Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Випуск 6(116) за 2015 рік

Файл Adobe ReaderТитулка

Файл Adobe ReaderЗміст


Територіальний розвиток та регіональна економікаРепозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 342.51:346.232:(438)
Petrecka B. Executive authorities in local government in Poland [Органи виконавчої влади в органах місцевого самоврядування в Польщі] / Б. Петрецка // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 6(116). – С. 3-7.

Літер.: 15


У статті розглядається здійснення виконавчої влади в органах місцевого самоврядування в Польщі на місцевому рівні. B ній представлені права та обов'язки органів виконавчої влади та порядок їх призначення та звільнення. Представники виконавчої влади на місцевому рівні, показані як люди, які мають значний вплив на місцеве навколишнє середовище. 
місцеве самоврядування, громада, мер, президент міста Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.1:352/354
Сірик З. О. Адміністративно-територіальний устрій Польщі: вертикально-рівнева система управління / З. О. Сірик // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 6(116). – С. 7-13.

Літер.: 13


Проведено аналіз процесу реалізації адміністративно-територіальної реформи в Польщі. Виокремлено особливості проведення реформування системи територіального устрою та адміністративного управління в Польщі. Визначені напрямки можливого запозичення та імплементації найкращих надбань польського досвіду у вітчизняну практику адміністративно-територіальної реформи. 
адміністративно-територіальна реформа, гміна, органи місцевого самоврядування, громадянське суспільство, громада Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 351.82
Прокопюк А. Державна регіональна політика: наукові підходи та світові практики / А. Прокопюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 6(116). – С. 14-18.

Літер.: 4


На основі дослідження різних підходів до визначення регіональної політики встановлено її цільову функцію, яка полягає у формуванні оптимальних умов розвитку регіонів держави, регулюванні надмірних асиметрій їх соціально-економічного розвитку, перерозподілі ресурсів з врахуванням економічного потенціалу регіонів задля досягнення єдності, інтегрованості гармонійності економічного простору держави.
Доведено, що регіональна політика в державі може реалізовуватись шляхом застосування широкого кола інструментів та важелів, які за характером впливу можна розділити на загальнодержавні (застосовуються у рівній мірі до усіх без винятку регіонів) та селективні (застосовуються вибірково до окремих регіонів, територій чи їх груп).
В результаті вивчення зарубіжного досвіду реалізації селективної регіональної політики виявлено її загальні риси та закономірності, які дозволяють враховувати світовий досвід при розробці системи заходів вибіркового впливу держави на розвиток регіонів в Україні. 
регіональна політика, механізми, форми реалізації, теоретико-методологічні засади Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.1.352/354
Федірко Б. О. Сучасний стан та напрями реформування системи місцевого самоврядування в Україні / Б. О. Федірко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 6(116). – С. 18-22.

Літер.: 8


В статті розглянуто стан сучасної системи місцевого самоврядування в Україні. Запропоновані та проаналізовані основні напрямки реформування системи місцевого самоврядування. Розглянуто історичні етапи формування та змін адміністративно-територіального устрою в Україні, вказані основні його недоліки. Проаналізовано досвід сусідніх європейських країн, зокрема Польщі, в реформуванні системи місцевого самоврядування, та його можливе використання в українських реаліях. Висвітлено основні етапи сучасної реформи місцевого самоврядування та проаналізовано майбутні зміни в системі адміністративно-територіального устрою української держави. 
система місцевого самоврядування, адміністративно-територіальний устрій, реформа, Україна, адміністративне управління, соціально-економічний розвиток, адміністративно-територіальні одиниці Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 334.012.74:332.1
Пелехата О. В. Адміністративно-фінансова децентралізація як основа розвитку об’єднаних територіальних громад / О. В. Пелехата // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 6(116). – С. 22-26.

