Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Соц-екон-проблеми-суч-періоду-України -- 2022 рік, Вип. 4(156)

Файл Adobe ReaderТитулка

Файл Adobe ReaderЗміст


Економіка та управління національним господарствомУДК 339.138; JEL M31, M39, L31
Білик І. І. Краудфандингові платформи як інструмент додаткового фінансування неприбуткових організацій. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2022. Вип. 4(156). С. 3-6. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2022-4-1.

Літер.: 10


Аналізується роль краудфандингу як методу аутсорсингу інноваційних рішень та основного інструменту фандрайзингу неприбуткових організацій в умовах розвитку ІТ-технологій і глобального доступу до інтернет-мереж. У дедалі більш конкурентному світі краудфандинг відкрив неприбутковим організаціям перспективи щодо мобілізації матеріальних і нематеріальних ресурсів. Розвиток інформаційних технологій і комп’ютерних мереж сприяв створенню нових форм фінансування та просування проєктів, що дають змогу зв’язатися з однодумцями у всьому світі та значно полегшити координацію збору коштів. В онлайн-формі краудфандинг реалізується через сайти соціальних мереж, а також спеціалізовані краудфандингові платформи. В основі краудфандингу лежить принцип відкритості, доступності, прогресивності, правдивості інформації, а фактор довіри є визначальним у мобілізації потенційних прихильників для надання допомоги. Оскільки краудфандингові платформи набули популярності, багато неприбуткових організацій почали використовувати їх для реалізації своїх ініціатив серед великої кількості осіб через онлайн-платформи. Проаналізовано зарубіжний досвід використання краудфандингових платформ як інструменту фінансування. Досліджено становище українського ринку краудфандингових платформ і виявлено своєрідні атрибути його функціонування. 
краудфандинг, фандрайзинг, неприбуткові організації, соціальні мережі, краудфандингові платформи УДК 339.565+339.562(477); JEL F14
Іщук С. О., Процевят О. С. Діагностика трансформацій у товарному експорті регіонів під впливом повномасштабної російсько-української війни. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2022. Вип. 4(156). С. 7-13. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2022-4-2.

Літер.: 8


Проведено експрес-діагностику ключових трендів експортно-імпортних операцій у 2022 р. Проаналізовано експортну активність на мезорівні за результатами розрахунку показників, які характеризують рівень покриття експортом імпорту, товарну експортоорієнтованість економіки, ступінь технологічності експорту, високотехнологічну експортоорієнтованість промисловості. Акцентовано увагу на значній частці продукції, виготовленої з давальницької сировини, у високотехнологічному товарному експорті більшості областей Західного регіону. На підставі оцінювання структури товарного експорту України та її регіонів визначено зміни в експортній спеціалізації останніх за основними товарними групами. Окреслено основні тенденції і проблеми у формуванні та розвитку експортного потенціалу України в умовах протистояння зовнішнім викликам і загрозам. Запропоновано заходи із провадження ефективної державної політики стимулювання вітчизняного експорту та визначено їхні цільові орієнтири з позиції захисту національних інтересів. Доведено необхідність широкомасштабної програми імпортозаміщення, на початковому етапі сфокусованої на стимулюванні інвестицій у ті переробні виробництва, для розвитку яких Україна володіє достатнім сировинним потенціалом. 
експорт, імпорт, структура, продукція, товарна група, спеціалізація, технологічність, регіони 


Транскордонне співробітництвоУДК 338:656.1/.5; JEL L92, L98, H54
Притула Х. М., Калат Я. Я., Кирик І. М. Розвиток мультимодальних перевезень в Україні в умовах глобальних трансформацій світової торгівлі. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2022. Вип. 4(156). С. 14-21. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2022-4-3.

Літер.: 12


Війна російської федерації проти України спровокувала появу нових викликів і загроз глобальній безпеці, зокрема продовольчій, енергетичній, соціальній, логістичній тощо. Відтак географія, структура та логістика світової торгівлі зазнали значних змін і продовжують трансформуватись в умовах викликів сьогодення. Україна, будучи важливим експортером сільськогосподарської продукції та знаходячись на перехресті основних торговельних шляхів Європа-Азія, повинна адаптовуватись до нових реалій розвитку міжнародного ринку вантажних перевезень. Проаналізовано динаміку та структуру міжнародних і транзитних вантажних перевезень через митний кордон України за період 2014 – 8 місяців 2022 рр. Наведено основні тенденції пропуску транспортних засобів через митний кордон Україна-ЄС за період січень-серпень 2022 р. порівняно з аналогічним періодом минулого року. Акцентовано на суттєвому збільшенні навантаження автомобільного транспорту на митний сухопутний кордон України у 2022 р. Оцінено перспективи зростання вантажообігу на кордоні Україна-ЄС у короткостроковій і довгостроковій перспективах. Уточнено термінологію дослідження мультимодальних перевезень в Україні. Досліджено особливості функціонування найбільших контейнерних терміналів України. Наголошено на важливості розвитку контейнерних перевезень і мережі інтермодальних терміналів як важливої передумови зростання потенціалу логістично-транспортної інфраструктури України шляхом збільшення її пропускної спроможності. 
міжнародні та транзитні вантажні перевезення, мультимодальні перевезення, транспортні термінали, контейнерні термінали, Україна 


Екологічна політика та природокористуванняУДК 338.48:332.1; JEL B40, L83, O18
Жук П. В. Оцінювання конкурентоспроможності туристично-рекреаційної сфери регіону: наукові підходи. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2022. Вип. 4(156). С. 22-28. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2022-4-4.

