Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Випуск 3(119) за 2016 рік

Файл Adobe ReaderТитулка

Файл Adobe ReaderЗміст


Інституційні проблеми економікиФайл Adobe Reader УДК 336.225.3
Мельник М. І. Інституційні деформації фіскального середовища діяльності великих платників податків в Україні: вплив на розвиток бізнесу / М. І. Мельник, Н. Р. Олійник // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 3(119). – С. 3-8.

Літер.: 11


У статті представлено результати проведеного експертного дослідження інституційних бар’єрів та деформацій фіскального середовища діяльності великих платників податків в Україні (бюрократія та корумпованість у системі економічних відносин країни, значний фіскальний тиск на бізнес, жорсткий податковий контроль; відсутність в країні політичної волі до проведення змін; непрозорість процедур справляння податків; недосконале і громіздке законодавство загалом; нівелювання морально-етичними нормами; несформованість інститутів громадянського суспільства; адаптація більшості підприємців до діючих умов ведення бізнесу і небажання змін). Обґрунтовано необхідність використання такого ефективного інструменту боротьби податкових органів з контрабандою та фіктивним податковим кредитом як операції «легальний товар» – дозволяє на основі поєднання функцій митного та податкового аудиту створити об’єднану інформаційну базу для координації дій, моніторингу фактичного переміщення товарів від кордону до споживача у режимі реального часу, контролю за обігом ввезених на митну територію України товарів (робіт, послуг); виступає запобіжником накопичення імпортного ПДВ і його подальшої реалізації підприємствам реального сектора економіки. 
інституційні деформації, фіскальне середовище, фіскальне регулювання, великі платники податків, ведення бізнесу в Україні Файл Adobe Reader УДК 330.34
Яремчук Р. Є. Формування інституційного середовища розвитку інноваційної екосистеми України / Р. Є. Яремчук, О. Г. Коломієць // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 3(119). – С. 9-14.

Літер.: 11


Проведено аналіз особливостей інституційного середовища розвитку інноваційної екосистеми України. Окреслено основні причини системної неефективності інноваційної екосистеми України та можливі способи їх усунення. Визначено пріоритетні заходи в рамках реалізації Стратегія розвитку високотехнологічних галузей України. 
інноваційна екосистема, мале інноваційно-технологічне підприємство, венчурні інвестиції, інноваційна інфраструктура, стартап Файл Adobe Reader УДК 339.543:336.02(477)
Войцещук А. Д. Інституційні зміни управління митними ризиками в Україні / А. Д. Войцещук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 3(119). – С. 15-21.

Літер.: 22


У статті досліджуються питання інституційного забезпечення управління митними ризиками в Україні. Обґрунтовано необхідність розробки і впровадження системи управління ризиками в митній справі, зважаючи на активний розвиток міжнародної торгівлі. Встановлено, що в умовах глобальних викликів Україна активно розвиває міжнародне митне співробітництво для виявлення ризикового митного середовища. Проаналізовано хронологію розвитку структурних підрозділів митних органів, які використовують у своїй діяльності елементи системи управління митними ризиками, та визначено пріоритетні напрями їх роботи. Зроблено висновок, що часті зміни в структурі органів, які забезпечують реалізацію митної політики, є негативним чинником для економічного розвитку України та ускладнюють ефективність митного контролю. Як пріоритетні напрями розвитку системи управління митними ризиками вважаємо превентивні заходи, впровадження новітніх інформаційних технологій. 
митна політика, митний контроль, митний огляд, митні органи, митні ризики, управління митними ризиками 


Економіка та управління підприємствамиФайл Adobe Reader УДК 330.341.1
Галиця І. О. Креативно-інноваційний потенціал та інтелектуальна безпека підприємства / І. О. Галиця // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 3(119). – С. 22-24.

