Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Випуск 2(118) за 2016 рік

Файл Adobe ReaderТитулка

Файл Adobe ReaderЗміст


Економічна теорія та історія економічної думкиФайл Adobe Reader УДК 330:101
Стеблій Г. Я. Системний підхід у формуванні поняттєво-категоріального аппарату економічної теорії в умовах глобалізації / Г. Я. Стеблій // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 2(118). – С. 5-8.

Літер.: 5


Обґрунтовано необхідність систематизації категорій економічної теорії, що спричиняє новий підхід до їх аналізу і поглибленого вивчення. Для цього використовується досвід здобутків світової економічної науки і враховуються особливості досліджень вітчизняної наукової економічної школи. Економічну теорію ми розглядаємо як науку про економічну поведінку людей з приводу оптимального (найкращого) способу використання обмежених виробничих ресурсів, які мають характер багатоцільового призначення для виробництва різноманітних товарів і послуг з метою задоволення потреб суспільства нині або в майбутньому. 
економічні категорії, економічні поняття, економічні терміни, економічна теорія, макроекономіка, мікроекономіка, системний підхід 


Економіка та управління національним господарствомФайл Adobe Reader УДК 33(477)
Тувакова Н. В. Економіка України і держав Вишеградської групи в контексті феномену «прокляття ресурсів» / Н. В. Тувакова, О. М. Корицька // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 2(118). – С. 9-13.

Літер.: 9


Розкрито суть феномену «прокляття ресурсів» у контексті розвитку світової економіки і визначено особливості його прояву в економіці України. Проведено емпіричні дослідження на основі аналізу економічного розвитку України і держав Вишеградської четвірки. Зроблено висновки про необхідність системного підходу в розв’язанні проблем підвищення рівня збалансованості формування та ефективності використання ресурсів як надійного підґрунтя для сталого розвитку і створення нової якості економічного зростання. 
феномен «прокляття ресурсів», природно-ресурсний потенціал, ефективність використання ресурсів, економічне зростання Файл Adobe Reader УДК 339.9:330.34
Буцкюнене О., Витас А. структуры украинского экспорта: макроэкономическая оценка [Зміни структури українського експорту: макроекономічна оцінка] / О. Буцкюнене, А. Вітас // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 2(118). – С. 14-19.

Літер.: 28


Мета статті полягає в дослідженні змін структури українського експорту. Проведено аналіз структури експорту, змін в оптимізації структури експорту і здійснено аналіз наслідків цієї зміни на економічне зростання. За даними дослідження встановлено, що структура українського експорту не є оптимальною та потребує змін. 
експорт, структура експорту, структурні зміни в експорті, оптимальна структура експорту Файл Adobe Reader УДК 330.1(477)
Попадинець Н. М. Основні чинники забезпечення економічної безпеки України / Н. М. Попадинець // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 2(118). – С. 20-23.

Літер.: 13


Досліджено наукові підходи до виділення сутнісних ознак поняття «економічна безпека» і дано узагальнене визначення поняття «економічна безпека». Виділено низку чинників, які є потенційною загрозою економічній безпеці України. Визначено основні критерії оцінки та основні складові економічної безпеки. Охарактеризовано предмет, об’єкт і суб’єкт економічної безпеки. Запропоновано напрям щодо ефективності забезпечення економічної безпеки України. 
економічна безпека, законодавство, наукові підходи, об’єкт, суб’єкт, чинники Файл Adobe Reader УДК 657.1:658:4, JEL О30
Пшик Б. І. Роль інтелектуального потенціалу у зміцненні економічної безпеки держави / Б. І. Пшик, С. Б. Копитко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 2(118). – С. 24-27.

Літер.: 4


Сформульовано цілі стратегії економічної безпеки на основі використання інтелектуального потенціалу України. Визначено заходи реалізації стратегії та напрями вдосконалення організаційно-економічного регулювання інтелектуальної сфери. 
економічна безпека, інтелектуальний потенціал, освітній потенціал, інноваційний розвиток Файл Adobe Reader УДК 330.76:330.322, JEL G18
Пшик Б. І. Формування довіри громадян у контексті зміцнення безпеки фондового ринку / Б. І. Пшик, Т. М. Неклюдова // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 2(118). – С. 28-31.

