Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Випуск 1(105) за 2014 рік

Файл Adobe ReaderТитулка

Файл Adobe ReaderЗміст


Розділ 1. Теоретичні засади і макроекономічні аспекти аналізу фінансових процесів в умовах глобалізації та євроінтеграціїРепозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.322(477)
Другов О. О. Шляхи розвитку інвестування інтелектуально-інноваційних проектів в економіці України / О. О. Другов // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 8-16.

Літер.: 5


Проаналізовано теоретичні підходи до забезпечення економічного зростання, зокрема досліджено кластерний підхід до забезпечення конкурентоспроможності економіки. Розроблено та запропоновано концептуальні засади функціонування в Україні інтелектуально-інноваційних кластерів: етапи їх створення, функції держави у цьому процесі, організаційно-економічні умови регулювання та інвестування. 
економічне зростання, кластери, інтелектуально-інноваційна діяльність Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.71
Пшик Б. І. Актуальні питання розвитку структурованих фінансових продуктів в Україні / Б. І. Пшик // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 16-24.

Літер.: 5


Розглянуто сутність і особливості структурованих фінансових про дуктів, висвітлено проблеми, які перешкоджають вітчизняним фінансовим установам використовувати у своїй практиці структуровані фінансові продукти, і можливі шляхи їх вирішення. 
інвестиційний накопичувальний депозит, структуровані фінансові продукти, фінансові інструменти, фінансові посередники Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338:351.863
Шемаєва Л. Г. Виклики фінансовій безпеці державних фінансів України в умовах європейської інтеграції / Л. Г. Шемаєва, Н. Я. Юрків // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 24-35.

Літер.: 14


Проаналізовано основні виклики фінансовій безпеці державних фінансів України, наведено методичний підхід до оцінки фінансової безпеки сектору загальнодержавного управління та державного боргу, запропоновано пропозиції щодо попередження реалізації зазначених викликів. 
фінансова безпека, державні фінанси, загрози, виклики, європейська інтеграція Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.012.3: 330.322
Пухир С. Т. Роль небюджетних механізмів у системі реалізації державної регіональної політики / С. Т. Пухир // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 36-43.

Літер.: 9


Розглянуто основні небюджетні механізми щодо реалізації нової державної регіональної політики, зокрема, інвестиційні механізми, механізми державно-приватного партнерства та міжнародної технічної допомоги, визначено їх роль і зроблено спробу систематизації цих механізмів. 
інвестиційні механізми, кредитні механізми, державно-приватне партнерство, міжнародна технічна допомога Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ . [Неравенство доходов – вызов устойчивости глобального социально-экономического развития [Нерівність доходів - виклик стійкості глобального соціально-економічного розвитку]] / Т. О. Панфілова // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 44-50.
Літер.: 9Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.581
Беновська Л. Я. Проблеми ефективності видатків розвитку місцевих бюджетів Львівської області та шляхи їх розв’язання / Л. Я. Беновська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 50-60.

Літер.: 2


Розглянуто основні проблеми ефективності видатків розвитку місцевих бюджетів Львівської області. Акцентовано увагу на асиметричності капітальних видатків місцевих бюджетів та стійкій тенденції зниження їх абсолютного обсягу і частки в загальних обсягах видатків. Проаналізовано проблеми кредиторської заборгованості місцевих бюджетів та казначейської системи касового виконання місцевих бюджетів. Запропоновано напрями підвищення ефективності видатків розвитку місцевих бюджетів. 
місцеві бюджети, капітальні видатки, видатки розвитку, ефективність видатків Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.143.01
Возняк Г. В. Програмно-цільове бюджетування на регіональному рівні: сучасні виклики та вектор розвитку / Г. В. Возняк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 60-69.

Літер.: 14


Досліджено процес програмно-цільового бюджетування та визначено його вплив на соціально-економічний розвиток регіону. Проаналізовано проблеми запровадження цього методу в Україні. Окреслено напрями удосконалення процесів прогнозування бюджетів на регіональному рівні. 
програмно-цільовий метод, бюджетування, регіон, бюджет регіону, бюджетні кошти Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 369
Шимків С. А. Теоретико-методологічні основи соціального захисту населення / С. А. Шимків // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 69-77.

Літер.: 12


Проведено аналіз існуючих підходів до розуміння сутності поняття «страховий захист населення», а також запропоновано власне бачення дефініції цієї категорії. Розглянуто основні елементи системи соціального захисту населення і визначено взаємозв’язок між ними. 
соціальний захист населення, соціальне забезпечення, соціальне страхування, соціальні гарантії, соціальна допомога Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.837:330.34(477)
Панковець М. П. Сучасна оцінка ролі інституційної теорії для пошуку шляхів подолання кризи в Україні / М. П. Панковець // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 77-83.

Літер.: 8


Досліджено наукові підходи до визначення єдності і суперечностей у розвитку суспільства, держави та економіки в контексті інституційних засад становлення Української незалежної держави і результатів цього процесу станом на початок 2014 року. 
суспільство, держава, економіка, інституційні перетворення Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.711.65:339.9
Шевчук О. А. Вплив міжнародних інтеграційних процесів на розвиток державного фінансового контролю в Україні / О. А. Шевчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 83-91.

Літер.: 13


Досліджується роль державного фінансового контролю в глобальній економіці та вплив глобалізаційних процесів на організацію державного фінансового контролю. Робиться висновок, що державний фінансовий контроль в умовах зростаючої глобалізації суттєво модифікується, стає загальним, у ньому виокремлюється система наднаціонального контролю. 
державний фінансовий контроль, глобальна економіка, організація, наднаціональний контроль Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.761
Шкодіна І. В. Сучасні тенденції розвитку світового фондового ринку / І. В. Шкодіна // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 91-98.

Літер.: 7


Проаналізовано сучасні тенденції розвитку світового фондового ринку в умовах посиленої глобальної невизначеності. 
фондовий ринок, політика кількісного пом’якшення, волатильність, індекси MSCI, високочастотна торгівля Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.146:[336:352/354]
Музика І. С. Управління місцевим боргом як механізм забезпечення регіонального розвитку / І. С. Музика // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 98-108.

