Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Соц-екон-проблеми-суч-періоду-України -- 2017 рік, Вип. 6(128)

Файл Adobe ReaderТитулка

Файл Adobe ReaderЗміст


Економіка та управління національним господарствомУДК 351.834.1:330.341.1+65.012.8:33(477)
Васильців Т. Г., Лупак Р. Л., Породко О. Ю. Пріоритети державної політики розвитку промислових кластерів в системі завдань забезпечення економічної безпеки України. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2017. Вип. 6(128). С. 3-6. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2017.06.006_u.

Літер.: 8


Визначено передумови розроблення та реалізації державної політики розвитку промислових кластерів у національній економіці. Обґрунтовано її визначальне значення в системі завдань забезпечення економічної безпеки України. Ідентифіковано комплекс пріоритетних завдань, які необхідно реалізувати державним органам влади забезпечуючи розвиток промислових кластерів. Розроблено рекомендації, що дозволятимуть успішно вирішувати завдання забезпечення економічної безпеки держави через реалізацію державної політики розвитку промислових кластерів. 
промисловий кластер, державна політика, економічна безпека держави, розвиток, пріоритети УДК 338.242.4:665.7
Кантур К. С. Засоби антимонопольного регулювання ринку нафтопродуктів: світовий досвід і перспективи його застосування в Україні. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2017. Вип. 6(128). С. 7-10. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2017.06.010_u.

Літер.: 12


Досліджено основні засоби антимонопольного регулювання ринку нафтопродуктів у розвинених державах світу та в Україні. Виявлено тенденції розвитку антимонопольного регулювання в ЄС та США. Доведено позитивний вплив антимонопольного регулювання на підвищення ефектив¬ності функціонування господарюючих суб’єктів на ринку нафтопродуктів. Окреслено основні проблеми, які перешкоджають успішній адаптації світового досвіду антимонопольного регулювання ринку нафто¬продуктів на вітчизняний економічний ґрунт. Сформульовано пропозиції для органів державної влади щодо здійснення антикартельної політики, спрямованої на обмеження негативного впливу узгоджених анти¬конку¬рентних дій на укра¬їнський ринок нафтопродуктів. 
антимонопольне регулювання, ринок нафтопродуктів, узгоджені антиконкурентні дії, картелі, світовий досвід, інституційно-правове середовище УДК [332:[334.012.82]:330.33.012]:115.4
Ткаченко О. О. Розвиток понятійно-термінологічного апарату дослідження процесів просторової інтеграції бізнесу. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2017. Вип. 6(128). С. 11-15. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2017.06.015_u.

Літер.: 7


У статті розглянуто основні концептуальні підходи до дослідження явища інтеграції. Наголошено на ключових цільових функціях інтеграційного процесу. Визначено фактори, що впливають на просторову інтеграцію бізнесу в умовах трансформацій постіндустріальної економіки. Представлено класифікацію форм просторової інтеграції бізнесу. 
просторова інтеграція, бізнес, форми просторової інтеграції, взаємодія, простір 


Територіальний розвиток та регіональна економікаУДК 338.2:332.1
Попадинець Н. М. Роль стратегічного планування в економічному розвитку регіону. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2017. Вип. 6(128). С. 16-19. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2017.06.019_u.

Літер.: 11


Проаналізовано основні проблеми процесів стратегічного планування розвитку регіону. Досліджено чинники стратегічного планування регіонального розвитку на прикладі зарубіжного досвіду. Визначено принципи стратегічного планування в економічному розвитку регіону. Виокремлено основні етапи стратегічного планування. 
регіон, стратегічне планування, індикатори реалізації стратегій, інструменти стратегічного планування УДК 330.341:332.133.6:168.4:005.591.3(1-24)
Пастернак О. І., Карп’як М. О. Креативні екосистеми у стратегічній перспективі соціально-економічного розвитку територіальних громад . Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2017. Вип. 6(128). С. 20-23. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2017.06.023_u.

Літер.: 6


У статті досліджено сутність креативних екосистем, визначено чинники їх формування в Україні і у світі, здійснено аналіз їх розвитку на базі територіальних громад України та світу, а також обґрунтовано роль креативних екосистем у стратегічній перспективі соціально-економічного розвитку територіальних громад. Виявлено напрями стимулювання розвитку креативних екосистем та загалом культурних креативних індустрій в Україні та їх значення для соціально-економічного розвитку територіальних громад. 
креативні екосистеми, креативні індустрії, креативні простори, регіональний розвиток, креативне підприємництво УДК 630(477.41).42):33
Папп В. В. Особливості планування розвитку лісопромислового комплексу регіонів країни. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2017. Вип. 6(128). С. 24-28. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2017.06.028_u.