Літер.: 2


Процеси розвитку фондового ринку України суттєво залежать від рівня безпеки його функціонування і довіри інвесторів до фінансових інституцій та інструментів. Подано рекомендації щодо формування довіри громадян у контексті зміцнення безпеки фондового ринку шляхом підвищення рівня фінансової грамотності громадян, інформаційної прозорості емітентів, створення компенсаційних механізмів для непрофесійних учасників фондового ринку. 
довіра громадян, фінансова безпека, фондовий ринок Файл Adobe Reader УДК 332:35.075.52:37.018.51, JEL H75, I21, R59
Беновська Л. Я. Формування опорних шкіл в умовах реформування місцевого самоврядування / Л. Я. Беновська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 2(118). – С. 32-37.

Літер.: 8


Відповідно до поставленої мети, на основі запропонованого методичного підходу обґрунтовано вибір навчальних закладів району, які можуть у перспективі виконувати роль опорних. Для визначення відповідності навчального закладу вимогам до опорного закладу пропонується здійснювати аналіз наявних у районі закладів за такими блоками: матеріально-технічна база закладу і його потужність; забезпеченість педагогічним персоналом; контингент учнів та якість їхніх знань; можливості перевезення учнів до школи. Обґрунтовано висновки про те, що обов’язковими умовами формування опорних закладів має бути збіг межі освітнього округу з межами об’єднаної територіальної громади; урахування розвиненості дорожньої, транспортної інфраструктури і можливості підвезення учнів до навчального закладу; проведення роз’яснювальної роботи серед громадськості з метою уникнення конфліктів щодо зниження ступеня навчальних закладів. 
місцеві бюджети, фінансування, освіта, опорна школа Файл Adobe Reader УДК 331.2:614.257
Музика І. С. Реформа охорони здоров’я: проблеми, аналіз, напрями реалізації (на прикладі Карпатського регіону України) / І. С. Музика // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 2(118). – С. 38-42.

Літер.: 5


Реалізація у практичній площині реформи місцевого самоврядування і територіальної організації влади в Україні актуалізувала потребу перегляду механізму фінансування системи охорони здоров’я. Це пояснюється тим, що проблеми галузі напряму пов’язуються з рівнем її фінансового забезпечення, яке нині визначається як нераціональне, неефективне і загалом незадовільне. Основні показники функціонування охорони здоров’я є незіставними з відповідними європейськими показниками, а стан здоров’я населення залишається низьким. Метою статті є обґрунтування проблем і проведення аналізу фінансування системи охорони здоров’я на прикладі областей Карпатського регіону України в умовах реформування галузі. Досліджуються питання функціонування і фінансового забезпечення системи охорони здоров’я в Україні. Визначено проблеми і проведено аналіз ключових аспектів, пов’язаних із започаткуванням зміни підходів та механізмів фінансування галузі в контексті бюджетної децентралізації та реформи місцевого самоврядування і територіальної організації влади у країні. Проаналізовано видатки місцевих бюджетів на охорону здоров’я (у розрізі областей Карпатського регіону країни) і зроблено наголос на аналізі власних доходів закладів охорони здоров’я. Наголошено на проблемах, пов’язаних з оптимізацією мережі закладів галузі та надання їм широкої фінансової автономії. Дослідження дозволило обґрунтувати доцільність проведення подальших реформ фінансування галузі охорони здоров’я. Визначено відсутність характерних особливостей у фінансуванні системи охорони здоров’я областей Карпатського регіону країни. 
фінансове забезпечення, бюджетна децентралізація, охорона здоров’я Файл Adobe Reader УДК 005.35
Калинець К. С. Теоретико-методологічні основи розуміння соціальної відповідальності / К. С. Калинець // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 2(118). – С. 43-47.

Літер.: 6


Проаналізовано теоретико-методологічний зміст поняття «соціальна відповідальність» як основу розвитку відносин у суспільстві, що передбачає дотримання суб’єктами суспільних відносин вимог соціальних норм і правил. Досліджено еволюцію поглядів цього поняття щодо концепцій корпоративного егоїзму, корпоративного альтруїзму, соціальних вимог, з позиції зацікавлених сторін і щодо обов’язків. Визначено поняття соціальної відповідальності з позиції історичного аспекту розвитку, який ураховує три етапи її становлення та інтеграції в національні системи господарювання. Особливу увагу зосереджено на діалектичній складовій соціальної відповідальності, яка поєднує інтереси різних зацікавлених сторін, і визначено спільні інтереси для всіх стейкхолдерів. Досліджено ініціативи реалізації та аргументи за впровадження соціальної відповідальності в сучасних організаціях. 
соціальна відповідальність, концепція соціальної відповідальності, ініціативи соціальної відповідальності Файл Adobe Reader УДК 332:332.025.12(477)
Волинець У. А. Напрями вдосконалення інструментарію реалізації соціально відповідальної діяльності в України / У. А. Волинець // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 2(118). – С. 48-51.

