Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Випуск 1(111) за 2015 рік

Файл Adobe ReaderТитулка

Файл Adobe ReaderЗміст


Територіальний розвиток та регіональна економікаРепозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.021:330.342.146
Власюк О. С. Проблеми та пріоритети державної регіональної політики у соціально-економічній сфері / О. С. Власюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 1(111). – С. 3-9.

Літер.: 17


У статті визначено основні проблеми соціально-економічного розвитку регіонів. Розглянуто інвестиційні ресурси як одне із джерел відновлення господарської сфери Східних регіонів. Визначено основні недоліки у системі формування і виконання місцевих бюджетів. Виокремлено питання щодо відшкодування збитків завданих анексією Криму та воєнним захопленням частини території Донецької та Луганської областей. В межах дослідження зроблені висновки щодо можливості перетворення територіальних громад та регіонів на фінансово і економічно спроможні одиниці та запропоновано низку термінових заходів, які необхідно провести ще у поточному році. 
державна регіональна політика, інвестиційні ресурси, місцеві бюджети, територіальні громади Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.14
Синютка О. М. Організаційно-інституційне забезпечення процесу управління розвитком метрополій: досвід Франції та уроки для України / О. М. Синютка, І. В. Лещух // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 1(111). – С. 10-15.

Літер.: 15


Метою статті є дослідження організаційно-інституційного забезпечення процесу управління розвитком метрополій у Франції з позиції можливостей його застосування в Україні. Задля цього проаналізовано основні положення Закону Франції про модернізацію територіальних суспільних утворень та розвиток метрополій; досліджено склад, структуру та основні повноваження ключових органів управління розвитком метрополій – Рад метрополій, Постійних профільних комітетів (бюро), а також консультативних органів (Об’єднання мерів та Ради з розвитку метрополії).
В межах дослідження організаційно-інституційного забезпечення процесу управління розвитком метрополій у Франції розглянуто концептуальні підходи до стратегічного планування розвитку метрополій в країні.
На основі отриманих результатів дослідження сформульовано рекомендації щодо вдосконалення організаційно-інституційного забезпечення процесу управління розвитком вітчизняних метрополій в контексті проведення адміністративно-територіальної реформи. 
метрополія, управління розвитком метрополій, стратегічне планування розвитку метрополій, план розвитку метрополії, стратегія розвитку метрополії Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [332.122:338.43]:339.9:[159.9+330.332+330.341.1](477)(438)
Борщевський В. В. Вплив сільських територій на економіку українсько-польського транскордонного регіону: суспільно-психологічний та інвестиційно-інноваційний аспекти / В. В. Борщевський, Г. Я. Бабій // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 1(111). – С. 16-19.

Літер.: 5


Досліджуються проблеми розвитку прикордонних сільських територій в межах українсько-польського транскордонного регіону. Акцентується увага на суспільно-психологічному та інвестиційно-інноваційному аспектах. Доводиться, що вони відіграють ключову роль у процесі трансформації наявного потенціалу прикордонних сільських територій України та Польщі в економічний розвиток українсько-польського транскордонного регіону. Окреслюються пріоритетні напрями підвищення ефективності використання економічного потенціалу прикордонних сільських територій у контексті подальшої еволюції економіки українсько-польського транскордонного регіону. Зокрема пропонується активізувати проведення навчально-освітніх програм для мешканців сільських територій українсько-польського прикордоння за участю вищих навчальних закладів та наукових установ України і Польщі. Формулюються пропозиції щодо поліпшення інвестиційного клімату прикордонних сільських територій України на основі децентралізації та підвищення рівня фінансової спроможності органів місцевого самоврядування. 
транскордонний регіон, сільські території,економічний потенціал, суспільно-психологічні чинники, інвестиційно-інноваційні процеси Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.14:352/354-1
Жук П. В. Актуальні завдання та шляхи реформування адміністративно-територіального устрою в Україні / П. В. Жук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 1(111). – С. 20-25.

