Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Вимоги до статей

Загальна інформація

Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України» – це фахове науково-практичне видання, засноване Національною академією наук України та Інститутом регіональних досліджень НАН України. До публікації у збірнику приймаються статті проблемного, узагальнюючого, методичного характеру, результати оригінальних наукових, практичних, навчально-методичних досліджень у вигляді статей, які раніше не публікувалися, із таких зазначених тематичних розділів:

 • Економіка та управління національним господарством;
 • Територіальний розвиток та регіональна економіка;
 • Розвиток сільських територій та аграрного сектору економіки;
 • Транскордонне співробітництво;
 • Екологічна політика та природокористування;
 • Економіка праці, демографія, соціальна політика;
 • Бюджетна та податкова політика;
 • Інвестиційно-інноваційна діяльність;
 • Банківська справа;
 • Бухгалтерський облік, аналіз та аудит;
 • Світове господарство та зовнішньоекономічні відносини;
 • Економічні проблеми розвитку видів економічної діяльності;
 • Економіка та управління підприємствами;
 • Економічна теорія та історія економічної думки;
 • Методи і моделі прогнозування в економіці.

Збірник виходить 6 разів на рік.

Інформація про зміст збірника розміщується в мережі Інтернет на сайті ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» http://ird.gov.ua/sep/; наукової періодики України http://nbuv.gov.ua/j-tit/sepspu.

У збірнику «Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України» друкуються статті, що були попередньо розглянуті й оцінені редакційною колегією та успішно пройшли етап рецензування.

Визначальними критеріями відбору статей до друку в збірнику є: інноваційність, наукова новизна, актуальність і практичне значення.

Редакційна колегія збірника «Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України» запрошує до співпраці вітчизняних авторів (науковців і практиків), а також авторів із зарубіжних країн, які у своїх дослідженнях розглядають проблеми розвитку на макро-, мезо- та мікрорівнях. Редакція прагне до того, щоб збірник становив інтерес для широкого кола читачів.

Видавець: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього Національної академії наук України».

Збірник «Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України» включений до Переліку наукових фахових видань України в галузі економічних наук (Постанова Президії ВАК України від 11.07.2016 р. №820).

Збірник внесено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus, Польща – з 2014 р.

Редакція збірника

Правила для авторів

Основні вимоги до публікацій у збірнику

Редакція приймає оригінальні, не опубліковані раніше статті з теоретичних і прикладних проблем соціально-економічні розвитку на макро-, мезо- та макрорівнях, що мають бути написані на актуальну тему, містити результати глибокого наукового дослідження та обґрунтування отриманих наукових результатів відповідно до мети статті.

Статті, що подаються на розгляд редакційній колегії, перевіряються на відповідність тематиці збірника та вимогам до оформлення. Матеріал проходить перевірку на наявність плагіату, після чого передається на рецензування. Статті проходять ретельне внутрішнє та зовнішнє рецензування. У разі негативної рецензії, стаття може бути повернута автору на доопрацювання або відхилена. Прізвища й координати рецензентів у розрізі конкретних статей, поданих на розгляд редколегії не підлягають розголошенню.

У разі відхилення статті, автор може подати до редакції нову статтю. Основні причини відхилення статей: невідповідність тематиці збірника; недостатній науково-теоретичний рівень і низька практична цінність статті, не дотримання вимог збірника.

Редакційна колегія збірника залишає за собою право вносити редакційні та стилістичні правки без узгоджень з автором. Відповідальність за достовірність інформації, фактів та інших відомостей, посилань на нормативні акти, цитати, власні імена, а також правильність перекладу несуть автори публікацій.

Публікація статті є платною. Якщо стаття відповідає вимогам редакції, автор, у разі позитивного відгуку рецензента, отримає від редакції лист про оплату послуг з наукового та літературного редагування, підготовки і видання статті у паперовому варіанті, її розміщення та поширення в Інтернеті.