Літер.: 1


У статті доведено, що в сучасних умовах діють три основні стратегічні закономірності розвитку: прискорення громадського і господарського життя, посилення системності діяльності і сучасного виробництва; скорочення «життєвих циклів» знань. З урахуванням цих закономірностей змінюється характер управління. Суб'єкт господарювання може забезпечити в таких умовах високу конкурентоспроможність лише за рахунок креативності управління. У свою чергу підвищення креативності управління сприяє «антивитоку мізків» на підприємстві і підвищенню рівня його інтелектуальної безпеки. Для підвищення креативності управління на підприємстві запропонована концепція внутрішньогосподарських інтелектуальних ринків. 
закономірності розвитку, креативність управління, «антивитік мізків», інтелектуальна безпека, внутрішньогосподарські інтелектуальні ринки Файл Adobe Reader УДК 338.2:334.012(477)
Попадинець Н. М. Концептуальні засади регулювання розвитку споживчої кооперації в сучасних умовах / Н. М. Попадинець // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 3(119). – С. 25-27.

Літер.: 7


У статті окреслено сучасний стан та основні тенденції розвитку споживчої кооперації в Україні. Визначено концептуальні засади регулювання розвитку споживчої кооперації. Висвітлено основні проблеми ефективної діяльності підприємств споживчої кооперації та запропоновано шляхи їх вирішення. 
ефективність, конкурентоспроможність, підприємства, регулювання, споживча кооперація Файл Adobe Reader УДК 338.24
Кудря Я. В. Особливості розвитку управління обіговим капіталом промислових корпорацій / Я. В. Кудря // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 3(119). – С. 28-33.

Літер.: 13


Виробництво і реалізація продукції, організування операційних циклів та реінвестування операційної діяльності, їхній поступальний розвиток неможливі без факторів виробництва і використання обігового капіталу. Розробка заходів з підвищення ефективності розвитку управління обіговим капіталом підприємств є метою статті. Застосувавши загальнонаукові, міждисциплінарні і спеціальні методи дослідження, автор на прикладі промислових корпорацій аналізував та вивчив, обґрунтував значення і особливості, перспективи розвитку управління обіговим капіталом. Запропоновано заходи щодо модернізації інструментарію і технології оптимізації внутрішньофірмових економічних механізмів управління обіговими активами корпорацій. Вдосконалення інструментів і послідовності здійснення структурно-функціональної оптимізації проведено з дотриманням сучасних економічних умов, специфіки практичної корекції потенціалів систем управління обіговими засобами корпорацій. 
корпорація, обіговий капітал, обігові активи, оптимізація, промисловість, розвиток, управління Файл Adobe Reader УДК 334.012.6
Нітман І. І. Характеристика непрямих методів державної підтримки малого та середнього бізнесу в Україні / І. І. Нітман // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 3(119). – С. 33-37.

Літер.: 9


У статті проведено аналіз регіональних програм розвитку малого та середнього підприємництва в Україні в частині нефінансових методів державної підтримки. Визначено важливість ресурсно-інформаційної підтримки та системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів для малого підприємництва. Виділено основні напрями діяльності держави в цій сфері та найкращі регіональні практики, оцінено їх ефективність. 
малий та середній бізнес, державна підтримка, ресурсна та інформаційна підтримка, державні закупівлі, підготовка кадрів для МСП Файл Adobe Reader УДК 658.14/17:[65.011.46:338.2]330.43
Vaskivska K.V., Detsyk O.I.c modeling of efficiency of financial resources management at enterprises [Економетричне моделювання ефективності управління фінансовими ресурсами на підприємствах] / К. В. Васьківська, О. І. Децик // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 3(119). – С. 38-44.

Літер.: 7


У статті проведений аналіз основних фінансових показників функціонування приватного підприємства та фермерського господарства, на основі яких, за допомогою економетричного моделювання, зокрема використання probit-мoдeлі, підтверджено ефективність управління фінансовими ресурсами. Підкреслено, що ефективне управління фінансовими ресурсами підприємства охоплює всі структурні компоненти системи управління бізнесом. Доведено, що зміна виручки від реалізації продукції впливає на зміну ефективності управління фінансовими ресурсами і між даними показниками існує прямий зв’язок. 
ефективність управління, фінансові ресурси, економетричне моделювання, probit-мoдeль, фермерське господарство Файл Adobe Reader УДК 005:658(477.53)
Філіна С. В. Методичний підхід до прогнозування ефективності діяльності підприємств Полтавського регіону на засадах процесного менеджменту / С. В. Філіна // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 3(119). – С. 44-48.