Літер.: 8


У статті проводиться аналіз тенденцій розвитку лісової промисловості регіонів України. В результаті проведеного аналізу визначені основні проблеми, виявлені особливості лісової промисловості, обґрунтовуються перспективи подальшого розвитку галузі. Охарактеризовано чинники, що здійснюють найбільш сильний вплив на ефективний розвиток лісопромислового комплексу, визначено основні причини, що перешкоджають ефективному функціонуванню цієї сфери економіки. Запропоновано основні напрямки розвитку лісопромислового комплексу регіонів країни. 
регіон, лісова промисловість, розвиток, економіка, планування, управління, стратегія УДК 332.1
Іванова Н. С. Диспропорції соціально-економічного розвитку регіонів. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2017. Вип. 6(128). С. 29-32. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2017.06.032_u.

Літер.: 9


В статті представлено результати проведеного дослідження показників соціально-економічного розвитку регіонів. Представлено кластери регіонів за їх економічним зростанням. Зроблено спробу визначити диспропорції економічного розвитку кластерів регіонів. 
регіон, кластер, соціально-економічний розвиток, диспропорції УДК 332.1
Бутусов О. Д. Сучасні підходи до розуміння сутності конкурентоспроможності регіону. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2017. Вип. 6(128). С. 33-37. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2017.06.037_u.

Літер.: 18


В статті проведено аналіз авторських підходів зарубіжних та вітчизняних вчених до трактування сутності поняття «конкурентоспроможність регіону» як економічного явища. Виділено критерії, що лежать в основі даної категорії. Проаналізованодва головні підходи до трактування категорії конкурентоспроможності регіону. Встановлено, що конкурентоспроможність регіону не є простою інтерпретацією ні макроекономічної, на мікроекономічної конкурентоспроможності, тобто регіони не можна аналізувати ні як просту сукупність компаній, ні як спрощену модель національної економіки. Представлено конкурентоспроможність регіону як динамічне явище, що постійно варіюється під впливом різноманітних факторів та чинників та потребує постійного моніторингу.Обґрунтовано, що в довгостроковій перспективі, конкурентні переваги регіону слід формувати через застосування знань, підвищенні продуктивності інтелектуальної праці, здатності до інновації та розвитку нових ідей. 
конкурентоспроможність регіону, критерії конкурентоспроможності, конкурентні переваги регіону, продуктивність, управління конкурентоспроможністю регіону, порівняльні переваги УДК 336.77.336.6
Коркуна О. І., Цільник О. Я. Напрямки імплементації контролю за використанням бюджетних коштів в умовах реалізації медичної реформи на рівні територіальних громад. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2017. Вип. 6(128). С. 38-41. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2017.06.041_u.

Літер.: 17


У статті охарактеризовано проблеми фінансування системи охорони здоров’я. Проаналізовано структуру медичних закладів. Досліджено світовий досвід та розглянуто перспективи у використанні світової практики. Визначено роль телемедицини, як якісного обслуговування пацієнтів в online-режимі. 
сільський лікар, територіальні громади, послуги, первинна допомога, електронна карта, телемедицина УДК 339.564:338.45(477.83)
Процевят О. С. Аналіз стану та тенденцій розвитку експортоорієнтованих видів промислової діяльності у Львівській області. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2017. Вип. 6(128). С. 42-45. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2017.06.045_u.

Літер.: 4


У статті проаналізовано поточний стан та тенденції розвитку промисловості у Львівській області. Вивчено особливості експортної діяльності промислових підприємств у Львівській області. Виділено ряд експортоорієнтованих видів промислової діяльності у Львівській області. Представлено перелік активних експортоорієнтованих промислових підприємств у Львівській області. Досліджено стан іноземного інвестування промисловості у Львівській області. 
промисловість, експортна діяльність, експортний потенціал, підприємство, Львівська область УДК 339:565
Бирка М. І. Роль давальницької сировини в експортно-імпортних операціях у Львівській області. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2017. Вип. 6(128). С. 46-49. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2017.06.049_u.

Літер.: 9


В статті проведено аналіз експортно-імпортних операцій у Львівській області упродовж 2013-2016 рр. за основними товарними групами та географічною структурою. Визначено, яке місце займає давальницька сировина в структурі зовнішньоекономічних операцій, а також розглянуто причини поширеності та наслідки її використання на вітчизняних підприємствах. 
давальницька сировина, товарний експорт, експортно-імпортні операції УДК 330.15
Маргіта Н. О. Регіональні пріоритети формування лісогосподарського потенціалу. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2017. Вип. 6(128). С. 50-53. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2017.06.053_u.

