Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Правила оформлення бібліографії


Вимоги до оформлення списку використаних джерел

Список літератури має складатись з двох блоків: «Список використаних джерел» та «References»:

 • На кожне джерело у списку використаних джерел має бути посилання в тексті. Джерела наводяться у порядку посилань та оформлюються згідно з вимогами у сфері цитування й оформлення списків використаної літератури. Ці вимоги базуються на положеннях ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
 • References – той же список літератури, але транслітерований у латинському алфавіті (рекомендовані за міжнародним бібліографічним стандартом APA-2010 (стандарт APA – http://www.bibme.org/citation-guide/APA/book)). Кириличні назви бібліографічного опису наукових праць необхідно транслітерувати (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 р. №55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею»), а в квадратних дужках – англійською мовою.

Наприклад:

Книга (один автор):

 • Шульц С. Л. Економічний простір України: формування, структурування та управління. Львів, 2010. 390 с.
 • Shults, S. L. (2010). Ekonomichnyy prostir Ukrayiny: formuvannya, strukturuvannya ta upravlinnya [Ukrainian Economic Space: formation, structuring and management]. Lviv: Institute of Regional Research of NAS of Ukraine. [in Ukrainian].

Книга (за редакцією):

 • Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку: монографія у 8 томах / ред.: В. С. Кравців, У. Я. Садова. Том 2. Соціально-демографічний потенціал. Львів, 2013. 456 с.
 • Kravtsiv, V. S., & Sadova, U. Ya. (Eds.) (2013). Karpats'kyy rehion: aktual'ni problemy ta perspektyvy rozvytku [Carpathian region: actual problems and prospects for development] (Vols. 1-8): Vol. 2. Sotsial’no-demohrafichnyy potentsial [Socio-demographic potential]. Lviv: Institute of Regional Research of the NAS of Ukraine. [in Ukrainian].

Журнал:

 • Сторонянська І. З., Гринчишин І. М.  Особливості формування та використання фінансових ресурсів пенсійного страхування на місцевому рівні (на прикладі Львівської області). Регіональна економіка. 2015. №3(77). С. 73-80.
 • Storonyanska, I. Z., Hrynchyshyn, I. M. (2015). Osoblyvosti formuvannya ta vykorystannya finansovykh resursiv pensiynoho strakhuvannya na mistsevomu rivni (na prykladi L'vivs'koyi oblasti) [Peculiarities of the formation and using of financial resources of pension insurance at the local level (on example of Lviv region)]. Rehional’na ekonomika – Regional Economy, 77(3), 73-80. [in Ukrainian].

Стаття в збірнику:

 • Жук П. В. Спеціальний режим інвестиційної діяльності як необхідний механізм стимулювання сталого економічного розвитку гірських територій в Україні. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Актуальні проблеми регіонального розвитку. 2012. Вип. 6 (98). С. 55-66.
 • Zhuk, P. V. (2012). Spetsial’nyy rezhym investytsiynoyi diyal’nosti yak neobkhidnyy mekhanizm stymulyuvannya staloho ekonomichnoho rozvytku hirs’kykh terytoriy v Ukrayini [Special investment regime as a necessary mechanism to stimulate sustainable economic development of mountain areas in Ukraine]. In Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Social-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. (6) 98. Aktual'ni problemy rehional'noho rozvytku [Actual problems of regional development] (pp. 55-66). [in Ukrainian].

Газета:

 • Вовканич С. Й. Прорватися на світові простори. Україна молода. 13.08.2014.
 • Vovkanych, S. Y. (2014, Aug 13). Prorvatysya na svitovi prostory [Break into world spaces]. Ukrayina moloda – Young Ukraine. [in Ukrainian].

Сайт:

 • Про Державний бюджет України на 2012 рік: Закон України від 22 грудня 2011 року № 4282-VI Законодавство України: сайт. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4282-17
 • Pro derzhavnyy byudzhet Ukrayiny na 2012 rik [On the State Budget of Ukraine for 2012] (2011). Law of Ukraine, adopted on 2011, Dec 22, 4282-VI. Zakonodavstvo Ukrayiny [Legislation of Ukraine]: website. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4282-17 [in Ukrainian].

Автореферат дисертації:

 • Попадинець Н. М. Розвиток внутрішнього ринку продукції лісової промисловості України: автореф. дис. ... канд. економ. наук: спец. 08.00.03, ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Ужгород, 2013. 21 с.
 • Popadynets, N. M. (2013). Rozvytok vnutrishn’oho rynku produktsiyi lisovoyi promyslovosti Ukrayiny [Development of forest industry complex domestic market of Ukraine]: Ph.D. in Econ. thesis, Uzhhorod National University, Ukraine. Uzhhorod. [in Ukrainian].

Дисертація:

 • Ткач С. М. Механізм управління ризиками інвестиційної діяльності в регіоні: дис. ... канд. екон. наук: спец. 08.00.05, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2015. 230 с.
 • Tkach, S. M. (2015). Mekhanizm upravlinnya ryzykamy investytsiynoyi diyal’nosti v rehioni [The mechanism of risk management of investment activity in a region]: Ph.D. in Econ. dissertation, Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine, Lviv, Ukraine. [in Ukrainian].

Для автоматизації процесу транслітерації українського тексту рекомендується використовувати широко розповсюджені онлайн-сервіси (наприклад, https://translate.google.com.ua/).


Веб-майстер П. Попадюк