Літер.: 14


Розглянуто зарубіжний досвід і стан ринку муніципальних запозичень. Наголошено на основних проблемах, пов’язаних із забезпеченням ефективності використання муніципальних запозичень. Визначено, що муніципальний борг виступає механізмом забезпечення регіонального розвитку. Запропоновано механізм управління муніципальним боргом, реалізація якого відбувається в межах боргової політики муніципальної влади і кінцева мета якого спрямована на забезпечення регіонального розвитку. 
муніципальні запозичення, борги муніципалітетів, механізм, управління, ефективність використання муніципальних запозичень Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336. 78(477)+339.7
Бардин І. І. Вплив підвищення ефективності фондового ринку України на вартість кредитних ресурсів / І. І. Бардин // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 108-114.

Літер.: 15


Досліджено трансмісійний механізм залежності процентної ставки за кредитами в Україні від вартості кредитних ресурсів на зовнішніх ринках. Відповідні функціональні залежності оцінено емпірично за допомогою моделі векторної авторегресії з коригуванням помилки (VAR/VEC). Виявлено, що процентна ставка в Україні є пропорційною до змін ставки LIBOR, але із значним часовим лагом. 
Україна, процентна ставка, ставка LIBOR, трансмісійний механізм, модель VAR/VEC Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 346.12; 338.242.4.025.88
Артеменко А. В. Постсоціалістичне господарювання: загальне та особливе у приватизації власності у пострадянських країнах / А. В. Артеменко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 114-122.

Літер.: 15


Проаналізовано загальні закономірності та особливості приватизації в пострадянських країнах у період трансформаційних реформ. Сформульовано пропозиції щодо впровадження позитивного досвіду приватизації в економіці України. 
приватизація, власність, постсоціалістичне господарювання, ринкові реформи, суспільні трансформації Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 658.012.4
Глущенко М. М. Типологізація суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності з позиції їхніх фінансових проблем / М. М. Глущенко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 122-130.

Літер.: 10


Розкрито сутність запропонованої класифікації суб’єктів овнішньоекономічної діяльності, яку побудовано із урахуванням їхніх фінансових потреб. Ця класифікація необхідна для ідентифікування раціональних шляхів удосконалення існуючих і вироблення нових механізмів фінансової підтримки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. На відміну від існуючих, запропонована класифікацій базується на принципі декомпозиції і виключення подвійного рахунку у віднесенні того чи іншого суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності до певної групи. 
суб’єкт, фінансові потреби, фінансові інтереси, зовнішньоекономічна діяльність Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330:34
Демченко М. В. Методичні підходи до оцінки ефективності діяльності страхових компаній у сфері накопичувального страхування / М. В. Демченко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 131-135.

Літер.: 10


Проаналізовано існуючі методичні підходи до оцінки діяльності страхових компаній. Запропоновано систему показників, які комплексно характеризують їх фінансову надійність, організаційну ефективність і результати діяльності за певним видом страхування. Визначено набір найбільш суттєвих показників для оцінки діяльності компаній із страхування життя у сфері накопичувального страхування. 
компанії зістрахування життя, накопичувальне страхування Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.768
Бурденко І. М. Основні етапи розвитку клірингу через центральних контрагентів на фінансовому ринку / І. М. Бурденко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 135-143.

Літер.: 6


Наведено огляд ранніх форм клірингу, які дають уявлення про те, яким чином розвивався інститут центральних контрагентів. При цьому розглянуто основні еволюційні етапи та особливості здійснення клірингу на цих етапах, виділено значні досягнення у сфері клірингу на кожному етапі його розвитку. 
кліринг, неттинг, інститут центрального контрагента, клірингові палати, строкові біржі, ринок похідних фінансових інструментів Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.748
Голуб Р. Р. Загальна характеристика міжнародного валютного ринку та вплив відсоткових диференціалів на валютне курсоутворення / Р. Р. Голуб // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 143-154.

Літер.: 10


У наш час валюти стали невід'ємною складовою портфелів багатьох інвесторів, давно перетворившись у самостійний клас активів банківських інвестиційних продуктів. І хоча динаміці валютних курсів, а також теоріям, які пояснюють вказану динаміку, присвячено багато наукових праць, залишається цілий пласт інформаційного потоку, неврахування якого суттєво збіднює розуміння причин і наслідків волатильності, яка має місце на ринку валютних активів. Ідеться про фундаментальні (у т.ч. міжринкові) чинники, які визначають поведінку валют залежно від динаміки: зайнятості / безробіття; споживчих витрат і довіри; обсягу національного виробництва і товарно-матеріальних запасів; показників житлового будівництва, міжнародної торгівлі, рівня цін, продуктивності праці і величини заробітної плати; динаміки відсоткових ставок, цін акцій, облігацій і сировинних товарів (золота, нафти). 
валюта, валютний курс, облігаційний спред, відсотковий диференціал Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 658.012.4
Паук О. Є. Обґрунтування прийняття і реалізації коригувальних рішень щодо реалізації підприємствами стратегій інвестування / О. Є. Паук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 154-159.

Літер.: 7


Присвячено розробленню методу прийняття економічно обґрунтованих коригувальних рішень щодо реалізації підприємствами стратегій інвестування. Запропонований метод базується на обробці інформації метричного і топологічного просторів, що передбачає застосування моделі «чорна скриня» і структурної моделі як інструментів змістової декомпозиції управлінської інформації. 
слова: стратегія, інвестування, рішення, коригування, інформація Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.76:061.1
Мазило Т. В. Анализ моделей надзора за финансовыми рынками в странах Евросоюза в Украине [Аналіз моделей нагляду за фінансовими ринками у країнах Євросоюзу в Україні] / Т. В. Мазило, Ю. Сейранов // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 160-168.

Літер.: 12


Анализируются консолидированные модели надзора за финан совыми рынками в Европейском Союзе и в Украине. Система регулирования рассматривается как баланс превентивной и защитной функций. При анализе консолидации регулирования подтверждается общая тенденция перехода к более консолидированной национальной модели регулирования. Сделан вывод, что создание банковского союза в еврозоне может привести к ускоренному процессу консолидации. Сравниваются модели регулирования стран Балтии, анализируются некоторые последствия присоединения к еврозоне, также раскрывается организация надзора за финансовыми рынками в Украине. 
регулирование финансовых рынков, модели надзора за финансовыми рынками в Евросоюзе, надзор за финансовыми рынками в Украине Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.76
Заїка А. Г. Порушення прав споживачів фінансових послуг: природа виникнення та еволюція / А. Г. Заїка // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 169-176.