За публікацію статей авторам не виплачується авторський гонорар.

Вимоги до оформлення наукової статті

При підготовці статті потрібно дотримуватися таких вимог:

 • Обсяг статті: проблемно-теоретичних, оглядових і дискусійних напрямів – до 15 сторінок; присвячених конкретним дослідженням і їх методиці – до 13; коротких повідомлень – до 6; рецензій – до 4; хроніка – до 2.
 • Статті приймаються електронною поштою, а також на електронних носіях інформації (Flash Drive, Memory Cards, CD-R/DVD-R) у файлах у форматі Microsoft Word 2003 (*.doc).
 • Наукові статті мають містити такі елементи (з виділенням по тексту статті):
  • постановка проблеми (опис проблеми, що аналізується, у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями, використані методи дослідження);
  • аналіз останніх досліджень і публікацій (у яких започатковано розв’язання проблеми і на які спирається автор; тут треба виділити невирішені раніше частини загальної проблеми, яким присвячується стаття; у цій рубриці бажаним єпосилання на праці зарубіжних авторів);
  • мета статті (має узгоджуватися з анотацією);
  • основні результати дослідження (з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів);
  • висновки (підсумки дослідження, пропозиції автора і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі; висновки мають відповідати меті та узгоджуватися з анотацією);
  • список використаних джерел; 
  • references.
 • Статті оформляються у форматі А4 (210х297 мм) з такими полями: верхнє, нижнє і ліве поле – 2 см, праве – 1,5 см; абзац – 1,25 см; міжрядковий інтервал 1,5.
 • Структурно публікацію оформлюють таким чином:
  • зліва у верхньому куті сторінки зазначається УДК статті (шрифт Times New Roman, кегль 14, напівжирний);
  • у наступному рядку зліва у верхньому куті – код статті згідно з JEL Classification (кількість кодів – від 2 до 5), шрифт Times New Roman, кегль 14, напівжирний;
  • через рядок – відомості про автора українською та англійською мовами (авторів – до п’яти осіб): прізвище, ім’я, по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи/назва установи (повністю), особистий e-mail та ORCID ID (перший автор за лівим краєм, другий автор за правим краєм і так по черговості, шрифт Times New Roman, кегль 14, курсив);
  • через рядок по центру – назва статті (шрифт Times New Roman, кегль 14, напівжирний);
  • через рядок – анотація мовою статті (шрифт Times New Roman, кегль 12, курсив, одинарний інтервал);
  • у наступному рядку – ключові слова мовою статті, 5-7 слів і словосполучень (шрифт Times New Roman, кегль 12, курсив, одинарний інтервал);
  • через рядок, англійською/українською мовами – ініціали та прізвища авторів, назва статті та розгорнута анотація (шрифт Times New Roman, кегль 12, курсив, одинарний інтервал);
  • у наступному рядку – ключові слова англійською/українською мовами (шрифт Times New Roman, кегль 12, курсив, одинарний інтервал);
  • через рядок – текст статті згідно з загальними вимогами до оформлення (кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5);
  • через рядок – речення "Список використаних джерел" (по центру, шрифт Times New Roman, кегль 12, напівжирний, одинарний інтервал);
  • у наступному рядку – перелік використаних джерел, сформований за черговістю посилань у тексті (шрифт Times New Roman, кегль 12, одинарний інтервал);
  • через рядок – речення "References" (по центру, шрифт, Times New Roman, кегль 12, напівжирний, одинарний інтервал);
  • у наступному рядку – references, оформлений за міжнародним бібліографічним стандартом АРА-2010 (шрифт Times New Roman, кегль 12, одинарний інтервал).
 • Ілюстративний матеріал (графіки, діаграми, рисунки і таблиці) слід виконувати в доступних для подальшого редагування програмах: таблиці – у редакторі Microsoft Word; діаграми – у редакторі Microsoft Excel або Microsoft Graph; рисунки – у вигляді організаційних діаграм за допомогою панелі малювання редактора Microsoft Word; формули – у редакторі формул Microsoft Equation; фотографії варто зберігати у форматі «*.tiff» або «*.jpeg» з роздільною здатністю не менше 300 dpi. Заголовки таблиць та їх номери оформлюються з нового рядка, праворуч по тексту, курсивом; назва самої таблиці наводиться в окремому рядку, по центру сторінки. Назва рисунку розміщується під ілюстрацією, по центру рядка з зазначенням його наскрізної нумерації всередині статті. Слово «рис.» і його номер відділяється від назви крапкою. Нумерація формул здійснюється наскрізним способом у межах статті та вказується праворуч від формул у круглих дужках.
 • Кількість графічного матеріалу має бути мінімальною. Графіки та схеми не слід перевантажувати текстовими написами. Ілюстративні матеріали мають бути якісними. Не допускається використання у тексті сканованих рисунків чи формул.
 • Посилання на джерела в тексті необхідно подавати у квадратних дужках, наприклад, [1, с. 12], у яких перша цифра вказує на порядковий номер джерела в списку літератури, а друга – на відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (зі сторінкою) відокремлюється від іншого крапкою з комою.

