Journal
УКР   ENG
Socio-Economic Problems
of the Modern Period of Ukraine
   Collection SEPSPU -- sep2019.03.003

Repository of Institute of Regional Research Repository of Vernadsky Library UDC 330.15:352/354:338.244.47(477); JEL O13, O18, R58
Popadynets, N. M., Patytska, KH. O., & Leshchukh, I. V. (2019). Suchasni problemy vykorystannya pryrodno-resursnoho potentsialu terytorial'nykh hromad v Ukrayini v umovakh detsentralizatsiyi [Current problems of utilization of natural resource potential of territorial communities in Ukraine in the conditions of decentralization]. In Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 137 (3) (pp. 3-9). DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-3-1. [in Ukrainian].
Sources: 17

AuthorsPopadynets Nazariy Mykolayovych

Ph.D. of Economics

Senior Researcher of the Department of regional economic policy of the Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine

Contacts: popadynets.n@gmail.com, (032)270-7089, (096)945-9098

Webpages:Patytska Khrystyna Olehivna

Ph.D. of Economics

Researcher of the Department of regional financial policy of the Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine

Contacts: pelechata@meta.ua

Webpages:Leshchukh Iryna Volodymyrivna

Ph.D. of Economics

Researcher of the Department of spatial development of the Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine

Contacts: ira_borsch@mail.ru, ira_leschukh@ukr.net, (+38096)751-33-89

Webpages:

Resume

Under the current processes of consolidation of territorial communities, the policy of their social, economic and ecological stability based on efficient nature management is related to the condition and nature of the use of natural resources by people in their activity to maintain their existence. Conducting economic activity, people use various natural resources. Therefore, objective and distinct assessment of natural resources is of particular importance. The development of a territory and entities located there depend on this assessment. Natural resources capacity is considered in modern science as the most important factors of economic development of both the regions and the country in general. The paper aims to research the problems of the use of natural resources capacity of a territorial community and to define the ways of their efficient use. Scientific approaches to classification of natural resources capacity of a territorial community are systematized and its nature is outlined. The structure of natural resources capacity of territorial communities is formed. Main problems of the use of natural resources capacity of territorial communities are defined. Conceptual and structural model of natural resources capacity of a territorial community is characterized. Major aspects of forming of modern financial-economic mechanism of capitalization of a community’s natural resources are examined. The paper reveals that natural resources capacity of territorial communities provides an opportunity to improve the level of financial capacity of a community by filling local budgets through the development of relevant territories. The approaches to the improvement of the efficiency of the use of natural resources by territorial communities in conditions of authorities’ decentralization in Ukraine are suggested.

Keywords:

authorities’ decentralization, natural resources capacity, territorial communities, financial-economic mechanism of capitalization, local budgets