Літер.: 2


Проаналізовано механізм забезпечення взаємодії суб’єктів економіки в системі соціально відповідальної діяльності та вдосконалено інструментарій її реалізації. Розглянуто взаємозв’язки органів державного управління з іншими суб’єктами економіки, що реалізуються через соціальну політику, яка переслідує безліч цілей, головною з яких є згладжування соціальної нерівності у країні та ліквідація соціальної напруженості, шляхом підвищення якості та рівня життя населення. Розглянуто вплив синергетичного ефекту від реалізації консолідованої соціально відповідальної діяльності підприємств, держави та особи. 
ефект синергії, консолідована соціально відповідальна діяльність, податкове регулювання, соціально відповідальна діяльність, соціальне забезпечення, соціальні стандарти, суб’єкти економіки 


Інвестиційно-інноваційна діяльністьФайл Adobe Reader УДК 330.322(477)
Другов О. О. Сучасний стан і перспективи розвитку державного інвестування інтелектуалізації економіки України / О. О. Другов // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 2(118). – С. 52-56.

Літер.: 7


Проаналізовано питання державного інвестування інтелектуалізації економіки України. Виділено основні проблеми в цій сфері та принципи, що мають забезпечити оптимальне використання при цьому державних коштів. Основну увагу приділено державному фінансуванню вищої освіти і науки. 
інвестиційне забезпечення, інтелектуалізація економіки, принципи оптимізації Файл Adobe Reader УДК 336.330.322, JEL G29
Вознюк М. А. Сучасні особливості інвестування сфери житлового будівництва / М. А. Вознюк, М. С. Садов’як // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 2(118). – С. 57-60.

Літер.: 5


Проаналізовано механізми фінансування житлового будівництва з використанням недержавних коштів. Виділено ключові особливості житлової нерухомості як об’єкта інвестування житлового будівництва. 
житлове будівництво, інвестування житлового будівництва Файл Adobe Reader УДК 336.22, JEL G23
Дудинець Л. А. Розвиток довірчого управління фінансовими активами як фактор активізації інвестиційної діяльності / Л. А. Дудинець // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 2(118). – С. 61-65.

Літер.: 6


Розкрито суть довірчого управління фінансовими активами як ефективного механізму трансформації заощаджень в інвестиції. Установлено особливості етапів здійснення довірчого управління. Розкрито переваги довірчого управління фінансовими активами у порівнянні з альтернативними видами фінансових послуг. Проаналізовано фактори впливу, що стримують розвиток довірчого управління фінансовими активами в Україні. 
фінансові активи; довірче управління; зловживання; шахрайство; інвестиційна діяльність 


Банківська справаФайл Adobe Reader УДК 336.71
Szczepanski M., Khmelyarchuk M.I.iorities of the development of Ukrainian and Polish banking systems: common and distinctive features [Проблеми та пріоритети розвитку українських і польських банківських систем: спільні і відмінні риси] / М. Щепанський, М. І. Хмелярчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 2(118). – С. 66-73.

Літер.: 16


Досліджено основні проблеми і пріоритети розвитку української і польської банківських систем. Визначено спільні і відмінні риси функціонування української та польської банківських систем і сформовано свої пропозиції для їх успішного розвитку в майбутньому. 
банки, банківська система, активи, кредити, депозити, резерви, рентабельність Файл Adobe Reader УДК 336.71, JEL G21
Залеска M. Сбалансированное развитие польского банковского сектора [Збалансований розвиток польського банківського сектора] / M. Залєска // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 2(118). – С. 74-77.

Літер.: 9


Метою даної роботи є оцінка змін, що відбувалися в польському банківському секторі в останні чверть століття, а також знаходження відповіді на наступні два питання: чи встояв польський банківський сектор в конкуренції після вступу Польщі до Європейського Союзу і як він впорався з ситуацією в період останньої світової фінансової кризи. Крім того, перераховане вище, а також аналіз поточної ситуації в польському банківському секторі дозволяють визначити найважливіші виклики, перед якими стоять банки, що працюють в Польщі. 
банківська система, банки, фінансова криза, Європейський Союз Файл Adobe Reader УДК 338.51.658
Білик О. І. Аналіз цінової політики в України і Польщі / О. І. Білик, Н. П. Дребот // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 2(118). – С. 78-81.