Літер.: 5


Проведено аналіз діяльності торговельних підприємствах споживчої кооперації Полтавського регіону. Обґрунтовано необхідність впровадження процесного менеджменту та запропоновано методичний підхід до прогнозування ефективності діяльності торговельних підприємств споживчої кооперації. Файл Adobe Reader УДК 640.432
Кирніс Н. І. Дослідження стану підприємств ресторанного господарства з надання кейтерингових послуг / Н. І. Кирніс // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 3(119). – С. 48-51.

Літер.: 5


У статті дана характеристика кейтерингових послуг, визначені основні групи споживачів цього виду послуги. Проведено рейтингування областей України за значенням роздрібного товарообороту підприємств, що здійснюють діяльність із постачання готових страв. Зроблено аналіз кейтерингових послуг в м. Києві та м. Полтаві. 
кейтерингові послуги, підприємства ресторанного господарства, рейтингування, роздрібний товарооборот 


Фінанси та банківська справаФайл Adobe Reader УДК 334.012.61-022.51:330.341.1(477)
Пшик Б. І. Розвиток важелів фінансово-кредитного стимулювання інноваційної діяльності в Україні: регіональний аспект / Б. І. Пшик // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 3(119). – С. 52-56.

Літер.: 4


Процеси інноваційного розвитку в регіонах України суттєво залежать від застосування дієвих важелів фінансово-кредитного стимулювання. У статті подано рекомендації щодо розвитку важелів фінансово-кредитного стимулювання інноваційної діяльності на регіональному рівні, спрямовані на консолідацію державного та приватного капіталу на цілі інноваційного розвитку регіонів. 
інноваційна діяльність, інноваційний проект, регіональний розвиток, фінансово-кредитне стимулювання Файл Adobe Reader УДК 336.22(4)
Возняк Г. В. Бюджетна децентралізація : європейський досвід та перспективи для України / Г. В. Возняк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 3(119). – С. 56-62.

Літер.: 13


В статті проаналізовано досвід проведення бюджетної децентралізації в європейських країнах, розкрито окремі аспекти територіальної організації та характерні особливості місцевого самоврядування. Узагальнено досвід проведення фіскальної децентралізації в країнах Європи та обґрунтовано доцільність його застосування в Україні. Висвітлено перші кроки бюджетної децентралізації в Україні та показано недоліки розпочатої реформи. Визначено пріоритети проведення бюджетної політики в Україні в умовах реформи міжбюджетних відносин. 
бюджетна децентралізація, податки, органи місцевого самоврядування, громада, країни ЄС Файл Adobe Reader УДК 336.717.061
Копилюк О. І. Організаційно-економічні засади банківського кредитування у сфері роздрібного бізнесу / О. І. Копилюк, О. М. Музичка, Ю. В. Тимчишин // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 3(119). – С. 62-66.

Літер.: 10


Розкрито суть, специфіку та комплекс тактичних заходів здійснення кредитної діяльності банків у сфері роздрібного бізнесу. Окреслено передумови формування організаційної структури управління роздрібним кредитуванням, її функціональні підрозділи та служби. Висвітлено архітектуру роздрібного кредитування в банку та її складові. Запропоновано авторський підхід до формування організаційно-економічних засад банківського кредитування роздрібного бізнесу та конкретизовано інфраструктурне забезпечення цього процесу з виокремленням правових та інституціональних складових. Акцентовано увагу на інноваційних підходах щодо розвитку інформаційної складової в процесі прийняття рішень у сфері роздрібного кредитування. 
роздрібний банківський бізнес, архітектура роздрібного кредитування, інфраструктурне забезпечення, механізм банківського кредитування, кредитний ризик 


Економіка праці, демографія, соціальна політикаФайл Adobe Reader УДК 331.338
Семів Л. К. Сучасні проблеми людського капіталу у вимірі трудової міграції та рееміграції / Л. К. Семів // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 3(119). – С. 67-70.

