Journal
УКР   ENG
Socio-Economic Problems
of the Modern Period of Ukraine
   Collection SEPSPU -- sep2020.06.038

Repository of Institute of Regional Research Kordzaya, N. (2020). Napryamy rehulyuvannya prodovol'choyi bezpeky Prychornomors'koho rehionu [Directions of security and regulation of food security of the Black Sea region]. In Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 146 (6) (pp. 38-43). DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-6-6. [in Ukrainian].

AuthorsKordzaya Natela Revazivna

Ph.D. of Technical Sciences, Associate Professor

Associate Professor of the Department of marketing, entrepreneurship and trade of the Odesa National Academy of Food Technologies

Contacts: natela_k@ukr.net

Webpages:

References

  
 1. Pro mistseve samovryaduvannya v Ukrayini [On local self-government in Ukraine]. (1998). Law of Ukraine, adopted on 1998, Oct 06, 280/97-VR. Legislation of Ukraine: Website. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80 [in Ukrainian].
 2. Polozhennya pro postiyni komisiyi Mykolayivs’koyi oblasnoyi rady vos’moho sklykannya [Regulations on standing commissions of the Nikolaev regional council of the eighth convocation] (2020). Decision of the regional council from 2020, Dec 17, 4. Mykolayiv Regional Council: Website. Retrieved from https://www.mk-oblrada.gov.ua/polozhennya-pro-komisii [in Ukrainian].
 3. Naukovo-doslidni instytuty [Research institutes]. Dmytro Motorny Tavriya State Agrotechnological University: Website. Retrieved from http://www.tsatu.edu.ua/nauka/n/naukovo-doslidni-instytuty [in Ukrainian].
 4. Strukturni pidrozdily Mykolaivs’koyi oblasnoyi derzhavnoyi administratsiyi [Structural divisions of the Mykolayiv Regional State Administration]. Mykolayiv Regional State Administration: Website. 2020. Retrieved fromhttps://www.mk.gov.ua/ua/oda/pidrozidyly/. [in Ukrainian].
 5. Isakhanova, N., & Pylypenko, A. (2020). Obmezhennya mizhnarodnoyi torhivli na foni COVID 19: svitovi tendentsiyi [Restrictions on international trade against the background of COVID 19: global trends]. Yurydychna hazeta – Legal newspaper, 16 (722). Retrieved from https://yur-gazeta.com/publications/practice/zovnishnoekonomichna-diyalnist/obmezhennya-mizhnarodnoyi-torgivli-na-foni-covid19-svitovi-tendenciyi.html [in Ukrainian].
 6. Mudrak, R. P., & Lahodiyenko, V. V (2018). Ahroinflyatsiya ta indeks spozhyvchykh tsin na prodovolchi tovary: porivnyalnyy analiz «Ukraina – YeS» [Agroinflation and the consumer price index for food products: a comparative analysis of «Ukraine – EU»]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 1 (674), 28-40. DOI: https://doi.org/10.15407/economyukr.2018.01.028 [in Ukrainian].
 7. Stratehiyi prodovol'choyi bezpeky na period do 2030 roku. Proyekt. [Food security strategies for the period up to 2030. Project] (2020, Nov 25). Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine: Website. Retrieved from https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=33eec8aa-b768-4234-8f5d-7014601cf6e7&title=ProktRozporiadzhenniaKabinetuMinistrivUkrainiproSkhvalenniaStrategiiProdovolchoiBezpekiNaPeriodDo2030-Roku. [in Ukrainian].
 8. Lahodiyenko, V. V. (2019). Prodovol’cha bezpeka Prychornomors’koho rehionu: stan, tendentsiyi, perspektyvy [Food security of the Black Sea region: state, tendencies, prospects]. Ekonomichna ta prodovol’cha bezpeka Ukrayiny – Economic and Food Security of Ukraine, 6 (3-4), 16-25. [in Ukrainian].
 9. Lahodiyenko, V. V. (2015). Kontseptual’na model’ rozvytku rehional’noho ahropromyslovoho vyrobnytstva [Conceptual model of regional agro-industrial production development]. Hlobal’ni ta natsional’ni problemy ekonomiky – Global and National Problems of Economy, 8, 1259-1262. [in Ukrainian].
 10. Skupskyy, R. M. (2014). Innovatsiynyy rozvytok ahroprodovol’choyi sfery v konteksti formuvannya prodovol’choyi bezpeky ta chlenstva Ukrayiny u Svitoviy orhanizatsiyi torhivli [Innovative development of agri-food sphere in the context of formation of food security and membership of Ukraine in the World Trade Organization]. In Zbirnyk naukovykh prats’ Natsional’noho universytetu korablebuduvannya [Collection of scientific works of the National University of Shipbuilding]: Vol. 2 (pp. 48-57). [in Ukrainian].


Web-master P. Popadyuk