Літер.: 12


Проаналізовано проблему залежності природи фінансової послуги, мети діяльності фінансової установи та порушення прав споживачів фінансових послуг. Узагальнено визначення основної мети діяльності суспільства, суб’єктів господарювання і наявні протиріччя між очікуваннями споживачів та надавачів фінансових послуг. Визначено проблематику питання захисту прав споживачів у частині місця фінансової установи та умов, за яких може бути забезпечений захист прав споживачів фінансових послуг. 
споживач фінансових послуг, фінансова установа, прибуток, буття, монополія, конкурентне середовище, соціальна відповідальність бізнесу 


Розділ 2. Сучасні проблеми та пріоритети розвитку банківської системи УкраїниРепозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.71:351.863
Барановський О. І. Чинники банківської безпеки / О. І. Барановський // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 178-185.

Літер.: 9


Розглянуто чинники, що визначають рівень банківської езпеки, проаналізовано стан дотримання банківської безпеки у вітчизняних комерційних банках,наведена оцінка масштабів тіньової банківської діяльності в світі. 
банківська безпека, чинники банківської безпеки, недобросовісна конкуренція, тіньова банківська діяльність Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.72
Науменкова С. В. Поняття системного ризику та підходи до визначення системно значущих банків / С. В. Науменкова, В. І. Міщенко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 186-196.

Літер.: 6


Уточнено визначення і поглиблено розкриття сутності поняття «системний ризик», розроблено методичні підходи і практичні рекомендації щодо встановлення кількісних значень критеріїв системної значущості вітчизняних банків, а також удосконалення регулювання їх діяльності та нагляду 
системний ризик, системно значущий банк, активи, депозити, достатність капіталу, буфер капталу, регулювання, нагляд Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.711
Міщенко С. В. Світовий досвід формування міжнародних резервів / С. В. Міщенко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 196-203.

Літер.: 10


Досліджено структуру світових міжнародних резервів, проаналізовано досвід управління міжнародними резервами центральними банками розвинутих країн і країн з ринками, що розвиваються, охарактеризовано основні принципи і порядок здійснення операцій з міжнародними резервами, а також розроблено рекомендації щодо джерел формування та напрямів використання міжнародних резервів. 
міжнародні резерви, грошовий ринок, монетарне золото, резервні валюти, управління золотовалютними резервами Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.1
Кухарук Н. С. Використання платіжного балансу у проведенні валютної політики / Н. С. Кухарук, О. О. Стороженко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 203-215.

Літер.: 9


Проаналізовано роль платіжного балансу в забезпечені переходу до стратегії зростання у проведені валютної політики, проаналізовано основні напрями макроекономічної політики в контексті зменшення зовнішньої вразливості України. 
платіжний баланс, економічне зростання на основі валютної політики, макроекономічна політика, зовнішні активи Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.717.061
Мних Є. В. Фінансові ризики банківських систем: макропруденційний аналіз та аналітичні моделі ідентифікації впливу кризових явищ / Є. В. Мних, В. П. Белякова // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 215-226.

Літер.: 17


Параметризовано фактори макропруденційного впливу на фінансові ризики банківських систем для цілей побудови аналітичних моделей ідентифікації прояву кризових явищ. 
макропруденційні індикатори, фінансова та економічна кризи, підхід на основі регресійного аналізу, метод сигналів, імовірнісний підхід Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.77:366.2(477)
Шаповал О. А. Інструменти мінімізації ризику банківського споживчого кредитування / О. А. Шаповал // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 226-234.

Літер.: 5


Досліджено інструменти мінімізації кредитного та операційного ризиків, які використовуються в процесі споживчого кредитування. Інструменти класифіковано залежно від рівнів управління та механізму впливу самого інструменту. Розглянуто роль держави в управління ризиком споживчого кредитування на рівні банківської системи. 
споживчий кредит, кредитний ризик, операційний ризик, кредитний портфель, аналіз кредитоспроможності, гарантія, контроль, страхування, диверсифікація, концентрація, ліміт, моніторинг, резерв, Базельський комітет, ліцензування, банківський нагляд Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.745(075)
Новак С. М. Волатильність та еластичність обмінних курсів аутрайт / С. М. Новак // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 234-240.

Літер.: 7


На підставі аналізу механізму синтезу валютних операцій на умовах аутрайт з двох протилежних депозитів валют конверсії та операцій спот отримані рівняння еластичності і волатильності курсів аутрайт. 
валютний ринок, конверсії аутрайт, еластичність і волатильність Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.71:658.014.1(477).
Денис О. Б. Форми прояву корпоративних конфліктів у банках / О. Б. Денис // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 240-247.

Літер.: 4


Виділено дві форми прояву корпоративних конфліктів у банках: власницькі конфлікти і конфлікти принципал-агент. Висвітлено особливості корпоративних конфліктів у банках. 
банк, корпоративні відносини, учасники корпоративних відносин, корпоративний конфлікт Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.711
Крилова В. В. Взаємозв’язки макропруденційної політики, як підгрунтя її стратегічного бачення / В. В. Крилова // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 247-253.

Літер.: 11


Проаналізовано забезпечення практичної реалізації макропруденційної політики шляхом розроблення послідовної стратегії та визначення місця макропруденційної політики в загальній стратегії регулювання монетарної та фінансової систем. 
центральний банк, кредитор останньої інстанції, ліквідність, платоспроможність, макропруденційна політика Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.719
Ніконова М. В. Системно важливі банки: підходи до визначення / М. В. Ніконова // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 254-261.