Літер.: 5


Виокремлено нові грані дослідження людського капіталу, породжені впливом глобалізації та євроінтеграції, а саме: трудової міграції та рееміграції; охарактеризовано вплив масштабів трудової міграції та рееміграції на нинішній та майбутній стан людського капіталу та з’ясовано демографічні, соціально-економічні та культурологічні чинники такого впливу; обґрунтовано важливість соціального захисту (захист освіти та професії) та його роль у збереженні та розвитку людського капіталу трудових та освітніх мігрантів; окреслено характерні риси та правове забезпечення процесу рееміграції трудових мігрантів в контексті збереження та розвитку людського капіталу; зроблено висновок про зростання ролі збереження людського капіталу у зв’язку із посиленням впливу на його носіїв глобальних постіндустріальних викликів, реальних небезпек, загроз, які породжені процесами трудової та освітньої міграції за кордон. 
людський капітал, трудова міграція, освітня міграція, рееміграція, соціальний захист, трудовий мігрант 


Розвиток сільських територій та аграрного сектору економікиФайл Adobe Reader УДК [338.43:346.27]:349.422:631.115.8
Залуцький І. Р. Особливості державного регулювання розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні / І. Р. Залуцький // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 3(119). – С. 71-78.

Літер.: 19


Розглянуто наукові підходи до визначення ролі кооперації у розвитку аграрного сектора України. Розкрито специфіку та засади світової кооперативної політики щодо сприяння розвитку кооперативів. Висвітлено особливості та недоліки становлення законодавчої бази України в сфері розвитку сільськогосподарської кооперації. Розкрито національну специфіку функціонування виробничих та обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів. Виявлено деструктивні чинники у сфері діяльності виробничих сільськогосподарських кооперативів. Доведено наявність системних протиріч сучасного законодавства України щодо обмежень легітимізації правового статусу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, як неприбуткових організацій. Визначено, що виявлені недоліки є чинником подальшої стагнації кооперації в сільській місцевості, занепаду сільськогосподарських кооперативів, як бази формування соціального капіталу сільської території та її комплексного розвитку. Окреслено підходи до системного державного врегулювання політики децентралізованого стимулювання та сприяння розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні. 
кооперація, розвиток сільськогосподарської кооперації, сільськогосподарські кооперативи, особливості державного регулювання Файл Adobe Reader УДК [332.122:338.43]:339.137(477.8)
Куліш І. М. Суб’єктивні чинники впливу на конкурентоспроможність сільських територій (на прикладі Карпатського регіону) / І. М. Куліш // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 3(119). – С. 79-86.

Літер.: 15


У статті представлено результати опитування жителів сільських населених пунктів та посадових осіб місцевого самоврядування Карпатського регіону, що стосуються настроїв та тенденцій, що переважають у сільському соціумі. Виділені основні проблеми сільських територій з точки зору жителів села і проаналізовані їх пропозиції щодо кроків держави у для їх вирішення. Показано, що селяни не впевнені у майбутньому і не очікують найближчим часом поліпшення умов життя, а тому перспективними для своїх дітей вважають навчання та роботу за межами села. Встановлено, що не зважаючи на певне зацікавлення з боку селян сільськогосподарською кооперацією та фермерством, вони не розглядають цю діяльність як один із шансів розвитку села. Проаналізоване матеріальне становище селян і доведено, що самооцінка ними власного добробуту формується в умовах сторонніх впливів, зокрема, Інтернет та ЗМІ. Показано, що кошти, котрі надходять від трудових мігрантів не сприяють підвищенню конкурентних переваг сільських територій. Встановлено, що погляди жителів і представників органів місцевого самоврядування на окремі аспекти суспільного життя дуже відрізняються. Наголошено на необхідності пошуку можливостей для розвитку підприємництва на сільських територіях як одного зі шляхів формування їх конкурентних переваг. 
сільська територія, конкурентні переваги, Карпатський регіон Файл Adobe Reader УДК [338.43+338.45]:339.564(477)
Фурдичко Л. Є. Проблеми та перспективи експорту продукції агропромислового комплексу України / Л. Є. Фурдичко, А. В. Хорощенко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 3(119). – С. 87-91.