Літер.: 10


Досліджено регіональні пріоритети формування лісогосподарського потенціалу. Проаналізовано ключові економічні індикатори ведення лісогосподарської діяльності в Україні, встановлено, що прогнозний показник заготівлі деревини у 2018 році складе 23684 тис. м3. Здійснено порівняльну оцінку лісогосподарського потенціалу регіонів України на основі показника таксономічного рівня розвитку лісогосподарського потенціалу регіону (ТРР). В результаті оцінювання виділено 3 групи регіонів: регіони з високим, середнім та низьким рівнем лісоресурсного потенціалу. 
лісогосподарський потенціал, регіональні пріоритети лісогосподарського потенціалу, інтегральний показник лісогосподарського потенціалу регіону УДК [332.122:338.43]:338.124.4
Шніцер Л. П. Депресія як системно-структурний феномен просторового розвитку. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2017. Вип. 6(128). С. 54-56. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2017.06.056_u.

Літер.: 1


У статті охарактеризовано сутність феномену депресії як системно-структурного явища, що детермінує структурно-функціональні диспропорції просторового розвитку. Запропоновано інструментарій державної антидепресивної політики, спрямованої на розвиток депресивних територій. 
депресія, феномен, політика, інструменти, депресивні території 


Розвиток сільських територій та аграрного сектору економікиУДК 332:631.1
Бутрим О. В., Дребот О. І. Аспекти стратегії формування внутрішнього вуглецевого ринку при використанні сільськогосподарських земель. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2017. Вип. 6(128). С. 57-62. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2017.06.062_u.

Літер.: 18


На основі співставлення динамік змін запасів вуглецю в резервуарі мінеральних ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення з показниками економічної діяльності у секторі агровиробництва різних країн, продемонстровано, що землекористування в Україні не є збалансованим. Доведено необхідність реформування організаційно-економічних відносин між суб’єктами землекористування для запровадження низьковуглецевого його способу. Обґрунтовано стратегічні напрямки формуванням внутрішнього вуглецевого ринку (ВВР), викладено основні принципи та аспекти його функціонування, чим пояснюється результативність та ефективність запропонованого підходу щодо збереження агроресурсного потенціалу. Показано, що формування ВВР є шляхом підвищення капіталізації агроугідь, стимулом розвитку тваринництва та джерелом фінансових надходжень. 
внутрішній вуглецевий ринок, сектор землекористування, землі сільськогосподарського призначення, резервуар мінеральних ґрунтів, низьковуглецевий розвиток 


Транскордонне співробітництвоУДК 339.942:379.85
Біланюк О. П. Транскордонні туристичні ринки: концептуальні засади дослідження та розвитку. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2017. Вип. 6(128). С. 63-66. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2017.06.066_u.

Літер.: 11


В статті розглянуто соціально-економічну сутність поняття «транскордонний туристичний ринок», обґрунтовано його взаємозв’язок з суміжними поняттями «транскордонний туризм», «транскордонний регіон». Доведено необхідність дослідження транскордонного туристичного ринку на принципах концепції сталого розвитку туризму. Визначено основні напрямки дослідження та розвитку транскордонних туристичних ринків на підставі вивчення підходів зарубіжних та вітчизняних дослідників. 
туризм, транскордонний туристичний ринок, транскордонний туризм, сталий туризм УДК 330.837:[339.92:502]
Дребот О. І., Гадзало А. Я. Вдосконалення методологічно-інституціональних підходів до транскордонного співробітництва з питань природокористування. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2017. Вип. 6(128). С. 67-71. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2017.06.071_u.

Літер.: 9


Здійснено аналіз інституціональної методології транскордонного співробітництва. Обґрунтовано сутність інституціонального підходу до аналізу питань навколишнього природного середовища соціально-економічних систем, визначення механізмів інституційного управління їх розвитком. 
інституціональний підхід, методологія інституціоналізму, інституціональні структури, інституціональні фактори природокорисування УДК 330.101.54:339.942:339.544-048.93(1-04)
Притула Х. М., Калат Я. Я., Попадинець Н. М. Особливості формування тіньового сектору в економіці прикордонних регіонів. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2017. Вип. 6(128). С. 72-77. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2017.06.077_u.

Літер.: 15


У статті окреслено тенденції соціально-економічного розвитку прикордонних регіонів в умовах лібералізації ринків товарів і послуг, праці, капіталу тощо. Розкрито основні виклики, які постали перед прикордонними територіями в умовах нестабільного економічного зростання. Наведено результати експертного опитування представників органів місцевого самоврядування щодо причин і рівня тінізації економіки прикордонних територій. Досліджено вплив прикордонної торгівлі на тінізацію господарської діяльності у прикордонні. Запропоновано напрями детінізації економіки прикордонних регіонів. 
прикордонні регіони, тіньовий сектор, прикордонна торгівля, євроінтеграційні процеси 


Екологічна політика та природокористуванняУДК 658.567:332.133.6
Колодійчук І. А. Відходи та їх позиціонування в територіальних соціально-економічних системах. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2017. Вип. 6(128). С. 78-82. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2017.06.082_u.

