Journal
УКР   ENG
Socio-Economic Problems
of the Modern Period of Ukraine
   Collection SEPSPU -- sep2022.04.022

Repository of Institute of Regional Research UDC 338.48:332.1; JEL B40, L83, O18
Zhuk, P. (2022). Otsinyuvannya konkurentospromozhnosti turystychno-rekreatsiynoyi sfery rehionu: naukovi pidkhody [Assessing the competitiveness of the tourism and recreation industry in a region: scientific approaches]. In Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 156 (4) (pp. 22-28). DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2022-4-4. [in Ukrainian].
Sources: 21

AuthorsZhuk Petro Volodymyrovych

Ph.D. of Economics, Senior Researcher

Leading Researcher of the Department of regional ecological policy and environmental management of the Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine

Contacts: pzhuk@ukr.net, (032)270-7037

Webpages:

Resume

The article addresses the widespread presence of the tourism and recreation industry as one of the priority objectives of the Ukrainian regions’ development strategies at the lack of tools to assess its competitiveness. It dwells on the issues of methodology and techniques to assess the competitiveness of the tourism and recreation industry in a region. The features of the concept of competitiveness with regard to the tourism and recreation industry and its regional systems are examined. The reasonability of integrating the concepts of sectoral and regional competitiveness at its assessment at the regional level is emphasized, and the suggested interpretations of these concepts are analyzed. The article analyzes the studies related to the assessment of the competitiveness of the tourism and recreation industries of the countries and regions worldwide, namely, the methodological grounds and techniques for calculating the Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI). The position of Ukraine in the rankings of the 2019 Travel & Tourism Competitiveness Index issued by the World Economic Forum and the values of some estimation parameters are determined. Low ranking positions of Ukraine by the assessment of natural resources, environmental, civil, and social security, and business environment are emphasized. These factors are of utmost importance for the development of the tourism and recreation industry in the country and, in fact, are the decisive ones for international competitiveness of the country and its regions. The differences in the assessment of the competitiveness of the tourism and recreation industries of the regions on the global and national scales are outlined. The author makes conclusions regarding the possibility to use the TTCI methodology to assess the competitiveness of the tourism and recreation industries in the regions of Ukraine, albeit with the need to adjust the indicators of assessment parameters based on the use of expert evaluations and taking into account the peculiarities of the domestic statistics system and the pursuit of the minimization of the assessment subjectivity.

Keywords:

competitiveness, tourism and recreation industry, region, assessment, methods, parameters

