Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2022.05.003

Репозитарій ІРД НАНУ Капленко Г. В., Куліш І. М., Рахвал І. Р., Стрільчук О. А. Негативні наслідки дії закону зростання потреб та шляхи їх подолання. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2022. Вип. 5(157). С. 3-8. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2022-5-1.

АвториКапленко Галина Вікторівна

доктор економічних наук, доцент

доцент кафедри економіки та менеджменту, факультет управління фінансами та бізнесу, Львівський національний університет імені Івана Франка

Контакти: halyna.kaplenko@lnu.edu.ua

Сторінки:Куліш Інна Михайлівна

кандидат наук з державного управління, старший науковий співробітник

старший науковий співробітник відділу регіональної екологічної політики та природокористування, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Контакти: inna.m.kulish@gmail.com, reksi@email.ua

Сторінки:Рахвал Ірина Русланівна

студентка, факультет управління фінансами та бізнесу, Львівський національний університет імені Івана Франка

Контакти: iryna.rakhval@lnu.edu.ua

Сторінки:Стрільчук Олеся Андріївна

студентка, факультет управління фінансами та бізнесу, Львівський національний університет імені Івана Франка

Контакти: olesia.strilchuk@lnu.edu.ua

Сторінки:

Посилання

  
 1. Вернадський І. Витоки. Творча спадщина у контексті історії економічної думки в Україні. Київ: Знання, 2009. 862 с.
 2. Веблен Т. Теория праздного класса. Москва: Либроком, 2016. 368 с.
 3. Chemerys V., Kaplenko H., Kulish I., Maksym V., Dadak O., Kushnir L., Hrymak O. Theoretical aspects of the concept of «quality of life» in the context of environmental safety. Ukrainian Journal of Ecology. 2021. Vol. 11(1). Pp. 196-201. DOI: https://doi.org/10.15421/2020_31 URL: https://www.ujecology.com/articles/theoretical-aspects-of-the-concept-of-quality-of-life-in-the-context-of-environmental-safe
 4. Campbell C. The Desire for the New: Its Nature and Social Location as Presented in Theories of Fashion and Modern Consumerism. Consumption and Consumer Society. Palgrave Macmillan, 2021. Pp. 7-27. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-83681-8_2
 5. Залужний А. Л. Трансформація потреб споживачів в умовах інформаційно-мережевої економіки: дис. … д-ра філософії. Рівне, 2021. 234 с.
 6. Левин Б. М. Социально-экономические потребности: закономерности формирования и развития. М.: Мысль, 1974. 315 с.
 7. Маршалл А. Принципы экономической науки. М.: Прогресс, 1993. URL: https://institutiones.com/download/books/1229-principy-ekonomicheskoj-nauki.html#google_vignette
 8. Vansteenkiste M., Ryan R. M., Soenens B. Basic psychological need theory: Advancements, critical themes, and future directions. Motivation and Emotion. 2020. Vol. 44. Pp. 1-31. DOI: https://doi.org/10.1007/s11031-019-09818-1
 9. Северин-Мрачковська Л. В. Консьюмеризм як феномен духовно-економічного життя сучасної людини: pro et contra. Університетська кафедра. 2017. № 6. С. 137-150. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/197261917.pdf
 10. Szmyd J. Nowoczesny konsumpcjonizm – zmiana kondycji ludzkiej i jakości życia. Wyzwania społeczne i pedagogiczne. Kultura – Przemiany – Edukacja. 2017. T. 5. S. 13-36. DOI: https://doi.org/10.15584/kpe.2017.5.2
 11. Kołodko G. W. Racjonalne potrzeby jako podstawa rozwoju społeczno-gospodarczego. Kwartalnik nauk o przedsiębiorstwie. 2015. T. 35. Nr 2. S. 7-18. URL: https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2019
 12. Jaros B. Koncepcja zrównoważonej konsumpcji – problemy implementacji w Polsce: Rozprawa doktorska. Jelenia Góra, 2015. 298 s. URL: https://wir.ue.wroc.pl/docstore/download/WUTa35822e4584940e8970a785750ab4bcb/Jaros_B_Koncepcja_Zrownowazonej_Konsumpcji_Problemy_Implemantacji.pdf
 13. Fila E. Konsumpcjonizm jako pandemia społeczna w XXI wieku – analiza zjawiska oraz dostępnych sposobów jego ograniczania. Wyzwania i problemy społeczne początku XXI wieku / [red. N. Laurisz]. Kraków, 2020. S. 74-84. URL: https://fundacjagap.pl/wp-content/uploads/2021/03/Problemy-spo%C5%82eczne-XXI-wieku.pdf
 14. Matel A. Konsumpcja umiaru a współczesne trendy zachowań konsumenckich. Zarządzanie. Teoria i praktyka. 2015. Nr 3(13). S. 17-24. URL: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Zarzadzanie_Teoria_i_Praktyka/Zarzadzanie_Teoria_i_Praktyka-r2015-t-n3_(13)/Zarzadzanie_Teoria_i_Praktyka-r2015-t-n3_(13)-s17-24/Zarzadzanie_Teoria_i_Praktyka-r2015-t-n3_(13)-s17-24.pdf
 15. Wróbel M. Konsumpcjonizm a etyczna konsumpcja jako alternatywne formy kształtowania społeczeństw. Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management. 2011. Nr 51. S. 103-116. URL: https://www.researchgate.net/publication/283569399_KONSUMPCJONIZM_A_ETYCZNA_KONSUMPCJA_JAKO_ALTERNATYWNE_FORMY_KSZTALTOWANIA_SPOLECZENSTW
 16. Bylok F. Moralność i konsumpcja etyczna: dyskusja nad wymiarami etycznymi w konsumpcji. Władza Sądzenia. 2017. Vol. 13. S. 193-206. URL: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.hdl_11089_25817
 17. Bywalec C. Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny. Warszawa, 2010. 296 s. URL: https://docer.pl/doc/nev0818
 18. Wardak P., Zalega T. Konsumpcja kolaboratywna jako nowy trend konsumencki. Studia i Materiały. 2013. Nr 1. S. 7-32. DOI: https://doi.org/10.7172/1733-9758.2013.16.1
 19. Зоська Я. В. Суспільство споживання в Україні: соціологічна рефлексія: автореф. дис. … д-ра соціолог. наук: спец. 22.00.04. Запоріжжя, 2012. URL: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:eiRYGAqn9S0J:https://mydisser.com/ua/avtoref/view/11541.html&cd=1&hl=uk&ct=clnk&gl=ua
 20. Толстоног В. В. Державна політика у сфері захисту прав споживачів та її взаємозв’язок із державною споживчою політикою. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 3. С. 141-144. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/3_2015/32.pdf
 21. Bywalec C. Polityka konsumpcji. Konsumpcja i Rozwój. 2012. Nr 2(3). S. 3-17. URL: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-f814661d-1a7b-42fd-928d-e3419437f7eb


Веб-майстер П. Попадюк