Літер.: 14


Розглянуто методологічні та практичні питання реформування системи адміністративно-територіального устрою в Україні. Запропоновано визначення основних понять, мети та завдань реформи. Проведено аналіз існуючих підходів до встановлення ієрархії адміністративно-територіальних одиниць, критеріїв їх виділення, шляхів формування. Запропоновано трьохрівневу модель адміністративно-територіального устрою. Наголошено на важливості реформування насамперед базового рівня адміністративно-територіального устрою шляхом нарощування фінансово-економічного й соціально-демографічного потенціалу територіальних громад як одиниць АТУ базового рівня, підвищення їх функціональних можливостей, розвитку місцевого самоврядування. Визначено завдання, які слід вирішити задля успішного проведення адміністративно-територіальної реформи в Україні. 
адміністративно-територіальний устрій, реформа, адміністративно-територіальні одиниці, місцеве самоврядування, державне управління Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.1:316.34
Шульц С. Л. Чинники внутрішньорегіональної соціально-економічної диференціації в сучасних економічних теоріях / С. Л. Шульц, І. Я. Тибінка // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 1(111). – С. 25-29.

Літер.: 11


Досліджено та систематизовано погляди вчених на проблему подолання внутрішньорегіональної соціально-економічної диференціації. Акцентовано увагу на взаємозв’язку між процесами внутрішньорегіональної диференціації та економічним зростанням регіону. Класифіковано чинники, що зумовлюють виникнення внутрішньорегіональної соціально-економічної диференціації, за характером їх впливу на процеси розвитку регіону та приналежності до зовнішнього і внутрішнього середовища. Визначено, що чинники, які спричиняють внутрішньорегіональну соціально-економічну диференціацію, мають екзогенний характер впливу та відображають тенденції світової економіки, геополітичні трансформації, характер міжнародних економічних відносин, а також напрям інтеграційних і глобалізаційних процесів. Запропоновано шляхи подолання наслідків внутрішньорегіональної соціально-економічної диференціації. 
внутрішньорегіональна соціально-економічна диференціація, соціально-економічний розвиток регіону, чинники соціально-економічної диференціації, конкурентоспроможність економіки регіону, рівень якості життя населення Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.142.211:658.27:316.422(477.8)
Іщук С. О. Основний капітал виробничої сфери: стан, рух, ефективність / С. О. Іщук, О. С. Процевят // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 1(111). – С. 30-34.

Літер.: 8


Здійснено аналіз трендів базових показників вартості основного капіталу та інвестицій за період 2001-2013 рр. Висвітлено результати інтегральної оцінки техніко-економічного стану, руху та ефективності використання основного капіталу в Україні і Західному регіоні. Досліджено динаміку показників, які характеризують основний капітал, і встановлено причинно-наслідкові зв’язки між ними. Визначено ключові тенденції оновлення основного капіталу виробничої сфери. Проведено групування регіонів за значеннями загального та часткових інтегральних індексів основного капіталу. Запропоновано новий підхід до вирішення проблеми ресурсного забезпечення модернізації основного капіталу на регіональному рівні. 
основний капітал, виробнича сфера, інтегральна оцінка, інвестиції, оновлення, ефективність Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.122
Вахович І. М. Типологія депресивних регіонів в системі соціально-економічної небезпеки / І. М. Вахович, М. І. Купира // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 1(111). – С. 35-38.

Літер.: 10


У статті розглянуто та проаналізовано наукові підходи до типології депресивних регіонів, визначено депресивний регіон у системі соціально-економічної небезпеки, виявлено визначальні характеристики, загальні чинники депресивності та за основними ознаками сформовано комплексну класифікацію депресивних регіонів в системі соціально-економічної небезпеки, що дає можливість здійснити розробку критеріїв визначення негативного явища та системи відновлюваних заходів, конкретизованих до потреб певного виду депресивного регіону. 
соціально-економічна небезпека, проблемна територія, депресивний регіон, відсталий регіон Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.14:336.563
Радіонов Ю. Д. Розвиток регіонів: проблеми реалізації пріоритетів, ефективності використання бюджетних коштів / Ю. Д. Радіонов // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 1(111). – С. 39-44.

Літер.: 16


Проаналізовано організаційно-економічний механізм фінансування пріоритетів розвитку регіонів за рахунок коштів державного бюджету місцевим бюджетам. Встановлено факти низької реалізації пріоритетів регіонів та розпорошення коштів на інші об’єкти і заходи. Розпорядники бюджетних коштів допускають численні випадки порушень бюджетного законодавства та неефективного управління і використання коштів. Це стає причиною не досягнення мети виділення коштів, негативно позначається на темпах економічного відродження регіонів та стримує динаміку загальнодержавної економічної політики. Запропоновано деякі заходи покращення становища. 
державний бюджет, місцевий бюджет, бюджетні кошти, розпорядники коштів, неефективне використання коштів, пріоритети розвитку регіонів Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.153.1:332
Сукач О. М. Вплив фінансового потенціалу на інвестиційне забезпечення регіонального розвитку / О. М. Сукач // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 1(111). – С. 44-48.