Літер.: 14


Проаналізовано рекомендації Базельського комітету з питань банківського нагляду щодо ідентифікації глобальних та національних системно важливих банків, узагальнено особливості методологій ідентифікації національних системно важливих банків окремих країн світу, обґрунтовано основні засади розроблення методології ідентифікації національних системно важливих банків в Україні. 
глобальний системно важливий банк, національний системно важливий банк, методологія ідентифікації системно важливих банків, індикатори системної важливості банку, основні засади методології визначення системно важливих банків в Україні Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.71
Малютін О. К. Податок на банківські депозити: уроки для України / О. К. Малютін // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 261-270.

Літер.: 12


Вивчено світовий досвід оподаткування банківських вкладів. Проаналізовано депозитний ринок в Україні та досліджено тенденції його розвитку на перспективу при запровадженні прогресивного податку. 
податок, депозит, банківська система, інфляція, процентна ставка Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.322(477)
Юнко О. М. Банківське проектне фінансування в Україні: проблеми, реалії і перспективи розвитку / О. М. Юнко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 270-278.

Літер.: 11


Досліджено сучасні проблеми банківського проектного фінансування в Україні. Наведено результати емпіричного аналізу цього процесу за кордоном. Надано рекомендації щодо впровадження банківського проектного фінансування на ітчизняному ринку банківських послуг. 
проектне фінансування, банки, інвестиційні проекти Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.71(477):336.722.14
Шейко О. П. Роль заощаджень населення у формуванні ресурсної бази банків України в сучасних умовах / О. П. Шейко, О. О. Стороженко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 279-286.

Літер.: 8


Досліджено умови і тенденції розвитку ринку вкладів населення, їхній вплив на ресурсну базу банків, визначено проблеми, що стримують його розвиток, та окреслено напрями вдосконалення альтернативних каналів залучення заощаджень коштів фізичних осіб в Україні. 
заощадження населення, депозити, строкові вклади, ресурсна база, депозитна політика, відсоткова ставка, Інтернет-банкінг, валюта вкладу Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.71
Костюк О. В. Перспективи банківської системи України у контексті трансформації моделі бізнесу європейських банків / О. В. Костюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 287-295.

Літер.: 11


Присвячено аналізові системних причин і факторів, що визначають подальший розвиток тенденцій на вітчизняному банківському ринку у контексті трансформації моделі бізнесу європейських банків під впливом регуляторних вимог Базеля ІІІ. 
європейські банки, банківська система України, трансформація моделі бізнесу, Базель ІІІ Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.74
Співак І. В. Валютні перетворення в Китаї – забезпечення національних інтересів в умовах зовнішнього тиску / І. В. Співак // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 296-306.

Літер.: 14


Проаналізовано вагомість використання валютних важелів для забезпечення національних інтересів на прикладі Китаю, зокрема інструментів системи валютного регулювання та валютно-курсової політики. 
валютне регулювання, валютний курс, національна валюта Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.71
Карчева Г. Т. Визначення та регулювання системно значимих банків / Г. Т. Карчева, О. Я. Карчева // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 306-314.

Літер.: 5


Розроблено методику визначення системно значимих банків в Україні з урахуванням вимог Базельського комітету з банківського нагляду та особливостей розвитку банківської системи України. Запропоновано інструменти регулювання і нагляду за системно значимими банками. 
системно значимі банки, регулювання, критерії, індикатори, банківська система України, системний ризик Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.71
Сорочка С. І. Вплив монетарної політики НБУ на розвиток інвестиційних процесів / С. І. Сорочка // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 314-322.

Літер.: 10


Охарактеризовано інструменти грошово-кредитного регулювання, здійснено аналіз важелів монетарної політики Національного банку України та їх вплив на обсяги інвестицій. Сформовано практичні рекомендації щодо вдосконалення грошово-кредитної політики в напрямі стимулювання інвестиційних процесів. 
монетарна політика, інструменти монетарної політики, інвестиційні процеси, передатний механізм грошово-кредитної політики Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.713(477)(043.3)
Шулевська О. Б. Управління ресурсною базою банків в умовах євроінтеграції України / О. Б. Шулевська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 322-329.

Літер.: 5


Проаналізовано зв’язок між рівнем довіри клієнтів до банків і прозорості, відкритості (поінформованості клієнтів) щодо діяльності банків; обґрунтовано основні підходи до управління ліквідністю банку; удосконалено механізми регулювання та управління банківською діяльністю в умовах євроінтеграції; визначено основні шляхи відновлення кредитування реального сектору економіки України. 
банківські ресурси, ресурсна база, управління активами і пасивами, власні та залучені кошти Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 36.717.3:338.5
Вантух Т. З. Використання ринкових індикаторів у процесі ціноутворення депозитних ресурсів комерційного банку / Т. З. Вантух // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 330-337.

Літер.: 9


Визначено доцільність використання ринкових індикаторів вартості фінансових ресурсів при встановленні ціни на банківські депозити. Здійснено аналіз зміни процентних ставок для визначення сприятливих періодів залучення депозитів з конкретним терміном, що дозволить зменшити їхню собівартість і вагомі погашення в найдорожчі періоди календарного року. 
банк, ціноутворення, ціна, процентна ставка, ринкові індикатори, депозит, ціноутворення депозитних ресурсів Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.717.061
Хмелярчук М. І. Соціально-економічне значення банківського кредитування в Україні / М. І. Хмелярчук, В. І. Алєксєєв // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 337-345.

Літер.: 12


Проаналізовано соціально-економічне значення банківського кредитування на основі дослідження взаємозв’язків між обсягами банківського кредитування, валовим внутрішнім продуктом і випуском продукції за вида ми економічної діяльності. Запропоновано пріоритетні напрями посилення впливу кредитної діяльності банків на процеси посткризового відновлення національної економіки. 
банківське кредитування, кредитний портфель, валовий внутрішній продукт, економічне зростання, коефіцієнт кореляції Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.719
Петелькіна Ю. О. Структурний аналіз конкуренції у банківському секторі України: теоретичні та практичні аспекти / Ю. О. Петелькіна // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 345-354.