Літер.: 19


Розглянуто проблему відходонакопичення з позицій історизму, зокрема на тлі підвищення рівня урбанізації, починаючи з доіндустріальних цивілізацій. Значна увага приділена розгляду відходів з правової точки зору. Наголошується, що управління відходами у провідних європейських країнах опирається на ґрунтовне законодавство у цій сфері, широкий набір механізмів та інструментів, які формувались і відбирались еволюційно. Визначено основні підходи до суті відходів в економічному середовищі. Вказується на позиціонування відходів як забруднення, у платежах за яке знехтувана фундаментальна роль природного навколишнього середовища у наданні такої послуги як поглинання відходів. Розглядаються відходи у соціальному контексті. Переконані, що доволі різні погляди на суть відходів – економічний, екологічний, соціальний – вимагають уважного ставлення, оскільки визначають різні шляхи практичної діяльності, у розрізі яких реалізуються підходи до поводження з відходами. 
проблема відходонакопичення, відходи, позиціонування, вторинні матеріальні ресурси, вторинна сировина, забруднення, соціальний аспект УДК 330.15:338.14:504.05
Сухіна О. М. Методологія визначення кореляційних коефіцієнтів асиміляційних властивостей екосистем для оцінювання збитків від забруднень. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2017. Вип. 6(128). С. 83-90. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2017.06.090_u.

Літер.: 17


Вперше у світовій практиці розроблено конкретні формалізовані методологічні підходи до визначення розмірів кореляційних коефіцієнтів урахування асиміляційних властивостей екосистем для диференціації розмірів відшкодування економічних збитків від забруднення навколишнього природного середовища (як складова авторської економізованої класифікації асиміляційних послуг екосистем України). Формалізовано визначення розмірів коефіцієнтів асиміляції екосистем та коригуючих коефіцієнтів до них, що є новизною дослідження. 
методологія, кореляційні коефіцієнти, асиміляційні властивості екосистем, диференціація розмірів відшкодування економічних збитків від забруднення природи, коригуючі коефіцієнти УДК 502.17:33
Сологуб Ю. О. Стратегічні напрями збалансованого розвитку лікарського рослинництва. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2017. Вип. 6(128). С. 91-94. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2017.06.094_u.

Літер.: 8


У статті досліджено сучасний стан лікарського рослинництва в Україні, та його взаємозв’язок з іншими галузями національної економіки. Виявлено основні проблеми еколого-економічного характеру вирощування лікарських рослин, збору дикорослих трав, охорони зникаючих видів. Досліджено сутність збалансованого розвитку лікарського рослинництва, виявлено основні його пріоритетні напрями. Розглянуто глобальні тенденції, розвиток та перспективи принципів збереження та сталого використання лікарських рослинних ресурсів, що забезпечує їх поступове відновлення. Досліджено екологічні, економічні та соціальні фактори впливу та обґрунтовано необхідність переходу лікарського рослинництва в Україні на принципи збалансованого розвитку. 
збалансований розвиток, лікарське рослинництво, економічні важелі, екологічна стабільність, об’єми виробництва, інноваційні технології, регіональний розвиток УДК 330:67.08:636.5(477)
Квітка І. В. Організаційно-економічні проблеми поводження з відходами птахівництва в Україні. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2017. Вип. 6(128). С. 95-98. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2017.06.098_u.

Літер.: 8


В статті проводиться дослідження нинішнього стану птахівничої галузі України. Розглянуто загальні обсяги утворення відходів птахівництва, та основні способи поводження з ними. За статистичними даними проаналізовано загальні обсяги виробництва продукції птахівництва в розрізі адміністративних областей України. Досліджено характер розподілу накопичення об’ємів відходів птахівництва у розрізі областей України. При первинній обробці статистичних даних, було зроблено припущення, що даний розподіл піддається логарифмічно-нормальному закону. Висунуто припущення щодо подальшого збільшення накопичення пташиного посліду. Розглянуто та згруповано основні способи поводження з відходами птахівництва в Україні. Запропоновано на основі досліджуваного явища економічні важелі стимулювання впровадження даних способів. Для птахофабрик з малими та середніми об’ємами утворення відходів пропонується використання технології спрямованої на переробку посліду в органічні добрива. Підприємствам з великими об’ємами утворення відходів враховуючи їхні фінансові можливості для впровадження, пропонується технологія з отриманням електричної та теплової енергії з використанням біогазу. 
послід пташиний, переробка відходів птахівництва, поводження з відходами, економічні важелі 


Економіка праці, демографія, соціальна політикаУДК 331.5:004
Левицька О. О. Проблеми та перспективи розвитку менеджменту людських ресурсів та трудових відносин в інформаційному суспільстві. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2017. Вип. 6(128). С. 99-102. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2017.06.102_u.

