Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Правила для авторів

Зміст

Основні вимоги до публікацій у журналі
Вимоги до оформлення наукової статті
Технічні вимоги до оформлення наукової статті
Вимоги до оформлення авторської довідки
Вимоги до оформлення анотацій
Вимоги до оформлення списку літературиОсновні вимоги до публікацій у журналі

Редакція приймає оригінальні, не опубліковані раніше статті з теоретичних і прикладних проблем регіональної економіки, що мають бути написані на актуальну тему, містити результати глибокого наукового дослідження та обґрунтування отриманих наукових результатів відповідно до мети статті.

Статті, що подаються на розгляд редакційній колегії, проходять ретельне внутрішнє та зовнішнє рецензування. У разі негативної рецензії стаття може бути повернута автору на доопрацювання або відхилена. Прізвища й координати внутрішніх рецензентів у розрізі конкретних статей, поданих на розгляд редколегії, а також зміст підготовлених ними рецензій і відгуків є конфіденційною інформацією, що не підлягає розголошенню.

У разі відхилення статті, автор може подати до редакції нову статтю. Основні причини відхилення статей: невідповідність тематиці журналу; недостатній науково-теоретичний рівень і низька практична цінність статті.

Редакційна колегія журналу залишає за собою право вносити редакційні та стилістичні правки без узгоджень з автором. Відповідальність за достовірність інформації, фактів та інших відомостей, посилань на нормативні акти, цитати, власні імена, а також правильність перекладу несуть автори публікацій.

Публікація статті є платною. Якщо стаття відповідає вимогам ДАК МОН України та редакційній політиці журналу, автор, у разі позитивного відгуку рецензента, отримає від редакції лист про оплату послуг із наукового та літературного редагування, підготовки і видання статті у паперовому варіанті, її розміщення та поширення в Інтернеті.

Вимоги до оформлення наукової статті

Рукописи наукових статей відповідно до вимог Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1 мають містити такі необхідні елементи:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання певної проблеми і на які спирається автор;
 • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття;
 • формулювання мети статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки дослідження;
 • перспективи подальших розвідок у досліджуваному напрямі;
 • список літератури.

Ці елементи є обов’язковими, але не потребують явного виділення у тексті статті, вони є основними критеріями для її оцінки.

Статті друкуються українською, англійською та російською мовами та мають бути оформлені відповідним чином :

 • індекс УДК;
 • дані про автора;
 • назва статті;
 • ключові слова українською та англійською мовами;
 • анотації українською та англійською мовами;
 • текст статті;
 • список літератури.

Технічні вимоги до оформлення наукової статті

При підготовці статті потрібно дотримуватися таких вимог:

 • Обсяг статті: проблемно-теоретичних, оглядових і дискусійних напрямів – до 12 сторінок; присвячених конкретним дослідженням і їх методиці – до 10; коротких повідомлень – до 6; рецензій – до 4; хроніка – до 2.
 • Статті приймаються електронною поштою, а також на електронних носіях інформації (Flash Drive, Memory Cards, CD-R/DVD-R) у файлах у форматі Microsoft Word 2003, 2007, 2010, 2013 (*.doc, *.docx). До статті в електронному варіанті обов’язково додається її роздруківка у двох примірниках.
 • Текст має бути набраний шрифтом Times New Roman, 14 кеглем; міжрядковий інтервал 1,5; верхнє, нижнє і ліве поле – 2 см, праве – 1,5 см; абзац – 1,25 см.
 • Структурно публікацію оформлюють таким чином: індекс УДК – на першій сторінці зліва вгорі; код JEL Classіfіcatіon – від 1 до 5 в одному рядку, через кому; прізвище ім’я, по батькові автора (авторів – до трьох осіб) – посередині, курсивом; ступінь, звання, посада, місце роботи автора (авторів) – нижче, праворуч; особистий e-mail автора; по центру напівжирним курсивом наводиться назва статті; стаття набирається по всій ширині абзацу в один стовпчик; основні результати дослідження (з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів); висновки (підсумки дослідження, пропозиції автора та перспективи подальших досліджень у цьому напрямі; висновки мають відповідати меті та узгоджуватися з анотацією); список літератури; References; ключові слова та анотації – українською та англійською мовами.
 • Ілюстративний матеріал (графіки, діаграми, рисунки і таблиці) слід виконувати в доступних для подальшого редагування програмах: таблиці – у редакторі Microsoft Word; діаграми – у редакторі Microsoft Excel або Microsoft Graph; рисунки – у вигляді організаційних діаграм за допомогою панелі малювання редактора Microsoft Word; формули – у редакторі формул Microsoft Equation; фотографії варто зберігати у форматі «*.tiff» або «*.jpeg» з роздільною здатністю не менше 300 dpi. Заголовки таблиць та їх номери оформлюються з нового рядка, праворуч по тексту, курсивом; назва самої таблиці наводиться в окремому рядку, по центру сторінки, Назва рисунка розміщується під ілюстрацією, по центру рядка із зазначенням його наскрізної нумерації всередині статті Слово «рисунок» і його номер відділяється від назви крапкою. Нумерація формул здійснюється наскрізним способом у межах статті та вказується праворуч від формул у круглих дужках.
 • Кількість графічного матеріалу має бути мінімальною. Графіки та схеми не слід перевантажувати текстовими написами. Ілюстративні матеріали мають бути якісними. Не допускається використання у тексті сканованих рисунків чи формул.
 • Посилання на джерела в тексті необхідно подавати у квадратних дужках, наприклад, [1, с. 12], у яких перша цифра вказує на порядковий номер джерела в списку літератури, а друга – на відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (зі сторінкою) відокремлюється від іншого крапкою з комою.