Літер.: 10


У статті розглянуто сутність, зміст і підходи до трактування економічної категорії «фінансовий потенціал регіону», розкрито значення фінансового потенціалу для забезпечення сталого економічного зростання регіону. Визначено неефективне використання ресурсів, створених на його території. Досліджено взаємозв'язок фінансового потенціалу регіону та його інвестиційної активності з обґрунтуванням відповідної моделі, яка ґрунтується на наявності та достатності власних фінансових ресурсів, які характеризують рівень фінансової стабільності регіону. Доведено доцільність використання формальних коефіцієнтів щодо оцінки приросту фінансового потенціалу за його джерелами. Обґрунтовано доцільність створення ефективної системи фінансового стимулювання всіх учасників фінансування інвестицій у розвиток регіонів, які необхідно систематизувати у дві групи: пільги й заохочення. 
бюджет, інвестиційна активність, потенціал, регіон, фінансовий потенціал 


Економіка та управління національним господарствомРепозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [338.45:7]:330.342.146
Андрощук Г. О. Арт-ринок і право слідування в ЄС та Україні: економіко-правовий аналіз / Г. О. Андрощук, С. А. Давимука // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 1(111). – С. 49-58.

Літер.: 12


У статті визначено арт-ринок як джерело альтернативних інвестицій та ринок, що не корелює з фондовим. Проаналізовано історичний аспект право слідування. Розглянуто право слідування як спосіб захисту інтересів автора твору образотворчого мистецтва за його життя та після смерті у країнах ЄС та Україні. Виокремлені основні недоліки право слідування в українському законодавстві. Наведені основні характеристики арт-ринку в Україні. Проаналізовано динаміку цін творів мистецтва. Визначено вплив директиви 2001/84/ЄС «Про право слідування на користь авторів оригінальних творів мистецтва» (Resale Rights Directive) на стан ринку творів мистецтва. 
арт-ринок, право слідування, образотворче мистецтво, фондовий ринок, арт-фонди, директива Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 331.522.4+303.73
Гринкевич С. С. Модель регулювання розвитку людського капіталу на основі таксономічного аналізу / С. С. Гринкевич // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 1(111). – С. 59-65.

Літер.: 3


У статті аргументовано необхідність застосування таксономічного аналізу розвитку людського капіталу країни для обґрунтування управлінських рішень на різних рівнях. Запропоновано та обґрунтовано відбір показників для оцінки розвитку людського капіталу в розрізі його структурних компонент. Розроблено концептуальну модель регулювання розвитку людського капіталу в просторі та часі. Наведено алгоритм проведення таксономічного аналізу розвитку людського капіталу. Виявлено особливості та тенденції розвитку людського капіталу України на основі проведеного таксономічного аналізу. 
людський капітал, структурні компоненти людського капіталу, регулювання розвитку людського капіталу, таксономічні показники розвитку людського капіталу, інтегральний індекс розвитку людського капіталу Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 351.711:347.453.8
Дурицький В. В. Оптимізація механізму надання в оренду державного нерухомого майна / В. В. Дурицький // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 1(111). – С. 66-70.

Літер.: 6


Статтю присвячено дослідженню проблемних питань оренди державного нерухомого майна на сучасному етапі. Управління державним майном, шляхом надання в оренду вільних (незадіяних) об’єктів нерухомості розглядається як ефективне та дієве джерело наповнення державного бюджету. В процесі дослідження проаналізовано ефективність нормативно-правових актів, що регулюють дані правовідносини. З'ясовано, що управління процесами оренди державного майна відбувається несистемно, а іноді нелогічно. Надто складний механізм (тривалий в часі) передачі майна в оренду не сприяє розвитку даного виду правовідносин. Обґрунтовано необхідність удосконалення окремих норм в умовах кризового періоду, зокрема: підходу до визначення орендних ставок у залежності від виду використання майна (діяльності орендаря); спрощення процедури укладення договору оренди, а також визначення вартості окремих груп об’єктів нерухомості. Дано низку практичних рекомендації щодо зміни діючих норм в сучасних умов. 
управління майном, оренда, об’єкти нерухомого майна державної власності, договір найму (оренди), плата за користування майном (орендна плата), оцінка нерухомого майна (об’єкта оренди) Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.37:65.012
Барна М. Ю. Механізм розвитку системи внутрішньої торгівлі України в умовах сучасних трансформацій / М. Ю. Барна // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 1(111). – С. 70-77.

