Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2019.06.045

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 658.3-049.5:331.21(045); JEL E17, E24, J30, O12, O21
Кравченко О. О. Теоретико-методологічні підходи до регулювання оплати праці в контексті кадрової безпеки. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2019. Вип. 6(140). С. 45-50. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-6-8.
Літер.: 7

АвториКравченко Олександр Олександрович

кандидат економічних наук

аспірант кафедри управління персоналом, економіки праці та економічної теорії, Полтавський університет економіки і торгівлі

Контакти: kravch2019@ukr.net

Сторінки:

Анотація

Сформовано теоретико-методологічні підходи до регулювання оплати праці в контексті кадрової безпеки підприємств на різних рівнях управління: оперативному, тактичному та стратегічному. Визначено ієрархічні напрями регулювання оплати праці в контексті забезпечення кадрової безпеки на стратегічному рівні управління: надійність персоналу вищої управлінської ланки, здатність до інновацій, лідерські компетенції, антиконфліктна безпека, соціальний захист персоналу. Визначені основні чинники перфоманс-менеджменту для регулювання оплати праці в контексті забезпечення кадрової безпеки на всіх рівнях управління. На оперативному рівні такими чинниками є: визначення ролі працівника та його здатності до виконання професійних обов’язків; формування структури заробітної плати; професійні та особисті компетенції працівників; ефективність контролю за використанням робочої сили та робочого часу; організація робочих місць, режимів праці і відпочинку працівників. Тактичний рівень управління в межах перфоманс-менеджменту враховує вплив таких чинників: лідерський потенціал керівників підрозділів; здатність делегування функціональних обов’язків; ефективність контролю розміру та стану виплати заробітної плати; мотиваційний клімат підрозділів. Стратегічний рівень управління має враховувати такі чинники: цілі та стратегія підприємства; організаційна структура підприємства; система відбору та підбору персоналу; визначення форм і формування систем оплати праці; мобільність і рух робочої сили; соціальний захист працівників; корпоративна культура на підприємстві; лідерський і управлінський потенціал керівників підприємства.

Ключові слова:

оплата праці, кадрова безпека, оперативний, тактичний, стратегічний рівень управління, перфоманс-менеджмент, управлінські рішення

Посилання

    
  1. Костишина Т. А. Конкурентоспроможна система оплати праці: проблеми теорії та практики: монографія. Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. 389 с.
  2. Цимбалюк С. О. Компенсаційна модель винагороди за працю: теоретико-методологічні та прикладні аспекти: монографія. Київ: КНЕУ, 2014. 359 с.
  3. Панченко В. А. Місце кадрової безпеки в системі економічної безпеки підприємства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. Вип. 21, ч. 2. С. 53-60.
  4. Доронина О. А. Совершенствование системы оценки и оплаты труда на промышленном предприятии. Социально-экономические аспекты промышленной политики. Социально-трудовые отношения и социальная политика в современных экономических условиях: сб. науч. тр. Т. 4, ч. 2 / НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. Донецк, 2003. С. 134-141.
  5. Організаційна поведінка: навч. –метод. посіб. [для самост. вивч. дисц.] / Л. М. Савчук, Н. Ю. Бутенко, А. М. Власова та ін. Київ: КНЕУ, 2001. 249 с.
  6. Качалина Л. Н. Конкурентоспособный менеджмент. Москва: Эксмо, 2006. 464 с.
  7. Гриценко В. І., Онищенко І. М. Визначення інформативності параметрів моделі прогнозування ймовірності вибору продукту в умовах «Big Data». Кибернетика и вычислительная техника. 2017. Вып. 4(190). С. 5-18.


Веб-майстер П. Попадюк