Літер.: 6


Проведено порівняльний аналіз факторів ціноутворення в банківських секторах України і Польщі, запропоновано підходи до вдосконалення системи ціноутворення на банківські продукти, які відрізняються від наявних орієнтацією на прибутковість діяльності банку. 
ціноутворення, банк, банківський продукт, ринок банківських послуг Файл Adobe Reader УДК 336.71
Смовженко Т. С. Оцінка фінансових втрат банків України від кредитних операцій / Т. С. Смовженко, О. Б. Денис // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 2(118). – С. 82-88.

Літер.: 8


На основі аналізу статистичних даних представлено оцінку фінансових втрат банків України від кредитних операцій за період 2005–2015 рр. Проаналізовано обсяг, динаміку і структуру простроченої заборгованості банків України за кредитами. Досліджено обсяги недійсних кредитів і розраховано частку недійсних кредитів у загальному обсязі наданих кредитів банками України. Оцінено втрати банків унаслідок збільшення відрахувань у резерви під кредитні операції та показано зростаючу частку резервів за кредитними операціями в обсязі резервів банківських установ за активними операціями. Зроблено висновок про різке зростання показників фінансових втрат банків України від кредитних операцій, що в підсумку, за відсутності адекватної системи регулювання, загрожує настанням системного банківського ризику. 
банк, банківська криза, кредит, конфлікт, прострочена заборгованість за кредитами, банківські резерви Файл Adobe Reader УДК 336.71, JEL G010, G020, G210, G280, G320
Голуб Г. Г. Регулювання ризиків та формування простору довіри до банків в умовах економічної нестабільності / Г. Г. Голуб, Л. Я. Слобода // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 2(118). – С. 89-93.

Літер.: 6


Розглянуто чинники виникнення ризиків у діяльності банків України в період економічної нестабільності. Висвітлено напрями реорганізації банківської системи України. Охарактеризовано види банківських ризиків і специфіку їхнього прояву. Запропоновано сучасні напрями регулювання ризиків у діяльності банків. Обґрунтовано необхідність і передумови формування простору довіри до банків у сучасних умовах економічних і політичних деформацій в Україні. 
економічна нестабільність, банківська система, банківських капітал, банківські ризики, регулювання ризиків, простір довіри до банків Файл Adobe Reader УДК 339.7:336.71, JEL G010, G020, G210, G280, G320
Рисін В. В. Напрями протидії поширенню морального ризику в банківському секторі в умовах кризи / В. В. Рисін, М. В. Рисін // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 2(118). – С. 94-98.

Літер.: 10


Розглянуто суть і причини поширення морального ризику на фінансових ринках, охарактеризовано передумови виникнення дисбалансів у банківському секторі під впливом кризових явищ. Визначено чинники формування морального ризику на макро- і макрорівні. Обґрунтовано ефект трансмісії морального ризику, який передбачає можливість поширення ризику з мікрорівня на макрорівень у разі посилення конкурентних позицій окремих банків, що проводять ризиковану політику, та у зворотному напрямку – у разі незастосування регулятором зважених на ризик підходів у процесі здійснення нагляду за банками. 
моральний ризик, банківський сектор, банки, ефект трансмісії, фінансова криза Файл Adobe Reader УДК 336.71(477)
Гасюк М. О. Оцінка індексів концентрації банківської системи України / М. О. Гасюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 2(118). – С. 99-104.

Літер.: 16


Ефективне функціонування банківських установ є необхідною умовою сталого розвитку економіки. А це вимагає від керівництва банків швидко реагувати на зміни, здійснювати якісні перетворення у внутрішньому середовищі, постійно вдосконалювати чи створювати нові технології, банківські послуги і продукти. Така ситуація сприяє загостренню конкурентної боротьби між учасниками цього ринку, а отже, призводить до підвищення рівня ринкової концентрації. Водночас в умовах подальшої консолідації системи через злиття, приєднання і зниження кількості банків спостерігається висхідна динаміка в межах помірних, середньоєвропейських рівнів. Тому нові умови потребують посилення уваги банківських регуляторів до оцінки можливих наслідків концентрації. Мета статті полягає в оцінці рівня концентрації вітчизняної банківської системи. Проведено аналіз індексу Херфіндаля-Хіршмана та індексу концентрації, а також здійснено порівняльний аналіз із значеннями цих індексів в європейських країнах. Розглянуто підходи науковців до оцінки концентрації банківської системи. 
банківська система, концентрація, консолідація, системний ризик, індекс Херфіндаля-Хіршмана Файл Adobe Reader УДК 336.713
Гірна О. Й. Особливості банківської конкуренції у групах країн ЄС–15 і ЄС–12 / О. Й. Гірна // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 2(118). – С. 105-109.

