Journal
УКР   ENG
Socio-Economic Problems
of the Modern Period of Ukraine
   Stupen Mykhaylo HryhorovychStupen Mykhaylo Hryhorovych

Doctor of Economics, Professor

Dean, Head of the Department of land cadastre of the Faculty of land management of the Lviv National Agrarian University

Contacts: galunagr@ukr.net

Webpages:CoauthorsKaz'mir Lyubomyr Pavlovych

Kaz'mir Pavlo HnatovychCitationsKazmir, P. H., Stupen, M. H., & Kazmir, L. P. (2011). Kontseptual’ni zasady modernizatsiyi systemy upravlinnya rozvytkom sil’s’kykh terytoriy [Conceptual bases of modernization of the management system for the development of rural areas]. In Sotsial’no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 92(6). Suchasni problemy rozvytku sil’s’kykh terytoriy [Modern problems of development of rural areas] (pp. 81-90). [in Ukrainian]. {sep2018.04.079.005}

Kazmir, P. H., Stupen, M. H., & Kazmir, L. P. (2011). Kontseptual'ni zasady modernizatsiyi systemy upravlinnya rozvytkom sil's'kykh terytoriy [Conceptual principles of modernization of the development management system of rural territories]. In Sotsial’no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 92(6). Suchasni problemy rozvytku sil’s’kykh terytoriy [Modern problems of development of rural areas] (pp. 81-90). [in Ukrainian]. {sep2018.05.098.011}

Stupen, M., Dudyak, R., Stupen R., & Ryzhok, Z. (2018). Problemy rozvytku haluzi turyzmu u L’vivs’kiy oblasti [Problems of tourism industry in Lviv region]. Ahrarna ekonomika – Agrarian economy, 3-4, 48-54. DOI: https://doi.org/10.31734/agrarecon2018.03.048 [in Ukrainian]. {sep2020.01.021.015}

Stupen M., Rohach, M., & Riy, I. (2015). Mekhanizm ekonomichnoho rehulyuvannya zemel’nykh vidnosyn [The mechanism of economic regulation of land relations]. Ekonomist – Economist, 2(340), 42-43. [in Ukrainian]. {sep2020.04.042.014}


Веб-майстер П. Попадюк