Journal
УКР   ENG
Socio-Economic Problems
of the Modern Period of Ukraine
   Collection SEPSPU -- sep2018.06.057

Repository of Institute of Regional Research Repository of Vernadsky Library UDC 332.133.23:911.375.6; JEL R11, P25
Shchehlyuk, S. (2018). Metodychni pidkhody do otsinyuvannya strukturnoyi transformatsiyi ekonomiky mista [Methodical approaches to the estimation of structural transformations in a city's economy]. In Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 134 (6) (pp. 57-63). Retrieved from http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.06.063. [in Ukrainian].
Sources: 16

AuthorsShchehlyuk Svitlana Dmytrivna

Ph.D. of Economics, Senior Researcher

Doctoral Postgraduate of the Sector of spatial development of the Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine

Contacts: lyana.happy@gmail.com, (032)297-39-15, (+38068)135-61-16

Webpages:

Resume

The nature of “city economy structure” as the component of city economy as a system is outlined. The types of city economy structures are characterized across the key features, including the type of activity, space, sector, functions, technologies, management, reproduction, foreign economy, components and social parameters. The paper analyzes modern methodical approaches to examining of transformations in economic structure of cities. They are divided into several groups by the links with scientific research: systemic, dialectic, evolutionary, activity-oriented, interdisciplinary. Major aspects and indicators of evaluation of transformations in sectoral, spatial and type-of-activity-wise city structures are defined based on the review of foreign experience. The paper proves that it is hard to fully evaluate the type-of-activity-wise city structure due to the lack of statistical information and focus of existing methodics on industrial economy sector. The author hypothesizes about the possibility of existing of a reference model of type-of-activity-wise city structure and priorities of characteristics of city economy progressive structure: optimality, rationality and efficiency. Efficient evaluation methods are defined for each approach. They are divided into quantitative, qualitative and complex. The features of the use of each group of methods, their advantages and opportunities for evaluation of transformations in the city economic structure are outlined. Based on foreign experience, the author defines general features of modern structural policy of the development of cities, which lie in determining of main economic activity types that are the drivers of structural transformations, orientation on new technologies to achieve technological breakthrough in sectoral economy structure, defining of directions of support of human capital competences’ transformation, understanding of new challenges stipulated by new types of economic activity in the city and readiness to operational response as well as defining the cyclical laws of city economy transformation related to institutional development cycles.

Keywords:

city economy structure, structural transformation, methodical approach, type-of-activity-wise structure of economy, spatial structure of economy, progressive structure of economy

