Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Етичні норми

Етичні норми публікації статей у збірнику наукових праць «Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України»

Принципи професійної етики в роботі редакції

Діяльність редакції збірника ґрунтується на етичних нормах і рекомендаціях, опублікованих на сайті www.publicationethics.orgcope (Комітет з видавничої етики), відповідно до якої:

 • на підставі єдиного підходу до експертиз редакція збірника несе повну відповідальність за зміст і якість опублікованого матеріалу;
 • рішення про прийняття статей до публікації ґрунтується: на оригінальності тексту, наукової актуальності і новизни матеріалу, достовірності статистичних даних і результатів проведених досліджень, відповідності статтею профілю збірника і на підставі об'єктивних доказів;
 • редакція несе повну відповідальність і наділена повноваженнями відхиляти або приймати статті до публікації і не повинна мати конфлікту інтересів з матеріалами, які відхиляються або приймаються до публікації;
 • редакція має бути переконана, що публікуються в збірнику науково-дослідні матеріали відповідають міжнародно визнаним етичним нормам;
 • редакція проводить постійний моніторинг дотримання співробітниками збірника, рецензентами і авторами норм видавничої етики, критеріїв відбору статей;
 • забезпечує конфіденційність поданих до редакції матеріалів до моменту прийняття їх до опублікування;
 • редакція проводить постійну роботу з удосконалення діяльності збірника;
 • редакція готова опублікувати коригування текстів і пояснення до них, а також спростування і вибачення в разі потреби;
 • редакція забезпечує анонімність рецензентів і незалежність якості публікації від комерційних інтересів, прагне до того, щоб реклама, передрук чи наступне інші комерційні інтереси не впливали на рішення редакції;
 • редакція має постійно оновлювані інструкції для авторів з різних питань, пов'язаних з умовами та правилами публікацій результатів їх досліджень в збірнику.

Етичні принципи в діяльності рецензента

Рецензент здійснює неупереджене фахове рецензування поданої до розгляду статті, дотримуючись таких принципів:

 • виносити справедливі та неупереджені рішення, які не залежать від комерційних інтересів, і організовувати процес об'єктивного рецензування;
 • дотримуватися термінів рецензування статей;
 • забезпечувати конфіденційність відгуків на статті;
 • рецензенти несуть відповідальність за рецензовані ними матеріали, що публікується в збірнику;
 • рецензенти формулюють відгук об'єктивно і неупереджено, при необхідності підтверджуючи свою думку посиланням на джерело. Персональна критика автора неприпустима;
 • в разі виявлення рецензентом некоректних, хибних положень або перекручених даних він ставить про це до відома автора для того, щоб той усунув виявлені порушення і повідомив про це в редакцію збірника в установленому порядку;
 • рецензенти забезпечують поінформованість через редакцію авторів про вимоги до досліджень, представлених для публікації;
 • рецензенти постійно контактують через редакцію з авторами з питань актуальності публікованих матеріалів, достовірності і оригінальності представлених даних;
 • якщо рецензент вважає, що він не має достатньої кваліфікації для оцінювання рукопису або не може бути об’єктивним, наприклад у разі конфлікту інтересів з автором, слід повідомити про це редактора з проханням виключити його з процесу рецензування даної статті.

Принципи, якими повинен керуватися автор статті

Автор має усвідомлювати відповідальність за новизну й достовірність результатів наукового дослідження, дотримуючись таких принципів:

 • представляти в редакцію оригінальні твори, уникаючи несумлінного цитування, помилкових даних і паралельних публікацій в інших виданнях;
 • дотримуватися загальноприйнятих стандартів наукової звітності;
 • забезпечувати доступ до отриманих ними даними і підтверджувати джерела своїх даних. Цитати мають бути належним чином оформлені. Обов’язково слід висвітлити внесок інших учених у досліджуване питання та послатися на них;
 • не створювати ситуації конфлікту інтересів та при необхідності виправляти помилки і допущені неточності в публікованих роботах;
 • автори мають дотримуватися загальні вимоги, що пред'являються редакцією до оформлення публікацій, до їх відповідності міжнародним видавничим стандартам;
 • в разі виявлення в публікації некоректних, хибних положень або перекручених даних автор має оперативно усунути ці порушення та повідомити про це редакцію в установленому порядку;
 • автори мають право оскаржити рішення редакції в разі відмови в опублікуванні представленого матеріалу.

Тексти статей, таблиці, графічний матеріал, формули захищені законом про авторські права. Передрук і переклад статей дозволяються за згодою автора і редакції збірника «Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України».

Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв, назв підприємств, організацій, установ та іншої інформації несе автор статті.


Веб-майстер П. Попадюк