Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2020.06.023

Репозитарій ІРД НАНУ Щеглюк С. Д. Оцінювання потенціалу розвитку сектору креативних послуг у забезпеченні соціально-економічного зростання регіонів України. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2020. Вип. 6(146). С. 23-31. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-6-4.

АвториЩеглюк Світлана Дмитрівна

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

старший науковий співробітник відділу просторового розвитку, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Контакти: shchehliuk.sv@gmail.com, lyana.happy@gmail.com, (032)297-39-15, (+38068)135-61-16

Сторінки:

Посилання

  
 1. Турський І. Глобальні та регіональні тренди креативних індустрій та перспективи їх розвитку в Україні. Моделювання регіональної економіки: зб. наук. пр. 2017. № 2(30). С. 108-127.
 2. Про затвердження видів економічної діяльності, які належать до креативних індустрій: розпорядження Кабінету Міністрів України № 265-р. від 24.04.2019 р. Урядовий портал: сайт. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzchnoyi-diyalnosti-yaki-nalezhat-do-kreativnih-industrij
 3. Креативний сектор економіки: досвід та напрями розбудови: монографія / С. А. Давимука, Л. І. Федулова; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2017. 528 с.
 4. Киризюк С. В. Міжнародні та вітчизняні тенденції розвитку креативної економіки. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки: зб. наук. пр. 2014. Вип. 6. Ч. 1. С. 68-70.
 5. Індикатори впливу культури на розвиток. Короткий аналітичний огляд щодо України. 2017. 47 с. URL: https://www.culturepartnership.eu/upload/editor/2017/Policy%20Briefs/Abr-lv_C&C_photo_UA.pdf?fbclid=IwAR1-HmujEa48EQR5tiJVAtPS8eCwW8cq1gmWl27qX7LdGeahxF5yS5JnMgc
 6. Економічна привабливість української культури: аналіт. доп. К.: ФОП Лопатіна О. О., 2019. 112 с. URL: http://www.ier.com.ua/files/publications/Special_research/2019_UCF_report_full.pdf
 7. Чистякова А. С. Особенности креативной экономики. Науково-технічна інформація. 2016. № 1. С. 32-38. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NTI_2016_1_8
 8. Пташка О. «Творчіcть заразлива. Поширюйте її». Бізнес: сайт. 21.02.2019. URL: https://business.ua/special/72-eksportnyy-potentsial-ukrayiny-2019/4633-tvorchit-zarazlyva-poshyriuite-ii-ukraina-uviishla-do-top3-eksporteriv-kreatyvnykh-tovariv-sered-krain-z-perekhidnoiu-ekonomikoiu
 9. Полевий В. Чому пробуксовує експортна стратегія України. Бізнес: сайт. 03.02.2020. URL: https://business.ua/economy/8864-chomu-probuksovue-eksportna-strategiya-ukrajini
 10. Кодачигов Р. В. Ключевые драйверы развития мирового рынка креативных товаров и услуг. Управленец. 2012. № 7-8(35-36). С. 26-32.
 11. Каріх І. Культурні індустрії та політика національної безпеки в Україні. Культурні і креативні індустрії: історія, теорія та сучасні практики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (24 квітня 2017 р., Київ). Київ: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2017. С. 54-56.
 12. UNCTAD Handbook of Statistics 2019. UNCTAD: Website. 2019. DOI: https://doi.org/10.18356/cc9f66b7-en
 13. Про розрахунок індексу конкурентоспроможності регіонів України. Львівська обласна державна адміністрація: сайт. 2018. URL: https://loda.gov.ua/upload/users_files/22/upload/indeks%20konkurentospromozhnosti_aparatka_12.03.2018.pdf
 14. Державна служба статистики України: сайт. 2020. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
 15. Фарінья К. Розвиток культурних і креативних індустрій. 2017. 59 с.
 16. Культурна економіка – розумна стратегія розвитку громад. Міністерство культури України: сайт. 13.07.2017. URL: http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245258775&cat_id=245184021
 17. Про заходи щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму: Указ Президента України № 329/2020 від 18.08.2020 р. Офіс Президента України: сайт. URL: https://www.president.gov.ua/documents/3292020-34717


Веб-майстер П. Попадюк