Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2019.05.003

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.24:332.146:(330.837+34)(477); JEL R58
Залуцький І. Р. Інституційно-правові засади впровадження смарт-спеціалізації в Україні. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2019. Вип. 5(139). С. 3-14. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-5-1.
Літер.: 23

АвториЗалуцький Іван Романович

кандидат економічних наук, доцент

старший науковий співробітник відділу просторового розвитку, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: zalutskij.ivan@gmail.com

Сторінки:

Анотація

Здійснено аналіз наукових підходів до трактування дефініції «смарт-спеціалізація». Досліджено специфіку впровадження смарт-спеціалізації в Європейському Союзі. Головною метою смарт-спеціалізації в ЄС є підтримка економічного зростання та трансформації до економіки знань, враховуючи суспільні виклики та умови, характерні для держав-членів ЄС та їх регіонів. Національні / регіональні інноваційні стратегії для смарт-спеціалізації RIS3 мають базуватись на чотирьох «Cs» принципах смарт-спеціалізації: жорсткий відбір і критична маса (Tough Choices and Critical mass); конкурентна перевага (Competitive Advantage); включення та кластери (Connectivity and Clusters); спільне керівництво (Collaborative Leadership). Методологічно принциповим є акцент на «процес відкриття підприємництва», який включає, крім державного управління, участь підприємців, дослідників та інших соціально-економічних груп, залучення громадянського суспільства в ролі користувача інновацій. Стратегії RIS3 є сучасним, інтегрованим та орієнтованим на місця унікальним інструментом політики економічної трансформації. Законами України не передбачено імплементації європейських підходів до смарт-спеціалізації та поширення європейської кластерної політики. В Україні лише підзаконними актами з листопада 2018 р. регламентовано обов’язковість впровадження засад смарт-спеціалізації у межах розроблення регіональних стратегій розвитку, тобто на регіональному рівні. Розкрито специфіку, протиріччя та проблеми урядового механізму смарт-спеціалізації щодо його системного впровадження на державному, регіональному та місцевому рівнях. Аргументовано наявність ризиків несистемності впровадження засад смарт-спеціалізації при стратегічному плануванні регіонального розвитку та подальшої стагнації процесу інноваційної трансформації регіональних секторів економіки. Обґрунтовано необхідність визначення Законом України «Про інноваційну діяльність» дефініції «смарт-спеціалізація» як інноваційного підходу, що передбачає реалізацію унікального поєднання документами державного планування конкурентних переваг відповідної території та розвитку інноваційної діяльності. Для системної реалізації стратегічного планування регіонального розвитку в Україні на засадах смарт-спеціалізації запропоновано внести зміни до низки законів.

Ключові слова:

смарт-спеціалізація, засади смарт-спеціалізації, інноваційний розвиток, стратегія розвитку

Посилання

  
 1. Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2018 році». К.: НІСД, 2019. 688 с. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2019-02/Analit_Dopovid_Poslannia_2018.pdf
 2. Regulation (EU) No. 1303/2013 of the European Parliament and of the Council. European Commission: Website. 25.04.2014. URL: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/regulation-eu-no-13032013-european-parliament-and-council
 3. Соhesion Policy 2014-2020. Investing in growth and jobs. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011. 20 p. DOI: https://doi.org/10.2776/43732
 4. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth: Communication from the Commission Europe 2020, adopted on 2010, Mar 3. European Commission: Website. URL: https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf
 5. Рижкова Ю. О. Стратегія розумної спеціалізації як інструмент стимулювання інноваційного розвитку регіонів. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки: матеріали ХХІ Міжнар. наук. практ. конф., 12-15.09.2016 р. Одеса. С. 19-23.
 6. Маркович І. Б. Передумови та особливості розумної («смарт»)-спеціалізації регіонів із врахуванням глобальних тенденцій. Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку економічних систем: монографія. Тернопіль, 2016. С. 52-58.
 7. Бжуска Я., Пика Я. Розумна спеціалізація регіону. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Логістика». 2012. № 749. C. 362-366.
 8. Інноваційна Україна 2020: національна доповідь / ред.: В. М. Геєць та ін.; НАН України. К., 2015. 336 с.
 9. National/Regional Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS3). European Commission: Website. 2014. URL: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/smart_specialisation_en.pdf
 10. Regulation (EU) No. 1301/2013 of the European Parliament and of the Council. EUR-Lex: Website. 2018. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1301/2018-08-02
 11. Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS 3). Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2012. 126 p. DOI: https://doi.org/10.2776/65746
 12. Українські регіони зможуть залучати фінансування ЄС. Укрінформ: сайт. 11.09.2018. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2536282-ukrainski-regioni-zalucatimut-finansuvanna-z-evrosouzu-mert.html
 13. Снігова О. Ю. Smart-спеціалізація та stupid-реалізація. Дзеркало тижня: сайт. 29.04.2018. URL: https://dt.ua/economics_of_regions/smart-specializaciya-ta-stupid-realizaciya-276489_.html
 14. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-вр. Законодавство України: сайт. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
 15. Про засади державної регіональної політики: Закон України від 5.02.2015 р. № 156-VIII. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19
 16. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні: Закон України від 8.09.2011 р. № 3715-VI. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3715-17
 17. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року: постанова Кабінету Міністрів України від 6.08.2014 р. № 385. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF
 18. Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 931 і 932: постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 р. № 989. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-2018-%D0%BF#n2
 19. Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 31 березня 2016 року № 79: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 27.12.2018 р. №373. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0082-19?find=1&text=%F1%EC%E0%F0%F2
 20. Про затвердження Порядку розроблення Державної стратегії регіонального розвитку України і плану заходів з її реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених Стратегії і плану заходів: постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 р. № 931. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/931-2015-%D0%BF/ed20181117
 21. Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів: постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 р. № 932. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/932-2015-%D0%BF/ed20190201
 22. Про затвердження Методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 31.03.2016 р. № 79. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0632-16/ed20190517
 23. Про стратегічну екологічну оцінку: Закон України 20.03.2018 р. № 2354-VIII. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2354-19?find=1&text=%F1%EC%E0%F0%F2


Веб-майстер П. Попадюк