Літер.: 5


У статті розглядаються основні передумови фінансової децентралізації та основні напрямки для забезпечення фінансової спроможності територіальних громад в Україні. Прописані основні принципи та вимоги щодо формування спроможних територіальних громад. Розглянуто вимоги єдиної системи класифікації NUTS згідно якої потрібно проводити адміністративно-територіальну реформу. Розглянуті основні повноваження місцевих органів влади об’єднаних територіальних громад. 
децентралізація, фінансове забезпечення, об’єднані територіальні громади, реформа, адміністративно-територіальний устрій 


Транскордонне співробітництво та зовнішньоекономічні відносиниРепозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.923:061.1(477)
Притула Х. М. Розвиток єврорегіонального співробітництва України та ЄС: сучасний стан та перспективи / Х. М. Притула, Я. Я. Калат // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 6(116). – С. 27-31.

Літер.: 6


У статті досліджено сучасний стан розвитку єврорегіонального співробітництва як важливої складової євроінтеграційних процесів України та ключового чинника ефективної реалізації потенціалу розвитку прикордонних територій. Виявлено основні стримуючі фактори розвитку єврорегіонального співробітництва в контексті інституційного, організаційно-економічного і фінансового забезпечення. Зокрема, проаналізовано активність українських суб’єктів та учасників співробітництва у Програмах транскордонного співробітництва в рамках Європейського Інструменту Сусідства та Партнерства та дієвість основних форм транскордонного співробітництва. Запропоновано основні напрями активізації єврорегіонального співробітництва. 
транскордонне співробітництво, єврорегіональне співробітництво, єврорегіон, регіональна політика, транскордонний регіон Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.14:711.437
Белей С. І. Перспективи розвитку сільських територій в контексті українсько-румунської транскордонної співпраці Єврорегіону “Верхній Прут” / С. І. Белей, О. В. Зибарева // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 6(116). – С. 31-36.

Літер.: 6


Визначено основні проблеми розвитку сільських територій, пріоритетні напрями розвитку сільських територій з урахуванням європейської практики їх розвитку та запропоновано алгоритм розвитку сільських територій в контексті транскордонної співпраці Єврорегіону “Верхній Прут”. 
сільська територія, розвиток, євроінтеграція, співробітництво, аграрна економіка, сільське населення Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.24:339.924
Важинський Ф. А. Українсько-молдовський транскордонний регіон: інституційно-правові засади функціонування та сучасний стан субрегіональної співпраці / Ф. А. Важинський, А. В. Колодійчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 6(116). – С. 37-41.

Літер.: 6


У статті окреслено нормативно-правову базу розвитку українсько-молдовського транскордонного регіону (ТКР), зокрема у розрізі міждержавних угод, національного законодавства з питань транскордонного співробітництва, угод між місцевими органами влади та регіонального транскордонного нормативного забезпечення. Дано характеристику сучасного стану субрегіональної співпраці у рамках ТКР, виявлено проблемні питання такої співпраці, а також розкрито її зміст через призму єврорегіонального співробітництва. Виявлено ключові міжнародні проекти розвитку українсько-молдовського транскордонного регіону та проаналізовано їх зміст та значення для підвищення екобезпеки ТКР, розвитку в ньому підприємництва, активізації інноваційної діяльності, розбудови прикордонної інфраструктури, поглиблення культурної взаємодії, удосконалення міського розвитку, пожвавлення торговельно-інвестиційної активності у вищеозначеному транскордонному регіоні. Визначено перспективні напрямки розвитку ТКР. 
транскордонне співробітництво, транскордонний регіон, проекти, торгівля, інвестиції, інновації, екобезпека, єврорегіон, субрегіон Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 327:352
Пірен М. І. Європейські цінності – важливий чинник ефективної співпраці україно-ромунського траскордонного співробітництва в галузі соціально-економічного розвитку прикордонних місцевих громад / М. І. Пірен // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 6(116). – С. 42-45.

Літер.: 9


У статті піднято проблемні питання щодо ролі європейських цінностей у процесі співпраці українсько-румунського транскордонного співробітництва в галузі соціально-економічного розвитку прикордонних місцевих громад. Особливу увагу слід звернути на товариства культури та інші громадянські організації, які можуть внести багато корисного, особливо у популяризації соціально-економічних інноваційних проектів у культурі, туристичній галузі. 
європейські цінності, співпраця, транскордонне співробітництво, місцеві громади, товариства культури, поліетнічність, просвітницька робота, ментальність, етнічні групи, єврорегіон «Верхній Прут» Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.49:339.5.025.7
Тимечко І. Р. Особливості транскордонного співробітництва в українсько-російському транскордонному регіоні / І. Р. Тимечко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 6(116). – С. 46-49.