Літер.: 7


У статті обґрунтований механізм розвитку системи внутрішньої торгівлі України в умовах трансформації, що є необхідним науково-практичним завданням, розв’язання якого сприятиме вирішенню як практичних, так і теоретичних проблем, які гальмують розвиток галузі на сучасному етапі трансформаційних змін. Проведений аналіз змісту державних документів та здобутків учених-економістів на основі якого встановлено, що як з практичної, так і з теоретичної точок зору існує необхідність обґрунтування механізму розвитку системи внутрішньої торгівлі України в умовах трансформації, метою впровадження якого на практиці стане вирішення проблем за кожною з підсистем. Обґрунтовано наукові положення щодо характеристики сутності механізму розвитку системи внутрішньої торгівлі України в умовах трансформації. 
внутрішня торгівля, система, принципи, механізм, розвиток, трансформація Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.131.7:332.012.32
Линник О. О. Невраховані ризики надмірних зовнішніх запозичень недержавного сектору в Україні / О. О. Линник // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 1(111). – С. 77-82.

Літер.: 21


У статті проаналізовано основні тенденції зростання зовнішнього приватного боргу в Україні протягом 2006-2008 рр., розглянуто загальні риси боргових криз та наведено декілька практичних прикладів подібного досвіду зарубіжних країн, охарактеризовано основні механізми процесу виникнення боргової кризи в Україні, обґрунтовано причини вразливості економіки до зовнішніх та внутрішніх макроекономічних шоків, а також визначено основні уроки боргової кризи. 
зовнішня приватна заборгованість, банки, споживче кредитування, «втеча» капіталу, боргова криза, ризики Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.342.146:364.22
Волинець У. А. Концепція соціальної держави як один із напрямів боротьби з бідністю в Україні / У. А. Волинець // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 1(111). – С. 82-85.

Літер.: 7


Статтю присвячено сутності та змісту сучасної соціальної держави. Визначено, що держава є найбільш важливим інститутом політичної системи суспільства. Її важливість визначається максимальною концентрацією ресурсів, що дозволяють їй впливати на соціальні зміни, вона є феноменальним явищем, котре посідає провідне місце у політичній системі суспільства. Розглядаються її зміст, принципи й функції, розвиток та особливості. Визначено особливості бідності основних напрямів соціально-економічної політики держави та методи по їх подоланню. Проаналізовано найбільш важливі проблеми побудови соціальної держави в Україні. Доведено, що удосконалення правових засад діяльності соціальної держави мають бути спрямовані на постійну модернізацію законодавчого поля її діяльності, приведення законодавства України у сфері соціального розвитку та в інших сферах суспільного життя до європейських правових стандартів. 
концепція, механізм, принцип, соціальна відповідальність, соціальна держава Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.13.025.5:551.510.42(477)
Хумаров О. А. Теоретичні основи формування внутрішнього вуглецевого ринку в Україні / О. А. Хумаров // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 1(111). – С. 86-91.

Літер.: 8


Проаналізовано світові та вітчизняні тенденції у формуванні вуглецевих ринків, визначено передумови формування внутрішнього ринку торгівлі правами на квоти викидів вуглецевих одиниць в Україні, надано визначення вуглецевого ринку, суб‘єктів ринкових відносин та принципи їх функціонування, визначено специфіку державного регулювання національного вуглецевого ринку та функції внутрішнього вуглецевого ринку, запропоновано концептуальну модель внутрішнього ринку України. 
вуглецеві ринки, внутрішній ринок торгівлі, квоти викидів вуглецевих одиниць, державне регулювання вуглецевого ринку 


Бюджетна та податкова політикаРепозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.22:[336.225.2:352]:332.1
Сторонянська І. З. Податкові надходження в структурі доходів державного та місцевих бюджетів: регіональний вимір / І. З. Сторонянська, Л. Я. Беновська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 1(111). – С. 92-97.