Літер.: 9


Висвітлено особливості банківської конкуренції у групах країн ЄС–15 і ЄС–12 на основі аналізу мір конкуренції, змін банківського регулювання і нелегальних бар’єрів входу на ринок. Зроблено висновок про вищий рівень як цінової, так і нецінової банківської конкуренції у групі країн ЄС–15, а також зменшення різниці між показниками банківської конкуренції у старих і нових членах Європейського Союзу. 
банківська конкуренція; індекс Герфіндаля-Гіршмана; індекс Лернера; Н-статистика; банківське регулювання; нелегальні бар’єри; Європейський Союз Файл Adobe Reader УДК 336.13:330.522.4(477), JEL G010, G280, G380
Підгурська О. І. Функціонування і розвиток стабілізаційного фонду України в умовах економічної нестабільності / О. І. Підгурська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 2(118). – С. 110-114.

Літер.: 11


Розглянуто проблеми функціонування і розвитку Стабілізаційного фонду України в умовах розгортання економічної кризи. Проведено аналіз основних фінансових показників його формування і використання. Обґрунтовано необхідність і розроблено принципи розвитку Стабілізаційного фонду країни в умовах розгортання економічної кризи. 
стабілізаційний фонд, економічна нестабільність, фінансові ресурси, принципи формування стабілізаційного фонду Файл Adobe Reader УДК 336.71
Грудзевич Я. В. Трансформація вимог до регулювання капіталу банків України / Я. В. Грудзевич, У. Я. Грудзевич // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 2(118). – С. 115-122.

Літер.: 14


Досліджено процеси трансформації вимог до регулювання капіталу банківської системи України. Проведено ретроспективний аналіз процесу капіталізації банківської системи України. Визначено проблеми, напрями і перспективи вдосконалення управління процесами капіталізації на рівні банківської системи. 
банківська система, власний капітал банку, регулятивний капітал, нормативи капіталу Файл Adobe Reader УДК 539.375.6:620.178.16:657.92
Поздняков Ю. В. Аналіз абсолютної методичної похибки при дисконтуванні грошових потоків протягом періоду, вираженого нецілим числом / Ю. В. Поздняков, М. Л. Лапішко, І. І. Гохберг // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 2(118). – С. 123-127.

Літер.: 2


Висвітлено результати дослідження абсолютної методичної похибки, що виникає при розрахунку вартості об’єктів незалежної оцінки за методом непрямої капіталізації в найбільш загальному випадку, коли прогнозний період очікуваних майбутніх потоків доходів від використання оцінюваного об’єкта становить неціле число періодів; проаналізовано вплив дробової частини цього числа на абсолютну похибку результату виконання оціночних робіт. 
абсолютна методична похибка, метод непрямої капіталізації, незалежна оцінка, ринкова вартість, майбутній потік доходів 


Економіка та управління підприємствамиФайл Adobe Reader УДК 519.2
Uzieblo A. The in-depth evaluation of the profitability of a company with the consideration of the Du Pont model and causal analysis. Case study [Поглиблена оцінка прибутковості компанії з використанням моделі DuPont і причинного аналізу. Випадок із практики] / А. Узенбло // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 2(118). – С. 128-132.

Літер.: 8


Проаналізовано питання рентабельності, представляючи тезу, що належать до неадекватності методів, застосовуваних для розвитку ROE. Вони призводять до того, що потенціал аналізованого суб’єкта не використовується повною мірою, і, отже, фінансові показники погіршуються. Конкретне дослідження базується на річній фінансовій звітності (2012–2015), наданій Alma Market S.A., компанії, що котирується на Варшавській фондовій біржі S.A. 
модель Du Pont, рентабельність власного капіталу ROE, причинний аналіз, економічний аналіз Файл Adobe Reader УДК 331.5.024.52
Буяр К. В. Поняття і принципи Diversity Management / К. В. Буяр // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 2(118). – С. 133-135.

Літер.: 9


Досліджено сутність поняття «Diversity Management». Визначено, що основним завданням Diversity Management є сприяння різноманітності персоналу за такими критеріями, як стать, вік, етнічна належність, релігія тощо. Установлено, що в європейських країнах Diversity Management – один із важливіших інструментів управління персоналом і вагомий механізм на ринку праці. 
менеджмент різноманіття, управління персоналом, конкурентоспроможність, ринок праці 


Методи і моделі прогнозування в економіціФайл Adobe Reader УДК 330.3:336:519.86, JEL C02, G21
Квасній М. М. Термодинамічне моделювання нелінійної динаміки фінансово-економічних систем / М. М. Квасній // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 2(118). – С. 136-140.