Літер.: 7


Визначено основні методичні підходи до аналізу конкуренції в банківському секторі та їх особливості. Увагу зосереджено на структурних методах, що передбачають оцінку концентрації. Проведено аналіз конкуренції у банківському секторі на основі розрахунку індексу Херфіндаля – Хіршмана, показників концентрації трьох і десяти найбільших банківських установ,дисперсії, індексу Холла – Тайдмана (Розенблюта), коефіцієнтів відносної концентрації та ентропії. 
банківський сектор, конкуренція, структурний аналіз, концентрація Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336. 77
Бондаренко Л. А. Оцінка портфеля проблемних кредитів комерційних банків України в контексті забезпечення стабільності банківської системи / Л. А. Бондаренко, Т. В. Стародубцева // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 355-362.

Літер.: 9


Досліджено причини виникнення проблемної кредитної заборгованості комерційних банків України. Проаналізовано динаміку портфеля проблемних кредитів вітчизняних банків за 2004–2013 роки. Зазначено наслідки зростання проблемних кредитів для стабільності банківської системи. Окреслено перспективи подальшої роботи банків з поліпшення якості кредитного портфеля. 
банк, проблемна кредитна заборгованість, портфель проблемних кредитів, фактори збільшення проблемної кредитної заборгованості, резерви за кредитними операціями Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.71
Тринька Л. Я. Аналітичні інструменти і технології діагностування стану безпеки вітчизняних банків / Л. Я. Тринька // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 362-370.

Літер.: 9


Обґрунтовано доцільність діагностування стану безпеки вітчизняних банків. Запропоновано технології реалізації аналітичних інструментів – збалансованої системи показників (BSC) і системи показників відповідальності (АSC) для діагностування стану безпеки вітчизняних банків. 
іагностування, безпека банку, збалансована система показників (BSC), система показників відповідальності (АSC) Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.711+338.24.021.8
Золотарьова О. А. Банк капитала как третий макроэкономический субьект [Банк капіталу як третій макроекономічний суб'єкт] / О. А. Золотарьова // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 370-377.

Літер.: 4


Запропоновано створення нової макроекономічної структури регулювання ринку, що включає центральний уряд, центральний банк і банк капіталу. Банк капіталу дозволить сформувати і специфікувати оборот фінансового капіталу, а також сприятиме звільненню центрального банку від непрофільних функцій. 
центральний банк, банк капіталу, нетрадиційна грошово-кредитна політика, імплікатівние інвестиції, специфікація обороту капіталів Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ лияния банковского кредитования на экономическое развитие страны [Аналіз впливу банківського кредитування на економічний розвиток країни]] / І. А. Янковський, О. О. Теляк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 378-384.
Літер.: 6


Здійснено спробу узагальнення результатів аналізу впливу кредитування реального сектору економіки банками країни на економічний розвиток Білорусі. Виявлено основні чинники, що стримують стимулювальний вплив кредитних ресурсів в економічному розвитку на мікро- і макрорівні. 
фінанси, кредитно-банківська система, економічне зростання, кредитування, кредитні ресурси, директивний розподіл кредитних ресурсів, банк, економетрична модель Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.717.061:332.872
Вознюк М. А. Розвиток банківського фінансування проектів енергоефективності у житлово-комунальному секторі України / М. А. Вознюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 384-392.

Літер.: 6


Розглянуто проблеми фінансового забезпечення проектів енергоефективності житлово-комунального сектору України. Проведено аналіз зарубіжного досвіду у зазначеній сфері, розглянуто можливості та слабкі сторони фінансування банками проектів енергоефективності для об’єднання співвласників багатоквартирних будинків. Запропоновано модель фінансування проектів модернізації житлово-комунального сектору в Україні, в якій провідне місце відводиться банківським установам. 
банк, енергоефективність, житлово-комунальний сектор, кредитування, фінансування 


Розділ 3. Проблеми соціально-економічного розвитку УкраїниРепозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.83:330.52
Смовженко Т. С. Наукова полеміка між кейнсіанцями і монетаристами щодо форм державного впливу на національну економіку / С. Смовженко Т., Г. Я. Стеблій // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 394-402.

Літер.: 8


Наукові теорії кейнсіанства і монетаризму досліджуються як теоретико-методологічна платформа фіскальної і монетарної політики, як основні інструменти державного регулювання національної економіки. 
держава, кейнсіанство, монетаризм, монетарна політика, теорія неокласичного синтезу, фіскальна політика Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 657.6:34]:336.713
Долінська О. М. Нормативно-правова база організації внутрішнього аудиту в комерційних банках / О. М. Долінська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 403-409.

Літер.: 5


Проаналізовано нормативно-правове забезпечення внутрішнього аудиту в комерційних банках України. Визначено основні вимоги до реформування нормативно-правового забезпечення. 
внутрішній аудит, нормативно-правове забезпечення, служба внутрішнього аудиту, система внутрішнього контролю, банківська система Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 657.37
Макаренко І. О. Сучасні тенденції складання і подання корпоративної звітності / І. О. Макаренко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 410-416.

Літер.: 5


Проаналізовано превалюючі на сьогодні тенденції розвитку системи корпоративної звітності: складання звітності в інтегрованому форматі, її подання в режимі реального часу, нові вимоги до її аудиту, вплив на формування звітної інформації «великих даних» і сучасних інформаційних потреб користувачів. 
корпоративна звітність, інтегрована звітність, звітність у режимі реального часу, інформаційні потреби, користувачі звітності, корпоративна соціальна відповідальність Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 657.6: 658
Рудницький В. С. Характеристика структури і змісту звітності сталого розвитку підприємства / В. С. Рудницький, О. В. Рудницька // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 416-424.

Літер.: 5


Розкрито сутність і основні підходи до сталого розвитку підприємства, його концепцію у поєднанні економічного зростання і забезпечення соціальної захищеності населення і мінімізацію негативного впливу на довкілля. Проведено порівняльну характеристику структури та змісту окремих звітів про сталий розвиток, які складають вітчизняні і зарубіжні компанії. 
звітність, сталий розвиток, концепція, принципи, модель, звітність про сталий розвиток, інтегрована звітність Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 657.6
Шипунова О. В. Актуальні питання аудиту фінансових активів / О. В. Шипунова // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 424-432.

Літер.: 7


Наведено узагальнену модель інформаційної бази та етапи аудиту фінансових активів. Запропоновано класифікатор типових порушень і помилок, які можуть бути виявлені у процесі аудиту дебіторської заборгованості на підприємстві. 
фінансові активи, аудит фінансових активів, внутрішній аудит дебіторської заборгованості Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 675:658
Шурпенкова Р. К. Інформаційні технології для проведення економічного аналізу на підприємстві / Р. К. Шурпенкова // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 433-440.