Літер.: 10


У статті розглянуто основні проблеми експорту продукції агропромислового комплексу України. Проаналізовано динаміку тенденцій експорту АПК у 2015 році та прогнозні показники 2016 року. Обґрунтовано основні шляхи вирішення яких покращить тенденції у експортуванні продукції агропромислового комплексу України, сформовано перелік заходів, необхідних для максимальної реалізації експортного потенціалу АПК України. 
агропромисловий комплекс, сільськогосподарська продукція, експорт, імпорт, українські товаровиробники 


Інвестиційно-інноваційна діяльністьФайл Adobe Reader УДК 338.49:330.341.1(477)(438)
Ткач С. М. Розвиток інноваційної інфраструктури в Україні та Польщі / С. М. Ткач // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 3(119). – С. 92-96.

Літер.: 17


Проведено порівняльний аналіз розвитку інноваційної діяльності в Україні та Польщі. Оцінено поточний стан інноваційної інфраструктури цих країн. Розроблено рекомендації щодо поліпшення розвитку інноваційної інфраструктури в Україні на основі досвіду Польщі. 
інновації, нові форми просторової організації бізнесу, інноваційна інфраструктура, науково-дослідні роботи 


Бухгалтерський облік, аналіз та аудитФайл Adobe Reader УДК 657.421.3:[796.332.056.2:061.2(477)]
Мелех Я. Р. Облік нематеріальних спортивних активів на дату балансу / Я. Р. Мелех // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 3(119). – С. 97-101.

Літер.: 9


Метою статті є визначення переліку нематеріальних спортивних активів, які можуть визнаватись футбольними клубами за вимогами національних і міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Проведене дослідження дало змогу встановити додаткову умову їхнього визнання реєстрацію в базі даних Федерації футболу України. Футбольний клуб може визнавати такі реєстрації гравців у складі нематеріальних спортивних активів: отримані за трансферними контрактами, за трансферними контрактами на правах оренди, унаслідок продовження чинних контрактів із спортсменами, укладання договорів з вільними агентами, капіталізація витрат на підготовку молодих гравців. Визначено головні ознаки можливого зменшення вартості прав реєстрацій гравців футбольного клубу на дату балансу та методика відображення знецінення в бухгалтерському обліку. 
спортивна організація, права реєстрацій гравців, футбольний клуб, трансферний контракт, первинна вартість, втрата корисності, оцінка, резерв знецінення 


Економіка та управління національним господарствомФайл Adobe Reader УДК [338.45:669]:336+339.564+339.562(477)
Фурдичко Л. Є. Сучасний стан та перспективи металургійної галузі України: фінансові показники розвитку, експорт-імпорт продукції / Л. Є. Фурдичко, Ю. В. Скварко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 3(119). – С. 102-106.

Літер.: 10


У статті проаналізовано сучасний стан металургійної промисловості України. Визначено основні проблеми у розвитку металургійної галузі. Однією із основних проблем, що виникли у галузі визначено антитерористичну операцію на Сході країни. Розглянуто основні напрямки подолання проблем і досягнення подальшого сталого розвитку металургійної промисловості України. 
металургійна галузь, експорт продукції, імпорт продукції, промисловість, підприємства, військовий конфлікт Файл Adobe Reader УДК 338.2
Філатова Л. С. До питання визначення межі державного регулювання економіки / Л. С. Філатова, І. О. Тисячук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 3(119). – С. 107-110.