Статті, оформлені з порушенням зазначених вимог, редакцією не розглядаються, про що повідомляється авторам.

Вимоги до оформлення авторської довідки

Авторська довідка, де наводяться прізвище, ім’я та по батькові автора (авторів), науковий ступінь, учене звання, посада, установа (двома мовами: українською та англійською). Обов’язково вказувати поштову адресу (з індексом) організації, де працює автор. Також треба вказати домашню поштову адресу з зазначенням індексу, контактні телефони, e-mail, ORCID ID.

Вимоги до оформлення анотацій

До кожної статті, що подається на розгляд редакційній колегії, додаються анотації та ключові слова двома мовами (українською та англійською).

Анотації приймаються за такою формою: прізвище, ім’я, по батькові автора (повністю), назва статті, текст анотації, перелік ключових слів. Анотація мовою статті має бути обсягом не менше 150 слів (1000 знаків), включно з ключовими словами. Публікація українською мовою супроводжується розширеною анотацією англійською мовою обсягом не менш як 350 слів (2000 знаків), включно з ключовими словами. Публікація англійською мовою супроводжується розширеною анотацією українською мовою обсягом не менш як 350 слів (2000 знаків), включно з ключовими словами.


Вимоги до оформлення списку використаних джерел

Список літератури має складатись з двох блоків: «Список використаних джерел» та «References»:

 • На кожне джерело у списку використаних джерел має бути посилання в тексті. Джерела наводяться у порядку посилань та оформлюються згідно з вимогами у сфері цитування й оформлення списків використаної літератури. Ці вимоги базуються на положеннях ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
 • References – той же список літератури, але транслітерований у латинському алфавіті (рекомендовані за міжнародним бібліографічним стандартом APA-2010 (стандарт APA – http://www.bibme.org/citation-guide/APA/book)). Кириличні назви бібліографічного опису наукових праць необхідно транслітерувати (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 р. №55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею»), а в квадратних дужках – англійською мовою.

Наприклад:

Книга (один автор):

 • Шульц С. Л. Економічний простір України: формування, структурування та управління. Львів, 2010. 390 с.
 • Shults, S. L. (2010). Ekonomichnyy prostir Ukrayiny: formuvannya, strukturuvannya ta upravlinnya [Ukrainian Economic Space: formation, structuring and management]. Lviv: Institute of Regional Research of NAS of Ukraine. [in Ukrainian].