Літер.: 8


В статті обґрунтовано особливості розвитку транскордонного співробітництва в українсько-російському транскордонному регіоні. Виокремлено особливості правового забезпечення розвитку транскордонного співробітництва в українсько-російському транскордонному регіоні і розвитку форм транскордонного співробітництва та неформальну взаємодію учасників транскордонного співробітництва. 
транскордонне співробітництво, транскордонний регіон, українсько-російський транскордонний регіон Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.1:339.976(477)(476)
Цибульська Ю. О. Інституційно-правова основа соціально-економічного розвитку українсько-білоруського транскордонного регіону / Ю. О. Цибульська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 6(116). – С. 50-55.

Літер.: 7


Розглянуто особливості соціально-економічного розвитку українсько-білоруського транскордонного регіону. Акцентовано увагу на інституційно-правовій основі його розвитку та фундаменті співпраці суб’єктів та учасників транскордонного співробітництва. Проаналізовано співпрацю України та Білорусі на державному та регіональному рівні, зокрема в рамках єврорегіонів, програм транскордонного співробітництва, в напрямку формування транскордонних кластерів та розробки спільних стратегій. Наведено особливості національного законодавства обох країн, яке регулює транскордонне співробітництво та узагальнено врахування прикордонного розташування у стратегічних документах прикордонних регіонів. Виявлено основні перешкоди для розвитку українсько-білоруського транскордонного регіону та транскордонного співробітництва. Запропоновано стратегічні напрямки розвитку транскордонного регіону. 
українсько-білоруський транскордонний регіон; транскордонне співробітництво; соціально-економічний розвиток Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.9:332.1(477)(498)
Черторижський В. М. Сучасні тенденції розвитку українсько-румунського транскордонного регіону / В. М. Черторижський // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 6(116). – С. 55-59.

Літер.: 13


У статті аналізується сучасний стан українсько-румунських відносин у контексті розвитку українсько-румунського транскордонного регіону. Висвітлено інституційно-правову основу розвитку українсько-румунського транскордонного співробітництва. Зокрема, акцентовано увагу на основні проблеми інституційного та організаційного характеру. Визначено перспективні напрями взаємодії у транскордонному українсько-румунському регіоні та запропоновано шляхи вирішення проблем його розвитку. 
українсько-румунський транскордонний регіон, транскордонне співробітництво, договірно-правова база, єврорегіональне співробітництво Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.9:517.521(477)(438)
Куцаб-Бонк К. Бар’єри та потенціал конвергенції соціально-економічного простору українсько-польського транскордонного регіону / К. Куцаб-Бонк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 6(116). – С. 60-63.

Літер.: 9


Стаття присвячена проблематиці соціально-економічної конвергенції в межах українсько-польського транскордонного регіону. Першочергова увага приділяється виявленню бар’єрів на шляху активізації двосторонньої співпраці між прикордонними територіями України та Польщі. Досліджуються можливі напрями усунення вказаних бар’єрів у підприємницькій, соціальній та інституційній площинах. Окреслюються переваги транскордонного співробітництва, використання яких може забезпечити вирівнювання показників соціально-економічного розвитку східних воєводств Польщі та західних областей України. На цій основі формулюються пропозиції для органів державної влади та місцевого самоврядування. 
соціально-економічна конвергенція, українсько-польський транскордонний регіон, транскордонне співробітництво, європейська інтеграція Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.9:517.521
Янків М. М. Механізми формування організаційно-економічного забезпечення розвитку транскордонних регіонів / М. М. Янків // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 6(116). – С. 63-68.