References

  
 1. Cheremisina, S. G. (2013). Otsenka vliyaniya strukturnykh preobrazovaniy na uroven’ ekonomicheskogo razvitiya Ukrainy [Assessment of the impact of structural changes on the level of economic development of Ukraine]. In Visnyk SevNTU. Seriya: Ekonomika i finansy [SevNTU Journal. Series: Economics and Finance]: Vol. 138 (pp. 9-13). [in Russian].
 2. McMillan, M., Rodrik, D., & Sepulveda, C. (2016). Structural Change, Fundamentals, and Growth: A Framework and Country Studies. Washington, DC: International Food Policy Research Institute. Retrieved from http://drodrik.scholar.harvard.edu/files/dani-rodrik/files/structural_change_fundamentals_and_growth.pdf
 3. Karyy, O. I. (2011). Kompleksnyy rozvytok mista: teoriya ta metodolohiya stratehichnoho planuvannya [Integrated development of the city: the theory and methodology of strategic planning]. Lviv: Publishing of the Lviv Polytechnic National University. [in Ukrainian].
 4. Murzin, A. (2017). Strategicheskoye planirovaniye sotsio-ekologo-ekonomicheskogo razvitiya urbanizirovannykh territoriy na osnove menedzhmenta riska [Strategic planning of the socio-ecological and economic development of urbanized territories based on risk management]. Rostov-on-Don; Taganrog: Publishing of the Southern Federal University. [in Russian].
 5. Barysheva, G. A. (2012). Analiz struktury ekonomiki v usloviyakh globalizatsii [Analysis of the structure of the economy in the context of globalization]. In Vestnik TGPU [TSPU Bulletin]: Vol. 12(127) (pp. 57-60). [in Russian].
 6. Vlasova, N. Yu. (2000). Strukturnaya transformatsiya ekonomiki krupneyshikh rossiyskikh gorodov [Structural transformation of the economy of the largest Russian cities]. Ekaterinburg: Publishing of the Ural State Economic University. [in Russian].
 7. Pankova, A. Yu. (2014). Obgruntuvannya priorytetiv i tsiley strukturnykh zmin v ekonomitsi velykoho promyslovoho mista. [Justification of the priorities and goals of structural changes in the economy of a large industrial city]. Stalyy rozvytok ekonomiky – Sustainable Development of Economy, 2(24), 79-84. [in Ukrainian].
 8. Kolomytseva, O. V. (2011). Ekonomichna otsinka strukturnykh zrushen’ u sotsial’no-ekonomichnykh systemakh [The economic evaluation of structural changes in socio-economic systems]. Biznes-inform – Business Inform, 6, 153-155. [in Ukrainian].
 9. Kotenok, D. M. (2013). Misto Kyyiv ta stolytsi naybil’shykh yevropeys’kykh derzhav: porivnyannya strukturnykh parametriv ekonomiky. [City Kyiv and the capitals of the largest European states: comparison of structural parameters of the economy]. Efektyvna ekonomika – Effective economy, 2. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1821 [in Ukrainian].
 10. Pidhrushnyy, H. P. (2013). Znachennya polyusiv sotsial’no-ekonomichnoho rozvytku u vdoskonalenni terytorial’noyi orhanizatsiyi suspil’stva [The value of the poles of socio-economic development in improving the territorial organization of society]. Ukrayins’kyy heohrafichnyy zhurnal – Ukrainian geographical journal, 4, 40-47. [in Ukrainian].
 11. Polidi, T. (2018). Struktura ekonomiki krupneyshikh gorodskikh aglomeratsiy i ikh rol’ v ekonomicheskom razvitii Rossii [The structure of the economy of the largest urban agglomerations and their role in the economic development of Russia]. Moscow. Retrieved from http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/vgp3econstructure.pdf [in Russian].
 12. Shchehlyuk, S. D. (2008). Formuvannya novykh vydiv ekonomichnoyi diyal’nosti v umovakh transformatsiynoyi ekonomiky [Formation of new types of economic activity in a transformational economy]. Lviv: Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine. [In Ukrainian].
 13. Ekonomika rossiyskikh gorodov i gorodskikh aglomeratsiy [Economy of Russian cities and urban agglomerations] (2018): Vol. 3. Struktura ekonomiki i potentsial rosta [The structure of the economy and growth potential]. Moscow. Retrieved from http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/vgp3stuctureyue.pdf [in Russian].
 14. Dvoryadkina, Ye. B., Kaybicheva, Ye. I., & Titovets, A. Yu. (2018). Issledovaniye prostranstvennoy organizatsii ekonomicheskoy deyatel’nosti v novom industrial’nom gorode [Investigation of the spatial organization of economic activity in a new industrial city]. In Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomicheskiye nauki [Bulletin of Chelyabinsk State University. Economics]: Vol. 418:8(62) (pp. 79-89). [in Russian].
 15. Anopchenko, T. Yu., & Murzin, A. D. (2011). Organizatsiya urbanizirovannykh territoriy v prostranstve gorodskoy sredy [The organization of urbanized areas in the urban space]. Terra Economicus – Terra Economicus, 9(4), 164-167. [in Russian].
 16. Strukturnyye izmeneniya v rossiyskoy ekonomike i strukturnaya politika [Structural changes in the Russian economy and structural policy]: Analytical report (2018). Moscow: High School of Economics. Retrieved from https://www.hse.ru/data/2018/04/13/1150725828/Аналитический%20доклад%20по%20структурной%20политике.pdf [in Russian].


Web-master P. Popadyuk