Книга (за редакцією):

 • Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку: монографія у 8 томах / ред.: В. С. Кравців, У. Я. Садова. Том 2. Соціально-демографічний потенціал. Львів, 2013. 456 с.
 • Kravtsiv, V. S., & Sadova, U. Ya. (Eds.) (2013). Karpats'kyy rehion: aktual'ni problemy ta perspektyvy rozvytku [Carpathian region: actual problems and prospects for development] (Vols. 1-8): Vol. 2. Sotsial’no-demohrafichnyy potentsial [Socio-demographic potential]. Lviv: Institute of Regional Research of the NAS of Ukraine. [in Ukrainian].

Журнал:

 • Сторонянська І. З., Гринчишин І. М.  Особливості формування та використання фінансових ресурсів пенсійного страхування на місцевому рівні (на прикладі Львівської області). Регіональна економіка. 2015. №3(77). С. 73-80.
 • Storonyanska, I. Z., Hrynchyshyn, I. M. (2015). Osoblyvosti formuvannya ta vykorystannya finansovykh resursiv pensiynoho strakhuvannya na mistsevomu rivni (na prykladi L'vivs'koyi oblasti) [Peculiarities of the formation and using of financial resources of pension insurance at the local level (on example of Lviv region)]. Rehional’na ekonomika – Regional Economy, 77(3), 73-80. [in Ukrainian].

Стаття в збірнику:

 • Жук П. В. Спеціальний режим інвестиційної діяльності як необхідний механізм стимулювання сталого економічного розвитку гірських територій в Україні. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Актуальні проблеми регіонального розвитку. 2012. Вип. 6 (98). С. 55-66.
 • Zhuk, P. V. (2012). Spetsial’nyy rezhym investytsiynoyi diyal’nosti yak neobkhidnyy mekhanizm stymulyuvannya staloho ekonomichnoho rozvytku hirs’kykh terytoriy v Ukrayini [Special investment regime as a necessary mechanism to stimulate sustainable economic development of mountain areas in Ukraine]. In Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Social-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. (6) 98. Aktual'ni problemy rehional'noho rozvytku [Actual problems of regional development] (pp. 55-66). [in Ukrainian].

Газета:

 • Вовканич С. Й. Прорватися на світові простори. Україна молода. 13.08.2014.
 • Vovkanych, S. Y. (2014, Aug 13). Prorvatysya na svitovi prostory [Break into world spaces]. Ukrayina moloda – Young Ukraine. [in Ukrainian].

Сайт:

 • Про Державний бюджет України на 2012 рік: Закон України від 22 грудня 2011 року № 4282-VI Законодавство України: сайт. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4282-17
 • Pro derzhavnyy byudzhet Ukrayiny na 2012 rik [On the State Budget of Ukraine for 2012] (2011). Law of Ukraine, adopted on 2011, Dec 22, 4282-VI. Zakonodavstvo Ukrayiny [Legislation of Ukraine]: website. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4282-17 [in Ukrainian].

Автореферат дисертації:

 • Попадинець Н. М. Розвиток внутрішнього ринку продукції лісової промисловості України: автореф. дис. ... канд. економ. наук: спец. 08.00.03, ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Ужгород, 2013. 21 с.
 • Popadynets, N. M. (2013). Rozvytok vnutrishn’oho rynku produktsiyi lisovoyi promyslovosti Ukrayiny [Development of forest industry complex domestic market of Ukraine]: Ph.D. in Econ. thesis, Uzhhorod National University, Ukraine. Uzhhorod. [in Ukrainian].

Дисертація:

 • Ткач С. М. Механізм управління ризиками інвестиційної діяльності в регіоні: дис. ... канд. екон. наук: спец. 08.00.05, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2015. 230 с.
 • Tkach, S. M. (2015). Mekhanizm upravlinnya ryzykamy investytsiynoyi diyal’nosti v rehioni [The mechanism of risk management of investment activity in a region]: Ph.D. in Econ. dissertation, Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine, Lviv, Ukraine. [in Ukrainian].

Для автоматизації процесу транслітерації українського тексту рекомендується використовувати широко розповсюджені онлайн-сервіси (наприклад, https://translate.google.com.ua/).


Веб-майстер П. Попадюк