Літер.: 9


Геополітичні зміни, зокрема в регіоні Центральної та Східної Європи, які відбулися в результаті кількох останніх хвиль розширення ЄС на схід, актуалізують проблему наближення регіональної політики України до європейських стандартів, у тому числі й у площині транскордонного співробітництва, включаючи розвиток транскордонних регіонів. У статті акцентується увага на таких механізмах, дотичних до формування організаційно-економічного забезпечення розвитку транскордонних регіонів, як: інституційно-правовий, єврорегіональний, фінансовий, прикордонно-торговельний, інформаційно-освітній, комунікаційно-мережевий, міграційний, маркетинговий, підприємницький, преференційний та інші. 
транскордонне співробітництво, прикордонні регіони, єврорегіональний механізм, механізм фінансування Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.9:332.135(477)(438)
Цісінська О. Б. Особливості соціально-економічного розвитку українсько-польського транскордонного регіону / О. Б. Цісінська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 6(116). – С. 68-73.

Літер.: 13


Відображено структуру і тенденції розвитку економіки українсько-польського транскордонного регіону, проведено аналіз та визначено співвідношення соціально-економічних показників Волинської, Львівської, Закарпатської областей та Люблінського і Підкарпатського воєводств. Представлено інструмент транскордонного співробітництва, що був вдало застосований в українсько-польському транскордонному регіоні. Наведено механізми та інструменти регіонального рівня для подолання соціально-економічного розриву між суміжними адміністративно-територіальними одиницями транскордонного регіону. 
транскордонний регіон, українсько-польський транскордонний регіон, соціально-економічний розвиток транскордонного регіону, Програма транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2007-2013» Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.923
Стадник Х. О. Інтеграція БРІКС у контексті інтеграційних норм та моделей економічного розвитку / Х. О. Стадник // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 6(116). – С. 74-77.

Літер.: 7


У статті проаналізовано особливість протікання інтеграційних процесів у рамках БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай і ПАР) як великих центрів економічного зростання і політичного впливу. Розкрито ресурсний потенціал цих країн, виявлено структурні переваги та недоліки даного угрупування. Розглянуто інтеграційний резервний потенціал БРІКС, окреслено перспективи подальшого розвитку. 
БРІКС, міжнародні відносини, інтеграційні процеси, економічне зростання, геоекономіка, геополітика, багатополярність світу Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.923:061.1:(498)
Voicilas D.-M.. SWOT analysis of Upper Prut Euro-region: Focus on Romanian side [SWOT-аналіз Єврорегіону «Верхній Прут»: фокус на румунській стороні] / Д. М. Войцілас // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 6(116). – С. 77-82.

Літер.: 1


У праці міститься узагальнення підсумків соціально-економічного аналізу в сільській місцевості у Євро-регіоні "Верхній Прут", а саме тієї частини, яка знаходиться на Румунській стороні. Дослідження було проведено науковцями Інституту економіки сільського господарства Румунської академії. У статті представлений SWOT аналіз румунської сторони Євро-регіону "Верхній Прут", де визначено сильні і слабкі сторони, можливості та загрози в сільській місцевості. Це було зроблено на основі інформації про сільськогосподарську політику Румунії в останні десятиліття, політику розвитку сільських районів Румунії, аналіз поточного рівня соціально-економічного розвитку в сільських районах румунсько-українського транскордонного регіону (сільських районах у повітах Сучава і Ботошань), використовувані дані були надані Національним інститутом статистики Румунії. Висновки аналізу, допомагають оцінити нинішній рівень соціально-економічного розвитку і розробки майбутніх стратегій розвитку сільських районів. 
SWOT, Єврорегіон Верхній Прут, Сучава, Ботошань, Румунія 


Бюджетна та податкова політикаРепозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336:338
Васьківська К. В. Фінансовий потенціал сільськогосподарських виробничих структур: теоретична суть та напрями нарощування / К. В. Васьківська, В. Б. Прокопишак, О. В. Чопик // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 6(116). – С. 83-86.