Літер.: 17


В статті розглянуто наукові підходи до регулювання економіки. Було визначено необхідність державного втручання в економіку країни. Акцентовано на перевагах та недоліках державного регулювання та особливостях ринкового саморегулювання. Окрім вищезазначеного було розглянуто засоби та інструменти державного регулювання. 
державне регулювання, ринкове саморегулювання, субсидії, субвенції, державні дотації Файл Adobe Reader УДК 338.246.025.2:621
Костриченко В. М. Особливості розвитку внутрішнього автомобільного ринку в контексті дії Угоди про асоціацію між Україною та ЄС / В. М. Костриченко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 3(119). – С. 111-114.

Літер.: 12


Стаття присвячена розгляду особливостей, проблем та перспектив розвитку внутрішнього автомобільного ринку в контексті дії Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Наголошено, що особливістю лібералізації торгівлі з боку України в контексті дії Угоди про асоціацію між Україною та ЄС є захист української автобудівної галузі. З’ясовано, що торгівля продукцією машинобудування після створення Зони вільної торгівлі з ЄС матиме переваги і одночасно наражатиметься на ризики. Встановлено низку ризиків, які можуть супроводжувати процес інтегрування ринків автомобілів України та ЄС, зокрема: зберігаються відносно високі бар’єри входження вітчизняних виробників на європейський ринок; зростає ймовірність збільшення на внутрішньому ринку України конкуруючого імпорту, зокрема, легкових автомобілів, тракторів. Проаналізовано сучасний стан державного регулювання, визначено напрямки його удосконалення та пріоритети держави щодо забезпечення розвитку вітчизняного автомобілебудування, запропоновано перспективний інструментарій ефективної реалізації державної політики в цій сфері. 
автомобілебудування, ринок автомобілів, регулювання, Угода про асоціацію між Україною та ЄС, протекціоністські та стимулюючі заходи Файл Adobe Reader УДК 339.56(477)
Созанський Л. Й. Прогноз динаміки товарного експорту і імпорту в Україні / Л. Й. Созанський // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 3(119). – С. 114-119.

Літер.: 7


Проведено прогнозування динаміки товарного експорту і імпорту в Україні до 2020 року. Прогноз здійснено за допомогою інструментів кореляційного-регресійного аналізу на основі визначених НБУ цільових значень інфляції. У результаті кореляційного аналізу виявлено тісний взаємозв’язок між показником інфляції і темпами приросту/зниження товарного експорту, імпорту та капітальних інвестицій у переробну промисловість. 
експорт товарів, імпорт товарів, капітальні інвестиції у переробну промисловість, інфляційне таргетування Файл Adobe Reader УДК [334.012.33:339.13.027:(477)«2016/2040»
Линник О. О. Прогнозні орієнтири оптимальної стратегії зовнішніх запозичень державного сектора України (2016-2040 рр.) / О. О. Линник // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 3(119). – С. 119-124.

Літер.: 9


В статті охарактеризовано основні умови, переваги та недоліки проведеної восени 2015 року реструктуризації зовнішнього державного боргу України, оцінено можливості відновлювального економічного зростання після глибокого спаду ВВП, спрогнозовано декілька сценаріїв зростання вітчизняного ВВП (2016-2040 рр.) та проведено розрахунок платежів за борговим ВВП-варантом (2021-2040 рр.). 
зовнішній державний борг, реструктуризація боргу, ВВП-варант, зростання ВВП Файл Adobe Reader УДК 330.3:316.42(477)
Герман Л. Т. Соціальні детермінанти та стратегічні вектори економічного розвитку України / Л. Т. Герман // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 3(119). – С. 125-129.

Літер.: 21


Акцентовано увагу на важливості дотримання принципу соціальної справедливості для економічного розвитку країн за умови глобалізації. У статті проаналізовано етапи соціально-економічних реформ в Україні та виявлено основні проблеми соціального характеру для кожного з них, що дозволило констатувати відсутність протягом тривалого часу у фокусі реформ проблем людини. Зроблено висновок про нестабільність законодавчих ініціатив щодо проведення реформ та слабкість соціальної орієнтації розвитку національної економіки. Здійснено оцінку Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» та вивчено основні вектори впровадження якісних стандартів життя в Україні. Доведено складність досягнення окремих задекларованих стратегічних показників. Запропоновано детермінанти соціалізації економічного розвитку України з врахуванням обраних стратегічних векторів розвитку. Наведено основні ризики соціального характеру, що перешкоджають економічному розвитку України. 
глобалізація, економічний розвиток, економічні реформи, соціалізація, соціальна справедливість, соціальні детермінанти 


Транскордонне співробітництво та зовнішньоекономічні відносиниФайл Adobe Reader УДК 339.56:339.924
Міхель Р. В. Аналіз зовнішньої торгівлі товарами областей західного регіону в умовах дії ЗВТ між Україною та ЄС / Р. В. Міхель // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 3(119). – С. 130-135.