Літер.: 6


Проведення децентралізації фінансових ресурсів в контексті реформування місцевого самоврядування в Україні потребує удосконалення податкової системи в напрямку оптимального розподілу податків між місцевими та державним бюджетами. Метою статті було дослідження основних тенденцій та виявлення проблем податкових надходжень до місцевого та державного бюджетів. Застосування методів статистично, порівняльного аналізу дозволило виявити негативні тенденції порушення рівноваги у розподілі податків між місцевими та державним бюджетом на користь останнього. Розширення доходної бази місцевих бюджетів має відбутись за рахунок запровадженого податку на нерухоме майно та акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та палива. По-суті відбувається підміна реальної децентралізації фінансів розширенням бази оподаткування.
Вилучення державою значної частки доходів регіонів через податки до державного бюджету сприяє наростанню централізації фінансових ресурсів в країні. Надмірне вилучення доходів регіонів у вигляді податків до державного бюджету зумовило необхідність здійснення трансфертного регулювання. Частка трансфертів державного бюджету у доходах місцевих бюджетів сягає половини та більше, та зростає з року в рік. Виявлені тенденції актуалізують питання проведення реформування місцевого самоврядування, основним завданням якого повинна стати децентралізація фінансів в Україні. 
податкові надходження, доходи, державний бюджет, місцеві бюджети, децентралізація Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.14
Возняк Г. В. Бюджетна політика розвитку в рамках класичної та неокласичної теорій / Г. В. Возняк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 1(111). – С. 98-103.

Літер.: 16


У статті проаналізовано наукові концепції бюджетної політики в контексті еволюції її сутності та чинників формування. Акцентовано увагу на бюджетній політиці розвитку (регіонів) в рамках класичної та неокласичної теорій. Подано систематизацію сучасних концепцій бюджетної політики розвитку в фінансовій науці та їх характеристики. В результаті дослідження визначено особливості та протиріччя впливу бюджетної політики на економічний розвиток регіону. Доведено, що не існує єдиної, усталеної думки в питаннях впливу відносних обсягів державних видатків на економічний розвиток. Запропоновано подальші дослідження проводити із врахуванням як позитивних, так і негативних наслідків впливу бюджетної політики на економічний розвиток. 
бюджетна політика, розвиток регіону, бюджетні ресурси, видатки, концепції Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.6:336.22
Коломієць І. Ф. Напрямки удосконалення адміністрування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки / І. Ф. Коломієць, А. О. Пелехатий // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 1(111). – С. 103-105.

Літер.: 1


У статті визначено основні переваги справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для органів місцевого самоврядування та платників податку. Проаналізовано проблеми сучасної системи оподаткування нерухомості. Визначено основні недоліки справляння платежу до місцевих бюджетів згідно останніх змін до Податкового кодексу України від 28.12.2014 р. Надано пропозиції щодо удосконалення бюджетного законодавства в частині оподаткування майна. Запропоновано доцільність встановлення єдиної податкової ставки із одночасною відміною любого роду податкових пільг при сплаті податку на нерухомість. 
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, місцеві бюджети, територіальні громади, фінансова спроможність, бюджетне та податкове законодавство Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.22
Чуй І. Р. Фіскальна ефективність податкових систем розвинених країн / І. Р. Чуй // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 1(111). – С. 106-110.

Літер.: 8


Проведено дослідження фіскальної ефективності податкових систем країн Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСD). Виявлено та узагальнено тенденції змін податкового навантаження на економіку розвинених країн, проаналізовано фіскальну ефективність податків на доходи, прибуток та приріст капіталу, податків на товари і послуги, податків на власність. Податкова статистика країн ОЕCD свідчить про зростання середнього значення податкового тиску на економіку. Податкова структура в Україні відрізняється від розвинутих країн нижчим фіскальним значенням податків на прибуток підприємств та доходи фізичних осіб та вищим податковим навантаженням на споживання. 
фіскальна ефективність, податкове навантаження, податки на доходи, прибуток та приріст капіталу, податки на товари і послуги, податки на власність 


Банківська справаРепозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.77:334.722
Музика І. С. Банківська система України: проблеми міжрегіональної диференціації / І. С. Музика // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 1(111). – С. 111-116.