References

  
 1. Nikiforov, B. V. (2014). Otsinka konkurentospromozhnosti krayin na svitovomu turystychnomu rivni [Assessment of the countries’ tourism competitiveness on the global scale]. In Perspektyvy rozvytku turystychnoyi industriyi v Ukrayiniі: regionalni aspekty [Perspectives of the tourism industry development in Ukraine: regional aspects]: Materials of the II All-Ukrainian Scientific and Practical Internet Conference: Part 1 (pp. 261-263). Uman: Publishing and printing center «Vizavi». [in Ukrainian].
 2. Smyrnov, I. H. (2015). Vyznachennya rivnya konkurentospromozhnosti krayin svitu v turyzmi: suchasni pidhody [Definition of the world competitiveness in tourism: new approaches]. Zovnishnya torhivlya: ekonomika, finansy, pravo. Seriya: Ekonomichni nauky – Foreign trade: economics, finance, law. Series: Economics, 5-6(82-83), 37-49. [in Ukrainian].
 3. Safarova, N. N. (2015). Analiz natsional’noy konkurentosposobnosti turizma i puteshestviy: vyvody dlya stran SNG [Analyzing the national competitiveness of tourism and travel: implications for the CIS countries]. Ekonomicheskiy analiz: teoriya i praktika – Economic analysis: theory and practice, 30, 53-64. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-natsionalnoy-konkurentosposobnosti-turizma-i-puteshestviy-vyvody-dlya-stran-sng [in Russian].
 4. Hrabovenska, S. P. (2017). Konkurentospromozhnist’ terytorial’nyh rynkiv turystychnyh posluh v Ukrayini [Competitiveness of territorial service markets in Ukraine]. (Ph.D. in Econ. Dissertation, Ivan Franko Lviv National University, Lviv, Ukraine). [in Ukrainian].
 5. Royik, O. P., & Kopychynska, M. Yu. (2021). Doslidzhennya pryvablyvosti turystychno-rekreatsiynoho kompleksu na prykladi kurortu Truskavets [Study of the attractiveness of the tourism and recreational complex on the example of Truskavets resort]. Derzhava ta regiony. Seriya: Ekonomika ta pidpryyemnytstvo – State and regions. Series: Economics and Business, 4(121), 36-42. DOI: https://doi.org/10.32840/1814-1161/2021-4-6 [in Ukrainian].
 6. Onishchenko, E. V. (2018). Metodologicheskie podhody k otsenke konkurentosposobnosti ob»yektov v sfere turizma na mezo- i mikrourovne: zarubezhnyy opyt [Methodological approaches to the assessment of the tourism entities’ competitiveness on meso and micro levels: best practices]. Krymskiy nauchnyy vestnik – Crimean Scientific Bulletin, 3(20), 5-14. DOI: https://doi.org/10.24411/2412-1657-2018-10014 [in Russian].
 7. Maltsev, V. S., & Kuzminska, H. Ye. (2022). Metodolohiya otsinyuvannya rehional’noyi konkurentospromozhnosti na prykladi Yevropeys’koho Soyuzu [Methodologies for assessment of the regional competitiveness in the European Union]. Nauka ta naukoznavstvo – Science and science of science, 1(115), 34-47. DOI: https://doi.org/10.15407/sofs2022.01.034 [in Ukrainian].
 8. Polozhennya pro poryadok podannya ta rozhlyadu zayav pro poperednye otrymannya dozvolu Antymonopol’noho komitetu Ukrayiny na kontsentratsiyu sub»yektiv hospodaryuvannya [Regulation on the procedure of applications submission and processing on preliminary obtainment of the Anti-Monopoly Committee’s permits on economic entities concentration]. Approved by the order of the Antimonopoly Committee of Ukraine dated 2002, Feb 19, 33-r. Liga Zakon: Website. Retrieved from https://ips.ligazakon.net/document/re29194?an=672&ed=2016_06_21 [in Ukrainian].
 9. Porter, M. (2005). Konkurentnaya strategiya: metodika analiza otrasley i konkurentov [Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors]. Moscow: Alpina Business Books. [in Russian].
 10. Hokhberh, O. Yu. (2010). Konkurentospromozhnist’ biznesu: teoretyko-metodolohichni osnovy analizu [Business competitiveness: theoretical-methodological foundations of the analysis]. Visnyk L’vivs’koyi derzhavnoyi finansovoyi akademiyi – Herald of Lviv State Finance Academy, 18, 50-56 [in Ukrainian].
 11. Shevchenko, M. M. (2006). Metody otsinky konkurentospromozhnosti haluzey promyslovosti v umovakh internatsionalizatsiyi [The methods of assessment of industries’ competitiveness under internationalization]. (PhD in Econ. Thesis, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Ukraine). Harkiv. [in Ukrainian].
 12. Koskovetska, N. М., & Skorobohatova, N. Ye. (2016). Konkurentospromozhnist’ haluzi v umovakh intehratsiynykh protsesiv [Industry competitiveness in the integration processes]. CORE: Website. Retrieved from https://core.ac.uk/download/pdf/323535791.pdf [in Ukrainian].
 13. Borysova, T. M. (2011). Konkurentospromozhnist’ halyzi: determinanty formuvannya ta suchasni metody otsinyuvannya [Industry competitiveness: forming determinants and modern assessment methods]. Visnyk Hmel’nyts’koho natsional’noho universytetu – Hmelnytskyi National University Herald, 1(6), 54-60. [in Ukrainian].
 14. Kovalets, B. M. (2010). Teoretyko-metodolohichni pidkhody do traktuvannya sutnosti konkurentospromozhnosti haluzi [Theoretical and methodological approaches to the interpretation of the nature of the industry copetitiveness]. Naukovi zapysky Natsional’noho universytetu «Ostroz’ka akademiya. Seiya: Екоnomika – Scientific notes of Ostroh Academy National University. Series: Economics, 13, 335-341. [in Ukrainian].
 15. Zhalilo, Ya. A. (Ed.) (2005). Konkurentospromozhnist’ ekonomiky Ukrayiny v umovah hlobalizatsiyi [Competitiveness of Ukrainian economy under globalization]. К.: NISS. [in Ukrainian].
 16. Romanko, O. P. (2015). Ponyattya konkurentospromozhnosti rehionu ta yoho oznaky [The concept of competitiveness of the region and its features]. Еfektyvna ekonomika – Efficient economy, 3. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3869 [in Ukrainian].
 17. Zakharchenko, S. V. (2015). Konkurentospromozhnist’ rehioniv Ukrayiny ta stratehichni aspekty yiyi pidvyshchennya (u konteksti pidhodu fahivtsiv IMD-Lausanne) [Competitiveness of the regions of Ukraine and the strategic aspects of its rise (in the context of an IMD-Lausanne experts approach)]. Rehional’na ekonomika – Regional economy, 3, 44-51. [in Ukrainian].
 18. Porter, M. E. (1998). Stratehiya konkurentsiyi: metodyka analizu haluzi i diyal’nosti konkurentiv [Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors]. K.: Foundations. [in Ukrainian].
 19. Bordas, E. (1994). Competitiveness of tourist destinations in long distance markets. The Tourist Review, 10(3), 3-9.
 20. The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017 (2017). The World Economic Forum: Website. Retrieved from https://www.weforum.org/reports/the-travel-tourism-competitiveness-report-2017
 21. The World Economic ForumThe Travel & Tourism Competitiveness Report 2019 (2019). The World Economic Forum: Website. Retrieved from https://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2019.pdf


Web-master P. Popadyuk