Літер.: 7


У статті досліджено основні тенденції розвитку відносин на глобальному та українському ринках праці в умовах трансформації суспільства. Звернено увагу на поширення нетрадиційних форм зайнятості, поглиблення структурних зрушень на ринках праці, зростання чисельності «прекаріату» як окремого соціального класу, підвищення вимог до якості людського капіталу та потреби інвестування в його розвиток. Вивчено особливості управління людськими ресурсами під впливом інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та діджитал-інструментів. Підкреслено роль індустрії IКT як драйвера сучасної економіки і каталізатора трансформаційних процесів на ринку праці. У цьому контексті проаналізовано динаміку і структуру розвитку вітчизняного сектору ІКТ у професійно-гендерному вимірі, а також оцінено рівень оплати праці в галузі. Представлено рекомендації щодо формування державної політики зайнятості та регулювання ринку праці в Україні із врахуванням викликів інформаційного суспільства. 
людські ресурси, трудові відносини, нетрадиційна зайнятість, інформаційно-комунікаційні технології, інформаційне суспільство УДК 369:303.01(477)
Гринчишин І. М. Інституційні засади трансформації системи соціального захисту. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2017. Вип. 6(128). С. 103-107. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2017.06.107_u.

Літер.: 10


В статті досліджено та розвинуто теоретико-методологічне підґрунтя трансформації системи соціального захисту. Визначено принципи, головні завдання, мету, а також виокремлено основні етапи трансформації системи соціального захисту. Охарактеризовано інституційне забезпечення трансформації системи соціального захисту на сучасному етапі суспільно-економічних перетворень та обґрунтовано напрями його вдосконалення. 
система соціального захисту, трансформація системи соціального захисту, інституційне забезпечення УДК 332.1:331.5:620.9(477.8)
Бачинська М. В., Теслюк Р. Т., Бараняк І. Є. Розвиток енергетичного сектору економіки Західного регіону України в контексті трансформації регіональних ринків праці. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2017. Вип. 6(128). С. 108-112. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2017.06.112_u.

Літер.: 8


Досліджено розвиток енергетичного сектору економіки Західного регіону України. Визначено пріоритетні напрями створення нових робочих місць у зв’язку з впровадженням стратегії енергоефективності. 
енергетика, Західний регіон України, регіональний ринок праці, нові робочі місця УДК [338.45:61]:369.22(477)
Бас-Юрчишин М. А. Організаційно-фінансовий механізм функціонування медичного страхування в системі охорони здоров’я України. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2017. Вип. 6(128). С. 113-117. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2017.06.117_u.

Літер.: 7


Окреслено ключові аспекти комплексного підходу до впровадження принципів страхування у сферу охорони здоров’я в умовах реформування. Здійснено розподіл рівнів забезпечення захисту здоров’я залежно від джерел фінансування на базовий, основний та сервісний. Запропоновано механізм функціонування обов’язкового медичного страхування в Україні, який включає організаційну та фінансову складові. Інституційна складова механізму передбачає створення Бюро медичного страхування, регіональних фондів та залучення виключно «довірених страхових компаній», діяльністю яких регулюється законодавством. Фінансовими інструментами визначено внески страхувальників, асигнування з державного та місцевих бюджетів, картку-свідоцтво для кожної застрахованої особи. Визначено, що метою фінансового механізму є підвищення ефективності формування та використання фінансових ресурсів та забезпечення захисту здоров’я населення. 
охорона здоров’я, механізм, медичне страхування 


Бюджетна та податкова політикаУДК 332.338
Іртищева І. О., Криленко Д. В. Вплив сучасних регіональних і глобальних чинників на податкову реформу. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2017. Вип. 6(128). С. 118-122. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2017.06.122_u.

Літер.: 8


В статі досліджено напрями впливу сучасних регіональних і глобальних чинників на податкову реформу. Вказано, що для досягнення економічної стабільності держави, важливої для бізнесу і суспільства в цілому, потрібно сформулювати та закріпити на рівні законів ключові принципи функціонування податкової системи та механізми їх реалізації. Орієнтація бюджетної політики на створення умов для динамічного економічного зростання потребує суттєвої перебудови стимулюючих інструментів податкової політики, орієнтованих на реалізацію завдань економічної стратегії держави. 
податкова політика, податкове регулювання, податкове навантаження, державне регулювання, регіональні та глобальні чинники УДК 330.341
Гуріна О. В., Огієнко М. М., Работін Ю. А. Соціалізація економіки: сутність та категоріальний апарат. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2017. Вип. 6(128). С. 123-126. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2017.06.126_u.