Літер.: 4


Удосконалено метод моделювання нелінійної динаміки фінансово-економічних систем на основі адаптації методу термодинамічних потенціалів, що дозволило отримати кінетичні моделі для виробничої діяльності фінансових корпорацій України, зокрема, рівняння стану, аналоги співвідношень Максвелла, рівнянь Гіббса-Гельмгольца і законів термодинаміки. Установлені закономірності є основою для формулювання законів динаміки фінансових ресурсів. 
фінансово-економічна система, нелінійна динаміка, моделювання, зовнішні впливи, термодинаміка 


Бухгалтерський облік, аналіз та аудитФайл Adobe Reader УДК 657.633
Скаско О. І. Завдання, методи внутрішнього аудиту діяльності суб’єктів / О. І. Скаско // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 2(118). – С. 141-145.

Літер.: 7


Розглянуто завдання внутрішнього аудиту суб’єктів господарювання, обґрунтовано його сутність. Висвітлено методи внутрішнього аудиту, комплексне застосування яких сприяє реалізації його завдань, а правильність обраних методів дослідження дозволяє отримати комплексну інформацію про стан системи, оцінити її достовірність і адекватності розкриття для позиціонування підприємства в діловому світі. 
внутрішній контроль, внутрішній аудит, завдання внутрішнього аудиту, методи аудиту, наглядова рада, внутрішні та зовнішні ризики Файл Adobe Reader УДК 657.421.3
Кундря-Висоцька О. П. Особливості аудиту об’єктів інтелектуальної власності у вітчизняній практиці / О. П. Кундря-Висоцька, І. М. Вагнер // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 2(118). – С. 146-150.

Літер.: 10


Виокреслено основні завдання аудиту операцій з об’єктами інтелектуальної власності. Подано інформаційні джерела для аудиту об’єктів інтелектуальної власності. Сформовано етапи проведення аудиту об’єктів інтелектуальної власності. 
активи, нематеріальні активи, аудит об’єктів інтелектуальної власності, інформаційні джерела, звіт щодо стану компанії та щодо об’єктів ІВ Файл Adobe Reader УДК 338
Шурпенкова Р. К. Евристичні методи генерування, оцінки і вибору альтернатив / Р. К. Шурпенкова, І. І. Демко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 2(118). – С. 151-154.

Літер.: 6


Розглянуто суть і види евристичних методів економічного аналізу. На основі проведеного аналізу запропоновано класифікацію евристичних методів. Проаналізовано результати використання кожного з них на практиці. Визначено їхні переваги і недоліки. Проаналізовано сутність психологічних методів управління як системи заходів активізації діяльності трудового колективу. Виділено найбільш дієві евристичні методи з урахуванням особливостей трансформаційних процесів виробництва. Звернено увагу на особливу ефективність методів управління внутрішньогруповими процесами та індивідуально-особистісною поведінкою. Ефективне управління вимагає поєднання та використання всієї сукупності методів впливу на процес формування і розвитку індивідів та колективу. Особливого значення набувають евристичні методи управління, тому розглянуто їхню суть і специфіку. 
евристичні методи, прийоми, економічний аналіз, класифікація, управління Файл Adobe Reader УДК 657
Sarahman O., Shevchenko T., Koren M.line with international accounting frameworks [Аудит ризиків банківської діяльності відповідно до міжнародної системи обліку] / О. М. Сарахман, Т. Д. Шевченко, М. Д. Корень // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 2(118). – С. 155-160.

Літер.: 11


Обґрунтовано теоретичні положення і розроблено практичні керівні принципи, що стосуються методів визнання та оцінки ризиків і визнання ризиків у структурі комерційних банків. Найбільш значущими виділені одиничні і часткові ризики. Особлива увага приділяється конкретизації часткових ризиків, які безпосередньо визначають способи боротьби з ними. Ефективний менеджмент вимагає поєднання методів впливу на процес управління ризиками. Особлива важливість надається теоретичним, методологічним і практичним аспектам визнання та оцінки системи управління ризиками. 
банківський ризик, управління ризиками, внутрішній аудит, міжнародна система бухгалтерського обліку 


Веб-майстер П. Попадюк