Літер.: 10


Теоретично обґрунтовано суть фінансового потенціалу сільськогосподарських виробничих структур, джерела його формування. Виділено характерні ознаки фінансового потенціалу. Відмічено, що процес формування фінансового потенціалу сільськогосподарських виробничих структур зорієнтований на максимальну взаємодію зі зовнішнім середовищем, врахування вимог ринку й часу та спрямований на забезпечення економічного зростання реалізації поставлених цілей. Підкреслено, що пріоритетні напрями нарощування фінансового потенціалу сільськогосподарських виробничих структур передбачають вдосконалення бюджетної, кредитної та амортизаційної політики, розвиток страхування та повне використання інших складових потенціалу сільськогосподарських виробничих структур. Виокремлено причини зовнішнього та внутрішнього характеру, що гальмують нарощування фінансового потенціалу. 
фінансовий потенціал, грошові потоки, сільськогосподарські виробничі структури, механізм нарощування фінансового потенціалу Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.226.322:339.922
Ярош М. В. Податок на додану вартість в умовах євроінтеграції: основні ризики адміністрування / М. В. Ярош // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 6(116). – С. 87-90.

Літер.: 6


У статті проведено аналіз структури та динаміки непрямих податків за останні десять років, а також впливу ПДВ на формування доходів Державного бюджету України. У статті проаналізовано сучасний стан непрямого оподаткування в Україні на прикладі податку на додану вартість. Визначено основні проблемні аспекти в адмініструванні універсального акцизу. Охарактеризовано найтиповіші схеми ухилення та мінімізації сплати ПДВ. 
адміністрування, відшкодування податку на додану вартість, податкова інформація, податковий кредит, податковий ризик Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.92
Куцаб П. Основні засади та особливості фінансового забезпечення транскордонного співробітництва / П. Куцаб // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 6(116). – С. 90-94.

Літер.: 11


Розглянуто існуючі теоретичні підходи до розкриття суті поняття «фінансове забезпечення транскордонного співробітництва» та запропоновано авторський підхід до його розуміння. Висвітлено особливості фінансового забезпечення транскордонного співробітництва та запропоновано принципи його реалізації з урахуванням існуючих законодавчих вимог. Висвітлено існуючий досвід фінансового забезпечення транскордонного співробітництва та окреслено перспективні напрями його розвитку. 
фінансове забезпечення, транскордонне співробітництво, єврорегіон, прикордонні території 


Економіка та управління підприємствамиРепозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 658.15
Гринчишин Я. М. Концептуальні засади використання контролінгу в антикризовому фінансовому менеджменті підприємств / Я. М. Гринчишин // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 6(116). – С. 95-99.

Літер.: 16


Розкрито необхідність використання на підприємствах системи управління, яка б усувала або обмежувала економічні ризики в умовах нестабільного, складного і непередбачуваного середовища. Обґрунтовано необхідність контролінгу в антикризовій фінансовій діяльності підприємств, як системи, що дозволяє виявляти ранні сигнали, проводити ретельний аналіз можливостей і ризиків виходу з кризи. Досліджено зростання важливості контролінгу при динамічній зміні зовнішнього середовища від стабільного до турбулентного. Розглянуто необхідність контролінгу, як підсистеми, спрямованої в майбутнє, спираючись на недоліки традиційного бухгалтерського обліку та аналізу. Виявлено особливості використання різних видів контролінгу при стабільному функціонуванні підприємств і в умовах розвитку фінансової кризи. Наголошено на значенні стратегічного контролінгу в управлінні ризиками і зменшенні невизначеності підприємства. Розглянуто основні завдання оперативного контролінгу в умовах розвитку і поглиблення фінансової кризи підприємства. 
антикризовий фінансовий менеджмент, контролінг, стратегічний контролінг, оперативний контролінг Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.121:711.455
Галаченко О. О. Засади формування механізму реалізації курортних послуг в умовах конкуренції / О. О. Галаченко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 6(116). – С. 99-101.

Літер.: 5


У статті проаналізовано стан та тенденції розвитку курортного комплексу України. Систематизовано основні засади політики просування курортних послуг. Виокремлено чинники формування конкурентоспроможності підприємств курортної справи. Зазначено основні критерії вибору посередників при формуванні механізму реалізації курортних послуг. Виділено напрями аналізу стану регіонального ринку санаторно-курортної індустрії. 
санаторно-курортний комплекс, інтенсивність розподілу, посередники, механізм, система реалізації 


Розвиток сільських територій та аграрного сектору економікиРепозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.122:338.43
Rejman K., Prendecki K.onomic problems of rural areas. Historical and modern conditioning [Тенденції соціально-економічного розвитку сільської місцевості. iстopичнi та сучаснi передумови] / К. Рейман, К. Прендецкі // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 6(116). – С. 102-105.