Літер.: 12


Метою нашого дослідження стало обґрунтування основних теоретичних підходів до соціалізації економіки. Визначено, що в Україні існують усі потенційні можливості для побудови соціально орієнтованої національної моделі, але, слід особливо підкреслити, на основі змін в економічній стратегії, що полягають у важливості структурної та промислової політики, з урахуванням функціональної цілісності ринкової системи, та проведенні приватизації як фактора підвищення економічної ефективності. 
регіональна політика, принципи, соціалізація економіки, державне регулювання, економічні системи, регіональні системи УДК 336:332.1:338.24.021.8
Галько І. М. Теоретичні аспекти фінансового забезпечення розвитку територіальних громад в умовах децентралізації. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2017. Вип. 6(128). С. 127-131. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2017.06.131_u.

Літер.: 11


У статті досліджується питання визначення теоретичних аспектів фінансового забезпечення розвитку територіальних громад в умовах децентралізації. Досліджено особливості трактування поняття з боку науковців. Діагностовано проблеми комплексної характеристики категорії. Запропоновано концептуальну модель фінансового забезпечення розвитку територіальних громад. 
фінансове забезпечення розвитку територіальних громад, місцеве самоврядування, територіальна громада, принципи фінансового забезпечення розвитку територіальних громад УДК 336.22:005
Галамай Р. Я., Прокіпчук Л. І. Формування податкової системи в умовах децентралізації: досвід країн-членів Європейського Союзу. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2017. Вип. 6(128). С. 132-134. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2017.06.134_u.

Літер.: 3


В даній науковій статті наводяться результати дослідження розвитку податкової системи в умовах децентралізації в країнах Європейського Союзу. Досліджено особливості формування податкових доходів місцевих бюджетів на рівні муніципалітетів в країнах Європи. Проведено аналіз структури податкових надходжень до бюджетів на місцевому рівні. Визначено основні податки, які виступають джерелами надходжень до місцевих бюджетів. Наведено соціально-економічні цілі функціонування податкової системи на рівні муніципалітетів. 
податкова система, країни-члени ЄС, податки, місцеві бюджети УДК 331.102.12
Чакій О. І. Інструментарій розвитку домашніх господарств: зарубіжний досвід. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2017. Вип. 6(128). С. 135-139. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2017.06.139_u.

Літер.: 6


В статті розглянуто і вивчено зарубіжний досвід стимулювання домашніх господарств як основної форми господарювання в сільських поселеннях регіону, а також розглянуто можливість запровадження окремого досвіду в Україні. В статті доведено, що в основному підтримка товарних домогосподарств у провідних країнах здійснюється у формах гарантованих позик, цільового бюджетного фінансування, пільгового кредитування, надання пільг при оподаткуванні доходів, цільового субсидіювання, розвитку ринку оренди землі, розвитку кооперації тощо. 
домогосподарства, досвід, стимулювання, розвиток, інструменти 


Інвестиційно-інноваційна діяльністьУДК 339.1:636
Рижикова Н. І. Окремі питання розвитку венчурного підприємництва в інноваційно-інвестиційній моделі розвитку. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2017. Вип. 6(128). С. 140-142. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2017.06.142_u.

Літер.: 6


У статті розглянуті основні передумови, що стримують розвиток венчурного підприємництва в інноваційно-інвестиційній діяльності. Ця проблематика проектується на галузь аграрного виробництва, яка становить наш предмет дослідження. Запропонована система комплексного управління рівнем інвестиційного ризику. 
венчурний капітал, венчурне підприємництво, аграрні підприємств, інноваційно-інвестиційна діяльність УДК 330.431.4:331.105.5(477)
Щеглюк С. Д. Особливості розвитку креативної індустрії України: перспективні форми просторової організації. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2017. Вип. 6(128). С. 143-150. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2017.06.150_u.