Літер.: 21


Звернуто увагу на практично повсюдну присутність туристично-рекреаційної сфери як однієї з пріоритетних цілей у стратегіях розвитку регіонів України в умовах недостатності інструментарію з оцінювання її конкурентоспроможності. Розглянуто місце України за індексом конкурентоспроможності у сфері подорожей та туризму в рейтингу країн за 2019 р., опублікованому Світовим економічним форумом,. Досліджено питання методології та методичних прийомів оцінювання конкурентоспроможності туристично-рекреаційної сфери регіону. Здійснено аналіз пропонованих трактувань поняття конкурентоспроможності стосовно туристично-рекреаційної сфери та її регіональних систем. Вказано на доцільність інтегрування понять галузевої та регіональної конкурентоспроможності під час її оцінювання на рівні регіону. Розглянуто наукові напрацювання щодо оцінювання конкурентоспроможності туристично-рекреаційної сфери країн і регіонів, зокрема методологічні основи й методичні прийоми визначення індексу конкурентоспроможності країн у сфері подорожей та туризму (The Travel & Tourism Competitiveness Index, TTCI). Зазначено можливість використання їх для оцінювання конкурентоспроможності туристично-рекреаційної сфери регіонів України з корегуванням індикаторів оціночних показників з огляду на особливості вітчизняної системи статистики та прагнення мінімізувати суб’єктивність оцінювання. 
конкурентоспроможність, туристично-рекреаційна сфера, регіон, оцінювання, методи, показники УДК 338.242.002.8:628.477:330.837; JEL O13, Q21, Q24, R14
Колодійчук І. А. Інституційний компонент системи управління відходами. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2022. Вип. 4(156). С. 29-33. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2022-4-5.

Літер.: 6


Досліджено сучасний стан вітчизняного законодавства щодо повноважень органів влади у сфері поводження з відходами та представлення інституційної складової регіональної систем управління відходами крізь призму комплексного підходу до її функціонування. Здійснено аналіз особливостей чинної інституційної структури управління відходів, визначених законодавством обов’язків і повноважень учасників системи на національному та місцевому рівнях. Структуровані суб’єкти у сфері поводження з відходами, які задіяні до публічного адміністрування. Акцентується на суб’єктах, які не мають повноважень, проте наділені обов’язками та правами в системі управління (керування) відходами. Аргументовано базову одиницю в системі управління відходами. Нею є регіон (область), який має достатньо управлінських важелів. Представлено ієрархічну структуру регіональної системи управління відходами. Розглянуто повноваження компетентних органів, зокрема органів місцевого самоврядування, що ухвалюють рішення та здійснюють функції контролю на місцях у сфері поводження з відходами. Визначені особливості системи управління відходами в регіонах України. 
система управління відходами, регіон, інституційні структури, суб’єкти у сфері поводження з відходами, компетенції структурних підрозділів, повноваження органів влади 


Фінансова політикаУДК 336.14:338.244.47; JEL Е62, H72, R51
Пшик Б. І. Бюджетна транспарентність як важлива умова зміцнення фінансової самодостатності територіальних громад. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2022. Вип. 4(156). С. 34-42. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2022-4-6.

Літер.: 11


Охарактеризовано теоретичні засади впливу бюджетної транспарентності на забезпечення фінансової самодостатності територіальних громад в умовах децентралізації. Виокремлено та розкрито зміст низки основних взаємопов’язаних характеристик і видів бюджетної транспарентності з огляду на врахування головних сфер її прояву. Обґрунтовано, що забезпечення підзвітності органів влади та ефективного залучення громадськості до бюджетного процесу потребує розроблення та реалізації на рівні територіальних громад дієвої комунікаційної стратегії, створення експертних платформ, поширення практики формування місцевих бюджетів на партисипативних засадах, створення та використання єдиної інтегрованої інформаційної системи управління місцевими фінансами. Особливу увагу приділено висвітленню форм залучення громадян до управління фінансами територіальних громад у розрізі етапів бюджетного циклу та можливих ефектів від такої участі. Обґрунтовано напрями зміцнення фінансової самодостатності бюджетів територіальних громад на базі зростання рівня бюджетної транспарентності. 
бюджетна транспарентність, бюджетний процес, децентралізація, місцеві бюджети, територіальні громади, фінансова самодостатність 


Веб-майстер П. Попадюк