Літер.: 2


Досліджено роль розвитку інформаційних технологій для проведення аналізу на підприємстві. Обґрунтовано необхідність удосконалення управління підприємством на основі автоматизації робочого місця аналітика. Визначено завдання і принципи організації аналітичного процесу в умовах функціонування автоматизованої системи обробки інформації. Наведено основні показники ефективності автоматизації аналізу та визначення величини річної економії за рахунок удосконалення управління при використанні інформації в умовах автоматизації економічного аналізу та зменшення витрат на обробку інформації. 
управління, аналіз, АРМ (автоматизоване робоче місце), автоматизація, аналітичний процес, інформація, аналітик, підприємств Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 657:65:331
Демко І. І. Аналіз ефективності використання трудового потенціалу підприємства: методологічні засади / І. І. Демко, М. В. Рисін // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 440-449.

Літер.: 4


Розглянуто основні завдання аналізу ефективності використання трудового потенціалу. Запропоновано деталізовану модель проведення аналізу ефективності використання трудового потенціалу. Досліджено принципи методики аналізу ефективності використання трудового потенціалу підприємств, які забезпечують повноцінну аналітичну інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень. 
аналіз, трудовий потенціал, підприємство, управління, ефективність Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.71
Москаленко О. В. Вплив облікової інформації на результативність кредитно-інвестиційної діяльності банку / О. В. Москаленко, Р. О. Піскунов // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 449-455.

Літер.: 6


Визначено групи чинників, що впливають на результативність кредитно-інвестиційної діяльності банків; розкрито місце облікової інформації при прийнятті банками управлінських рішень; обґрунтовано необхідність оптимізації інформаційно-аналітичного забезпечення банківської діяльності для підвищення її результативності. 
облікова інформація, результативність, інформаційно-аналітичне забезпечення, управління, кредитно-інвестиційна діяльність, банк Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336144:330341.1
Серпенінова Ю. С. Особливості обліку фінансових витрат на створення кваліфікаційних активів / Ю. С. Серпенінова, О. С. Алтинцева // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 455-463.

Літер.: 8


Проаналізовано наявну нормативно-правову базу з питань регулювання обліку фінансових витрат. Розглянуто особливості обліку та альтернативні підходи до відображення в обліку фінансових витрат. Досліджено порядок капіталізації фінансових витрат на створення кваліфікаційного активу. 
фінансові витрати, кваліфікаційний актив, капіталізація фінансових витрат Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 657:004
Клюс М. І. Обліково-аналітичне забезпечення як інформаційне поле для некомерційного сектору / М. І. Клюс // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 463-470.

Літер.: 5


Розглянуто особливості і вимоги щодо обліково-аналітичного, інформаційного забезпечення неприбуткових установ. Розкрито суть обліково-аналітичного забезпечення діяльності некомерційного сектору. Проаналізовано узагальнювальні характеристики інформаційного поля облікової системи для некомерційних організацій. 
некомерційні установи, обліково-аналітичне забезпечення, інформаційне поле, релевантна інформація, принципи обліково-аналітичного забезпечення Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 657
Кундря-Висоцька О. П. Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного розвитку підприємства: необхідність і методологічні проблеми / О. П. Кундря-Висоцька // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 470-478.

Літер.: 10


Обґрунтовано доцільність, методологічні особливості обліково-аналітичного забезпечення стратегічного розвитку підприємства. Визначено ключові характеристики та об’єкти стратегічного обліку. Запропоновано агрегований алгоритм обліково-аналітичного забезпечення стратегічного розвитку підприємства. 
обліково-аналітичне забезпечення, облікова система, стратегічний облік, управлінське рішення Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 657:336.71
Колчар Ю. О. Аналіз розкриття інформації про нематеріальні активи та гудвіл у фінансовій звітності банків Європи / Ю. О. Колчар // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 478-486.

Літер.: 9


Проаналізовано відображення гудвілу та нематеріальних активів у фінансовій звітності найбільших європейських банків. Визначено роль гудвілу та нематеріальних активів, пов’язаних з клієнтами, у сукупній вартості нематеріальних активів банку, досліджено тенденцію знецінення гудвілу. Проведено порівняння особливостей побудови приміток до фінансової звітності європейських банків із вимогами вітчизняних нормативних актів. 
нематеріальний актив, фінансова звітність, банк, гудвіл, клієнтська база Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.717.6
Сулима М. О. Організація обліку та особливості проведення перевірки операцій банку за податками / М. О. Сулима // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 487-494.

Літер.: 6


У статті розглянуто сутність податків. Досліджено організацію обліку операцій банку за податками. Проаналізовано процедуру проведення перевірки податкових розрахунків, а також особливості та нововведення електронних перевірок. Розглянуто санкції, що застосовуються до платників у випадку ухилянь від сплати податків. 
банк, облік, перевірка, податки, податкова система Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ . [Трансформация контроля качества аудиторской деятельности [Трансформація контролю якості аудиторської діяльності]] / В. Й. Лакіс // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 495-503.
Літер.: 12


Аудит играет важную роль в обеспечении достоверности финансовой отчетности. Поэтому его качеству всегда уделялось много внимания. В течение последних 30 лет эту проблему решали по-разному. В прошлом столетии мероприятия по обеспечению качества аудита и обоснованности аудиторского заключения, в основном, проводились в самих аудиторских фирмах. В научной литературе рассматривались в основном технические вопросы его осуществления. Существенный перелом во взглядах на контроль качества аудиторской деятельности произошел после банкротства компании Энрон в США и прекращения существования аудиторской компании Артур Андерсен. Рассмотрены вопросы изменения подхода к контролю качества аудиторской деятельности, которые имели место с начала нынешнего столетия. Проанализированы меры, принятые различными странами и профессиональными организациями, направленные на повышение доверия к аудиторским заключениям. 
качество аудита, аудиторское заключение, регламентация аудита, финансовая отчетность Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 657.1
Романенко С. В. Розрахункова політика як засіб реалізації операцій за міжнародними розрахунками підприємства у формі акредитивів / С. В. Романенко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 504-511.

