Journal
УКР   ENG
Socio-Economic Problems
of the Modern Period of Ukraine
   Krupka Mykhaylo IvanovychKrupka Mykhaylo Ivanovych

Doctor of Economics, Professor, Honored Worker of Science and Technology of Ukraine

Head of the Department of finance, money circulation and credit of the Faculty of Economics of the Ivan Franko National University of Lviv

Webpages:CitationsKrupka, M. I. (2011). Formuvannia finansovoho potentsialu investytsiinoi diialnosti v ekonomitsi [Formation of the financial potential of investment activity in the economy]. Lviv: Ivan Franko Lviv University. [in Ukrainian]. {sep2018.02.003.001}

Krupka, M. I., Kulchytskyy, M. I., & Kovalenko, V. M. (2018). Transformatsiya roli dokhodiv mistsevykh byudzhetiv yak instrumentu byudzhetnoho mekhanizmu v konteksti detsentralizatsiyi [Transformation of the role of local budget revenues as an instrument of the budgetary mechanism in the context of decentralization]. Svit finansiv – The world of finance, 3(56). C. 7-18. [in Ukrainian]. {sep2020.02.046.011}

Krupka, M. I. (2001). Finansovo-kredytnyy mekhanizm innovatsiynoho rozvytku ekonomiky Ukrayiny [Financial and credit mechanism of innovative development of the economy of Ukraine]. Lviv: Ivan Franko National University of Lviv. [in Ukrainian]. {sep2020.06.125.009}

Krupka, M. I., Hrynkevych, O. S., & Sas, S. P. (2020). Ekonomichna efektyvnist’ universytetiv Ukrayiny u konteksti innovatsiynosti finansovoho menedzhmentu [Economic efficiency of Ukraine’s universities in the context of innovative financial management]. In Finansovo-kredytna diyal’nist’: problemy teoriyi ta praktyky [Financial and credit activity problems of theory and practice]: Vol. 1(32) (pp. 470-582). DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i32.200659 [in Ukrainian]. {sep2021.06.017.003}


Веб-майстер П. Попадюк