Літер.: 14


У статті розкрито особливості функціонування форм просторової організації креативної індустрії на основі локалізації креативного потенціалу. Розкрито види та функції основних форм просторової організації креативної індустрії, які мають місце діяльності у вітчизняних регіонах. Обґрунтовано, що види просторової організації креативної індустрії можуть взаємодіяти між собою та взаємодоповнюватися в залежності від мети та пріоритетів їх створення. На основі зарубіжного та вітчизняного досвіду визначено ключові тенденції розвитку креативної індустрії та обґрунтовано шляхи підвищення ефективності функціонування перспективних форм її організації. 
креативність, креативні індустрії, форми просторової організації креативної індустрії, креативні кластери, державна підтримка УДК 332.12(477)
Гобрей М. В. Теоретико-методична сутність інвестиційного процесу як економічної категорії. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2017. Вип. 6(128). С. 151-154. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2017.06.154_u.

Літер.: 5


У статті аналізуються теоретико-методологічні основи інвестиційного процесу як визначального фактору економічного розвитку країни. Розглянуто підходи різних науковців до визначення економічної категорії «інвестиції». Доведено, що в сучасній економічній літературі термін «інвестиції» часто трактується досить вузько або помилково. Досліджуються питання сутності інвестиційного процесу в сучасній економічній науці. Визначено особливості інвестиційного процесу та обґрунтовано значення інвестиційного процесу для економічного розвитку країни. Розглянуто різне трактування економічними школами розуміння сутності інвестицій, ролі держави в інвестиційних процесах та джерел їх формування. Автором доведено, що інвестиції є об’єктивною необхідністю розвитку української економіки. Інвестиційна діяльність регулюється як адміністративно-правовими методами, так й економічними, і потребує чіткого визначення правової сутності інвестицій, інвесторів інвестиційної діяльності та інвестиційного процесу загалом. 
інвестиції, капітал, капітальні вкладення, інвестиційна діяльність, інвестиційний процес 


Світове господарство та зовнішньоекономічні відносиниУДК 339.9
Іващук І. О., Герман Л. Т., Ксенжук О. С. Передумови інтеграції економік країн Африки на південь від Сахари в глобальний простір. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2017. Вип. 6(128). С. 155-162. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2017.06.162_u.

Літер.: 18


Аргументовано важливість інтеграції країн Африки у глобальний простір та використання її можливостей для економічного розвитку. Виявлено, що інтерес розвинених країн до країн Африки на південь від Сахари, обумовлений наявними природними ресурсами. Встановлено фактори, що стримують глобальну конкурентоспроможність країн даного регіону. Проаналізовано розподіл країн Африки на південь від Сахари за рівнем глобальної конкурентоспроможності. Проведено оцінку економічного зростання країн Африки на південь від Сахари та доведено нерівномірність їх розподілу. Встановлено важливість фінансової допомоги міжнародних організацій (Світового банку та МВФ) для забезпечення економічного розвитку. Розкрито роль гірничодобувної промисловості у поглибленні інтеграції країн Африки та аргументовано важливість видобутку дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння для економічного розвитку ПАР та Ботсвани. Обґрунтовано особливості африкансько-китайського інвестиційного співробітництва. Окреслено заходи пришвидшення інтеграції країн Африки на південь від Сахари у глобальний економічний простір. 
глобальна конкурентоспроможність, глобальний простір, економічне зростання, економічний розвиток, інтеграція, країни Африки на південь від Сахари, МВФ, природні ресурси, дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння, Світовий банк УДК 336.1:351.72(477)
Луцишин З. О., Южаніна Н. П. Економічні ефекти зовнішньої заборгованості для національних економік. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2017. Вип. 6(128). С. 163-168. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2017.06.168_u.

Літер.: 12


Посилення взаємозалежності національних економік та інтенсифікація глобалізації стали каталізаторами розвитку та трансформацій світової економіки у XXI ст. Високий рівень інтегрованості країн з розвиненою економікою у міжнародні економічні процеси має як позитивні, так і негативні сторони та економічні ефекти. Економічні проблеми однієї країни, яка має значний економічний потенціал, впливають на рівень функціонування світової економіки загалом. Виникнення складнощів з обслуговуванням рівня зовнішньої заборгованості в країнах, що розвивається, загрожує суттєвим погіршенням соціально-економічної ситуації та різким сповільненням темпу економічного зростання. Значне коливання рівня зовнішньої заборгованості розвинених країн спричиняє короткострокове сповільнення темпів економічного зростання та погіршення макроекономічної ситуації, тоді як для країн, що розвиваються дана ситуація спричиняє суттєвий фінансовий тягар. 
зовнішня заборгованість, глобальні економічні трансформації, світова економіка, фінансова безпека, економічні ефекти, соціально-економічний розвиток, економічне зростання УДК 336.143:338.24.021.8:339.92(477+4-672ЄС)
Карп’як М. О. Секторальна бюджетна підтримка як ключовий механізм співпраці України з Європейським Союзом в умовах сучасних реформ. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2017. Вип. 6(128). С. 169-173. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2017.06.173_u.