Літер.: 10


У статті розглянуто зовнішню торгівлю товарами України та областей Західного регіону упродовж 2011-2015 років та виявлено основні тенденції розвитку їх зовнішньоторговельних операцій напередодні вступу в дію умов ЗВТ між Україною та ЄС. Проаналізовано структуру експорту та імпорту областей Західного регіону за географією та встановлено основні напрямки зовнішньоекономічної діяльності областей Західного регіону. На основі аналізу закономірностей розвитку зовнішньої торгівлі товарами Естонії, Польщі та Чехії відразу після підписання ними Угоди про асоціацію з ЄС окреслено проблемні питання для України. 
експорт, імпорт, області Західного регіону України, ЄС, ЗВТ Файл Adobe Reader УДК 332.1+339.924
Степанова К. В. Українське Причорномор'я в системі єврорегіонального співробітництва / К. В. Степанова // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 3(119). – С. 135-139.

Літер.: 12


У статті розглядаються форми, напрямки та перспективи єврорегіонального співробітництва Українського Причорномор'я. Представлена модель інтегрального потенціалу Одеської області як фактору сталого розвитку та активізації транскордонного співробітництва Українського Причорномор'я. 
Українське Причорномор'я, інтеграція, єврорегіональне співробітництво, Одеська область 


Територіальний розвиток та регіональна економікаФайл Adobe Reader УДК 311.21:339.5
Дьоміна В. М. Статистична характеристика товарної структури експортно-імпортних потоків Миколаївської області / В. М. Дьоміна, І. Т. Кіщак, А. В. Огієнко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 3(119). – С. 140-144.

Літер.: 8


Досліджено динаміку зовнішньої торгівлі Миколаївської області в розрізі товарної структури. Виявлено закономірності галузевих структурних зрушень експортні й імпортної складових економіки області. Проаналізовано тенденції товарної диверсифікації експорту й імпорту. Показано, що товарний експорт області є досить висококонцентрованим, причому ця ситуація з кожним роком посилюється. Основу експорту становить продукція рослинництва. Найближчі перспективи росту зовнішньоекономічного співробітництва підприємств області складаються в розвитку сучасного промислово-технологічного комплексу в напрямку поглиблення переробки власних сировинних ресурсів. 
зовнішня торгівля, експорт продукції, імпорт продукції, зовнішньоекономічне співробітництво, промислово-технологічний комплекс Файл Adobe Reader УДК 332:[332.154]:373.2:371.61
Синюра-Ростун Н. Р. Територіальна організація дошкільної та шкільної освіти: регіональний аспект / Н. Р. Синюра-Ростун // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 3(119). – С. 144-148.

Літер.: 11


Розглянуто особливості формування територіальної структури у територіальній організації дошкільної та шкільної освіти. Виділено територіальні системи різних ієрархічних рангів у територіальній організації, використовуючи теорію центральних місць. Визначено структуру територіальної організації із виділенням системоформуючого центру, напівпериферійних, периферійних та «умовно чистих» територій. Охарактеризовано особливості територіальної організації дошкільної та шкільної освіти у різних територіальних локалізаціях. Показано, що формування диспропорцій у територіальній структурі територіальної організації дошкільної та шкільної освіти вимагає розробки диференційованих підходів для її оптимізації та забезпечення рівного доступу до освітніх послуг для усіх мешканців регіону. 
територіальна організація, територіальна структура, система, дошкільна та шкільна освіта 


Веб-майстер П. Попадюк