Літер.: 6


Обґрунтовано необхідність розробки розрахункової політики підприємства і запропоновано її складові. 
акредитив, розрахункова політика, елементи розрахункової політики. Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.71.08:330.322
Вознюк-Богів І. М. Деякі мезоекономічні чинники формування кадрового потенціалу фінансового сектору Львівщини / І. М. Вознюк-Богів // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 511-518.

Літер.: 8


Проведено огляд деяких мезоекономічних чинників формування кадрового потенціалу Львівської області. А саме – проаналізовано структуру економіки регіону, наявність капіталу, спроможного брати участь у створенні фінансових установ. Наведено основні соціокультурні особливості банківництва Львівщини. Проаналізовано теперішню і прогнозну демографічну ситуацію в регіоні, зроблено висновки щодо сучасного стану цих чинників та їх зв’язку з кадровим потенціалом. 
кадровий потенціал, банки, інвестиції, демографія Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.366
Маслюк О. В. Використання стрес-тестування для оцінки вразливості економічної стійкості машинобудівного підприємства / О. В. Маслюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 519-526.

Літер.: 10


Розв'язано проблему перевоедення макроекономічних стрес-сценаріїв у параметри ризику для реального сектору економіки. Цей процес для машинобудівних підприємств запропоновано виконувати за допомогою аналізу чутливості цільового параметра стрес-тестування до факторів макроекономічного впливу. 
аналіз, стрес-тест, шоковий сценарій, стійкість, конкурентоспроможність Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.104.54
Пустовійт Р. Ф. Регіональні аспекти дослідження соціально-економічної ефективності / Р. Ф. Пустовійт // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 526-534.

Літер.: 7


Досліджено ключові чинники соціально-економічної ефективності в економіці регіонів, визначено засоби реалізації ефективної регіональної політики, проаналізовано альтернативні варіанти та інтегральні оцінки регіональних показників соціально-економічної ефективності, сформульовано оптимальні спрямування регіонального соціально-економічного розвитку. 
регіональна економіка, соціально-економічна ефективність, показники соціально-економічної ефективності регіонів, чинники ефективної регіональної політики Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.341.1
Братків Л. П. Теоретичні аспекти і проблеми формування інтелектуального капіталу українських банків / Л. П. Братків, О. О. Другов // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 535-542.

Літер.: 8


Розглянуто теоретичні основи інтелектуального капіталу фінансової установи при формуванні конкурентних переваг на ринку банківських послуг. Подано результати світового досвіду впровадження програм розвитку людського капіталу. Наведено доцільність упровадження механізмів розвитку інтелектуального потенціалу в банківської сфері України. 
людський капітал, створення конкурентних переваг, механізми розвитку інтелектуального потенціалу в банках Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 331(477)
Пасєка А. С. Інституційні чинники підвищення продуктивності праці / А. С. Пасєка // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 542-550.

Літер.: 4


Систематизовано класифікацію інституційних чинників динаміки суспільної продуктивності праці, серед яких виділено такі групи: наукові дослідження та їх впровадження, організація праці, людський капітал, структурні зміни, соціальне артнерство. Розкрито сутність інститутів та їх впливу на динаміку продуктивності праці. 
продуктивність праці, чинники зростання продуктивності праці, інституційні чинники, інститути Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330:343.3
Гунько В. І. Витоки і сучасні тенденції тіньової економіки та соціальної відповідальності / В. І. Гунько // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 550-558.

Літер.: 4


Проаналізовано основні підходи до розуміння сутності категорій «тіньова економіка» і «соціальна відповідальність». Запропоновано авторське визначення поняття «соціальна відповідальність населення», ураховуючи різноплановість і неоднорідність цього терміна. Досліджено сучасний стан тіньової економіки в Україні, а також з’ясовано взаємозв’язок між тіньовою економікою і соціальною відповідальністю. 
тіньова економіка, соціальна відповідальність, корупційні чинники, детінізація Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 378
Бурлакова І. А. Тренінгові технології у формуванні навичок управління професійним здоров’ям як інноваційний компонент освіти фахівців економічних спеціальностей / І. А. Бурлакова // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 558-564.

Літер.: 6


Розкрито поняття «професійне здоров’я». Охарактеризовано роль тренінгових технологій в освіті фахівців економічних спеціальностей. Визначено мету, завдання і результат дисципліни «Менеджмент професійного здоров’я». Проаналізовано поняття «здоров’язбережувальна компетенція», що є в переліку сучасних ключових компетенцій. 
здоров'я, професійне здоров'я, тренінгові технології, здоров’язбережувальні компетенції Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 331.102.344:316.42
Луцик М. В. Фактори формування запасів інтелектуальних ресурсів соціально-економічних систем / М. В. Луцик // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 564-573.

Літер.: 7


Уперше в науковій літературі запропоновано введення терміна «запаси інтелектуальних ресурсів», проаналізовано на основі звітів Всесвітнього економічного форуму таких показників, як: індекс конкурентоспроможності України в період 2006–2013 рр. у порівнянні з іншими країнами; наведено складові індексу конкурентоспроможності України 2013–2014 рр. та їх порівняння з іншими країнами. 
запаси інтелектуальних ресурсів, соціально-економічна система, інноваційний розвиток, інтелект людини, конкурентоспроможність Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.71
Чаплига В. М. Система ситуаційних експертно-аналітичних центрів для Національного банку України . / В. М. Чаплига, В. В. Чаплига // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 573-579.

Літер.: 5


Проаналізовано особливості процесу прийняття обґрунтованих рішень керівними органами Національного банку України в умовах політичної та економічної нестабільності і запропоновано методику побудови цілісної системи ситуаційних експертно-аналітичних центрів, що сприятиме ви робленню та реалізації ефективної регуляторної політики Національного банку України з урахуванням ризиків. 
Національний банк України, система підтримки прийняття рішень, ситуаційний експертно-аналітичний центр, територіально розподілена структура, моніторинг, інтелектуальний ситуаційний аналіз, ризик-орієнтований підхід Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.71:519.86
Хайлук С. О. Урахування суджень експертів при оцінці ефективності банків нечітким методом аналізу середовища функціонування / С. О. Хайлук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 579-587.

