Journal
УКР   ENG
Socio-Economic Problems
of the Modern Period of Ukraine
   Dolishniy Maryan IvanovychDolishniy Maryan Ivanovych

Doctor of Economics, Professor, Academician of National Academy of Sciences of Ukraine

Ex-Director of the Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine

Webpages:CitationsDolishniy, M. I. (2006). Rehionalna polityka na rubezhi ХХ-ХХІ stolit’: novi priorytety [Regional policy at the turn of the XX-XXI centuries: new priorities]. K.: Scientific thought. [in Ukrainian]. {sep2018.04.045.005}

Dolishniy, M. I. Shevchuk, L. T., & Shevchuk, Ya. V. (2004). Terytorial’na suspil’na systema yak ob”yekt doslidzhennya rehional’noyi ekonomiky [Territorial social system as an object of study of a regional economy]. In Sotsial’no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 47(3). Part 1. Rehional'ni suspil’ni systemy [Regional social systems] (pp. 3-14). [in Ukrainian]. {sep2018.04.068.003}

Dolishniy, M. I. (Ed.) (2003). Rehional’na polityka i mekhanizmy yiyi realizatsiyi [Regional policy and mechanisms for its implementation]. Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian]. {sep2018.05.059.002}

Dolishniy, M. I., Zlupko, S. M., & Vovkanych, S. Y. (2003). Rehional’na polityka ta mekhanizmy yiyi realizatsiyi [Regional policy and mechanisms for its implementation]. Kyіv: Scientific thought. [in Ukrainian]. {sep2020.01.034.006}

Dolishniy, M. I., Shevchuk, L. T., & Shevchuk, Ya. V. (2004). Terytorial’na suspil’na systema yak ob»yekt doslidzhennya rehional’noyi ekonomiky Ukrayiny [Territorial social system as an object of study of the regional economy of Ukraine]. In Sotsial’no-ekonomichni doslidzhennya v perekhidnyy period [Socio-economic research in transition]: Vol. З:1. Rehional’ni suspil’ni systemy [Regional social systems] (pp. 3-14). [in Ukrainian]. {sep2020.04.018.002}

Dolishniy, M. I. (2006). Rehional’na polityka na rubezhi ХХ-ХХІ stolit’: novi priorytety [Regional policy at the turn of the XX-XXI centuries: new priorities]. Kyiv: Scientific opinion. [in Ukrainian]. {sep2021.03.026.011}

Dolishniy, M. I. (Ed.). (2001). Rehional’na polityka: metodolohiya, metody, praktyka [Regional policy: methodology, methods, practice]. Lviv: Institute of Regional Research of NAS of Ukraine. [in Ukrainian]. {sep2021.03.026.012}


Веб-майстер П. Попадюк