Літер.: 10


Акцентовано увагу на тому, що в нинішніх політико-економічних умовах в Україні склалась вкрай напружена ситуація в банківській сфері. Це викликало виникнення низки загроз, що потребують як їх негайного розв’язання, так і розробки перспективних напрямів реалізації фінансово-кредитної політики як на макро, так і на регіональному рівні. В процесі дослідження визначено формування в Україні фінансових центрів, які концентрують протягом охопленого дослідженням періоду близько 90% банківської інфраструктури країни. З таких позицій проаналізовано структуру кредитно-інвестиційного портфелю комерційних банків. Акцентовано на проблемах міжрегіональної диференціації за показниками, які характеризують кредитування суб’єктів економіки в України. Доведено, що максимізація кредитних вливань в реальну економіку не однозначно дозволить максимізувати економічні ефекти, які в результаті таких вливань можуть відбуватись. Визначено, що ефективність кредитування має визначатись через приріст ВРП, який спричинюється залученням в економіку кредитних ресурсів. На основі проведеного дослідження запропоновано низку напрямів розв’язання визначених проблем, які було згруповано за принципом організації взаємодії та взаємовпливу трьох основних рівнів: національного, регіонального та місцевого. 
банківська система, регіон, диференціація, інфраструктура, кредитування, розвиток 


Економіка та управління підприємствамиРепозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.5:658.0:65.01
Васильців Т. Г. Формування інституційного середовища як передумова зниження рівня трансакційних витрат підприємництва в Україні / Т. Г. Васильців // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 1(111). – С. 117-121.

Літер.: 7


Узагальнені концептуальні погляди на сутнісні характеристики понять «інститути» та «інституційне середовище». Показано роль і завдання інституційного середовища у забезпеченні ділової активності населення, мотивації до розвитку підприємницької діяльності. Визначені головні сегменти інституційного аналізу підприємницького середовища. Показано перелік найбільш суттєвих трансакційних витрат суб’єктів підприємництва в Україні. Охарактеризовано інституційне середовище підприємницької діяльності в Україні, а також виявлені переваги і недоліки функціонування ключових інститутів бізнесу. Встановлені принципові положення інституційного середовища підприємницької діяльності, що порушуються в Україні. Визначені взаємозв’язки регуляторної політики та інституційного середовища бізнесу. Узагальнені недоліки нормативно-правового забезпечення регулювання інституційного середовища та трансакційних витрат. Запропоновані шляхи удосконалення інституційного середовища в контексті зниження трансакційних витрат суб’єктів підприємництва України. 
підприємницький сектор, трансакційні витрати, інституційне середовище, державне регулювання Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.45:622.324
Гораль Л. Т. Аналіз макросередовища функціонування газотранспортних підприємств в контексті використання їх потенціалу / Л. Т. Гораль // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 1(111). – С. 122-126.

Літер.: 15


Досліджено вплив рівня трудової міграції на енергоспоживання. Подано динаміку приросту споживання природного газу країнами ЄС. Здійснено огляд основних імпортерів газу до країн ЄС, серед яких Росія, Алжир, Нігерія, Казахстан та інші. Транзит газу в Україні при його ефективному використанні може слугувати не тільки джерелом значних прибутків, але і вагомим інструментом відстоювання економічних інтересів при взаємодії з Росією і європейськими країнами-споживачами. Наведено актуальні проблеми підприємств газотранспортної галузі. Проведено аналіз таких факторів макросередовища підприємств газової галузі як побудова обхідних газопроводів, цінова та тарифна політика держави, шляхи диверсифікації газопостачання. Можливості диверсифікації постачання природного газу в Україну є досить обмеженими, більш реальним є збільшення власного видобутку природного газу, зменшення частки споживання газу в енергетичному балансі країни та підвищення енергетичної ефективності. 
газоспоживання, імпорт, транзит, тариф, прогноз, потенціал Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 502.3:330.341
Скороход І. С. Дослідження факторів еко-інноваційної діяльності підприємств в умовах транскордонного співробітництва / І. С. Скороход, Н. Г. Ребрина // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 1(111). – С. 127-131.

Літер.: 15


У статті охарактеризовано фактори впливу зовнішнього та внутрішнього середовища на екологічно орієнтовану інноваційну діяльність підприємств. Виділено причини, що гальмують інноваційний розвиток підприємств. Звернуто увагу на екологічно орієнтовану інноваційну діяльність в аграрному секторі Волинської області. Досліджено особливості розвитку органічного виробництва в Республіці Польща та, зокрема, в Люблінському воєводстві. 
екологічні інновації, зовнішні та внутрішні фактори, екологічно орієнтована інноваційна діяльність підприємств, екологічно чиста продукція, органічне виробництво Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 005:[330.526.33:334.735]
Філіна С. В. Економіко-математична формалізація ефективності впровадження процесного менеджменту на торговельних підприємствах споживчої кооперації Полтавського регіону / С. В. Філіна // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 1(111). – С. 132-137.