Літер.: 16


У статті досліджено економічні і соціальні проблеми польського населення в селі. Автори представляють як історичний так i сучасний аспекти життя в сільській місцевості. Особливу увагу приділено питанням економіки країни з акцентом на умови, які є результатом сільськогосподарської політики Європейського Союзу. 
сільська місцевість, населення, соціально-економічний розвиток, сільськогосподарська політика Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [332.122:338.43]:63:005.336(477.85)
Куліш І. М. Підвищення конкурентоспроможності сільських територій Чернівецької області: потенціал сільського господарства / І. М. Куліш // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 6(116). – С. 106-110.

Літер.: 8


Проаналізована динаміка сільськогосподарського виробництва Чернівецької області у 1990-2014 рр. Показано, що переорієнтація рослинництва обумовлена переходом на ринкові відносини та руйнуванням колгоспної системи. Визначено, що основна частка сільськогосподарської продукції виробляється у індивідуальних селянських господарствах. Виділені проблеми сільськогосподарського виробництва, основною серед яких на сьогодні є відсутність нормативно-правового забезпечення діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, що є спільним для усіх сільських територій України. Вказано, що її подолання можливе лише за рахунок внесення змін у чинне законодавство України, за умови узгоджених дій органів влади, місцевого самоврядування та громадськості. Розкрита необхідність посилення усебічного контролю за використанням земель сільськогосподарського призначення з метою недопущення їх деградації. Враховуючи ситуацію, що склалась у Автономній Республіці Крим, Донецькій та Луганській областях, розрахований коефіцієнт використання сільськогосподарського потенціалу Чернівецької області у 2013-2014 рр. Доведена наявність невикористаного потенціалу органічного виробництва продуктів харчування. Наголошено на необхідності дослідження шляхів підвищення конкурентоспроможності сільських територій з точки зору розвитку економічної діяльності не пов’язаної із сільськогосподарським виробництвом. 
конкурентоспроможність, сільські території, сільськогосподарське виробництво, коефіцієнт використання сільськогосподарського потенціалу, Чернівецька область, законодавство України Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.242.4.025.2:339.1
Лопащук І. А. Система торгівлі на селі як об’єкт державного регулювання та підтримки / І. А. Лопащук, Г. В. Апопій // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 6(116). – С. 110-114.

Літер.: 10


Розглядається сільська торгівля як об’єкт державного регулювання. Докладно аналізуються фактори, які об’єктивно зумовлюють розвиток і функціонування сільської торгівлі та мають стати об’єктами впливу, підтримки та регулювання з боку держави, а саме: соціально-економічні умови розвитку сільської торгівлі; інституціональне середовище; організаційно-правові відносини; потенціал сільської торгівлі; соціальна відповідальність торгівлі. Запропоновано форми, методи та інструменти державного регулювання торгівлі на селі в умовах соціально-економічних перетворень. 
сільська торгівля, державне регулювання сільської торгівлі, державна підтримка сільської торгівлі, розвиток сільської торгівлі Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.1:338.43
Прядко В. В. Роль сільськогосподарських підприємств у розвитку сільських територій / В. В. Прядко, Е. О. Юрій, М. М. Гуменюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 6(116). – С. 114-118.

Літер.: 7


У статті розкрито організаційно-економічні передумови забезпечення розвитку сільських територій в контексті ефективного функціонування сільськогосподарських підприємств. Основними напрямами підвищення ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств визначено створення системи мотивації праці, поширення інтеграційних процесів в сфері сільськогосподарського виробництва, забезпечення виробництва високоякісної продукції, оптимізацію рівня державної підтримки. 
сільські території, ефективність, рентабельність сільськогосподарського виробництва, сільськогосподарські підприємства Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [332.122:338.43]:005.003.12:332.64
Залуцький І. Р. Еколого-економічні аспекти оцінювання рівня використання виробничого потенціалу сільських територій в сфері сільськогосподарської діяльності / І. Р. Залуцький, О. І. Кулаковська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 6(116). – С. 118-123.