Літер.: 5


У статті розглянуто механізм секторальної бюджетної підтримки ЄС, визначено його сутність, структурні елементи, конкурентні переваги, а також законодавче підґрунтя для його функціонування в Україні в умовах сучасних реформ. Крім цього, досліджено статистику секторальної бюджетної підтримки в Україні та її фінансові складові. Визначено проблемні місця та можливості вдосконалення функціонування механізму секторальної бюджетної підтримки в Україні в умовах реформ. 
секторальна бюджетна підтримка, механізм, співробітництво, державна політика, фінансова допомога ЄС 


Економіка та управління підприємствамиУДК 631.1:330.1
Якубів В. М., Полюк М. І. Методика оцінки ефективності роботи персоналу сільськогосподарських підприємств. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2017. Вип. 6(128). С. 174-177. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2017.06.177_u.

Літер.: 7


У статті здійснено оцінку ефективності роботи персоналу за загальноекономічними показниками діяльності підприємств, а також за допомогою кореляційно-регресійного методу проаналізовано взаємозв’язок між рівнем продуктивності праці та середньою чисельністю працівників й рівнем їх заробітної плати у господарствах Івано-Франківської області та України. Висвітлено результати проведеного соціологічного дослідження щодо використання на підприємствах системи оцінювання персоналу та ставлення працівників до необхідності впровадження такої системи оцінки. Обґрунтовано сукупність інноваційних методик оцінки персоналу в розрізі адміністративних та виробничих працівників, які доцільно впроваджувати на сучасних сільськогосподарських підприємствах України. 
оцінка персоналу, ефективність праці, сільськогосподарські підприємства, методика оцінки, управління персоналом УДК 338.583:338.242.4(477)
Колісник Г. М. Функціональний аналіз побудови збалансованих показників регулювання витрат підприємництва в Україні. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2017. Вип. 6(128). С. 178-183. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2017.06.183_u.

Літер.: 16


Доведено, що регулювання витрат вітчизняного підприємницького сектора доцільно розглядати як безперервний процес прийняття рішень в рамках загального управління розвитком національної економіки, який в кожен момент часу спрямований на оптимізацію витрат підприємництва. Визначено, що розробка збалансованої системи показників – це інтерактивний процес, реалізація якого покликана забезпечити побудову єдиної системи цілей підприємства. З’ясовано, що регулювання витрат підприємницького сектора в сучасних економічних умовах є невід’ємною частиною загального стратегічного розвитку підприємництва в Україні, спрямоване на підвищення ефективності діяльності і конкурентоспроможності національної економіки. Запропонована система збалансованих показників базується на авторському трьохрівневому підході до державного регулювання витрат підприємництва і об’єднує відносні інтегровані показники ефективності діяльності суб’єктів підприємництва, що дозволить оцінити державне регулювання витрат з урахуванням впливу зовнішнього і внутрішнього середовища на діяльність суб’єктів підприємництва в Україні. 
державне регулювання витрат, система збалансованих показників, підприємницький сектор економіки, показники ефективності діяльності суб’єктів підприємництва УДК 334.716:664
Журавель Ю. В. Етапи удосконалення стратегічного планування підприємств харчової промисловості. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2017. Вип. 6(128). С. 184-190. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2017.06.190_u.

Літер.: 3


Досліджено інструментарій, який дозволив би наповнити процес прийняття рішення керівниками підприємств адекватною і достатньою інформацією. Запропоновано систему збалансованих показників для підприємств харчової промисловості. Встановлено, що ефект впровадження такої системи обумовлений визначенням загальної ефективності діяльності підприємства та її підвищення, оскільки при дієвості системи кожен співробітник усвідомлює зв’язок між своїми конкретними обов’язками і стратегічними цілями підприємства, а керівник володіючи механізмом підтримки прийнятого рішення, має можливість виміряти ефективність роботи кожного підрозділу і може впливати на процес реалізації стратегії підприємства. Запропоновано основні етапи стратегічного планування. 
система збалансованих показників, стратегічне планування, харчова промисловість, інструменти стратегічного планування УДК 338.48(477)
Бошота Н. В. Перспективи кластерної моделі розвитку підприємств туризму в Україні. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2017. Вип. 6(128). С. 191-194. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2017.06.194_u.

Літер.: 12


Стаття присвячена дослідженню питанням удосконалення організації туристичної діяльності на базі регіону. Обґрунтовано переваги для розвитку туристичної сфери від створення кластерної моделі. Доводиться необхідність застосування моделі стратегічного управління розвитком туризму у рамках кластерного підходу. 
туризм, туристична галузь, стратегічне управління, кластерний підхід, туристичний кластер 


Веб-майстер П. Попадюк