Літер.: 2


На основі узагальнення наявної економіко-математичної формалізації процесного менеджменту запропоновано математичну модель, яка дасть змогу спрогнозувати оцінку ефективності діяльності торгівельних підприємствах споживчої кооперації Полтавського регіону. Визначено головні завдання процесного менеджменту інформаційних систем управління, серед яких важливими є побудова функціональних показників ефективності і результативності роботи процесів, а також аналіз отриманих з їх допомогою результатів. Розроблено економіко-математичну модель формалізації ефективності впровадження процесного менеджменту на торгівельних підприємствах споживчої кооперації Полтавського регіону яка дає можливість визначити основні складові процесного менеджменту, що впливають на ефективність діяльності. 
інформаційна система, планування, організація, мотивація, контроль, підпроцес, математична модель Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [338.45:640.43]:657
Семенюк Л. В. Управління доходами закладів ресторанного господарства, що розташовані на автошляхах України / Л. В. Семенюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 1(111). – С. 137-143.

Літер.: 10


У статті діагностовано основні проблеми стратегічного управління доходами закладів ресторанного господарства, що розташовані на автошляхах України. Розкрито сутність та методику вибору стратегії управління доходами підприємствами ресторанного типу, що є одним із найважливіших елементів досягнення стратегічних цілей компанії. Обґрунтовано налаштування обліково-аналітичного забезпечення управління доходами підприємств даного типу. Запропоновано формування моделі руху обліково-аналітичної інформації про доходи мереж закладів ресторанного господарства. Проведено багатоаспектний комплексний аналіз діяльності підприємств ресторанного типу, що провадять свою діяльність на автошляхах України. Обґрунтовано важливість використання системного підходу до характеристики аналізованої проблеми. До запропонованих факторів подано алгоритми та формули їх визначення, доведено необхідність їх опрацювання та результативність застосування. Доведено потребу використання певних аналітичних показників, що забезпечить оптимальну структуру доходів мереж закладів ресторанного господарства та дасть змогу оцінити рівень приросту бізнесу до попередніх періодів та забезпечить ефективну структуру меню підприємства-ресторану. Доведено вплив від проведення змін в управлінні доходами на результативність діяльності підприємства та ведення ресторанного бізнесу. 
управління доходами закладу ресторанного господарства трасового типу, обліково-аналітичне забезпечення управління доходами ресторанного господарства мережі, класифікація доходів від реалізації продукції для закладів ресторанного господарства, стратегія аналізу доходу 


Економічна теорія та історія економічної думкиРепозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.3:32:94(477)
Вовканич С. Й. Суспільні трансформації цінностей української ідеї: новітні виклики і загрози / С. Й. Вовканич // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 1(111). – С. 144-151.

Літер.: 10


У статті розглядаються питання зростання загроз державотворчим процесам, збереженню національної ідентичності та нові виклики суб’єктності України, її національній безпеці. У цьому контексті пропонується підвищити вагу складових української національної ідеї (УНІ) шляхом уведення їх в ранг стратегем (програм дій) урядової Стратегії сталого розвитку «Україна 2020». Це уможливить в базових блоках складових УНІ виокремити не лише загальнонаціональні пріоритети соціально-економічного розвитку, а й враховувати регіональну специфіку і першочерговість завдань духовно-інтелектуального забезпечення державотворення в Україні, його ідеологічні засади, роль і концепти. 
українська національна ідея (УНІ), стратегема розвитку, Стратегія сталого розвитку «Україна 2020», складові УНІ, соборність України, національна ідентичність, українськість, гідність людини і нації, національна безпека Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 331.56.432
Конопельський З. В. Українське приватництво і кооперація Галичини (1921-1939 рр.) / З. В. Конопельський // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 1(111). – С. 151-155.

Літер.: 6


В статті досліджено засади українського приватництва і кооперації Галичини. Зроблено історичний екскурс по піднятій проблемі у період з 1921 по 1939 рр. Розглянуто основні вимоги, які ставилися до приватних крамарів та місцевих кооперативів у 40-х роках ХХ століття. В ході дослідження з’ясовано, що основним механізмом господарського дозрівання Галичини була кооперація і приватництво. Вивчено особливості співпраці українського приватництва і кооперації Галичини. 
кооперація, українське, приватництво, Галичина, господарське дозрівання, механізм 


Веб-майстер П. Попадюк