References

  
 1. Shkuratova, I. I. (2011). Upravlinnya pryrodno-resursnym potentsialom v ekonomichniy systemi rehionu [Management of natural resource potential in the economic system of the region]. Visnyk Akademiyi mytnoyi sluzhby Ukrayiny. Seriya: Derzhavne upravlinnya – Bulletin of the Academy of Customs Service of Ukraine. Series: Public management, 1, 92-97. [in Ukrainian].
 2. Dmitriyevskiy, Yu. D. (1968). Prirodnyy potentsial i yego kolichestvennaya otsenka [Natural potential and its quantitative assessment]. In Sovetskiye geografy XXI MGK [Soviet geographers XXI MGK] (pp. 136–147). Moscow: Science. [in Russian]...
 3. Reymers, N. F. (1990). Pryrodopol'zovanye [Nature management]: Reference dictionary. Moscow: Thought. [in Russian].
 4. Danylyshyn, B. M., Dorohuntsov, S. I., Mishchenko, V. S., Koval, Ya. V., Novotorov, O. S., & Palamarchuk, M. M. (1999). Pryrodno-resursnyy potentsial staloho rozvytku Ukrayiny [Natural resource potential of sustainable development of Ukraine]. Kyiv: Council for Study of Productive Forces of Ukraine. [in Ukrainian].
 5. Rudenko, V. P. (1993). Heohrafiya pryrodno-resursnoho potentsialu Ukrayiny [Geography of natural resource potential of Ukraine]. Lviv: World, 240 p. [in Ukrainian].
 6. Shevchuk L. T. (2001). Rozmishchennya produktyvnykh syl [Distribution of productive forces]. Lviv: Publishing of Ivan Franko national University of Lviv. [in Ukrainian].
 7. Pavlov V. I., & Lukin S. O. (2002). Ekonomichnyy potentsial rehionu: diahnostyka ta realizatsiya [Economic potential of the region: diagnosis and implementation]. Lutsk: Nadstyr"ya. [in Ukrainian].
 8. Klochkov, V. A. (1996). Opredeleniye prirodno-resursnogo potentsiala territorii kak element optimizatsii prirodopol'zovaniya [Determination of the natural resource potential of the territory as an element of environmental management optimization]. In Territorial'naya organizatsiya obshchestva i upravleniye v regionakh [The territorial organization of society and management in the regions] (pp. 107-109). Voronezh. [in Russian].
 9. Derevyako, I. P. (2008). Analiz vosproizvodstvennykh protsessov v sisteme ustoychivogo razvitiya [Analysis of reproduction processes in the system of sustainable development]. Problemy sovremennoy ekonomiki – Problems of the modern economy, 2(26), 45-52. [in Russian].
 10. Zhuk, P. V. (2013). Pryrodno-resursnyy potentsial ta pryrodnyy kapital u paradyhmi staloho rozvytku Karpat·s'koho rehionu [Natural resource potential and natural capital in the paradigm of sustainable development of the Carpathian region]. In Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-economic problems of the modern period of Ukraine]: Vol. 5(103) (pp. 48-57). [in Ukrainian].
 11. Merzhynskyy, Ye. K., & Hlushchevskyy, V. V. (2011). Teoretychni aspekty ekoloho-ekonomichnoho modelyuvannya pryrodno-resursnoho potentsialu [Theoretical aspects of ecological and economic modeling of natural resource potential]. Ekonomichnyy visnyk Natsional’noho hirnychoho universytetu – Economic Bulletin of National Mining University, 2, 110-116. [in Ukrainian].
 12. Oleksyuk, H. V., Lysyak, N. M., & Popadynets, N. M. (2019). Kontseptual'no-strukturni modeli endohennoho potentsialu ob"yednanykh terytorial'nykh hromad yak peredumova pidvyshchennya yikh konkurentospromozhnosti [Conceptual and structural models of endogenous potential of united territorial communities as a prerequisite for increasing their competitiveness]. Ekonomika Ukrayiny – Economy of Ukraine. 3, 55-67. [in Ukrainian].
 13. Khvesyk, M. A., Bystryakov, I. K., & Klynovyy, D. V. (Eds.) (2018). Pryrodni resursy u finansovo-ekonomichnomu zabezpechenni rozvytku ob"yednanoyi terytorial'noyi hromady [Natural resources in the financial and economic support for the development of a unified territorial community]: Recommendations for local and UTC leaders. Kyiv: Institute of Economics of Environmental Management and Sustainable Development of NAS of Ukraine. Kyiv. [in Ukrainian].
 14. Zhulavskyy, A. Yu., & Hordiyenko, V. P. (2013). Pryrodno-resursnyy potentsial rehionu v systemi ekonomichnykh vidnosyn [Natural-resource potential of the region in the system of economic relations]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 8. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2238 [in Ukrainian].
 15. Pro vnesennya zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrayiny ta deyakykh zakoniv Ukrayiny shchodo stymulyuvannya utvorennya ta diyal'nosti simeynykh fermers'kykh hospodarstv [On Amendments to the Tax Code of Ukraine and Some Laws of Ukraine on Encouraging the Establishment and Activity of Family Farms]. Law of Ukraine adopted on 2018, Jul 10, 2497-VIII. Leglation of Ukraine: Website. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2497-19 [in Ukrainian].
 16. Chy otrymayut' OTH mil'yony vid lisu? [Will UTCs receive millions from the forest?] (2018, Sep 10). Zhytomyr.info: Website. Retrieved from https://www.zhitomir.info/post_2425.html [in Ukrainian].
 17.  Peredaly na mistsya? Try problemy z zemleyu dlya OTH [Transferred to places? Three ground problems for UTCs] (2019, Apr 12). Economic Truth: Website. Retrieved from https://www.epravda.com.ua/columns/2019/04/12/646954 [in Ukrainian].


Web-master P. Popadyuk