Статті, оформлені з порушенням зазначених вимог, редакцією не розглядаються, про що повідомляється авторам.

Вимоги до оформлення авторської довідки

Авторська довідка, де наводяться прізвище, ім’я та по батькові автора (авторів), науковий ступінь, учене звання, посада, установа (двома мовами: українською та англійською).

Обов’язково вказувати поштову адресу (з індексом) організації, де працює автор. Також треба вказати домашню поштову адресу із зазначенням індексу, контактні телефони, обов’язково – e-mail.

Вимоги до оформлення анотацій

До кожної статті, що подається на розгляд редакційній колегії, додаються ключові слова та анотації двома мовами (українською та англійською).

Анотації приймаються за такою формою: прізвище, ім’я, по батькові автора (повністю), назва статті, текст анотації, перелік ключових слів. Обсяг анотації українською мовою має становити 100-150 слів.

Анотація англійською мовою готується в розширеному вигляді та має розкрити: проблему, мету, методи дослідження, основні результати дослідження, висновки та конкретні пропозиції автора. Обсяг англомовної анотації має становити 300-500 слів.

Вимоги до оформлення списку літератури

Список літератури має складатись із двох блоків: «Список літератури» та «References»:

 • На кожне джерело у списку літератури має бути посилання в тексті. Джерела наводяться у порядку посилань та оформлюються згідно з затвердженими ВАК України вимогами у сфері цитування й оформлення списків використаної літератури (Бюлетень ВАК України №6, 2007 (з урахуванням змін – Бюлетень ВАК України №3, 2008)). Ці вимоги базуються на положеннях ДСТУ Держстандарт 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» (Держстандарт 7.1-2003, IDT).
 • References – той же список літератури, але транслітерований у латинському алфавіті (рекомендовані за міжнародним бібліографічним стандартом APA-2010 (стандарт APA – http://www.bibme.org/citation-guide/APA/book)). Кириличні назви бібліографічного опису наукових праць необхідно транслітерувати (відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27. 01. 2010 р. №55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею»), а в дужках – англійською мовою.

Наприклад:

 • Книга (один автор):
  • Шульц С. Л. Економічний простір України: формування, структурування та управління / С. Л. Шульц. – Львів : Інститут регіональних досліджень НАН України, 2010. – 390 с.
  • Shults,S. L.(2010). Ekonomichnyy prostir Ukrayiny: formuvannya, strukturuvannya ta upravlinnya [Ukrainian Economic Space: for ma tion, structuring and management]. Lviv: Institute of Regional Research of the NAS of Ukraine. [in Ukrainian].
 • Книга (за редакцією):
  • Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку : монографія у 8 томах / Інститут регіональних досліджень НАН України ; наук. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Том 2. Соціально-демографічний потенціал / відп. ред. У. Я. Садова. – 456 с.
  • Kravtsiv, V. S., & Sadova, U. Y. (Eds.). (2013). Karpats’kyy rehion: aktual’ni problemy ta perspektyvy rozvytku [Carpathian region: actual problems and prospects for development](Vols. 1-8): Vol. 2. Sotsial’nodemohrafichnyy potentsial [Socio-demographic potential]. Lviv: Institute of Regional Research of the NAS of Ukraine. [in Ukrainian].
 • Стаття в журналі:
  • Сторонянська І. З. Шляхи забезпечення фінансової самодостатності сільських територіальних громад / І. З. Сторонянська, А. О. Пелехатий // Регіональна економіка.– 2014. – №1(71). – С. 87-93.
  • Storonyanska, I. Z., & Pelehatyy, A. O. (2014). Shlyakhy zabezpechennya finansovoyi samodostatnosti sil’s’kykh terytorial’nykh hromad [The ways of insuring the financial self-sufficiency of rural communities]. Rehional’na ekonomika – Regional Economy, 71(1), 87-93. [in Ukrainian].
 • Стаття в збірнику:
  • Жук П. В. Спеціальний режим інвестиційної діяльності як необхідний механізм стимулювання сталого економічного розвитку гірських територій в Україні // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. – Львів, 2012. – Вип. 6 (98). Актуальні проблеми регіонального розвитку / відп. ред. В. С. Кравців ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – С. 55-66.
  • Zhuk, P. V. (2012). Spetsial’nyy rezhym investytsiynoyi diyal’nosti yak neobkhidnyy mekhanizm stymulyuvannya staloho ekonomichnoho rozvytku hirs’kykh terytoriy v Ukrayini [Special investment regime as a necessary mechanism to stimulate sustainable economic development of mountain areas in Ukraine]. In V. Kravtsiv (Ed.), Sotsial’no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [SocioEconomic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 98 (6). Aktual’ni problemy rehional’noho rozvytku [Actual problems of regional development] (pp. 55-66). Lviv: Institute of Regional Research of the NAS of Ukraine. [in Ukrainian].
 • Стаття в газеті:
  • Вовканич С. Й. Прорватися на свiтовi простори / С. Й. Вовканич // Україна молода. – 2014. – 13 серпня.
  • Vovkanych, S. Y. (2014, August 13). Prorvatysya na svitovi prostory [Break into world spaces]. Ukrayina moloda – Young Ukraine. [in Ukrainian].
 • Матеріал на сайті:
  • Закон України «Про державний бюджет України на 2012 рік» від 22 грудня 2011 року № 4282-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4282-17
  • Supreme Council of Ukraine.(2011). Pro derzhavnyy byudzhet Ukrayiny na 2012 rik [On the State Budget of Ukraine for 2012]. Law of Ukraine, adopted on 2011, December 22, 4282-VI. Retrieved from http:///zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4282-17 [in Ukrainian].
 • Автореферат дисертації:
  • Ситар Л. Й. Стратегічні орієнтири і напрями розвитку інфраструктури сфери культури : автореф. дис. … канд. економ. наук : спец. 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» / Л.Й. Ситар ; Львівський університет бізнесу та права. – Львів, 2012. – 20 с.
  • Sytar,L. Y.(2012). Stratehichni oriyentyry i napryamy rozvytku infrastruktury sfery kul’tury [Strategic guidelines and directions of development infrastructure for the sphere of culture]. (Master’s thesis, Lviv University Business and Law, Ukraine). Lviv. [in Ukrainian].
 • Дисертація:
  • Ткач С. М. Механізм управління ризиками інвестиційної діяльності в регіоні : дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / С. М. Ткач ; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». – Львів, 2015. – 230 с.
  • Tkach, S. M. (2015). Naukovo-metodychni zasady formuvannya stratehiyi podolannya asymetriyi rehionalʹnoho rozvytku [The mechanism of risk management of investment activity in a region](Ph.D. in Econ. dissertation, Institute of Regional Research n.a. M. I. Dolishniy of the NAS of Ukraine, Lviv, Ukraine). [in Ukrainian].

Для автоматизації процесу транслітерації українського тексту рекомендується використовувати широко розповсюджені онлайн-сервіси (наприклад, translate.google.com.ua – тут при перекладі з української чи російської мови на англійську зліва має бути включенв опція "На латиниці" - значок Ä).


Веб-майстер П. Попадюк