Літер.: 10


Запропоновано двокрокову модель оцінки ефективності банків, що ґрунтується на нечіткому методі аналізу середовища функціонування і дозволяє при ранжируванні банків ураховувати судження експертів. 
ефективність банків, нечіткий метод аналізу середовища функціонування, двокрокова модель DEA Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.4
Куліков С. Г. Моделювання обсягу кредитування приватного сектору залежно від рівня розвитку країни / С. Г. Куліков, Ю. А. Мусієнко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 587-595.

Літер.: 5


Запропоновано економетричну модель обсягу кредитування приватного сектору залежно від показників економічного і фінансового розвитку країни. Відповідно до цієї моделі визначаються періоди та обсяги надмірного рівня кредитування приватного сектору. Також визначено проблему формування контрциклічного буферу капіталу залежно від рівня кредитування приватного сектору. 
фільтр Ходріка – Прескотта, макропруденційний нагляд, контрциклічний буфер капіталу, рівноважний обсяг кредитування, авторегресійна модель із розподіленими лагами, регресія, статистична значущість, критерій Жарка – Бера, статистика Дарбіна – Уотсона Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 658.152:69
Шевчук Т. В. Кількісний аналіз факторів ризику для учасників фонду фінансування будівництва житла / Т. В. Шевчук, І. А. Прокопишин, А. І. Циктор // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 596-605.

Літер.: 9


Запропоновано загальну методику кількісного аналізу чутливості до факторів ризику показників ефективності інвестицій для учасників Фонду фінансування будівництва. На основі аналітичного опису грошових потоків для Забудовника, Інвестора та Управителя записано вирази чистої теперішньої вартості та індексу дохідності. Здійснено лінійне наближення цих показників за такими факторами ризику, як вартість етапів будівництва, темпи будівництва і його затримки, комісійні, норма доходу. На реальному прикладі проведено кількісний аналіз коефіцієнтів чутливості індексів дохідності учасників Фонду фінансування будівництва до факторів ризику. 
Фонд фінансування будівництва, ефективність інвестицій, ризик, коефіцієнти чутливості Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 004.738.5:336.717.1
Клювак О. В. Методика оцінки захищеності Інтернет-платіжних систем на основі процесного підходу / В. Клювак О. // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 605-615.

Літер.: 9


Виокремлено основні активи в Інтернет-платіжних системах (ІПС) і загрози, які можуть виникати під час проведення Інтернет-трансакцій банківськими платіжними картками. Застосовано методику оцінки захищеності ІПС на основі системного підходу з метою виявлення найуразливіших активів та найбільш небезпечних загроз, а також побудовано функціональний профіль захищеності інформації для Інтернет-платіжних систем. 
Інтернет-платіжна система (ІПС), Інтернет-трансакція, інформаційна безпека, процесний підхід, актив, загроза, функціональний профіль захищеності Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.741.242
Іванюк Х. Ю. Система компетентісної діагностики і підвищення рівня знань аудиторів / Х. Ю. Іванюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 615-623.

Літер.: 5


У роботі аудиторів дуже важливим є узгодження їхніх знань, умінь і навичок з вимогами, що відповідають їхній посаді. Для досягнення необхідного рівня знань аудиторів запропоновано використовувати автоматизовану систему, спрямовану на подолання інтервалу між необхідними і наявними компетенціями, а також на зменшення цього інтервалу в стислі терміни. Для вирішення поставлених завдань спроектовано систему автоматизованого оцінювання та підвищення знань аудиторів. Ця система дозволяє користувачеві самостійно оцінювати власні знання та, залежно від результатів здійснювати самостійне навчання для підвищення знань, а також здійснювати контроль знань для групи осіб. Головними перевагами системи є модульність, гнучкість і спеціалізований контроль якості навчання. Надалі планується розвиток системи у змістовному та інтелектуальному плані. 
автоматизована інформаційна система, аудитор, професійна компетентність, підвищення рівня знань, оцінювання знань, само навчання, само тестування Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 658.14/07:336
Біломістна І. І. Діагностування фінансової безпеки підприємства / І. І. Біломістна, О. М. Біломістний, О. В. Олійник // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 623-636.

Літер.: 10


На основі дослідження сучасної економічної літератури було проведено аналіз підходів до визначення дефініції «фінансова безпека підприємства» та узагальнення їх за загальними характеристиками. Систематизовано методи діагностики фінансової безпеки підприємства. Проведено аналіз основних фінансових коефіцієнтів досліджуваного підприємства і на їх основі побудовано економетричну модель впливу певних факторів на фінансову безпеку підприємства. 
фінансова безпека, загроза, діагностика, фінансові показники, економетричне моделювання Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.3:330.46
Білий Л. А. Моделювання економічних процесів виробничими функціями / Л. А. Білий // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 637-641.

Літер.: 5


Запропоновано метод визначення граничних показників ефективності виробництва за одночасної зміни ресурсів. Усунено проблему використання виробничих функцій, пов’язану з вимогами до існування похідних цих функцій. 
виробнича функція, середня ефективність, гранична ефективність Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.322(100)
Станісіч Н. The changing position of European transition economies in contemporary foreign direct investments flows [Стан європейських країн з перехідною економікою в сучасних умовах залучення прямих іноземних інвестицій] / Н. Станісіч // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 642-653.

Літер.: 9


Світова економічна криза 2008 року значно вплинула на потоки прямих іноземних інвестицій, чим і були спричинені деякі зміни в їх структурі. Враховуючи значимість потоків прямих іноземних інвестицій в усіх європейських країнах з перехідною економікою необхідно проаналізувати стан цих країн в умовах мінливості тенденцій. Не всі європейські країни з перехідною економікою були однаково успішними у залученні прямих іноземних інвестицій. Мета цієї статті – показати відмінності в масштабах і динаміці прямих іноземних інвестицій між країнами з перехідною економікою в Центральній Європі, з одного боку, і балканських країн – з іншого. 
прямі іноземні інвестиції, країни з перехідною економікою 


Веб-майстер П. Попадюк