Літер.: 15


Обґрунтовано підходи еколого-економічного оцінювання використання сільськогосподарських земель в якості виробничого потенціалу відповідної сільської території. Визначено результати перевищення нормативних параметрів частки посіву ріпаку сільськогосподарськими підприємствами Львівщини. Виявлено ризики відображення даними офіційної статистики підсумків екологовиснажливого сільськогосподарського виробництва в якості результатів економічно ефективної діяльності та деструктивного підвищення рейтингової оцінки адміністративно-територіальних одиниць. Запропоновано введення та окреслено напрями використання статистичного обліку об'ємів продукції сільського господарства, які є наслідком порушення (перевищення) екологічних, санітарно-гігієнічних стандартів, нормативів і вимог в сфері сільськогосподарської діяльності. Викладено результати порівняльної оцінки фактичного та екологічно допустимого варіантів реалізації виробничого потенціалу сільськогосподарських угідь за адміністративними районами Львівської області станом на 1 січня 2014 року. 
сільська територія, сільськогосподарська діяльність, використання виробничого потенціалу, еколого-економічне оцінювання 


Економічні проблеми розвитку внутрішнього ринку та сфери торгівліРепозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.3
Попадинець Н. М. Внутрішній ринок: підходи до визначення / Н. М. Попадинець // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 6(116). – С. 124-129.

Літер.: 16


На основі аналізу теоретико-методологічних джерел вітчизняних і зарубіжних учених систематизовано та узагальнено поняття «внутрішній ринок». З’ясовано його сутність і значення в національній економіці. Визначено типи ринків і їх взаємодію, розкрито функції та види внутрішнього ринку, а також досліджено та проаналізовано історичний досвід становлення значення внутрішнього ринку. 
внутрішній ринок, галузеві ринки, місцеві ринки, регіональні ринки, теорії ринку 


Економіка праці, демографія, соціальна політикаРепозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 334.012.33:(477.8)
Stecko Ju. Axiological spheres of choice amongst employees of public administration: Podkarpacie province as case study [Аксіологічна площина виборів серед працівників державного адміністрації на прикладі гмін Підкарпатського воєводства] / Ю. Стецько // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 6(116). – С. 130-132.

Літер.: 8


Метою статті є спроба аналізу аксіонормативної площини у виборах осіб, які працюють у сфері державного управління, з особливим акцентом на цінностях XXI століття. Здається, що світ, і світ цінностей також, швидко змінюється, а початок XXI століття є цьому специфічною екземпліфікацією. Це викликано не тільки зміною устрою в Польщі, з відкриттям кордонів, але також з динамічним розвитком техніки, а, отже, й новими можливостями людини. Змінилася швидкість комунікації і носії та засоби масової інформації; з'явилися багатоманітні можливості, але, на жаль, також загрози. Численні публікації прямо вказують на відповідальність поступу і розвитку техніки за баналізацію людського життя. Критика техніки за сплощення і духовну дестабілізацію людини є лише одним з аспектів. Можливо, в моралі взагалі не можна говорити про поступ, а лише про зміну. 
аксіологія, цінності, сучасність, поступ, державна адміністрація Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.59:[332.122:338.43]:338.46(477.85)
Цимбаліста Н. А. Соціально-економічні умови життя сільського населення Чернівецької області / Н. А. Цимбаліста // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 6(116). – С. 133-138.

