidhody_tvarynnztva.pdf [in Ukrainian].
 7. Natsional’na stratehiya upravlinnya vidhodamy v Ukrayini do 2030 roku [2030 National Waste Management Strategy in Ukraine] (2017). Approved by order of the Cabinet of Ministers of Ukraine on 2017, Nov 08, 820-r. Legislation of Ukraine: Website. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-%D1%80#Text [in Ukrainian].
 8. Derzhavnyy klasyfikator Ukrayiny. Klasyfikator vidhodiv DK 005-96 [State Classifier of Ukraine. Waste classifier SC 005-96]. Legislation of Ukraine: Website. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0089217-96#Text [in Ukrainian].
 9. Radovenchyk, V. M., & Homelya, M. D. (2009). Tverdi vidkhody: zbir, pererobka, skladuvannya [Solid waste: collection, processing, storage]. Kyiv: Kondor. [in Ukrainian].
 10. Dovkillya Ukrayiny 2019 [Ukrainian environment 2019]: Statistical publication (2020). Kyiv: State Statistics Service of Ukraine. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/11/Dovk_19.pdf [in Ukrainian].
 11. Sil’s’ke hospodarstvo Ukrayiny 2019 [Agriculture of Ukraine 2019]: Statistical publication (2020). Kyiv: State Statistics Service of Ukraine. [in Ukrainian].
 12. Nebezpechni vidkhody u tvarynnytsti: znechkodzhennya i utylizatsiya [Hazardous waste in animal husbandry: disposal and utilization] (2021, Feb 17). Ecobusiness Group: Website. Retrieved from https://ecolog-ua.com/news/nebezpechni-vidhody-u-tvarynnyctvi-zneshkodzhennya-y-utylizaciya [in Ukrainian].
 13. Biohaz z hnoyu ta ridkoyi hnoyivky VRH, svyney, koney [Biogas from manure and liquid slurry of cattle, pigs, horses] (2020). AgroBiogas: Website. Retrieved from https://agrobiogas.com.ua/biogas-from-manure-and-liquid-slurry-of-cattle-pigs-horses [in Ukrainian].


Web-master P. Popadyuk