Літер.: 11


У статті проаналізовано соціально-економічні умови життя сільського населення Чернівецької області за такими напрямами: забезпеченість сільських мешканців загальною площею житла та рівень обладнання житлового фонду окремими видами благоустрою; динаміка діяльності підприємств торгівельно-побутового обслуговування населення; рівень доступності дошкільної та шкільної освіти у сільських населених пунктах та тенденції розвитку бібліотечної мережі; забезпеченість населення медичною допомогою в просторових межах постійного місця проживання; проблеми розвитку транспортно-комунікаційної мережі; рівень матеріальної та фінансової безпеки сільського населення. На основі виявлених тенденцій окреслено напрями регіональної політики для органів місцевої влади і місцевого самоврядування. Доведено, що подальший економічний розвиток сільських територій тісно пов’язаний із рівнем та умовами життя сільського населення. 
рівень доходів населення, медичне забезпечення, сфера освіти, торгівельно-побутове обслуговування населення, соціально-економічний розвиток сільських територій Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 331.101.6:338.24
Петращак О. О. Напрями подолання деформацій ціннісних орієнтацій найманих працівників в контексті активізації продуктивної праці / О. О. Петращак // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 6(116). – С. 138-142.

Літер.: 9


У статті визначено основні підходи до управління людським капіталом, проаналізовано ціннісні орієнтації у сфері праці найманих працівників. Запропоновано класифікацію важелів активізації продуктивної праці. Обґрунтовано напрями подолання деформацій ціннісних орієнтацій працівників. 
людський капітал, продуктивна праця, ціннісні орієнтації, соціалізація економічного розвитку, соціальне партнерство 


Економіка та управління національним господарствомРепозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.43
Шабранська Н. І. Моделювання розвитку «зеленої» економіки / Н. І. Шабранська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 6(116). – С. 143-147.

Літер.: 7


Стаття присвячена впровадженню в практику макроекономічного аналізу і прогнозування динамічної моделі «витрати-випуск» для моделювання впливу розвитку окремих галузей на розвиток економіки України в цілому. До «зеленої» економіки автором віднесено ті види і результати господарської діяльності, які поряд з модернізацією та підвищенням ефективності виробництва сприяють поліпшенню якості життя та середовища проживання.
«Зелене» зростання означає стимулювання економічного зростання і розвитку, при забезпеченні збереження природних активів і умов життя. Розвиток «зеленої» економіки забезпечує ефективне використання інвестицій та інновацій для сталого зростання і виникнення нових економічних можливостей. Запропоновані методичні підходи оцінки впливу «зеленої» економіки базуються на класичній формі динамічної моделі ТВВ.
Предметом статті є методичні засади оцінки впливу розвитку «зелених» галузей на економіку в цілому. Для цього використовується методологія на основі класичної динамічної моделі «витрати-випуск». Її сферою застосування є моделювання впливу «зеленої» трансформації на економічний розвиток країни і її потенційно можливі переваги.
Результатом представленого дослідження є запропонована технологія кількісних оцінок впливу розвитку «зелених» галузей на економіку і визначення на цій основі галузей-драйверів. 
«зелена» економіка, модель «витрати-випуск», прогнозні розрахунки, сценарні варіанти, міжгалузевий баланс 


Інвестиційно-інноваційна діяльність, бюджетна і податкова політикаРепозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.322
Detsyk O.I.. Mechanism of planning and regulation of investment operations [Механізм планування й регулювання інвестиційної діяльності] / О. І. Децик // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 6(116). – С. 148-152.

Літер.: 12


Важливим є формування ефективної інвестиційної політики на мезорівні з використанням сучасного інструментарію в новому векторі розвитку, враховуючи специфіку та особливості територій, інвестиційний потенціал, з метою активізації інвестиційної діяльності. Механізм інвестиційного регулювання повинен бути спрямований на забезпечення нормального функціонування регіону, вирішення економічних, соціальних та екологічних проблем. Механізмом управління інвестиційною діяльністю в регіоні узагальнено можна визначити складну систему спеціалізованих структур, спеціальних заходів та інструментів впливу на економіку, в тому числі податкову, тарифну і митну політики. Значимість має інструментарій реалізації регіональної інвестиційної політики, який формував би сприятливе інвестиційне середовище, підвищував інвестиційну привабливість, активізував інвестиційна діяльність та розкривав інвестиційний потенціал регіону з метою соціально-економічного його розвитку. 
механізм, планування, регулювання, інвестиційна діяльність 


Веб-майстер П. Попадюк